E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 10. řádného jednání Akademického senátu PřF UK dne 16. 12. 2021

Jmenování vedoucích kateder; Změna organizační struktury; Stanovisko legislativní komise k podnětům; Covidová opatření; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace-Rušení předpisů, Zpráva rozvojové komise ke kampusu Albertov, Postavení běloruských studentů, Evidence výuky, Splátky půjčky FHS; Různé

Přítomni:         dle prezenční listiny 

Omluveni:       dle prezenční listiny 

Hosté:              dle prezenční listiny 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu z 9. zasedání 18. 11. 2021 
 3. Jmenování vedoucích kateder
 4. Změna organizační struktury 
 5. Stanovisko legislativní komise k podnětům
  1. Mgr. Weiser
  2. Doc. Cvrčková
 6. Covidová opatření 
 7. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 8. Sdělení a informace 
  1. Rušení předpisů
  2. Zpráva rozvojové komise ke kampusu Albertov
  3. Postavení běloruských studentů
  4. Evidence výuky
  5. Splátky půjčky FHS
 9. Různé

Jednání bylo vedeno jako hybridní.

 

1.      Schválení programu zasedání

Usnesení 10.1

Akademický senát PřF UK schvaluje program jednání v navrženém znění.

Hlasování: 22/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

2.      Kontrola a schválení zápisu z 9. jednání 18. 11. 2021

K zápisu nezazněly zásadní připomínky, kromě stylistických úprav a mírných doplnění. 

Zápis byl zveřejněn 28. 11. 2021 na adrese https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy/2021/zapis-z-9-radneho-jednani-akademickeho-senatu-prf-uk-dne-18-11-2021

 

Usnesení 10.2

ASF schvaluje zápis ze 9.  jednání ASF ze dne 18. 11. 2021

Hlasování: 22/0/1 
Návrh usnesení byl přijat.

 

Úkoly z 8. jednání

●     Sen. A. Altová vznesla dotaz, zda se neví, jak to bude s využíváním např. úložného Google prostoru a jeho údajným potenciálním snižování na osobu. ASF žádá prod. J. Langhammera a tajemníka K. Mozra, aby informovali o této problematice na dalším jednání ASF.

-       Vedoucí CIT p. Richter informoval o fungování Google na PřF UK. Po deseti letech fungování došlo ke změně, kdy došlo k omezení služeb (např. z 250 účastníků na online konferenci snížení na 100 účastníků apod.) – nějaké dílčí změny se podařilo vyřešit, nějaké je nutné dále řešit, a to přechodem na placenou verzi Education Plus. Vymezily se minimální požadavky za účelem dostání rozumné tržní ceny na 1 studentskou licenci. Fakulta má k dispozici 8000 studentských licencí a 2000 učitelských licencí (ty ale nejsou zpoplatněny), fakulta by s tím měla získat 100 TB prostoru + 20 GB za každou licenci Education Plus… až 300 TB. Cena je kalkulovaná na 3 roky. Vytvořila se veřejná zakázka (expirace 16.12.2021) a bude nyní vyhodnocena.

Závěr: prostory na „Google Drive“ se zatím omezovat nebudou.

-       Diskuse: sen. A. Altová se ujistila, že nebudou limity na uživatele co do úložného prostoru – potvrzeno p. Richterem, že tomu tak skutečně prozatím nebude.

-       Diskuse: sen. M. Novotný – otázka k veřejné zakázce, zda je osloven pouze Google – p. Richter oznámil, že to není veřejná zakázka na Google, ale na zprostředkovatele služeb Google. Jedná se o zakázku malého rozsahu (2 mil. Kč na tři roky). 

-       Diskuse: sen. M. Jeníček – dotaz, zda je kvalita služeb zafixovaná na celou dobu tří let – p. Richter potvrdil, že ano, tj. min. na tři roky. Druhý dotaz směřoval obecněji, zda z hlediska univerzity nebude tlak na využívání služeb platformy Microsoft, a zda současná investice není tím ohrožena. Reagoval děkan J. Zima, že tím, že jsou služby zajištěné tři roky a pak se případně uvidí, zda nás vedení Univerzity bude tlačit do jiných služeb. Reagoval předseda ASF R. Perlín, že nelze tyto úvahy vyloučit, ale v současné době to není aktuální.

-       Diskuse: sen. M. Novotný sdílel informaci, že server úložiště v rámci platformy Microsoft není údajně v rozporu s GDPR, zatímco u Google to v rozporu je – dotaz, zda se toto ví, případně v čem rozpor je? P. Richter potvrdil, že tam problém není, že uložení dat „mimo EU“ je v případě dobrovolného rozhodnutí organizace možné.

 

-       Závěr: ASF se seznámil s přednesenými závěry (vč. informace o tom, že CIT je pověřený profilaxí účtů) a podporuje současný směr směřování podpory tohoto typu

 

 • Sen. P. Škaloud na minulém jednání ASF vznesl dotaz k elektronizaci, kdy je nutné v rámci vyplnění cestovního příkazu dodávat např. faktury vytištěné na papíře a nestačí elektronická verze – tajemník K. Mozr přislíbil zjištění možností, jak tento systém zjednodušit. 

-       Taj. K. Mozr potvrdil, že v současné době není možná nepapírová archivace, proto v nějaké fázi je zapotřebí podklady vytisknout

-       Předseda ASF vyzval vedení fakulty, aby v rámci jednání s auditory bylo směřováno k tomu, aby některé dokumenty bylo možné archivovat pouze elektronicky

-       Diskuse: M. Jeníček: když je e-letenka, přihraje se jako pdf do CISu, ale když je faktura z hotelu, nemůže se také takto nahrát elektronicky? Taj. K. Mozr – nelze to, protože se vše musí posléze stejně tisknout, navíc e-letenka je přímo oficiální doklad, zatímco scan faktury již originál není. Postup potvrdil sen. P. Škaloud. 

 

 • Závěr: ASF bere na vědomí, že je nutné dodržovat současný postup, nicméně pokud by byla možnost přechodu pouze na e-dokumenty, tak by bylo vhodné to tak změnit.

 

 

3.     Jmenování vedoucích kateder/ústavů

Úvodní slovo přednesl děkan J. Zima, který požádal ASF o přijetí návrhu na jmenování nových vedoucích kateder/ústavů a předložil důvodovou zprávu. 

 

Důvodová zpráva:

V souladu s jednacím řádem ASF žádá děkan fakulty ASF o stanovisko ke jmenování vedoucích kateder/ředitelů ústavů na fakultě.

●      vedoucí katedry buněčné biologie

-       prof. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.                     7 – 0 – 0

 

●      vedoucí katedry fyziologie -                            

-       doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.                     7 – 0 – 0

-       doc. RNDr. Ján Bakoš, Ph.D.                        1 – 5 – 1

 

Zástupce ASF Martin Kuthan – potvrdil, že oba konkurzy proběhly standardním způsobem bez výhrad. Informoval, že je dost pravděpodobné, že katedra fyziologie naváže budoucí spolupráci s doc. Bakošem.

 

●      vedoucí katedry anorganické chemie

-       doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.             5 – 0 – 0 

 

Zástupce ASF Martin Kotora – potvrdil, že konkurz proběhl standardním způsobem.

 

●      ředitele Ústavu petrologie a strukturní geologie

-       doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.                    4 – 0 – 0

-       dr. Azam Soltani Dehnavi, Ph.D.                  0 – 4 – 0

 

Zástupce ASF Dobroslav Matějka slovy předsedy ASF potvrdil, že konkurz proběhl standardním způsobem.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o hlasování o jménech, je hlasování tajné. 

Senátoři přítomní hlasovali prostřednictvím hlasovacího lístku, senátoři on-line prostřednictvím hlasovací aplikace pouze z prostředí natur.cuni.cz.

Volební komise: Perlín, Altová, Pileček (odsouhlaseno – 20/0/2)

Usnesení 10.3 

ASF vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu děkana jmenovat vedoucím kateder/řediteli ústavů tyto členy akademické obce fakulty.

-       vedoucí katedry buněčné biologie                             prof. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.

 • výsledek hlasování: 21/0/1  

-       vedoucí katedry fyziologie                                         doc. RNDr. Jiří Novotný DSc.

 • výsledek hlasování: 21/0/1  

-       vedoucí katedry anorganické chemie                        doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D

 • výsledek hlasování: 22/0/0  

-       ředitele ústavu petrologie a strukturní geologie       doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.

 • výsledek hlasování: 22/0/0  

 

Hlasování: 

22/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

4.     Změna organizační struktury

Úvodní slovo a důvodovou zprávu přednesl děkan J. Zima. 

 

Důvodová zpráva:

Vědecká rada biologické sekce schválila vznik účelového pracoviště Chovy obratlovců (1043). 

V souladu se strategickým plánem je navrhováno zřízení zahraničního oddělení. Současně je potřeba vyčlenit agendu dalšího vzdělávání jako samostatné pracoviště a toto začlenit pod studijní útvar.

Z důvodu zřízení dalších dvou pracovišť děkanátu a včlenění do stávajících útvarů je potřeba změnit dvoustupňové řízení děkanátu na třístupňové řízení. Potřeba třístupňového řízení je opodstatněná i tím, že fakulta přes 10 let roste mj. po ekonomické a majetkové stránce. Rozpočet se každoročně zvyšuje, přibývá majetku, který má fakulta ve správě, a to jak nemovitého, tak i movitého. Přibývá studentů a i zaměstnanců. Nynější doba je dále poznamenána nárůstem povinností ukládaných státem, které musí fakulta zvládnout.

Proto je navrhována třístupňová struktura, která umožní rozložení odpovědnosti mezi více vedoucích. Vedoucím na druhém stupni poskytne více prostoru pro koncepční činnost a v neposlední řadě se zefektivní i činnost tajemníka, který bude mít přímo podřízenou jen druhou úroveň řízení, čímž získá větší nadhled nad fungováním děkanátu.

Zřízení dvou děkanátních pracovišť a zavedení třístupňové struktury zajistí, aby děkanát byl připraven na další rozvoj fakulty.

Tato změna je v souladu se Statutem fakulty čl. 8 a čl. 6 a organizační strukturu těchto pracoviště stanovuje organizační řád.

Návrh byl projednán v legislativní komici ASF a v rozvojové komisi ASF.

 

Diskuse: předseda ASF potvrdil projednání těchto změn v rámci rozvojové komise ASF a přiblížil další specifika. Za rozvojovou komisi toto potvrdil sen. M. Novotný. Sen. J. Pačes potvrdil, že legislativní komise nemá k danému připomínky. Sen. D. Vašek potvrdil za studijní komisi, že také nejsou připomínky a změna je podporována.

Diskuse: dotaz od sen. M. Černý k zařazení pracoviště Chovy obratlovců v rámci systému (viz organigram) byl pan děkanem objasněn. 

 

Usnesení 10.4 

ASF schvaluje organizační strukturu PřF UK dle přílohy s platností od 1. ledna 2022.  

ASF schvaluje organizační řád PřF UK s platností od 1. ledna 2022.

ASF schvaluje organizační řád děkanátu s platností od 1. ledna 2022. 

Hlasování: 24/0/0
Návrh usnesení byl přijat.

 

5.     Stanovisko legislativní komise k podnětům

Úvodní slovo přednesl předseda ASF R. Perlín. Shrnul průběh vyřizování dvou podnětů, které přišly z řad členů Akademické obce, kteří se obrátili na ASF s žádostí o stanovisko ve věci:

 

 1. Mgr. Martin Weiser, Ph.D., žádost ze dne 22. 11. 2021

Téma: Jak dlouho ukládat výsledky testů po zkoušce

„Obracím se Vás jakožto těleso kompetentní k výkladu norem. Pokud vím, je mojí povinností jako učitele uchovávat výsledky zkoušek-testů po dobu deseti let. Týká se tato doba i nehmotných studentských prací, např. software? Týká se tato doba i testů provedených skrz Moodle?“

Legislativní komise projednala tento podnět a dne 25. 11. 2021 vypracovala odpověď a doporučila ASF přijmout usnesení. 

Důvodová zpráva: 

Podle čl. 8 odst. 10 Studijní a zkušební řád UK 

Písemné formy kontroly studia předmětu je zkoušející povinen opravit a zpřístupnit výsledky bezodkladně, nejpozději do dvou týdnů ode dne konání. Fakulta může tuto lhůtu vnitřním předpisem podle čl. 19 odst. 2 zkrátit. Písemné formy kontroly studia předmětu jsou fakultou uchovávány nejméně do konce následujícího akademického roku. 

Každý zkoušející je tedy povinen uchovávat písemné formy kontroly studia až do konce následujícího akademického roku (tedy ze ZS do konce příštího LS) a to bez ohledu na to, zda vznikly elektronicky (vyplněním online testů) nebo skutečně mají písemnou formu.  Způsob uchovávání je na garantovi předmětu.  

 

Diskuse: sen. M. Novotný zpřesnil formulaci dotazu, zda se to týká také např. na software apod. Předseda ASF potvrdil, že se to týká i elektronických dokumentů, což potvrdil i prod. P. Chromý, kdy uvedl příklad použití z praxe. 

 

Usnesení 10.5 

V souladu s čl. 8 odst. 10 Studijní a zkušební řád UK jsou písemné formy kontroly studia předmětu uschovávány nejméně do konce následujícího akademického roku, a to bez ohledu na to, zda mají písemnou podobu nebo vznikly elektronicky.

Hlasování: 24/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

 1. doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr., žádost ze dne 26. 11. 2021

Citace žádosti:

„Prosím legislativní komisi AS PřF UK o posouzení možného rozporu ustanovení čl. 8 odst. 2 Opatření děkana (OD) 27/2021 k organizaci pracovní doby s platnými právními předpisy, zejména s § 70a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Pokud komise nedospěje k jednoznačnému závěru, že uvedené ustanovení je s platnými předpisy v souladu, obracím se na Vás současně jako na své zvolené zástupce s podnětem k posouzení tohoto ustanovení Akademickým senátem PřF UK a k případným navazujícím krokům dle čl. 22 odst. 2 Jednacího řádu Akademického senátu PřF UK.

V příloze uvádím odůvodnění mých přetrvávajících pochybností o souladu čl. 8 odst. 2 OD 27/2021 s platnými předpisy. S ohledem na to, že odůvodnění konkrétního ustanovení v OD nebylo zveřejněno, opírám se částečně o Závazné stanovisko Ing. Kateřiny Konečné (rovněž přiloženo), které bylo zasláno vedoucím kateder v červnu t.r. a které uvádí argumenty pro zákaz dlouhodobého výkonu práce ze zahraničí. Zdůrazňuji však, že na rozdíl od tohoto stanoviska nyní OD 27/2021 zakazuje i krátkodobý výkon práce akademických pracovníků ze zahraničí. Argumentaci strukturuji dle Závazného stanoviska.“ 

Sen. J. Pačes, předseda legislativní komise, potvrdil, že komise prostudovala zaslané materiály a po delší elektronické komunikaci si vyžádala doplňující stanovisko zaměstnaneckého oddělení. Zaslané materiály a příslušné právní předpisy byly diskutovány s vedením fakulty. Po diskusi všech přítomných členů přijala komise usnesení: 

Usnesení legislativní komise akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ze dne 6. 12. 2021:

Legislativní komise neshledala opatření děkana č. 27/2021 v rozporu s právními předpisy.  

 

Důvodová zpráva: 
Vyžádané stanovisko zaměstnaneckého oddělení:

Reakce na relevanci argumentů pro zákaz práce ze zahraničí (OD 27/2021)

Zaměstnavatel má oprávněný zájem, aby akademičtí pracovníci vykonávali sjednanou práci, pokud nejde o zahraniční pracovní cestu, v České republice.  Oprávněný zájem spočívá zejména v eliminaci rizika aplikace zahraničního práva.

Ustanovení čl. 8 odst. 2 opatření děkana 27/2021 stanovující podmínku výkonu práce v ČR je v souladu s

1) § 1a odst. 1 písm c) zákoníku práce, podle kterého základní zásadou pracovněprávních vztahů je řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele,

2) § 301 písm. d) zákoníku práce, podle kterého jsou zaměstnanci mj. povinni nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

Případnou škodu v podobě sankce uložené zahraniční institucí z důvodu prodlení s plněním povinností plátce sociálního a zdravotního pojištění nelze přenést na zaměstnance. Se zaměstnancem nelze uzavřít dohodu ve významu, že pokud se následně ukáže, že jednání zaměstnance má negativní důsledky pro zaměstnavatele, že za tyto důsledky odpovídá zaměstnanec. Taková dohoda je neplatná z důvodu rozporu s pravidly pro náhradu škody stanovenými zákoníkem práce.  Zaměstnanec by na sebe přijal větší odpovědnost, než dovoluje zákoník práce. Pokud by zaměstnavatel dovolil (resp. nezakázal) práci ze zahraničí v případě výkonu práce, která není přímou pedagogickou činností, pak by za důsledky odpovídal sám zaměstnavatel. Zaměstnanec by prací ze zahraničí nic neporušil.

Pan děkan podmínku výkonu práce v ČR stanovil v souladu se svou povinností plynoucí z jeho odpovědnosti jako vedoucího podle § 303 písm. g) „Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni … g) zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.“.

Na základě výše uvedeného si dovolujeme setrvat na stanovisku, že podmínka výkonu práce v ČR, s výjimkou zahraničních cest, je v souladu se zákoníkem práce.

 

Stanovisko legislativní komise ASF:

V tuto chvíli neexistuje právní rámec, podle kterého by legislativní komise ASF mohla porovnat vzájemný vztah výše uvedených ustanovení zákoníku práce a ustanovení podle § 70a odst. 3 vysokoškolského zákona.

Právo vykonávat práci na místě, které si akademický pracovník sám určí podle § 70a odst. 3 nelze uplatnit mimo území ČR.

 

Poznámka:

Dne 2. srpna 2022 vstupuje v platnost SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1158 (tzv. Směrnice Work-life Balance). Tuto směrnici státy musí zapracovat do svých právních řádů. 

Směrnice zavádí „pružné uspořádání práce“. Pružné uspořádání práce zahrnuje i využívání práce na dálku. Směrnice se sice týká práv rodičů, ale pokud se v zákoníku práce upraví práce na dálku pro jednu kategorii zaměstnanců, lze očekávat, že se se tato úprava použije obecně, neboť praxe požaduje zákonnou úpravu pro Home Office. V poslanecké sněmovně např. nyní leží návrh novely zákoníku práce upřesňující podmínky pro práci na dálku – sněmovní tisk 1167.

 

Předseda ASF R. Perlín problematiku shrnul a zdůraznil hlavní body problematiky. Taj. K. Mozr doplnil – státy v EU a dokonce i v spolkové země v rámci Německa jsou na tom různě a každý stát má různá pravidla, nutné znát široké spektrum možností – existuje firma, která toto sleduje a zjistí, zařídí apod. všechny povinnosti, přičemž jednorázově se platí 150 tis. Kč za zajištění a posléze 10 tis. Kč za měsíc za dobu pobytu. Proto je nutné velmi zvažovat nutnost jednotlivých kroků. 

Sen. M. Vinkler doplnil to, že oba právní předpisy (evropský vs. zákon o vysokých školách) jsou si rovny a je nutné tento rozpor nějak řešit.

 

Usnesení 10.6 

Akademický senát neshledal opatření děkana č. 27/2021 v rozporu s právními předpisy. 

Hlasování: 24/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

6.     Covidová opatření

Úvodního slova se ujal prod. P. Chromý, který shrnul aktuální informace, které by se daly shrnout následovně:

●     dříve vydaná covidová opatření stále platí 

●     nošení respirátorů je povinné ve vnitřních prostorech vysoké školy.

●     bez roušky přednášející případně student u ústní zkoušky 

●     výuka v ZS 2021/2022 nebyla epidemickou situací plošně narušena; KD nepředpokládá změny v harmonogramu akademického roku, tj. zápočtový týden, zimní zkouškové období i kontrola pro postup do druhého úseku studia u studentů prvních ročníků Bc studia proběhnou v předepsaných termínech

●     nejpozději do konce zápočtového týdne: dostatečné množství termínů na zápočty i zkoušky (řádný i dva opravné) tak, aby bylo možné do 14. 2. 2022 vše splnit; apel především na zápočty pro studenty v prvním úseku studia v zápočtovém týdnu, aby se vše stihlo

 • doporučení/výzva: vyučující obecně mohou (ale nemusí) zkoušet i v průběhu letního období, přesto to může přinášet dílčí problémy, proto výzva k vyučujícím, aby nevypisovali termíny mezi 15. 2. – 1. 3. 2022, a to především pro studenty prvních ročníků.

Diskuse: sen. J. Pačes informoval, že občas dochází ke změně průběhu zkoušky oproti tomu, co je uvedeno v SISu. Je proto nutné v rámci možností, aby to, co je v SIS, bylo dodržováno, resp. něco mírně lze upravit po domluvě se studenty a tato úprava musí být zaznamenána v SIS. Prod. P. Chromý potvrdil.

Diskuse: sen. M. Vinkler vznesl dotaz, jak řešit případ, že se vypíše termín, ale vyučující se nemůže skrze karanténní opatření na zkoušku dostavit? Prod. P. Chromý: uskutečnit online, ale pokud s tím má student problém, omluvit jej z termínu a nechat jej zapsat na jiný termín. Doporučení: u studentů, kteří jsou nemocní (nejsou jen v karanténě), je vhodné mít potvrzení (např. v e-mailu), že je schopen zkoušku vykonat. Sen M. Vinkler vyzval, aby tyto informace byly sděleny vyučujícím. Předseda ASF vyzval prod. P. Chromého, aby toto bylo dáno do jednání Kolegia děkana, a aby to bylo v zápisu.

Diskuse: sen. M. Kotora: může se zkouška v online prostoru nahrávat? Odpověď: pokud je dán souhlas na začátku, tak ano.

Diskuse: sen. T. Svoboda: někteří učitelé přešli rovnou do distanční formy výuky, ačkoliv má výuka probíhat prezenčně – jak toto řešit? Předseda ASF R. Perlín: prvně kontaktovat garanta studijního programu. Sen. J. Pačes potvrdil, že tyto „přechody“ na distanční výuku se budou z RUK kontrolovat. 

Diskuse: sen. M. Slovák: dá se nahradit prezenční vyučování tím, že nahraji přednášku a dám ji k dispozici i s prezentací? Prod. P. Chromý: zavěšujme studentům jakékoliv podklady, nahrávejme se, ale učme prezenčně – máme akreditovanou prezenční výuku, nikoliv dálkovou. Synchronní prezenční výuka by měla probíhat.

Diskuse: sen. M. Kotora: jak jako garant získám jednoduše informace ohledně průběhu výuky a případných problémech? P. Chromý: pokud není garant informován ze strany kolegů či studentů, tak nelze toto de facto řešit. 

Předseda ASF R. Perlín vyzývá, aby jakákoliv komunikace probíhala v rámci fakultních e-mailových účtů, případně SIS. 

 

V návaznosti na covidovou situaci děkan J. Zima vysvětlil, proč je na webových stránkách fakulty uvedena informace, že některé útoky na kolegy nejsou přijatelné. ASF vyjádřil souhlas s tímto stanoviskem, které přenesl do následného usnesení.

 

Usnesení 10.7 

ASF vyjadřuje podporu uveřejnění stanovisku vedení fakulty s názvem „Prohlášení vedení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy k útokům na její zaměstnance“ ze 14. 12. 2021. 

Hlasování: 23/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

 

7.     Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Úvodního slova se ujal sen. D. Vašek, který informoval, že SKAS navrhuje poskytnout podporu pro tyto studenty: 

●     Michalovi Kolářovi za spolek Florbalový klub PřF UK ve výši 10 000 Kč na fungování spolku,

 • Magdaleně Vítkové za spolek Erasmus Klub ve výši 10 000 Kč na fungování spolku.

 

Usnesení 10.8 

ASF schvaluje poskytnutí v případech zvláštního zřetele hodných stipendia pro tyto studenty: 

●     Michal Kolář za spolek Florbalový klub PřF UK ve výši 10 000 Kč na fungování spolku,

 • Magdalenu Vítkovou za spolek Erasmus Klub ve výši 10 000 Kč na fungování spolku.

Hlasování: 23/0/0 
Návrh usnesení byl přijat.

 

Přehled čerpaných finančních prostředků v rámci mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS (předseda ASF R. Perlín)

Kdo žádá

Na co žádá

datum

částka v žádosti

částka přiznána

čerpáno

2021

92500

Magdalena Vítková

Erasmus klub – fungování spolku

prosinec 2021

10000

10000

 

Michal Kolář

Florbalový klub – fungování spolku

prosinec 2021

10000

10000

 

Alois Burian

Hydrant – fungování spolku

listopad 2021

10000

10000

 

Kateřina Maláková

Mladí demografové – konference

listopad 2021

10000

10000

 

Štěpán Kuba

BC Přírodní vědy 

listopad 2021

10000

10000

 

Tereza Matějková

exkurze pro nadané studenty ZŠ zaměřené na biologii

září 
2021

10000

10000

 

TUKAN z.s. - Kamila Neužilová

Sportovní den – fakultní mezisekční multiboj

červen 2021

5000

5000

 

TUKAN z.s. - Stanislav Jíra

Sjezd Spolků PřF UK v Loděnici

červen 2021

10000

2500

 

Biozvěst

korespondenční seminář Biozvěst – exkurze pro řešitele

duben 2021

15000

15000

 

SGA

nákup pomůcek na exkurze

duben 2021

10000

10000

 

 

8.     Sdělení a informace

●     Rušení (zneplatnění/archivace) předpisů (taj. K. Mozr)

-       tajemník fakulty K. Mozr spolu s právním oddělením prověřili platnost a funkčnost rozhodnutí tajemníka a opatření děkana a ty, které již právně vyhasly, doporučili ke zrušení, viz: 

-       dotaz sen. M. Kotory: na koho se obrátit v případě, že např. nefunguje odkaz? – odpověď K. Mozra, buď na něj, nebo lépe na pana Mgr. Švarce. 

 

●     Zpráva rozvojové komise ke kampusu Albertov (sen. M. Novotný)

-       Komise rozvoje se sešla s prod. P. Horákem a prod. A. Soukupem a projednali stav projektové přípravy a možnosti financování stavby KA

 • KR i nadále považuje za nutné hledat finanční zdroje na postavení obou budov KA

 

●     Postavení běloruských studentů (sen. J. Pačes) 

-       v návaznosti na minulé jednání ASF sen. J. Pačes zjistil některé podmínky pro přijetí perzekuovaných běloruských studentů, které se týkají financování jejich pobytu, přijímacího řízení a dalších právních souvislostí

-       na OZV RUK se problematice běloruských studentů věnuje Ing. Alexander Kandakov, Ph.D.

-       paní prorektorka Králíčková doporučuje zahájit přijetí běloruských uchazečů do českých SP přípravou v UJOP: v minulém roce se podařilo z OZV RUK najít finanční prostředky na pokrytí distanční výuky uchazečů.

-       na závěr tohoto roku je vypsána výzva na předkládání žádostí o podporu studia běloruských studentů, viz stránkyMŠMT

-       agendu má na starosti Martina Čermáková (Martina.Cermakova@msmt.cz) z oddělení podpory vysokých škol

-       přijímací řízení: je možné s Mgr. Simonou Cwierzovou z OSZS RUK domluvit konkrétní úpravu podmínek pro přijímací řízení pro vybrané studijní programy – např. stanovit tzv. „odlišné podmínky pro přijímací řízení“ (tak to proběhlo na LF2)

 • diskuse: K. Bubeníková doplnila konkrétní případ na biologii (doučování studentů studenty)

 

●     Evidence výuky (sen. P. Škaloud). 

-       Sen. Škaloud a další žádají vedení fakulty o vysvětlení manuálního vyplňování evidence výuky, do speciálních formulářů, kterou mají připravit všichni akademičtí pracovníci, a to z důvodu atestace

-       Pokyn „Na konci každého roku prosím vyplňte příslušný list, vytiskněte ho, podepište a předejte ke schválení vedoucímu Vašeho pracoviště" opět povede k nesmyslnému papírování v situaci, kdy by se vše dalo vyřešit zcela elektronickou cestou

-       Sen. P. Škaloud prosí zástupce KD o zvážení možnosti zavedení plné elektronizace této aktivity

 

-       Vyjádření prod. P. Horáka: pro atestace jsou tři vstupy – publikační aktivita, nepřímá výuka a přímá výuka; jedině přímou výuku musí vyplňovat pracovník, který podléhá atestaci, protože v SISu vše není dostupné a není to tak autorizované… (např. nepravidelná výuka apod.); tento vstup je stejnou zátěží pro pracovníka jako dosud s tím rozdílem, že se to shromažďuje jako sumář.

-       Diskuse: sen. M. Jeníček – v pokynu je, že se musí provést administrativní kolečko (vyplnit, schválit, vytisknout,…) – to je asi největší problém

-       Diskuse: sen. P. Škaloud – nemusel by snad být problém přejít k poloautomatizaci, tj. vyplnit sdílený dokument a poté po schválení zamknout

-       Diskuse: sen. A. Altová – pokud to budou zapisovat sami zaměstnanci, tak může vzniknout chaos, proto se poptávají katederní správci, zda bude nějaký manuál k vyplnění

-       Diskuse: sen. M. Černý – proč nejsou tabulky předvyplněné na základě toho, co je již v SIS?

-       Prod. P. Horák: OD z roku 2015 říká, že toto musí dělat pracovníci sami, nikoliv někdo za ně na katedře; překlopení ze SISu by byla dobré, ale není jisté, zda to je možné a zda to nebude s více chybami, než současný systém

-       Prod. P. Chromý: na geografické sekci je to tak, že správci SIS předpřipraví pro jednotlivé vyučující tabulku dle evidence v SIS, pracovník schválí, podepíše a pak po podpisu vedoucího katedry se to předá na zaměstnanecké oddělení.

-       Sen. M. Černý: toto je jedna z agend, která by mohla být implementována v rámci SISu do budoucna – formulář pedagoga, který by si pedagog evidoval.

-       Prod. P. Horák: SIS je univerzitní, ale atestační řízení je jen na málo fakultách, PřF je tak výjimkou; lze si ale představit, že tam, kde je tajemník, který toto předpřipravuje, tak bude moci sdílet tabulky, předvyplnit apod. 

-       Děkan J. Zima: poznámka, že neprošlo jedno profesorské řízení, kdy se pracovník domníval, že vede přednášku a je to vedené v SISu, ale nebylo tomu tak 

-       Sen. M. Novotný: zaměstnanci není zřejmé, jak má počítat podíl na výuce – Prod. P. Horák: je připraveno OD, kde je toto řešeno.

 

 • Sen. P. Škaloud se vrátil k hlavní výzvě, aby došlo k elektronizaci – taj. K. Mozr na to reagoval, že se pokusí toto vyřešit a na některém dalším jednání ASF bude informovat, zda se tato elektronizace povedla.

 

●     Splátky půjčky FHS (taj. K. Mozr)

-       tajemník fakulty K. Mozr informoval ASF o plnění splátkového kalendáře ze strany FHS, které jsme poskytli finanční půjčku – PřF půjčila 35 mil. Kč. na deset let, tj. na 10 splátek po 3,5 mil. Kč ročně; další půjčku mají z MFF a z tzv. Mikuláše (fond RUK); první dvě splátky jsou v pořádku PřF UK zaplaceny 

 • sen. J. Pačes doplnil, že půjčka vznikla i kvůli tomu, že hrozilo, že by se musela vracet dotace, což by se dotklo výrazně právě PřF a MFF; informoval, že ekonomická komise AS UK neschválila žádost FHS o převedení části půjčky z vratné na nevratnou.

 

 

9.     Různé

Sen. M. Černý: jaký je systém řízení SISu? Jak je možné vznášet požadavky na úpravy SISu?

-       taj. K. Mozr: SIS je rektorátní, ten jej platí, upravuje… pro každou změnu je nutné mít podporu dalších fakult, což je složité

 • prod. P. Chromý: kromě ÚVT existuje tzv. SUP, kam fakulty zadávají požadavky – nyní je tam cca 35 tis. požadavků… ty byly pozdrženy, prioritou bylo připravit SIS na akreditace; Národní plán obnovy počítá, spolu s nově zvolenou rektorkou, s nutností nového vytvoření SIS, jelikož je to zapotřebí; souhlas s tím, že má existovat na RUK komise, která bude rozhodovat o tom, co je vhodné zakomponovat pro všechny fakulty

 

Termíny jednání ASF

V následujícím zimním semestru 2021/2022: 20. 1., 17. 2. 2022.

Jednání se uskutečňují vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov.

Ples PřF UK Žofín ze dne 11. 2. 2021 bude pravděpodobně přeložen na pátek 6. 5. 2022

Termíny budou zapsány do digitálních kalendářů senátorů. 

 

Přehled kontaktů:

Společná hromadná adresa ASF                                  akadsen@natur.cuni.cz

Předsednictvo ASF                                                      senat@natur.cuni.cz

Ekonomická komise                                                    ekonomicka.komise@natur.cuni.cz

Komise rozvoje                                                            rozvoj.komise@natur.cuni.cz

Legislativní komise                                                     legislativni.komise@natur.cuni.cz

Studijní komise                                                            studijni.komise@natur.cuni.cz

Vkládání informací na web ASF (Matyáš Hiřman)    matyas.hirman@natur.cuni.cz

            

V případě jakékoliv potřeby k dispozici údaje na předsedu ASF: 
perlin@natur.cuni.cz; 702 091 201

 

Zapsal:            Luděk Šídlo               16. 12. 2021

Ověřil:             Radim Perlín               18. 11. 2021

Publikováno:  Matyáš Hiřman           5. 01. 2022

Akce dokumentů