E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19. 10. 2017

Vyhlášení voleb do zaměstnanecké části akademického senátu, Volba volební komise pro volby do akademického senátu, Podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů pro akademický rok 2018/2019, Využití bufetu – studentského klubu, Informace děkana o postupu příprav výstavby Kampusu Albertov, Vyhodnocení studentské ankety

Zápis ze 8. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19.10. 2017.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny

Hosté:     dle prezenční listiny

 

1. Schválení zapisovatele a programu zasedání

Návrh: Doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov. Ph.D.
 

Usnesení 8/1​
ASF schvaluje jako zapisovatele Vladimíra Krylova.​
Hlasování: 18/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

Program zasedání:

1. Schválení zapisovatele a programu zasedání

2. Schválení zápisu ze 7. zasedání ASF

3. Vyhlášení voleb do zaměstnanecké části akademického senátu

4.Volba volební komise pro volby do akademického senátu

5. Podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů pro akademický  rok 2018/2019

6. Využití bufetu – studentského klubu

7. Sdělení a informace
Informace děkana o postupu příprav výstavby Kampusu Albertov
Vyhodnocení studentské ankety

8. Různé

 

Usnesení 8.2
ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.
Hlasování: 18/0/0
Návrh usnesení byl přijat.
 

 

2. Schválení zápisu ze 7. zasedání ASF

Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu od 22.9. 2017 Připomínky k návrhu zápisu od 22.9. do 26.9. 2017.  Připomínky k zápisu byly přijaty a návrh je k dispozici na interním webu ASF.
https://docs.google.com/document/d/1V0NkM9s5uCuvBJk0jN9SHiMtUe8ARWuYCaV8XQoGoMM/edit?ts=59c3dcfe


Usnesení 8.3
ASF schvaluje zápis ze 7. jednání ASF ze dne 21.9.2017 ve znění zveřejněném 27.9. 2017.

Hlasování: 17/0/1

Návrh usnesení byl přijat.
 

3. Vyhlášení voleb do zaměstnanecké části akademického senátu

Volby zaměstnanců – členů akademického senátu
Návrh termínu voleb v týdnu 11-15.12. 2017
Citace vnitřního předpisu  JŘ AS, čl. 3
Volby senátorů dle čl. 11, odst. 5 Statutu vyhlašuje předsednictvo senátu nejméně 2 měsíce před uplynutím funkčního období části senátorů tak, aby se volby konaly nejpozději 15 dní před uplynutím funkčního období těchto senátorů. Usnesení o vyhlášení voleb se zveřejňuje na veřejné části internetových stránek. K provedení voleb zvolí senát volební komisi. Volby se konají v průběhu zimního semestru.

Usnesení 8.4.
ASF bere na vědomí termín 11-15.12. 2017 jako termín voleb do zaměstnanecké části ASF.

Hlasování: 18/0/0

Návrh usnesení byl přijat.
 

Počty přidělených mandátů se počítají podle výpočtu uvedeného ve Volebním řádu ASF.
Každému okrsku se přidělí počet mandátů rovný celočíselné části podílu [o/v], kde o je počet voličů v daném okrsku, v je podíl počtu voličů a počtu volených senátorů v komoře. Pro každý okrsek se stanoví parametr z, který odpovídá relativnímu zbytku voličů daného okrsku vzhledem k aktuálnímu počtu přidělených mandátů v daném okrsku: z = (o/v - počet mandátu přidělených okrsku)/počet mandátu přidělených okrsku.
Mandáty byly rozděleny na základě opravené výpočtové tabulky, do které byly vloženy aktuální hodnoty počtu přepočtených akademických pracovníků.

 

Usnesení 8.5.
ASF bere na vědomí počty mandátů pro volbu senátorů z řad zaměstnanců, členů akademické obce v tomto rozdělení
Biologická sekce        5 mandátů
Geologická sekce        2 mandáty
Geografická sekce        3 mandáty
Chemická sekce         4 mandáty
 

 

4.Volba volební komise pro volby do akademického senátu

Návrh počtu členů volební komise – celkem 5 členů
Za každou sekci jeden člen a předseda
Návrhy: Hudeček (chemie), Pačes (biologie), Petříček (geografie), Weiss (geologie), Vašek (biologie)

Usnesení 8.6.
ASF volí členy volební komise ve složení: Hudeček (chemie), Pačes (biologie), Petříček (geografie), Weiss (geologie), Vašek (biologie)
 

ASF fakulty žádá zvolené členy volební komise, aby se ujali své role a zahájili přípravu voleb do zaměstnanecké komory ASF.

Hlasování:  19/0/0

Návrh usnesení byl přijat.
 

5. Podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů pro akademický  rok 2018/2019
Důvodová zpráva:
ASF musí schválit pravidla a podmínky pro organizaci přijímacího řízení pro doktorské studijní programy pro následující akademický rok. Součástí pravidel jsou obecné podmínky pro přijetí, administrace a struktura přihlášek, poplatky za přijímací řízení, termíny přijímacích zkoušek a další formální pravidla
https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdQ1RDa3hMdEx3NkU


Prod. Martínková informovala ASF, že studenti přijati do programu STARS nebudou muset procházet přijímací zkouškou, pokud o to sami požádají. Dále je navržena bonifikace zohledňující předpřipravené téma a školitele. Bonifikace je uplatněna u tech studijních programů, kde garanti studia o to požádali.

 

Usnesení 8.7
ASF schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů pro akademický rok 2018/2019

Hlasování: 18/0/0

Návrh usnesení byl přijat.
Krylov se zeptal na možnost většího počtu přijímacích řízení do PhD studia za rok. Martínková odpověděla, že bude možné vyhlásit mimořádná přijímací řízení s tím, že, stipendium bude po zbytek školního roku zálohově hradit školicí útvar (katedra, pracovní skupina).

 

6. Využití bufetu – studentského klubu
Bod uvedl R. Perlín, který informoval o opakujících se problémech v bufetu. V bufetu - studentském klubu je málo místa a studenti zde sedí nad kávou s notebookem a ti, kteří se chtějí naobědvat, nemají místo, kam si sednou. Dochází ke střetu dvou priorit - studentský klub a bufet. R. Perlín vyzval k hledání řešení, které by umožnilo skloubit v době oběda obě funkce  Mikát, Ficek se vyjádřili ve smyslu, že by přístup lidí, kteří si půjdou do Živiny pouze sednout bez jídla neomezovali. Je podle nich dobře, že tento prostor funguje jako studentský klub. Tajemník podotkl, že nájemce bufetu má k dispozici pouze 4 místa k sezení. Navrhl, aby v době oběda od 11:00-13:00 studentský klub ustoupil a přednost u stolků, které jsou v jeho gesci, měli strávníci. Tajemník dále přislíbil hledání možností využití i dalších ploch k posezení v okolí klubu v budově. Z diskuze vyplynulo, že není vhodné a ani nutné hledat silová řešení formou zákazů, ale že je možné si vzájemně vyjít vstříc a hledat společnou domluvu.  

Po širší diskuzi, ve které zaznívaly postřehy o nutnost skloubit jak roli studentského klubu, tak i bufetu, bylo přijato usnesení.
Návrh usnesení 8.8
ASF doporučuje děkanovi fakulty zvážit možnost úpravy pravidel pro využití studentského klubu a bufetu tak, aby v době oběda bylo k dispozici  více místa pro obědvající.  
Hlasování: 15/4/0

Návrh usnesení byl přijat.
 

7. Sdělení a informace

Zpráva o postupu prací v kampusu Albertov     
děkan fakulty
https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdQ1RDa3hMdEx3NkU

Děkan upozornil na změnu stavebního programu Kampusu Albertov z důvodu nesouhlasného stanoviska orgánů památkové péče. Proto dojde k částečnému vymístění parkoviště u budovy Globcentra i Biocentra. Rozsah výzkumného programu v obou budovách bude zachován. Na začátku listopadu bude po jednání s projektanty upřesněno navržené řešení a děkan fakulty s postupem řešení seznámí Komisi rozvoje ASF PřF UK

 

Vinkler oslovil KD s dotazem, zda se do budoucna počítá s častějším používáním nového znaku fakulty v “soutisku” s univerzitní pečetí (konkrétně znak fakulty na webu byl použit samostatně, ačkoliv se dříve diskutovala možnost častěji používat právě “soutisk” s pečetí a odkazovat se tak na příslušnost k UK jako celku). Děkan vysvětlil proces výběru varianty znaku pro webové stránky - “soutisk” znaku fakulty a pečeti nepůsobil esteticky a ani jiné fakulty na svých webových stránkách univerzitní pečeť nemají. Tajemník i děkan přislíbili vypracování pravidel a doporučení vhodného použití různých variant znaku fakulty.


Vyhodnocení účasti na studentské anketě
https://drive.google.com/drive/folders/0B9TKB14J3XRdQ1RDa3hMdEx3NkU

 

Zatím není nutné vyvozovat závěry z malé účasti studentů při hodnocení studia elektronickou formou. Letos se jedná o pilotní běh elektronické ankety. Zároveň probíhala i papírová verze. Příští rok bude aktuální pouze elektronická verze.


 

8. Různé

Termíny jednání Akademického senátu fakulty na zimní semestr 2017/2018
23.11 2017 od 15:00 , 14.12. 2017, 18.1. 2018 a 15.2. 2018
vždy čtvrtek od 14:00
 

Ficek informoval ASF, že na SKAS přišla stížnost od studentky, které vadí hloučky kouřících studentů u vchodu do fakulty. Navrhuje dát popelníky dále od vchodu. Tajemník podotkl, že v současné době realizuje zastřešené místo pro kuřáky.

 

Neformální posezení senátorů bez stanoveného programu se bude konat ve Vinotéce BACCO  dne 30.11.  od 18:00-22:00 (Bělehradská 28, Praha 2)
 


R. Perlín požádal členy ASF, aby nepoužívali na FB odkazy na interní google disk, ale na veřejnou část webu
 

R. Perlín poděkovat senátorům z řad studentů, kteří se podíleli na přípravě setkání se studenty 1. ročníku

 

Zapsal:     Vladimír Krylov     19.10.2017

Ověřil:     Radim Perlín         20.10. 2017

Publikováno      Radim Perlín        1.11. 2017

 

Akce dokumentů