E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z 3. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 2. 2019

Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy, návrh kapitálového rozpočtu na rok 2019, návrh na rozdělení finančních prostředků na vědu, návrh na schválení věcného břemene – služebnosti stezky – za účelem propojení Albertovských schodů se zahradou Ztracenka, dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Revmatologickým ústavem, stanovisko ke změně předpisu Řád výběrového řízení UK, návrhy změn vnitřních předpisů PřF UK podklad legislativní komise ASF, schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, info o stanovení poplatků za studium v cizím jazyce, informace o rozhodnutí volební komise UK, průběh studentské ankety, vyhodnocení plesu PřF UK, příručka prváka, konec Menzy a Koleje Albertov, webová stránka Studentské ceny Velemlok, různé.

Zápis z 3. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 2. 2019.

Přítomni:         dle prezenční listiny

Omluveni:       dle prezenční listiny

Hosté:              dle prezenční listiny

 

1. Schválení programu zasedání

Program zasedání:

 

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu z 2. zasedání 17. 1. 2019
 3. Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy
 4. Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2019
 5. Návrh na rozdělení finančních prostředků na vědu
 6. Návrh na schválení věcného břemene - služebnosti stezky -  za účelem propojení Albertovských schodů se zahradou Ztracenka.
 7. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Revmatologickým ústavem
 8. Stanovisko ke změně předpisu Řád výběrového řízení UK
 9. Návrhy změn vnitřních předpisů PřF UK podklad legislativní komise ASF
 10. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 11. Sdělení a informace
 1. Info o stanovení poplatků za studium v cizím jazyce  - Markéta Martínková
 2. Informace o rozhodnutí volební komise UK
 3. Průběh studentské ankety
 4. Vyhodnocení plesu PřF UK
 5. Příručka prváka
 6. Konec Menzy a Koleje Albertov
 7. Webová stránka Velemlok

12.     Různé

Perlín z důvodů časové zaneprázdněnosti předkladatele Petruska navrhuje zařadit bod 5 jako bod 3 a ostatní body programu přečíslovat. Návrh nového programu zasedání je následující:

 

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu z 2. zasedání 17. 1. 2019
 3. Návrh na rozdělení finančních prostředků na vědu
 4. Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy
 5. Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2019
 6. Návrh na schválení věcného břemene - služebnosti stezky - za účelem propojení Albertovských schodů se zahradou Ztracenka.
 7. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Revmatologickým ústavem
 8. Stanovisko ke změně předpisu Řád výběrového řízení UK
 9. Návrhy změn vnitřních předpisů PřF UK podklad legislativní komise ASF
 10. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 11. Sdělení a informace

 

 1. Info o stanovení poplatků za studium v cizím jazyce  - Markéta Martínková
 2. Informace o rozhodnutí volební komise UK
 3. Průběh studentské ankety
 4. Vyhodnocení plesu PřF UK
 5. Příručka prváka
 6. Konec Menzy a Koleje Albertov
 7. Webová stránka Velemlok

 12.      Různé

 

Usnesení 3.1  ASF schvaluje program jednání v nově navrženém znění.

Hlasování: 21/0/0  Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Kontrola a schválení zápisu z 2. jednání ASF

 

Připomínka Jana Pačese byla akceptována, připomínka L. Kunstmüllerové byla vyřešena na dnešním zasedání ASF. Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu od 17.1. 2019.  Připomínky k návrhu zápisu od 17.1. do 21.2. 2019.

 

Usnesení 3.2 ASF schvaluje zápis z 2. jednání ASF ze dne 17.2. 2019 ve znění zveřejněném 21.2. 2019.  

Hlasování: 23/0/0  Návrh usnesení byl přijat.

 

3. Návrh na rozdělení finančních prostředků na vědu

Kolegium děkana, tlumočené Adamem Petruskem navrhuje, aby prostředky přidělené PřF UK pro realizaci programů Progres v celkové sumě 283 616 200 Kč (tj. o 4,7 % více než v r. 2018) byly rozděleny mezi jednotlivé programy v poměru, v jakém se příslušná pracoviště podílela na bodech přidělených Přírodovědecké fakultě v rámci posledního dostupného hodnocení výsledků výzkumných organizací (tj. hodnocení H16). V letošním roce totiž nejsou k dispozici relevantní kvantitativní data, jež by reflektovala jak bibliometrizovatelné vědecké výstupy (např. publikace v časopisech indexovaných na Web of Science nebo Scopus), tak i další relevantní aspekty vědeckého výkonu (např. aplikovaný výzkum), a byla by konsenzuálně akceptovatelná pro všechny sekce PřF UK.   V případě mezifakultního a mezisekčního programu Progres Q17 (Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu) se započítávají body připadající na pracovníky katedry učitelství a didaktiky biologie, katedry učitelství a didaktiky chemie a dále pracovníků sekce geografie a geologie, kteří jsou jmenovitě uvedeni jako členové týmu Q17. Přidělení prostředků mezifakultním programům PROGRES tedy odpovídá proporčně loňskému roku. Příslušní koordinátoři programů a zástupci spolupracujících fakult budou o tomto návrhu informováni.

 

 Čermák se zeptal, jakým způsobem přišly tyto peníze na fakultu. Vinkler apeloval na debatu o strategii, ne o jednotlivostech. Perlín apeloval na Petruska a kolegium děkana, aby připravili pravidla pro rozdělování finančních prostředků z výše uvedeného toku. Petrusek navrhl vypustit hodnocení za ERC granty a finanční prostředky rozpustit mezi všechny sekce. Většina členů senátu s tímto návrhem orientačně souhlasila.

 

Usnesení 3.3. ASF PřF UK schvaluje návrh na rozdělení prostředků přidělených Přírodovědecké fakultě na uskutečňování programů Progres v poměru, v jakém se příslušná pracoviště podílela na bodech přidělených fakultě v rámci posledního dostupného hodnocení výsledků výzkumných organizací (tj. hodnocení H16); podíly jednotlivých programů tedy odpovídají rozdělení prostředků v r. 2018.

Hlasování: 7/17/2  Návrh usnesení nebyl přijat.

 

Na základě požadavku rektora se ASF shodl, že může schválit pouze dlouhodobější obecná pravidla pro přerozdělení financí programu Progres, nikoli konkrétní a jednoznačné znění návrhu na rozdělení financí mezi jednotlivé sekce a programy. Konečné rozdělení prostředků tak provede děkan a řídí se při tom obecnými pravidly, která vycházejí ze staršího modelu rozdělení RIV bodů.

Petrusek navrhl znění nového usnesení:

 

Nové usnesení:

ASF PřF UK schvaluje aby prostředky přidělené PřF UK pro realizaci programů Progres v celkové sumě 283 616 200 Kč (tj. o 4,7 % více než v r. 2018) byly rozděleny mezi jednotlivé programy v poměru, v jakém se příslušná pracoviště podílela na bodech přidělených Přírodovědecké fakultě v rámci posledního dostupného hodnocení výsledků výzkumných organizací (tj. hodnocení H16) s výjimkou započítání bonusu za projekty ERC.

V případě mezifakultního a mezisekčního programu Progres Q17 (Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu) se započítávají body připadající na pracovníky katedry učitelství a didaktiky biologie, katedry učitelství a didaktiky chemie a dále pracovníků sekce geografie a geologie, kteří jsou jmenovitě uvedeni jako členové týmu Q17.

 

Hlasování: 20/1/6

Návrh usnesení byl přijat.

 

4. Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy

 

Důvodová zpráva: Z důvodu nedostatku finančních prostředků ve fondu FRIM a tuto částku převyšující požadavky na investice žádá tajemník fakulty souhlas s převodem finančních prostředků mezi fondy v souladu s pravidly UK. Jedná se o převoz z Fondu provozních prostředků (FPP) do Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) ve výši 18 001 654,- Kč.

Čermák za ekonomickou komisi společně s Vinklerem za rozvojovou komisi převod podporují a schvalují  Usnesení: 3.4 ASF schvaluje převod finančních prostředků ve výši 18 001 654,- Kč z Fondu provozních prostředků do Fondu reprodukce investičního majetku na dokrytí investičních výdajů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v roce 2019.

 

Hlasování: 26/0/0  

Návrh usnesení byl přijat.

 

5. Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2019

 

Důvodová zpráva: V souladu s potřebami a požadavky jednotlivých pracovišť byl zpracován návrh KR, který byl projednán v rámci jednání KD a následně doporučen k jednání na ASF v předložené podobě, přičemž každá investiční akce je samostatným funkčním celkem. Takto předložený návrh byl podrobně projednán v Ekonomické komisi a Komisi pro rozvoj ASF.

 

Usnesení 3.5. ASF schvaluje kapitálový rozpočet na rok 2019 v předloženém znění

 

Hlasování: 26/0/0  

Návrh usnesení byl přijat.

 

6. Návrh na schválení věcného břemene - služebnosti stezky

 

Důvodová zpráva: Tento záměr byl již jednou ASF schválen, nyní se však zjistilo, že ne všechny pozemky užívá PřF, ale velmi malá část je užívána i MFF, proto se nyní k této situaci musí vyjádřit jak senát MFF, tak znovu akademický senát PřF. Perlín podporuje kladné vyjádření, protože jediný problém byl ve vedení plotu mezi kurty a Genetickou zahradou, kdy naše zahrada užívala i velmi malou část pozemku spadajícího pod MFF. Bočan se zeptal, zda se stezka bude v noci zamykat. Děkan odpověděl, že ano, protože i park Ztracenka je v noci nepřístupný.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1TzB7G9hOWQ8J3nV5cSkoLStaHp-LOrhk  

 

Usnesení 3.6. ASF souhlasí se zřízením věcného břemene - služebnosti stezky - za účelem propojení Albertovských schodů se zahradou Ztracenka  

 

Hlasování: 26/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

7. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Revmatologickým ústavem

 

Důvodová zpráva:

Na základě nájemní smlouvy ze dne 10. 2. 2016 užívá Revmatologický ústav, státní příspěvková organizace řadu pozemků v k. ú. Nové Město v prostoru Albertova ve vlastnictví Univerzity Karlovy. Mezi nimi je i pozemek parc. č. 1412. Na tomto pozemku stojí budova bývalé konírny, která je ovšem ve vlastnictví státu a ve správě Revmatologického ústavu. Stavba bývalé konírny zasahuje do půdorysu nově budovaného kampusu univerzity na Albertově a proto nezbytnou podmínkou realizace stavby kampusu je odstranění stavby bývalé konírny. Na tuto skutečnost pamatuje nájemní smlouva, která ve svém ustanovení čl. VII. odst. 3 formuluje závazek nájemce mimo jiné odstranit stavbu bývalé konírny z pozemku parc. č. 1412 a vyklizený pozemek řádně předat univerzitě v termínu do 31. 3. 2019. V důsledku novelizace a vložení ust. § 19a až 19c do zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu, vznikla potřeba přijetí řady opatření potřebných pro realizaci závazku nájemce vyplývajícího z ust. článku VII. odst. 3 nájemní smlouvy a došlo k časovému zdržení v přípravě demolice stavby (objektu bývalé konírny) a vyklizení pozemků. Sjednaný termín demolice a vyklizení pozemků je za těchto okolností z objektivních důvodů nereálný. Proto se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro demolici a vyklizení pozemků a předkladatel navrhuje uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě, jehož text je níže uveden.   Usnesení 3.7. ASF schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Revmatologickým ústavem ze dne 10. 2. 2016.  

 

Hlasování: 26/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

8. Stanovisko ke změně předpisu Řád výběrového řízení UK

 

Důvodová zpráva:

UK připravuje novelu jednoho z vnitřních předpisů UK a to Řádu výběrového řízení. Návrh byl předložen fakultám k projednání a podle došlých připomínek se zdá, že tento návrh je v celé řadě ohledů problematický, nejasný a velmi formalistický.   Usnesení 3.8 ASF nedoporučuje schvalovat Řád výběrového řízení UK v předložené verzi a pověřuje předsedu ASF, aby zaslal toto stanovisko AS UK.

 

Hlasování: 24/0/1

Návrh usnesení byl přijat.

 

9. Návrhy změn vnitřních předpisů PřF UK - podklad legislativní komise ASF

 

1) Má být životopis povinnou součástí návrhu na kandidaturu do ASF?

Povinnou součástí návrhu kandidatury do ASF jsou: „kandidáta, tituly, u zaměstnance název pracoviště a pracovní zařazení, u studenta studijní program a ročník.” Mezi nepovinné části patří životopis a volební program. Legislativní komise se neshodla, zda by měl být životopis kandidáta také povinnou součástí.

Pačes jako bývalý předseda volební komise do ASF apeluje na co nejmenší počet povinných dokumentů, tj. aby životopis nebyl povinný. Matoušková by ráda viděla životopis povinný. Čermák jako nepovinnou přílohu.

Usnesení 3.9a.:

ASF schvaluje, aby životopis kandidáta byl povinnou součástí návrhu kandidatury do ASF.

 

Hlasování: 11/13/3

Návrh usnesení nebyl přijat 

 

2) Může akademický senát zbavit někoho mandátu pro nečinnost? Legislativní komise se neshodla, zda je legitimní ustanovení Čl. 20 jednacího řádu ASF: „Senátora lze zbavit mandátu z důvodu předem neomluvené neúčasti na nejméně třech po sobě jdoucích zasedáních senátu.“

 

Usnesení 3.9b.:

ASF souhlasí, aby nadále bylo možno senátora zbavit mandátu z důvodu nečinnosti.  

 

Hlasování: 1/20/6

Návrh usnesení nebyl přijat

 

3) Je změna příslušnosti k volebnímu okrsku důvodem k zániku členství v senátu? Volební řád stanoví, že: „Členství v senátu zaniká před uplynutím funkčního období současně se zánikem členství v příslušné části akademické obce.” Toto by nastalo v případě, že by se senátor v důsledku změny studijního programu nebo pracovního zařazení stal členem jiné sekce nebo složky patřící k jinému volebnímu okrsku.

 Hurný upozornil, že senátora nelze zbavit členství na základě přestupu mezi sekcemi. Lze zbavit mandátu studenta, pokud přestane být student a stane se zaměstnancem. Kubíček tímto bod stáhl z jednání z důvodu irelevantnosti.

 

10. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

 

Pačes seznámil ASF s požadavkem na podporu ve výši 1.500 Kč v rámci mimořádného stipendia pro Geologickou akademickou ligu pro financování nákladů spojených s organizací studentské aktivity pro studenty prvních ročníků. Novotný se zeptal, na co konkrétně půjde 1500 Kč. Pačes odpověděl, že na zajištění akce.

Tajemník upozornil, že není možné čerpat podporu z rozpočtu, který ještě není schválen. Je nutné nejprve přijmout formou usnesení rozpočtové opatření, které navrhl.

 

Usnesení 3.10.

Senát schvaluje uvolnění částky 100.000 Kč na zabezpečení chodu ASF v roce 2019. ASF schvaluje uvolnit částku 1.500 Kč v rámci mimořádného stipendia pro Geologickou akademickou ligu pro financování nákladů spojených s organizací studentské aktivity pro studenty prvních ročníků.

 

Hlasování: 25/0/1

Návrh usnesení byl přijat

 

11. Sdělení a informace

 

1. Info o stanovení poplatků za studium v cizím jazyce  - Proděkanka Markéta Martínková navrhuje, aby vzhledem k možnosti financování zahraničních studentů v rámci českých studijních programů byl poplatek za studium stanoven ve výši  0,00   Kč.

2. Informace o rozhodnutí volební komise UK Volební komise UK projednala stížnost prof.  Nachtigalla a v plném rozsahu ji zamítla.

3. Průběh studentské ankety Informace o průběhu studentské ankety a výzva k pedagogům, aby upozornili studenty na možnost vyplnění studentské ankety.

4. Vyhodnocení plesu PřF UK V pátek 15.2. se konal Reprezentační ples PřF UK v malém sále Paláce kultury. Ples byl podle prvních odhadů hodnocen velmi pozitivně. U příležitosti 100 let PřF UK v roce 2020 je možné zvážit, zda by se ples neměl konat ve reprezentačních tanečních sálech v Praze a mimo termín jarních prázdnin. Ples je vhodné pořádat ve čtvrtek nebo pátek. Děkan informoval ASF o možnostech jiných lokalit. Ceny například za Žofín jsou dvakrát takové než v současném Kongresovém centru (420.000 Kč bez DPH za pronájem versus 230.000. Kč bez DPH). Pačes zdůraznil, že Národní dům na Vinohradech není prostorově vhodný, i když je více reprezentativní než Kongresové centrum. Cena za pronájem je 182.000 Kč bez DPH. Děkan informoval ASF že Žofín a Národní dům na Vinohradech jsou předběžně rezervovány a do 4.3.2019 je nutné se vyjádřit, zda máme či nemáme zájem o pronájem.  

5. Příručka prváka Texty studentů do Příručky prváka musí být v letošním roce připraveny již do 30.4. 2019. ASF prosí předsedu SKAS, aby na příštím jednání ASF informoval o postupu zpracování příručky.

6. Konec Menzy a Koleje Albertov  ASF doporučuje uspořádat větší akci k ukončení existence legendární Koleje Albertov.   

7. Webová stránka Velemlok  ASF považuje za účelné vytvořit na stránce Akademický senát stránku Velemlok a přesunout tam všechny info z webu a fotku nového velemloka Předpokládané rubriky mohou být např:

 • Pravidla hodnocení
 • Ocenění v roce XX
 • Historie všech oceněných
 • Fotka udělované ceny  

11. Různé      

 

Děkan informoval ASF, že správní rada nadačního fondu rozhodla o poskytnutí stipendia na zahraniční služební cestu v délce delší než 30 dní.

 

Termíny jednání ASF V letním semestru 2019 jsou plánovány tyto termíny jednání Akademického senátu.

21. 3.   

18. 4.   

6.–7. 5. Výjezdní zasedání Patejdlovka  

9. 5.  16:00  

20. 6.  

19. 9.  

 

Vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6

 

Zapsal:            Vladimír Krylov         21. 2. 2019

Ověřil:             Radim Perlín               22. 2. 2019

Publikováno    Radim Perlín               4. 3. 2019

Akce dokumentů