E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 25. 5. 2017

Schválení vnitřních předpisů fakulty, schválení členů disciplinární komise, zřízení věcného břemene, jmenování zástupců ASF do komise pro výběr provozovatele bufetu v A6, termíny jednání ASF v roce 2017/2018

Zápis ze 5. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 25.5. 2017.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny

Hosté:     dle prezenční listiny

 

Program zasedání:

1.  Schválení zapisovatele

2.  Schválení programu zasedání

3.  Schválení zápisu z 4. zasedání ASF

4.  Schválení zápisu z 2. mimořádného zasedání ASF

5.  Předání mimořádného sportovního stipendia

6.  Vystoupením jeho Magnificence rektora UK

7.  Schválení úprav vnitřních předpisů fakulty

8.  Návrh složení disciplinární komise od 1.7.2017

9.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena - trafostanice Hlavova 8

10.Jmenování člena komise pro pronájem bufetu Albertov 6

11.Sdělení a informace

12.Různé

 

1. Schválení zapisovatele

Návrh - Doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov. Ph.D.
Usnesení 5/1​
ASF schvaluje jako zapisovatele Vladimíra Krylova.​

Hlasování: 17/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Schválení programu zasedání

Usnesení 5/2. ​
ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.​

 

Hlasování:17/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

3. Schválení zápisu ze 4. zasedání ASF

Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu 28.4. 2017​. Připomínky k návrhu zápisu od 28.4. do 9.5. 2017.  Připomínky k zápisu byly přijaty a návrh je k dispozici na interním webu ASF.
https://docs.google.com/document/d/1ER04UiCfd5LwmvY6aJE3d05hZVpFBblmk1dH2qy07-Q/edit#​


Usnesení 5/3​
ASF schvaluje zápis z 4. jednání ASF ze dne 27.4.2017 ve znění zveřejněném 9.5. 2017.​

 

Hlasování: 17/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

4.  Schválení zápisu z 2. mimořádného zasedání ASF

Připomínky k návrhu zápisu od 19.5. do 24.5. 2017.  K zápisu nebyly žádné připomínky​
 

https://docs.google.com/document/d/1WXZ9bTTPz5Q05d5Ld2fbTu6PM_qWQK5KpH4CJZRP1Gg/edit​


Usnesení 5/4​
ASF schvaluje zápis z 2. mimořádného jednání ASF ze dne 10.5.2017 ve znění zveřejněném 19.5. 2017. ​
 

Hlasování: 17/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

5.  Předání mimořádného sportovního stipendia

Sl. Tereze Kmochová je jednak úspěšnou studentkou oboru Imunologie a v současné době připravuje svoji diplomovou práci s názvem Hledání genetických příčin u vybraných primárních imunodeficitů, ale je také velmi dobrou lyžařkou a vynikající reprezentantkou naší univerzity a fakulty ve sportovním světě. ​V roce 2016 byly zvolena nejlepší neslyšící lyžařkou v Evropě a naprosto ovládla závody na mistrovství světa neslyšících alpských lyžařů a v roce 2017 získala na dalším mistrovství 2 zlata a 3 stříbra. I navzdory svému handicapu se účastní i závodů FIS včetně Světového poháru a mistrovství světa ve sjezdovém lyžování. ​

​Proto se Spectabilis pan děkan prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. rozhodl a udělil sl. Tereze Kmochové mimořádné sportovní stipendium za vynikající zásluhy o reprezentaci fakulty a univerzity ve výši 25 000 Kč.  ​

Oceněné studentce T. Kmochové blahopřál také Jeho Magnificence rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

6.  Vystoupením jeho Magnificence rektora UK
Rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. představil svůj volební program. Po té následovala diskuze.

 

7.  Schválení úprav vnitřních předpisů fakulty
Děkan fakulty přednesl úvodní slovo k projednávaným vnitřním předpisům. Další informace poskytl Perlín.

 

Důvodová zpráva​

Úvodní vystoupení děkana a představení všech předpisů. Důvodová zpráva – vypořádání připomínek​. Na základě projednání  schválených předpisů ASF legislativní komisí AS UK došlo k požadavku na přepracování, úpravy nebo opravy některých částí předpisů a proto je nutné všechny předpisy znova projednat a znova schválit kromě Řádu Habilitačního  a řízení ke jmenování profesorem na PřF UK.

https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdR21vSTVScVVCdG8​.

 

V průběhu jednání je nutné schválit

1. Statut PřF UK děkan​
2. Pravidla pro organizaci studia na PřF UK děkan prod. Martínková​
3. Pravidla pro přiznávání stipendií na PřF UK děkan, prod. Martínková​
4. Volební řád AS PřF UK děkan​
5. Jednací řád ASF Perlín, ​
6. Jednací řád vědecké rady PřF UK děkan, prod. Petrusek​
7. Disciplinární řád pro studenty děkan, prod. Martínková​
8. Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky děkan, prod. Martínková​

Vnitřní předpis Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem byl leg. komisí přijat a schválen a tedy není nutné zapracovávat nové připomínky a znovu ho schvalovat. ​

Perlín navrhl sloučit diskuzi ke všem předpisům.

Hlasování: 19/0/0

Návrh byl přijat

V diskuzi nezazněly k předpisům jako celku nebo k jednotlivým předpisům žádné připomínky. Pačes potvrdil, že provedené změny mají charakter legislativních drobných úprav a nemění charakter nebo věcný obsah jednotlivých předpisů.

 

Perlín dále navrhl procedurální hlasování o schválení všech vnitřních předpisů v jednom usnesení. ​
Hlasování: 19/1/0

Návrh byl přijat.

 

Usnesení 5.5​

Akademický senát fakulty schvaluje:​
1. Statut PřF UK​
2. Pravidla pro organizaci studia na PřF UK​
3. Pravidla pro přiznávání stipendií na PřF UK​
4. Volební řád AS PřF UK​
5. Jednací řád AS PřF UK​
6. Jednací řád vědecké rady PřF UK​
7. Disciplinární řád pro studenty PřF UK​
8. Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na PřF UK​
​ve znění ze dne 25.5. 2017 a ukládá předsedovi ASF předložit tyto dokumenty ke schválení AS UK. ​

Hlasování: 19/0/1

Návrh usnesení byl přijat


8.  Návrh složení disciplinární komise od 1.7.2017
Předkladatel: Spectabilis děkan fakulty.​ V souladu s dosud platným Disciplinárním řádem pro studenty a v souladu s právě schváleným novým předpisem je nutné jmenovat do disciplinární komise zástupce studentu a akademických pracovníků. ​
https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdMGtBclFHeUVJalk​

Weiss se pozastavil nad tím, že v návrhu nejsou uvedeni náhradníci za zástupce studentů, Michael Kotyk a Vojtěch Havlíček. Perlín se omluvil za překlep a oba studenty zařadil na pozice náhradníků. Ficek dovysvětlil, že studenty dle zvyku děkan navrhl na základě doporučení SKAS, což samo o sobě nevyžadovalo žádné další schválení.

 

Usnesení 5.6​
Akademický senát schvaluje návrh děkana na jmenování členů a náhradníků disciplinární komise Přírodovědecké fakulty s platností od 1.7. 2017 do 30.6. 2019 ve složení​:
Zaměstnanecká část: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D., doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.​
Náhradníci: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc., , RNDr. Milada Matoušková, Ph.D., ​
Studentská část:​ Mgr. František Ficek, Mgr. Jan Kretschmer, Mgr. Jan Pačes​

Náhradníci: Mgr. Michael Kotyk a Bc. Vojtěch Havlíček

 

Hlasování: 20/0/0

Návrh usnesení byl přijat

 

9.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena - trafostanice Hlavova 8

Důvodová zpráva:  ​
Předkladatel: tajemník ing. Mozr​
 

Smlouva stanovuje věcné břemeno pro PřF UK strpět na svém zařízení majetku trafostanice PRE distribuce a.s. na dobu 40 let a to za úplatu stanovenou na základě odhadu soudního znalce.
https://docs.google.com/document/d/1eSW1acNijxokCKlpjnZg51lzV2X-_Bfz9tAd-ANqUxA/edit​


Vinkler se zeptal, zda tímto krokem nejsme vázáni k odběru elektrické energie od PRE. Perlín a Mozr uvedli, že ne.

Usnesení 5.7​
Akademický senát souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch PREdistribuce, a.s. v rámci nově zřízené trafostanice v budově Hlavova 8 včetně uzavření příslušné smlouvy s PREdistribuce, a.s. o zřízení výše uvedeného věcného břemene.​

 

Hlasování: 18/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

10.Jmenování člena komise pro pronájem bufetu Albertov 6
Předkladatel : R. Perlín​
Společnost Fair trade s.r.o. ukončila nájemní smlouvu s PřF UK na pronájem bufetu a klubu Albertov 6 je potřeba zajistit poptávku, vybrat a uzavřít smlouvu s novým nájemcem bufetu. ​ASF navrhuje, aby členy pracovní skupině pro nalezení vhodného nájemce byli zástupci AS fakulty z řad zaměstnanců a z řad studentů. ​

https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdMGtBclFHeUVJalk​


Krylov rozporoval vznik takovéto komise a vnímá jí jako kontraproduktivní. Senát pak může být brán jako rukojmí vedení fakulty ve smyslu, “i senát byl u výběru nájemce a proto v případě jakýchkoliv problémů nemůže vznášet námitky a vést kritiku”. Dále se zeptal na to, zda i v jiných výběrových řízeních na nájemce budou vznikat komise s účastí senátorů. Tajemník odpověděl, že nikoliv. Pačes vnímá krok tajemníka a vedení jako vstřícný. Kubíček je skeptický k regulaci cen. Tajemník uvedl, že je možné cenu alespoň částečně regulovat tím, že od každé skupiny zboží bude nájemce nucen garantovat rozumnou cenu. Vinkler se domnívá, že není třeba přijímat k tomuto bodu usnesení.

 

Usnesení 5.8​
Akademický senát fakulty jmenuje RNDr. Dobroslava Matějku, CSc. a Jakuba Vodičku členy pracovní skupiny pro zajištění nájemce bufetu v budově Albertov 6.​

 

Hlasování: 11/2/5

Návrh usnesení byl přijat.

 

11. Sdělení a informace

Studentská anketa

Bc. Kristýna Haltufová jako jedna z organizátorek studentské elektronické ankety seznámila senátory se stavem elektronického vyplňování ankety, se stavem propagace celé akce a s dalšími souvislostmi celého záměru.  

Akademický senát vyjadřuje podporu všem organizátorům studentské ankety on-line. Kampaň pro vyplňování probíhá od 18.5. do 30.6. a Akademický senát žádá všechny senátory o propagaci ankety a žádá všechny studenty o její vyplnění.

 

Vinkler souhlasí s odměňováním a s technickou podporou ankety. Na druhou stranu by byl rád, kdyby v anketě (nejlépe přímo v informačním e-mailu, který studenti k anketě dostávají) byla možnost odkliknout tlačítko “Nemám s předmětem problém”, jelikož lze očekávat, že většina studentů hodnotí výuku pozitivně a nejsou tedy motivovaní k dalšímu složitějšímu popisu svého postoje k danému předmětu.  Čermák by rád viděl lepší komunikaci při vzniku ankety. Kubíček odpověděl, že byla ustanovena komise pro zavedení elektronické verze studentské ankety pod studijní komisí, která podle jeho názoru fungovala velmi dobře. Pačes apeloval na pedagogy, aby elektronickou anketu propagovali u zkoušek. Kubíček apeloval na děkana, aby pomohl zajistit dalšího studenta ke kolegovi Strakovi, který je velmi pracovně vytížený.

Senát požádal organizátorku studentské ankety, aby připravila nejpozději k 5.6. přehled dosavadních vyplněných anketních formulářů podle sekcí, kateder a ústavů tak, aby bylo možné posílit propagaci ankety a znova vyzval jak studenty, tak i pedagogy k větší propagaci ankety.

 

Senát současně vyzval děkana fakulty k posílení spolupráce mezi studenty, kteří anketu zajišťují, a KD resp. OVV.


V pondělí 29.5. se uskuteční společné setkání Kolegia děkana a Akademického senátu na parníku Hamburg​. Sraz v 16:45, v 17:00 odjezd směr proti proudu, pozvánka byla odeslána. Přístaviště Rašínovo nábřeží mezi Palackého a Jiráskovým mostem.

 

Jednání ASF 22.6. předběžně v Biocev, Vestec​. Orientační hlasování,

 

Většina senátorů byla pro.


Termíny jednání na zimní semestr 2017/2018​. 21.9. 2017 již potvrzený termín​. Dále 19.10 2017, 23.11 2017, 14.12. 2017, 18.1. 2018 a 15.2. 2018 vždy čtvrtek od 14:00 ​

 

12. Různé

Děkan informoval o  spolupracujících univerzitách.

 

Zapsal:     Vladimír Krylov     25.5.2017

Ověřil:     Radim Perlín         25.5.2017

Akce dokumentů