E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 22. 6. 2017

Projednání záměru jmenovat do funkce vedoucí kateder a ředitele ústavu, výroční zpráva o činnosti za rok 2016, výroční zpráva o hospodaření za rok 2016, vnvrh na znak fakulty ("strom s knihou"), informování o finanční podpoře studentských spolků a aktivit z rozpočtu senátu, zmocnění předsednictva

Zápis ze 6. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 22.6. 2017.

Přítomni:     dle prezenční listiny

Omluveni:     dle prezenční listiny

Hosté:     dle prezenční listiny

 

Program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele

 2. Schválení programu zasedání

 3. Schválení zápisu z 5. zasedání ASF

 4. Projednání záměru jmenovat do funkce vedoucí kateder a ředitele ústavu 

 5. Výroční zpráva o činnosti za rok 2016

 6. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016

 7. Návrh na znak fakulty ("strom s knihou")

 8. Informování o finanční podpoře studentských spolků a aktivit z rozpočtu senátu

 9. Zmocnění předsednictva

 10. Sdělení a informace

 11. Různé

 

1. Schválení zapisovatele

Návrh - Doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov. Ph.D.
Usnesení 6/1​
ASF schvaluje jako zapisovatele Vladimíra Krylova.​

Hlasování: 14/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

2. Schválení programu zasedání

Usnesení 6/2. ​
ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.​

 

Hlasování:14/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

3. Schválení zápisu z 5. zasedání ASF

Návrh zápisu byl k dispozici pro připomínky členů ASF v termínu 26.5. 2017. Připomínky k návrhu zápisu od 26.5. do 2.6. 2017.  Připomínky k zápisu byly přijaty a návrh je k dispozici na interním webu ASF.

https://docs.google.com/document/d/1VjR3J32T6Xro0TJrIwdonN8RUAFaOmRFprEAXeihbSE/edit


Usnesení 6.3
ASF schvaluje zápis z 5. jednání ASF ze dne 25.5.2017 ve znění zveřejněném 2.6. 2017.

 

Hlasování: 14/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

4. Projednání záměru jmenovat do funkce vedoucí kateder a ředitele ústavu
Spectabilis děkan fakulty vypsal výběrová řízení na obsazení míst vedoucích kateder a ústavů. Na jednotlivé pozice proběhlo řádné výběrové řízení a výběrové komise doporučila kandidáty na obsazení funkcí vedoucího katedry a nebo ředitele ústavů. Děkan fakulty se v souladu se statutem fakulty obrátil na ASF s žádostí projednat jmenování navržených osob do těchto pozic.

vedoucího katedry filozofie a dějin přírodních věd (1900), nástup 1.7., Dr. Tomáš Hermann,
vedoucí katedry antropologie a genetiky člověka (1100) , nástup 1.11., doc. Jana Velemínská,
ředitele Ústavu pro životní prostředí (7500), nástup 1.9., prof. Tomáš Cajthaml,
ředitele ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (4300), nástup 1.9., prof. Vojtěch Ettler,
vedoucího katedry demografie a geodemografie (3600), nástup 1.10., Dr. Tomáš Kučera,
vedoucího katedry organické chemie (2700), nástup 1.9., doc. Jindřich Jindřich,
vedoucího katedry zoologie (1700), nástup 1.11., doc. Ivan Čepička.

 

Ke všem uvedeným kandidátům se kladně vyjádřila vědecká rada fakulty.

 

Zde jsou jednotlivé podklady k navrženým kandidátům
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B9TKB14J3XRdRGh6X1NZb2xYdG8

Kuthan se zeptal, zda byl u každého výběrového řízení přítomen člen ASF. Perlín odpověděl, že ano.

Návrh dvou skrutátorů - Weiss a Matějka. Oba navržení skrutátoři souhlasili.

Proběhlo tajné hlasování

 

Usnesení 6.4

Akademický senát fakulty souhlasí se jmenováním:
Mgr.. Tomáše Hermanna, Ph.D. vedoucím katedry filozofie a dějin přírodních věd: 14/0/0
doc. RNDr. Jany Velemínské vedoucí katedry antropologie a genetiky člověka:14/0/0
prof. RNDr. Tomáše Cajthamla, Ph.D. ředitelem Ústavu pro životní prostředí. 13/0/1
prof. RNDr. Vojtěcha Ettlera, Ph.D. ředitelem Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů 14/0/0
Dr. Tomáše Kučery, CSc. vedoucím katedry demografie a geodemografie 14/0/0
doc. RNDr. Jindřicha Jindřicha, CSc. vedoucím katedry organické chemie 13/1/0
doc. RNDr. Ivany Čepičky, Ph.D. vedoucím katedry zoologie. 14/0/0

 

Akademický senát doporučil jmenování všech navržených kandidátů.

 

5. Výroční zpráva o činnosti za rok 2016

Úvodní slovo děkan fakulty a proděkan Langhammer.
Důvodová zpráva:
Na základě vnitřních předpisů předkládáme výroční zprávu o činnosti fakulty v roce 2016, kde je popsána činnost fakulty za rok 2016.
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B9TKB14J3XRdQzBIdElrTTZvbFE

Perlín pochválil způsob uspořádání výroční zprávy. Vzhledem k tomu, že ASF nebyl usnášeníschopný v tomto bodě, bude nutné bod 5. schválit na záříjovém zasedání ASF. Ficek s Weissem navrhli bod projednat a orientačně o něm hlasovat a poté zveřejnit výroční zprávy před dalším zasedání ASF. Návrh podpořil i Langhammer. Ten dále navrhl první verzi textu zveřejnit do poloviny července, další korekturu mít hotovou v červenci. Oficiálně však nelze zprávu schválit na tomto zasedání ASF. Kuthan si postěžoval na nezájem nepřítomných senátorů, z nichž někteří byli v minulosti velmi aktivní při diskuzích nad výročními zprávami včetně požadavků na doplnění dalšími tabulkami apod, které byly časově náročné na zpracování.


Usnesení 6.5
ASF vzal na vědomí výroční zprávu o činnosti za rok 2016

 

Hlasování: 14/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

Tento bod bude znovu projednán na záříjovém zasedání ASF 25.9.2017

 

6. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016
Úvodní slovo přednesl děkan fakulty prof. Jiří Zima. Doplnění poskytl tajemník fakulty ing. Mozr. Auditorská firma měla výroční zprávu o hospodaření k dispozici a přijala jí bez připomínek. Tajemník odpověděl na písemný dotaz týkající se rozdílů v rámci majetku svěřeného do péče mezi zprávami za minulý a předminulý rok. Tajemník odpověděl že byl do seznamu doplněn nemovitý majetek v podobě drobné stavby Poltruba mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem a dále pak byl nově zaveden také Biocev (počátek roku 2016). Vinkler apeloval na určení správců pro každý objekt ve správě majetku fakulty, nikoliv jen pan Fapšo, ale skutečný správce s povědomím o využití příslušné stavby. Další dotaz směřoval na snahu hledat sponzory pro financování staveb či jiných akcí. Hudeček upozornil ASF, že výroční zpráva nebyla zatím projednána v ekonomické komisi.
 

https://docs.google.com/document/d/1xpsjSaOqzNf7Lj1SBs8TU7p78M-J1J6NxKULKDRpJhQ/edit


Na základě vnitřních předpisů předkládáme výroční zprávu o hospodaření fakulty v roce 2016. Fakulta ukončila hospodářský rok 2016 se ziskem 5 129 514,-Kč.

Usnesení 6.6
ASF bere na vědomí  výroční zprávu o hospodaření UK, Přírodovědecké fakulty za rok 2016

 

Hlasování: 14/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

Tento bod bude znovu projednán na záříjovém zasedání ASF 25.9.2017

 

 

7. Návrh na znak fakulty ("strom s knihou")
Předkladatel: děkan fakulty, proděkan Langhammer.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B9TKB14J3XRdQzBIdElrTTZvbFE


Předkládaný návrh znaku Přírodovědecké fakulty (strom s knihou) završuje proces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty, který byl schválen Akademickým senátem fakulty v roce 2015 a který popisoval postup výběru nového fakultního znaku. Výsledkem tohoto procesu, který byl prováděn za účasti zaměstnanců a studentů fakulty v součinnosti s ASF, je návrh předkládaného znaku.
Janík se zeptal zda znak, pokud bude na dnešním zasedání schválen, bude používán pro materiály fakulty od léta. Langhammer odpověděl, že až od příštího školního roku. Ficek požádal vedení fakulty, aby podalo vysvětlující komentář akademické veřejnosti ohledně na první pohled neintuitivního způsobu umístění textu v okruží fakultního znaku. Kuthan kritizoval způsob výběru znaku a označil ho jako amatérský.

Senát dále požádal prod. Langhammera, aby o novém znaku, o jeho ideovém vysvětlení a o jeho běžném používání informoval fakultní veřejnost.
 

Usnesení 6.7
ASF schvaluje znak Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy uvedený v příloze včetně jednotlivých variant použití znaku fakulty.

Hlasování: 12/2/0

Návrh usnesení byl přijat

 

8.  Informování o finanční podpoře studentských spolků a aktivitz rozpočtu senátu
předkladatel: Tomáš Janík

Důvodová zpráva:
Finanční podpora studentských spolků a aktivit z finančních zdrojů akademického senátu fakulty je realizována prostřednictvím SKAS, který rozdělování ošetřuje interními pravidly. Vzhledem k navýšení částky určené pro spolky v senátním rozpočtu z 50 000 Kč na 70 000 Kč se SKAS usnesl na navýšení maximální částky jednorázové podpory, a to na 10 000 Kč.
Za kalendářní rok 2017 zatím přišly tři žádosti o finanční podporu v celkové výši 23 000 Kč. Všem bylo v plné výši kladně vyhověno. Jedná se o podporu spolku EGEA, floorbalového týmu PřF UK a setkání neslyšících vědců, pracovníků a studentů.
Vinkler v diskuzi upozornil na více významů pojmu spolek a na výklad tohoto pojmu. K tomu Janík odpověděl, že zatím neexistují interní formální pravidla pro definici spolku a za spolek je považována v tomto slova smyslu studentská aktivita. Tajemník podotknul, že podporu spolků je možné financovat z neveřejných financí po zdanění. Kuthan nedoporučil se řídit se striktně pravidly rektorátu a studentské aktivity podporovat podle interně určených pravidel. Tajemník apeloval na senátory, aby podporovali pouze fakultní akce a nikoliv extramurální vzhledem k tomu, že se jedná o vzácné finanční prostředky, které jsou většinově tvořené z doplňkové činnosti. Perlín požádal senátora Janíka o předložení vyjasněných pravidel pro rozdělování podpory studentům a jejich aktivitám do konce roku 2017.
 

Usnesení 6.8
ASF bere na vědomí informaci o finanční podpoře spolků a studentských aktivit z rozpočtu senátu.

 

Hlasování: 14/0/0

Návrh usnesení byl přijat

 

9.  Zmocnění předsednictva

Předkladatel : R. Perlín.
V období červen a červenec není realistické zajistit řádné jednání akademického senátu z důvodu čerpání dovolených a hlavních prázdnin studentů. Proto v případě nutnosti a v souladu s Jednacím a volebním řádem ASF čl 22. zmocňuje ASF předsednictvo k předběžnému vyjádření v neodkladných věcech, které jinak podléhají vyjádření senátu. Předběžná vyjádření předsednictva podléhají dodatečnému schválení senátem na jeho nejbližším zasedání a nesmí z nich tedy vyplývat právně závazné či jinak neodvolatelné důsledky. Zmocnění se schvaluje na období 1.7. 2017 do 20.9. 2017.

Pačes podotknul, že se dnes jedná o 6. zasedání od voleb a mělo by být zvoleno nové předsednictvo. Perlín a Weiss podotkli, že by tento fakt bylo možné opomenout protože nezvolením nového předsednictva nedochází k ukončení mandátu stávajícího. V souladu s Volebním a Jednacím řádem ASF (dosud platný předpis) dochází v souladu s čl 8 ods. 1 k volbě nového předsednictva po uplynutí 6 po sobě jdoucích řádných zasedání ASF, tedy na 7. řádném zasedání a nikoliv na 6. zasedání. Nový Jednací řád již tuto pravidlo neobsahuje a k volbě předsednictva dochází vždy po volbě části senátu.

 

 

Usnesení 6.9
Akademický senát fakulty zmocňuje v období 1.7. 2017 do 20.9. 2017 předsednictvo ASF k předběžnému vyjádření v neodkladných věcech, které jinak podléhají vyjádření senátu.

 

Hlasování: 13/0/0

Návrh usnesení byl přijat.

 

10. Sdělení a informace
Dne 2. 6. schválil Akademický senát UK všechny vnitřní předpisy PřF UK a leg. komise AS UK vyzvala PřF UK k provedení některých legislativně technických oprav v jednotlivých dokumenty. Tyto opravy byly provedeny a dne 20.6. byly originály podepsány ze strany fakulty a zaslány k podpisu předsedovi AS UK
 

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/predpisy-pravni-normy/vnitrni-predpisy-platne-od-1-9-2017


Všechny předpisy jsou tedy platné. Účinnost jednotlivých předpisů je nastavena takto:
Statut
Pravidla pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě, 1.9. 2017
Pravidla pro přiznávání stipendií na Přírodovědecké fakultě, 1.9. 2017
Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty, 7.6. 2017
Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty, 1.7. 2017
Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké fakulty, 1.7. 2017
Disciplinární řád pro studenty Přírodovědecké fakulty, 1.7. 2017
Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Přírodovědecké fakultě, 2.6. 2017
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem přírodovědecké fakulty. 1.7. 2017
 

11. Různé

Termíny jednání Akademického senátu fakulty na zimní semestr 2017/2018
21.9. 2017 již potvrzený termín. Další jednání se uskuteční v termínech 19.10 2017, 23.11 2017, 14.12. 2017, 18.1. 2018 a 15.2. 2018, vždy čtvrtek od 14:00

 

Perlín poděkoval zástupcům Biocevu za prohlídku ústavu a za možnost konání zasedání ASF v jeho prostorech.

Kuneš se zeptal děkana na mediální kauzu Bojdys. Děkan poskytl reakci na mediální výstupy panu rektorovi. Reakce fakulty byla koncipována jako věcná a klidná a byla vystavena do tiskových zpráv. Dále byly diskutovány důvody, zodpovědné za rozhodnutí Dr. Bojdyse, řešitele ERC, opustit naši fakultu, a možnosti, které Kolegium děkana využilo k tomu, aby této situaci zabránilo.
 

Zapsal:     Vladimír Krylov     22.6.2017

Ověřil:     Radim Perlín         26.6.2017

Akce dokumentů