E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 5. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 27. 5. 2021

Volba rektora univerzity; Vystoupení prorektorky Králíčkové; Schválení výroční zprávy o hospodaření; Rozpis fakulty; Rozpočet oddělení děkanátu; Rozvaha fakulty; Vyhodnocení Dlouhodobého záměru; Stanovisko ke jmenování vedoucích kateder; Covidová opatření: Očkování cizinců, Podmínky vstupu na fakultu, Zkouškové období, Státnice, Přijímačky; Hlasování per rollam; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Příprava strategického záměru; OD k výplatě stipendií; Příručka pro zaměstnance; Albertovské stráně; Různé

Přítomni:         dle prezenční listiny 

Omluveni:       dle prezenční listiny 

Hosté:              dle prezenční listiny 

 

Organizace jednání:

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu probíhá jednání formou on line. V průběhu jednání budou mít senátoři i hosté vypnutý mikrofon, pokud nebudou právě mluvit. Hlasování o běžných bodech proběhne hlasováním ručičkou na vyzvání s využitím optické většiny hlasujících. Děkujeme za respektování omezených a limitujících podmínek jednání. 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu ze 4. zasedání 15. 4. 2021 
 3. Volba rektora univerzity 
  1. Vystoupení prorektorky Králíčkové
 4. Schválení výroční zprávy o hospodaření
 5. Rozpis fakulty
 6. Rozpočet oddělení děkanátu
 7. Rozvaha fakulty
 8. Vyhodnocení Dlouhodobého záměru
 9. Stanovisko ke jmenování vedoucích kateder
 10. Covidová opatření: Očkování cizinců, Podmínky vstupu na fakultu, Zkouškové období,  Státnice, Přijímačky
 11. Hlasování per rollam
 12. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 13. Sdělení a informace: Příprava strategického záměru, OD k výplatě stipendií, Příručka pro zaměstnance 
 14. Albertovské stráně
 15. Různé

 

1.      Schválení programu zasedání

Usnesení 5.1

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 20/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

2.      Kontrola a schválení zápisu ze 4. jednání 15. 4. 2021

K zápisu nebyly žádné faktické nebo věcné připomínky. 

Zápis byl zveřejněn 26. 4. 2021 na adrese https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2021/zapis-z-5-radneho-jednani-akademickeho-senatu-prf-uk-dne-15-4-2021

 

Usnesení 5.2

ASF schvaluje zápis z 4.  jednání ASF ze dne 15. 4. 2021

Hlasování: 23/0/1 
Návrh usnesení byl přijat.

 

Úkoly z 4. jednání

Jednání ASF nevzešly žádné konkrétní dotazy, úkoly nebo požadavky. Stručná agenda: 

●     Proběhlo předání velemloků

●     Setkání studenti studentům – sen. N. Anderlová potvrdila, že proběhlo

 • Usnesení k obnovení výuky bylo předáno JM rektorovi, prorektorům a členům AS UK. Většina adresátů vyjádřila souhlas a podpořila návrh usnesení.

 

3.      Volba rektora univerzity, vystoupení prorektorky M. Králíčkové

Kandidátka na funkci rektora požádala Akademický senát PřF UK o možnost vystoupení. V rámci svého vystoupení paní prorektorka představila stručně pomocí prezentace hlavní priority své kandidatury. Volební program paní prorektory je dostupný zde. Na konci svého vystoupení odpověděla na dotazy senátorů a senátorek:

 • sen. M. Novotný: (1) „SIS – nový či reformovaný?“ MK: je třeba upravit jádrové části sis, ale hlavně mít vizi dalšího rozvoje; (2) „Rybička“ MK: podpora by mohla přijít z operačních programů; (3) „PhD Studium“; MK: PhD student by měl být zaměstnanec, být i pedagogem.
 • sen. M. Kuthan: „udržitelnost nových center“ MK: toto je částečně univerzitní a částečně fakultní záležitost; na příkladu LF UK v Plzni poukázala na možnost udržitelnosti; nutnost počítat s udržitelností již při přípravách; role rektora by měla být hájit prostředky pro podporu center
 • sen. M. Vinkler: „Celospolečenská prestiž vysokoškolských kvalifikací dlouhodobě spíše klesá a vysoké školy jsou kritizovány za odtržení od společensky významných témat. Plánuje paní profesorka v souvislosti se svým volebním programem iniciovat diskusi o dalším koncepčním rozvoji strategie podpory společensky významného aplikovatelného (nikoliv přímo aplikovaného) výzkumu?“ MK: "Centrum přenosu poznatků a technologií bude dále podporovat příležitosti akademické obce svůj výzkum aplikovat, ale důležitá je role fakult, aby byl potenciál oborů reálně rozvíjen. Diskuse pro vytvoření strategie rozvoje společensky relevantního výzkumu a jeho dostatečné podpory na univerzitní úrovni bude důležitá."
 • sen. M. Kotora: (1) „složení prorektorů“; MK: v současné době připravuje tým složení prorektorů, někteří již přislíbili spolupráci; předpokládá novou jednu pozici – prorektor při IT, nicméně plánuje přerozdělení rolí a celkové snížení počtu prorektorů; (2) „finance – kde na vyřčené ambiciózní cíle tyto prostředky najít“; MK: jedním ze zdrojů je Program pro podporu strategického řízení (např. za účelem elektronizace), stejně jako podpora zvenčí, tj. ESF (strategie). MK vyjádřila podporu výstavby Kampusu Albertov
 • sen. T. Svoboda: „plán na rozšíření podpory studentských aktivit, resp. mezioborové a mezifakultní setkávání studentů“; MK: podpora zázemí pro setkávání pro realizaci aktivit (viz Kampus Hybernská); podpora studentských mezioborových konferencí
 • sen. M. Slovák: „univerzitní ombudsman – jeho role a činnost“ MK: nezávislá osoba na dalších strukturách odpovědný přímo rektorce; prošetřil by podněty a navrhl doporučení
 • prod. J. Langhammer: kvituje rozvoj informačních technologií… je některá oblast, kterou by kandidátka chtěla řešit diametrálně jinak? MK: jinak přistoupit ke koncepci IT, nová vize, personální stabilizace IT
 • sen. M. Jeníček: „podpora principu otevřené vědy – poplatky za Open Access, vstoupení univerzity do jednání s redakcemi/nakladatelstvími“; MK: příprava repozitáře pro výzkumná data, společný vstup do jednání (např. společně jako Česká konference rektorů)

Na červnovém jednání ASF vystoupí kandidát M. Stehlík. Všichni kandidáti budou pozváni na panelovou diskusi, která se uskuteční v září podle časových možností kandidátů na funkci rektora ve Velké geologické posluchárně. 

 

Usnesení 5.3

ASF se seznámil s tezemi volebního programu kandidátky na funkci rektorky prof. M. Králíčkové a podporuje tuto kandidátku

Hlasování: 24/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

4.      Schválení výroční zprávy o hospodaření  

Úvodní slovo přednesl děkan J. Zima a tajemník K. Mozr. V souladu s povinností projednat na ASF Výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za rok 2020 takto činí a žádají ASF o její schválení.

Podkladový materiál je dostupný na sdíleném disku

Výroční zprávu o hospodaření projednala rozšířená ekonomická komise ASF na svém jednání 24. 5. 2021 vyslovila souhlas se schválením dokumentu. Pan tajemník ocenil diskusi nad výroční zprávou, potvrdil provedení úprav, na které v rámci diskuse bylo upozorněno.

Usnesení 5.4

ASF schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za rok 2020 v předloženém znění.

Hlasování: 23/0/1 
Návrh usnesení byl přijat.

 

5.      Rozpis fakulty

Úvodní slovo přednesl tajemník K. Mozr, který předložil důvodovou zprávu:


Důvodová zpráva (společná pro body jednání 5. Rozpis, 6. Rozpočet děkanátu a celofakultních pracovišť a 7. Rozvaha, podrobný text zde):

Základní ukazatele vč. srovnání s minulým rokem a tvorby zdrojů na celofakultní aktivity jsou přehledně sestaveny v tabulkách s názvem „PŘEHLED“ a  „Bilance“. Následující tabulky obsahují další kroky algoritmu podle Principů, přičemž počáteční čísla v názvu tabulek odkazují na příslušný článek a odstavec Principů.

Ve všech hlavních rozepisovaných titulech došlo k meziročnímu nárůstu, a to u příspěvku na vzdělávací činnost o 34 481 959 Kč z toho – fixní část o 25 741 735 Kč, výkonová část o 8 740 224 Kč a zdroje na odpisy a podporu projektů jsou nižší o 8 304 202 Kč; v letošním roce byl příspěvek snížen o kohezi v částce 1 721 259 Kč. Tedy celkový příspěvek o 33 018 115 Kč vyšší než v minulém roce. 

U dotace na podporu vědy o 40 640 677 Kč z toho – provozní o 43 886 219 Kč a na odpisy méně o 3 245 542 Kč. U prostředků na specifický vysokoškolský výzkum nižší o 317 000 Kč.  

Dohromady došlo k nárůstu o 65 037 590 Kč, tj. o 8,37 %.

V souladu s rozpočty celofakultních aktivit zpracovaných na podkladě výčtu předpokládaných výdajů celofakultních útvarů, mandatorních a ostatních fakultních výdajů došlo k nárůstu o 11 000 000 Kč, tj. o 7,64 %. (Děkanát vzrostl o 5,7 %).

Z tabulek „Porovnání s r-1“ vyplývá, že došlo k meziročnímu navýšení celkových započítávaných prostředků o 8,37 %. Nejvýznamnější nárůst proběhl u dotace na vědu (14,36 %). Příspěvek na vzdělávací činnost vzrostl průměrně o 7,89 % a SVV o -1,17 %.

PřF předpokládá příjmy v roce 2021 ve výši 1,908 308 mld. Kč.

Z Rozpisu UK pro rok 2021 připadá na PřF částka 827 676 288,- Kč, která se dělí na příspěvek ve výši 451 293 388,- Kč, dotaci na vědu ve výši 349 549 900,- Kč a dotaci na SVV ve výši 26 833 000,- Kč.

Dále k rozpisu připojuji dotaci na UNCE ve výši 33 069 392,- Kč. Tedy k celkovému rozdělení připadá částka 876 956 154,- Kč. 

 

Body Rozpis, Rozpočet a Rozvaha byly projednány na rozšířené ekonomické komisi v pondělí dne 24. 5. 2021. Děkan J. Zima i tajemník K. Mozr poděkovali za upozornění na chyby, na které bylo upozorněno na jednání s EK, a které byly následně opraveny. Informovali, že byly ještě doplňující dotazy, týkající se vstupních dat v rámci „vah“ pro výpočet výkonové části toku 110, které rovněž byly objasněny. 

Sen. L. Šídlo upozornil, že na sdíleném disku ASF není v době probíhajícího jednání dostupná poslední aktuální verze, předseda ASF R. Perlín přislíbil přehrání aktuální verzí.


Usnesení 5.5 

ASF schvaluje Rozpis na rok 2021 v následujícím rozvržení:

Biologická sekce

314 395 677,- Kč

Chemická sekce

188 189 474,- Kč

Geografická sekce

90 122 038,- Kč

Geologická sekce

65 800 106,- Kč

ÚŽP

22 448 865,- Kč

Děkanát a celofakultní pracoviště

155 000 000,- Kč

 

Kompletní rozpis fakulty je dostupný zde.

Hlasování: 23/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

6.      Rozpočet oddělení děkanátu

Úvodní slovo a důvodová zpráva viz bod č. 5 tohoto zápisu. 

Usnesení 5.6 

ASF schvaluje Rozpočet děkanátu, celofakultních pracovišť a celofakultních výdajů takto:

Výdaje pracoviště

2021

Děkanátní oddělení

 

6010 - sekretariát děkana a tajemníka

12 681 820,- Kč

6100 - právní oddělení

2 357 476,- Kč

6150 - oddělení veřejných zakázek

1 528 751,- Kč

6200 - zaměstnanecké oddělení

6 338 101,- Kč

6300 - ekonomické oddělení

11 598 269,- Kč

6400 - studijní oddělení

8 927 611,- Kč

6500 - oddělení podpory vědy

6 229 184,- Kč

6600 - oddělení správy budov a investic

14 005 172,- Kč

6700 - centrum informačních technologií

11 866 675,- Kč

6800 - oddělení vnějších vztahů

4 847 507,- Kč

6900 - oddělení projektového řízení

4 589 437,- Kč

Celkem děkanát

84 970 003,- Kč

 

 

MANDATORNÍ celofakultní výdaje

48 002 791,- Kč

OSTATNÍ celofakultní výdaje

9 255 000,- Kč

 

 

Celofakultní pracoviště

 

7100 - Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky

7 381 717,- Kč

7300 - Katedra tělesné výchovy

7 365 638,- Kč

7700 - Přírodovědná školka Rybička

4 010 524,- Kč

7800 - Botanická zahrada

14 012 426,- Kč

Celkem

32 770 305,- Kč

 

 

C E L K E M

174 998 099,- Kč

 

Hlasování: 23/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

7.      Rozvaha fakulty

Úvodní slovo a důvodová zpráva viz bod č. 5 tohoto zápisu. Pan tajemník doplnil jednotlivé výsledné částky, které jsou pro tento dokument stěžejní.

Kompletní rozvaha fakulty je dostupná zde.

 

Usnesení 5.7 

ASF schvaluje Rozvahu příjmů a výdajů pro rok 2021 podle přílohy

Příloha: Rozvaha příjmů a výdajů dle Statutu UK (čl. 49, odst 4).

 

Rozvaha příjmů a výdajů dle Statutu UK

 

 

 

 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)

účet / součet (2)

řádek (3)

hlavní činnost (4)

A. Náklady

 

sl. 1

     I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

ř.2 až 7

0001

349 682

            1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

501,502,503

0002

171 863

            2.Prodané zboží

504

0003

0

            3.Opravy a udržování

511

0004

17 759

            4.Náklady na cestovné

512

0005

32 820

            5.Náklady na reprezentaci

513

0006

768

            6.Ostatní služby

518

0007

126 472

     II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

ř.9 až 11

0008

0

           7.Změna stavu zásob vlastní činnosti

56

0009

0

           8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

571,572

0010

0

           9.Aktivace dlouhodobého majetku

573,574

0011

0

     III.Osobní náklady 

ř.13 až 17

0012

876 260

           10.Mzdové náklady

521

0013

654 350

            11.Zákonné sociální pojištění

524

0014

221 170

            12.Ostatní sociální pojištění

525

0015

0

            13.Zákonné sociální náklady

527

0016

740

            14.Ostatní sociální náklady

528

0017

0

    IV.Daně a poplatky 

ř.19 

0018

0

            15.Daně a poplatky

53

0019

0

    V.Ostatní náklady 

ř.21 až 27

0020

462 365

            16.Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

541,542

0021

0

            17.Odpis nedobytné pohledávky

543

0022

0

            18.Nákladové úroky

544

0023

0

            19.Kursové ztráty

545

0024

365

            20.Dary

546

0025

0

            21.Manka a škody

548

0026

0

            22.Jiné ostatní náklady

549

0027

462 000

     VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 

ř.29 až 33

0028

220 000

            23.Odpisy dlouhodobého majetku

551

0029

220 000

            24.Prodaný dlouhodobý majetek

552

0030

0

            25.Prodané cenné papíry a podíly

553

0031

0

            26.Prodaný materiál

554

0032

0

            27.Tvorba a použití  rezerv a opravných položek

556,558,559

0033

0

     VII.Poskytnuté příspěvky 

ř.35

0034

0

            28.Poskyt.členské příspěvky a příspěvky zúčt. mezi  organ. složkami

581

0035

0

     VIII.Daň z příjmů 

ř.37

0036

0

            29.Daň z příjmů

59

0037

0

Náklady celkem

ř.1+8+12+18+20+ 28+34

0038

1 908 307

B. Výnosy

        I.Provozní dotace

ř.41

0040

959 184

             1.Provozní dotace

691

0041

959 184

      II.Přijaté příspěvky 

ř.43 až 45

0042

497 186

             2.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

681

0043

497 186

            3.Přijaté příspěvky (dary)

682

0044

0

             4.Přijaté členské příspěvky

684

0045

0

        III.Tržby za vlastní výkony a za zboží 

601,602,604

0046

20 500

        IV.Ostatní výnosy 

ř.48 až 53

0047

431 437

             5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

641,642

0048

0

             6.Platby za odepsané pohledávky

643

0049

0

             7.Výnosové úroky

644

0050

800

             8.Kursové zisky

645

0051

500

             9.Zúčtování fondů

648

0052

0

             10.Jiné ostatní výnosy

649

0053

430 137

       V.Tržby z prodeje majetku

ř.55 až 59

0054

0

             11.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku

652

0055

0

             12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

653

0056

0

             13.Tržby z prodeje materiálu

654

0057

0

             14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku

655

0058

0

             15.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

657

0059

0

Výnosy celkem

ř.40+42+46+47+54 

0060

1 908 308

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

ř.60 - 38

0061

0

D. Výsledek hospodaření po zdanění

ř.61 - 36

0062

0

 

 

 

hlavní + hospodářská činnost

 Výsledek hospodaření před zdaněním celkem

ř.61/sl.1+61/sl.2

0063

0

 Výsledek hospodaření po zdanění celkem

ř.62/sl.1+62/sl.2

0064

0

 

Hlasování: 22/0/1 
Návrh usnesení byl přijat.

 

8.      Vyhodnocení Dlouhodobého záměru

Úvodní slovo přednesl děkan J. Zima, který potvrdil, že zaznamenal kritiku s ohledem na krátký čas pro možnost diskuse vyhodnocení DZ a snažil se objasnit tyto časové problémy. Prod. J. Langhammer předložil důvodovou zprávu a popsal základní kroky, které vedly k vytvoření DZ, jejíž finální verze je dostupná zde


Důvodová zpráva: 

Vedení Přírodovědecké fakulty UK předkládá ASF zprávu o vyhodnocení realizace dlouhodobého záměru fakulty za roky 2016-20. Vyhodnocení bylo zpracováno pro všechny body, obsažené v dlouhodobém záměru, schváleném ASF 17.3.2016.

Zpráva konstatuje, že všechny základní cíle rozvoje fakulty byly v období 2016–2020 naplňovány a ve většině stanovených cílů v jednotlivých oblastech se podařilo dosáhnout výrazného kvalitativního posunu. Jde zejména o činnosti, které jsou odrazem tvůrčí aktivity fakulty a jejích pracovníků, jako je např. vědecká a výzkumná činnost. U některých dílčích cílů pak bylo jejich plnění limitováno vlivy vnějšího prostředí, a to např. demografickou situací, finančními rámci aj. Nejvýraznějším vnějším faktorem pak byla pandemie nemoci Covid-19, která se negativně promítla do většiny aktivit v roce 2020.

Období 2016–2020 pro Přírodovědeckou fakultu UK představovalo období intenzivního rozvoje i upevnění pozice čelní domácí výzkumné a vzdělávací instituce, která je díky svým výsledkům a kvalitě respektovaná a konkurenceschopná v mezinárodním kontextu. 

Vyhodnocení realizace dlouhodobého záměru bylo projednáno s rozvojovou komisí ASF a schváleno Vědeckou radou PřF UK na jejím květnovém zasedání.

 

V následné diskusi vystoupil sen. M. Novotný, předseda Komise pro rozvoj, který potvrdil, že komise se sešla k danému tématu dvakrát. Upozornil, že i přes rozsáhlost DZ je v některých pasážích až příliš stručná (např. oblast „lákání talentů“ apod.) či ne příliš vhodně komentovaná (např. sledování „trendů“ na základě znalosti jen omezené časové řady). Diskutabilní jsou i další oblasti (např. nové akreditované programy) atd. 

Předseda ASF R. Perlín vyslovil opačný názor na detail, tj. že DZ je až příliš podrobná a není z ní zcela patrné jasné prohlášení o naplnění/nenaplnění cílů DZ. 

Sen. M. Vinkler se domnívá, že vlastní vyhodnocení může takto zůstat, resp. aby kritika, která zaznívá z Komise pro rozvoj nebyla brána negativně. Zdůraznil problémy s časovým limitem, který může ovlivnit diskusi nad DZ.

Proděkan J. Langhammer potvrdil, že kritiku vnímá jako konstruktivní, sdílí názor na časovou limitaci k diskusi. Potvrdil problém nemožnosti vytěžit všechna data na úrovni fakulty/univerzity, nicméně upřesnil, že poprvé byla možnost pracovat s daty pro sledování konkrétních cílů pomocí indikátorů. Potvrdil otevřenost pro další náměty od Komise. Děkan J. Zima potvrdil, že kritika není brána negativně, ale především jako náměty, které mohou pomoci. 

Sen. D. Matějka vznesl svůj osobní pohled na problematiku „lokální univerzity“ a „kritičnosti vůči sobě“. Sen. M. Novotný na to reagoval, že se jedná nejspíš o nedorozumění, jde o všeobecnou snahu se zlepšovat, nijak konkrétně s ohledem na „kvartily“ apod. 

Prod. P. Chromý podpořil výzvu k zamyšlení se nad motivačními prvky, které posunou univerzitu z pozice „lokální“ na „prestižní“. Potvrdil budoucí zájem o didaktiky, i s ohledem na volební program prorektorky Králíčkové. 

 

Usnesení 5.8 

ASF bere na vědomí zprávu o vyhodnocení realizace dlouhodobého záměru PřF UK za období 2016-20.

Hlasování: 23/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

9.     Stanovisko ke jmenování vedoucích kateder

Úvodní slovo přednesl děkan J. Zima, který informoval o vypsání výběrové řízení na obsazení míst vedoucího katedry fyzické geografie a geoekologie a ředitele ústavu pro životní prostředí. 

Výběrové komise, ve kterých zasedali zástupci ASF (sen. Perlín a sen. Matějka), doporučily jmenovat 

●     doc. Mgr. Václava Tremla, Ph.D. vedoucím KFGG

 • prof. RNDr. Tomáše Cajthamla, Ph.D. DSc. ředitelem ÚŽP

Nástupy by měly být od 1. 9. 2021 v případě doc. Tremla (hlasování 7/0/0), resp. od 1. 6. 2021 v případě prof. Cajthamla (6/0/0). Oba kandidáti prošli i na vědecké radě.

 

Usnesení 5.9 

ASF souhlasí s hlasování aklamací o doporučení vedoucích pracovníků pracovišť.

Hlasování: 23/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

ASF doporučuje děkanovi fakulty jmenovat doc. Mgr. Václava Tremla, Ph.D. vedoucím KFGG a prof. RNDr. Tomáše Cajthamla, Ph.D. DSc. ředitelem ÚŽP.

Hlasování: 23/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

10.  Covidová opatření

Úvodní slovo přednesli prod. P. Chromý a prod. M. Martínková, kteří seznámili členy ASF s vývojem opatření v rámci rozvolňování omezení, která vyplývají z pandemické situace. Prod. P. Chromý zdůraznil a pozitivně ohodnotil tlak nejen ASF na znovuobnovení praktické výuky. Zmínil nejasnosti kolem uznávání testů apod. Prod. M. Martínková shrnula aktuálně platné podmínky pro uznávání testů.

Jednotlivá rozhodnutí jsou uvedena vždy na covidové stránce na webu PřF UK Koronavirus a dále jsou prostřednictvím standardních informačních toků sdělována členům akademické obce.

V rámci diskuse se sen. D. Vašek zeptal na očkování studentů doktorského studia, kdy na některých katedrách dostali Ph.D. studenti kód, někde ne. Prod. P. Chromý podal výklad, že na očkování má právo doktorand, který participuje na zajištění výuky či by měl participovat na terénních šetřeních apod., a to na základě potvrzení vedoucích kateder. Potvrdil zároveň tlak na uzavírání DPP. Předseda ASF potvrdil oprávněnost dotazu sen. D. Vaška s ohledem na variabilitu prostředí. 

 

11.  Hlasování per rollam

Dne 20. 5. 2021 požádali formou e-mailu senátoři P. Škaloud, M. Vinkler, M. Novotný, M. Černý a M. Slovák o hlasování per rollam ohledně návrhu usnesení, které proběhlo v termínu pátek 21. 5. 2021 – úterý 26. 5. 2021.

 

Zápis o hlasování per rollam 

Hlasování per rollam proběhlo v termínu pátek 21.5 . – út 26.5. 2021

Předmět hlasování: 

Důvodová zpráva:

S ohledem na naše kroky minulé, kdy jsme vydali usnesení kritizující vládu za pomalé obnovení praktické výuky, si myslíme, že by bylo více jak vhodné se vyjádřit i k tomuto kroku. Vede nás k tomu hlavně naše přesvědčení, že zaměstnanci a studenti PřF UK jako vědecké instituce by měli esenciálně cítit důležitost expertního/vědeckého rozhodování a deficit tohoto rozhodování pak většinou (čehož jsme byli mnohokrát svědky) vede k nesprávným a chybným nařízením. Proto cítíme potřebu jako senát vyjádřit naše znepokojení/zklamání nad tímto krokem a současně vyjádřit členům tohoto expertního týmu poděkování za jejich práci. 

Protože se jedná o aktuálně velmi diskutované téma a někteří naši kolegové se již k tomu vyjadřují na sociálních sítích, rádi bychom, aby se akademická obec o názoru senátu PřF UK dozvěděla co nejrychleji.

Pavel Škaloud, Michal Vinkler, Marian Novotný, Martin Černý, Marek Slovák

Návrh usnesení 5.10 per rollam:

 1. AS PřF vyjadřuje velké znepokojení nad ukončením spolupráce vlády s expertní skupinou MeSES.
 2. Expertnost by měla být základem rozhodování ve státní správě. Čistě politické rozhodování, bez uvážení expertních názorů, pak často vede k nesprávným, chaotickým a nepodloženým nařízením, čehož jsme byli svědky v mnoha oblastech během pandemie covid-19.
 3. AS PřF současně velmi děkuje všem členům expertní skupiny za jejich neocenitelnou práci.

 

Výsledky hlasování

Výsledky hlasování per rollam: pro 13, proti 2, zdrželo se 13, 

Usnesení nebylo přijato

Jmenný seznam senátorů, kteří hlasovali o usnesení per rollam 

Seznam senátorů od ledna 2021

číslo

příjmení

jméno

funkce

komora

sekce

výsledek

1

Altová

Anna 

 

SKAS

GE

ZDRŽUJI

2

Anderlová

Nikoleta 

 

SKAS

BI

ZDRŽUJI

4

Bruthans

Jiří

 

ZKAS

GEOL

ANO

5

Bubeníková

Kristýna 

 

SKAS

BI

ZDRŽUJI

6

Černý

Martin

 

ZKAS

Bi

ANO

13

Formáčková

Aneta

mstpř.

SKAS

GEOL

ANO

7

Hiřman

 Matyáš 

 

SKAS

BI

ZDRŽUJI

8

Hraníček

Jakub

 

ZKAS

CH

ZDRŽUJI

3

Jeníček

Michal

 

ZKAS

GE

ANO

9

Koštíř 

 Vojtěch 

 

SKAS

BI

NE

10

Kotora

Martin

 

ZKAS

CH

ZDRŽUJI

11

Slovák

Marek

 

ZKAS

Bi

ANO

12

Kunstmüllerová

Lucie

 

SKAS

GEOL

ANO

14

Kuthan

Martin

před EK

ZKAS

Bi

ANO

25

Marcollová

Kateřina

 

SKAS

BI

ZDRŽUJI

15

Matějka

Dobroslav

 

ZKAS

GEOL

ZDRŽUJI

16

Novotný

Marian

před KR

ZKAS

Bi

ANO

17

Pačes

Jan

před LEG

SKAS

Bi

NE

19

Perlín

Radim

před

ZKAS

GE

ZDRŽUJI

20

Pileček 

Radek

 

SKAS

GE

ZDRŽUJI

21

Pražáková

Lucie

 

SKAS

CH

ZDRŽUJI

22

Sidej

Nathan

 

SKAS

CH

ZDRŽUJI

23

Svoboda

Tomáš

 

SKAS

CH

ANO

18

Šídlo

Luděk

zap

ZKAS

GE

ANO

24

Škaloud

Pavel

 

ZKAS

Bi

ANO

26

Teplý

Pavel

 

ZKAS

CH

ZDRŽUJI

27

Vašek

Daniel

před SK

SKAS

Bi

ANO

28

Vinkler

Michal

2. mstpř

ZKAS

Bi

ANO

 

Usnesení 5.12
ASF schvaluje zápis o výsledku hlasování per rollam

Hlasování: 21/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

Na základě diskuse kolem návrhu usnesení předložil sen. J. Pačes e-mailem nový návrh usnesení, přičemž se domnívá, že je třeba ocenit aktivitu všech členů akademické obce, kteří se snažili přispět k řešení krize bez ohledu na to, do jaké skupiny patří, s kým byli v kontaktu a jaké máme názory na výsledky jejich snažení. Dle jeho názoru, mnoho našich kolegů nezištně odvedlo velké množství práce, a to si zaslouží uznání.

V rámci diskuse objasnil sen. P. Škaloud kroky, které vedly k návrhu původního usnesení, zdůraznil třetí roli univerzity a důležitost vyjádření podpory. Vyjádřil se ke statusu sen. J. Pačese na Facebooku, který obsahoval souhlasné stanovisko k rozpuštění MeSES. 

Sen. J. Pačes navrhl uzavření tématu a ponechání na osobní neformální setkání, stejně jako poděkoval všem aktivním, kteří se v rámci online diskuse vyjádřili. 

Sen. M. Vinkler vyjádřil svůj názor, že posláním ASF je naopak diskutovat o principech, vč. morálních a etických, proto by tuto diskusi neuzavíral. Jedná se o obecném přístupu k vyjádření podpory, ocenění práce, nikoliv konkrétních skupin či jednotlivců. 

Děkan J. Zima kvitoval, že odborníci z PřF UK byli v médiích aktivní, jejich vystoupení byla přínosná a kultivovaná, což hodnotí veřejnost ve vztahu k fakultě velmi pozitivně. Informoval, že dr. Tachezy za své mediální aktivita obdržela cenu, která je i pozitivní reflexí odbornosti fakulty. 

Předseda ASF R. Perlín vyzval pana děkana, aby zvážil možnost ocenění různých jednotlivců či skupin osob z fakulty s ohledem na jejich činnost kolem (nejen) covid-19. 


Usnesení 5.11
Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy oceňuje práci všech členů akademické obce fakulty, kteří se svou odborností zapojili do řešení pandemie COVID-19.

Hlasování: 21/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

12.  Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Dle informací zástupců SKAS, sen. D. Vaška a sen. A. Formáčkové, nebyly předloženy žádné návrhy.

 

 

13.  Sdělení a informace

Příprava strategického záměru 

Předseda ASF R. Perlín informoval, že v současné době vedení fakulty dokončuje Strategický záměr na roky 2021–2026 a v pondělí 31. 5. 2021 od 14:00 proběhne diskuze se členy rozvojové komise. Pozvánka byla zaslána všem členům ASF. Schvalování SZ se předpokládá na jednání ASF v červnu.

 

OD k výplatě stipendií

Na základě návrhu prod. P. Chromého a tajemníka K. Mozra došlo ke sjednocení roztříštěných OD k výplatě stipendií, výše stipendií se nemění. Návrh projednán na rozšířené ekonomické komisi dne 24. 5. 2021. 

Prod. P. Chromý potvrdil, že bude toto OD předloženo na další jednání ASF, mělo by sjednotit praxi, která je doposud roztříštěna v různých OD do jednoho. Žádán je spíše zdrženlivý přístup s ohledem na nejasnosti kolem plnění stipendijního fondu apod. Zároveň vyjádřil záměr sejít se se studijní komisí, s kterou by tento návrh byl projednán. 

 

Příručka pro zaměstnance 

Komise rozvoje ASF připravuje ve spolupráci se pracovníky děkanátu příručku pro zaměstnance, která soustředí všechny pravidla a pokyny pro zaměstnance na fakultě. Sen. M. Vinkler potvrdil, že se uskutečnila schůzka s prod. A. Soukupem, a že vše je v jednání. 

 

Albertovské stráně

SKAS zve všechny členy akademické obce fakulty na tradiční brigádu Albertovské stráně, která proběhne dne 16.6. 2021. Zástupkyně SKAS, sen. K. Bubeníková blíže představila tuto akci, která by byla v době od 10.00 do 16.00 hodin. Sen. Pačes potvrdil, že vedení Botanické zahrady o akci je informováno.

 

Další info od předsedy ASF:

●     Připravuje se výstavba cesty mezi zahradou Ztracenkou a albertovskými schody 

 • Byla vyhodnocena architektonická soutěž na území, kde se nachází dnes „kuželna“.

 

Poznámky prod. P. Chromého:

●     poděkování sen. L. Kunstmüllerové a sen. A. Altové s dotazy po jednání krizového štábu

●     poděkování za facebookovou akci kolem vyplácení stipendií

 • psychologická poradna již funguje, 3. patro děkanátu

 

Sen. T. Svoboda vznesl dotaz, zda lze navrhnout na rektora vícero kandidátů a proč ji nelze navrhnout hned nyní. Předseda ASF R. Perlín se vyjádřil, že je v rámci dohody předsednictva ASF vhodný postup, že nominace by se kandidátovi mimo PřF UK nedávala, pouze lze vyjádřit podporu. Paní prorektorka již nominaci má ze své domovské fakulty.

 

 

14.  Různé

Termíny jednání ASF

V letním semestru 2020/21: 17. 6. 2021, 16. 9. 2021; vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6 nebo online prostřednictvím Google Meet.

Příští jednání v červnu bude mít hybridní formu.

 

 

Přesunutí plesu PřF UK ze soboty 19. 6. 2021 (sobota) na Žofíně na leden 2022.
Sen. J. Pačes vznesl dotaz, zda není v plánu náhradní „outdoorová“ akce místo fakultního plesu, který měl proběhnout 19.6. a byl zrušen. Předseda ASF R. Perlín řekl, že zatím nic takového plánovaného není.

Termíny byly zapsány do digitálních kalendářů senátorů. 

 

Přehled kontaktů:

Společná hromadná adresa ASF                               akadsen@natur.cuni.cz

Předsednictvo ASF                                                      senat@natur.cuni.cz

Ekonomická komise                                                    ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                                                            rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                                                     legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                                                            studijni.komise@natur.cuni.cz

Vkládání informací na web ASF (Matyáš Hiřman)  matyas.hirman@natur.cuni.cz

            

V případě jakékoliv potřeby k dispozici údaje na předsedu ASF: 
perlin@natur.cuni.cz; 702 091 201

 

Zapsal:            Luděk Šídlo               27. 5. 2021

Ověřil:             Radim Perlín               28. 5. 2021

Publikováno:  Matyáš Hiřman           7. 6. 2021

Akce dokumentů