E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 23. 1. 2014

prodloužení akreditací studijních programů, rozpočtové provizorium 2014, vyúčtování rozpočtu ASF, informace: stipendijní fond, jazyková výuka, znak fakulty, Kampus Albertov

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 23 .1. 2014

 

Přítomni: Bosáková, Bruthans, Diblíková, Hrdinová, Hudeček, Hurný, Koukol, Krylov, Krýza, Kulichová, Kuthan, Macháček, Matoušková, Perlín, Pospíšková, Rothová, Smyčka, Spilková, Teplý, Žižka (20)

Omluveni: Břížďala, Bukovská, Holman, Jedelský, Matějka, Motloch, Oľhava, Tenkl  (8)

Hosté: Folk, Hodek, Gaš, Kulman, Kotek, Kříž, Martínková, Novotný

 

Program zasedání:

 

1. Schválení zapisovatele

2. Schválení programu zasedání

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 19.12.2013

4. Reakreditace studijních oborů na dostudování

5. Informace o provizorním rozpočtu fakulty

6. Informace o čerpání rozpočtu ASF v roce 2013

7. Doplnění informací o stavu stipendijního fondu za rok 2013

8. Informace o motivačních stipendiích v akad. roce 2014/2015

9. Informace o stavu přípravy rekonstrukce jazykové výuky na fakultě

10. Informace o stavu návrhu nového znaku fakulty

11. Kampus Albertov

12. Různé

 

1. Schválení zapisovatele.

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

Hlasování: 19/0/0

 

2. Schválení programu zasedání

Návrh usnesení: ASF schvaluje program zasedání.

Hlasování: 20/0/0

 

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 19.12. 2013

Návrh usnesení: ASF schvaluje zápis ze zasedání 19.12.2013.

Hlasování: 19/0/1

 

4. Reakreditace studijních oborů na dostudování

Rothová se zeptala, jaký bude osud ekologického studijního program na dostudování, když zemřel jeho garant. Folk odpověděl, že celá záležitost je v běhu. Hudeček podotkl, že se nejedná o prodloužení programů na dostudování, ale prodloužení akreditací studijních programů na dostudování. Kuthan souhlasil.

Návrh usnesení:

Akademický senát souhlasí s prodloužením akreditace studijních programů: M1501 Biologie, P1403 Analytická chemie, P1525 Antropologie a genetika člověka, P1202 Aplikovaná geologie, P1103 Aplikovaná matematika, P1406 Biochemie, P1507 Botanika, P1303 Demografie, P1601 Ekologie a ochrana prostředí, P6144 Filozofie a dějiny přírodních věd, P1306 Fyzická geografie a geoekologie, P1201 Geologie, P1405 Makromolekulární chemie, P1522 Parazitologie, P1308 Regionální a politická geografie, P1309 Sociální geografie a regionální rozvoj, P1526 Teoretická a evoluční biologie a P1502 Zoologie.

Hlasování: 19/0/0

 

5. Informace o provizorním rozpočtu fakulty

Gaš informoval ASF, že rektor předložil děkanům návrh principů rozdělování finančních prostředků bez číselných údajů. Univerzitní senát bude schvalovat základní algoritmy. Kuthan doplnil Gaše, že ekonomická komise univerzitního senátu zapracovala do návrhu vlastní připomínky i připomínky rozšířeného kolegia rektora. Kuthan dále podotkl, že přibyl nový parametr ukazatele K - mezinárodní granty. Dále došlo k ponížení podílu váhy parametru RIV. Snaha ponížit váhu parametru zaměstnanosti absolventů po studiu kvůli humanitně zaměřeným fakultám neprošla. Na druhou stranu o něco se navýšila váha počtu profesorů na úkor zaměstnanosti absolventů po studiu. Perlín se zeptal Gaše, kdy se očekává přijetí rozpisu na univerzitní úrovni a kdy bude mít ASF možnost na tento rozpis reagovat. Gaš odpověděl, že časový harmonogram bude nejspíš podobný jako v minulých letech.

 

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí navržené rozpočtové provizorium pro rok 2014.

Hlasování: 20/0/0

 

6. Informace o čerpání rozpočtu ASF v roce 2013

Kuthan seznámil ASF se strukturou čerpání rozpočtu ASF a navrhl aby senátoři meli k dispozici informace o čerpání rozpočtu 2 x do roka. Hudeček navrhl, abychom rozpočet sumárně schválili. V budoucnu musí být řečeno, jakým způsobem se peníze využívají. Dále by  bylo by vhodné rozklíčovat názvy jednotlivých položek. Hudeček se přimlouval za předložení rozpočtu ASF jednou za rok. Hudeček dále upozornil na nesrovnalost v čerpání rozpočtu, s tím, že přes SKAS mělo protéct 50% prostředků, ale v minulém roce tomu tak nebylo. Bylo by dobré definovat částku, kterou bude mít SKAS k dispozici pro dotování studentských spolků. Polovina celého rozpočtu by byla spravována vedením senátu. Perlín ocenil podrobné zpracování rozpočtu. Perlín se dále obrátil na SKAS aby definoval pravidla pro rozdělování rozpočtu pro příští rok (cca 3-4 kategorie jako např. cestovné, podpora spolků apod). V těchto kategoriích navrhnout částky a vše by pak nakonec schvaloval ASF. Polovina rozpočtu by byla spravována SKASem a polovina předsedou ASF. Hurný upozornil, že SKAS pravidla už má. Dále vyslovil pochybnost nad nápadem přesně definovat částky pro jednotlivé kategorie rozpočtu, protože SKAS dopředu neví, jaké budou požadavky. Kuthan podotkl, že za rozpočet zodpovídá předseda ASF a jakákoliv nesrovnalost by šla za ním. Kuthan nedočerpal všechny prostředky a požádal děkana o převod do letošního roku.

Návrh usnesení: ASF schvaluje závěrečné vyúčtování rozpočtu ASF za rok 2013.

Hlasování: 20/0/0

 

7. Doplnění informací o stavu stipendijního fondu za rok 2013

Studijní proděkanka seznámila ASF s doplněnými údaji o příjmech stipendijního fondu. Výpadek plnění SF za období srpen až prosinec 2013 je oproti předchozím letům cca 530 000 Kč. Za stejné období se vyplatilo na stipendiích oproti předchozím letům méně o cca 800 000 Kč. Tento pokles je dán kromě snížení částky prospěchového stipendia (z 16000 na 13500 Kč) také poklesem počtu studentů, kteří mají na prospěchové stipendium nárok (281 předloni vers. 259 studentů). Vzhledem k tomu, že výše prospěchového stipendia byla kalkulována s ohledem na cca 280 studentů a nakonec jich bylo méně než 260, ušetřilo se ještě dalších cca 300 000 Kč.

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informaci o stavu stipendijního fondu.

Hlasování: 18/0/0

 

8. Informace o motivačních stipendiích v akad. roce 2014/2015

Martínková informovala ASF o výši částek pro motivační stipendium. Poté podotkla, že přijdeme o poplatky za další studium, což ale nepředstavuje tak velký výpadek. Naopak počítá s navýšením prospěchového stipendia, k jehož snížení došlo v důsledku výpadků části poplatků za delší studium v roce 2013. Hudeček se zeptal, zda existuje nějaká statistika o tom kolika řešitelů olympiád se týká motivační stipendium. Martínková odpověděla, že v roce 2012 to bylo 21 řešitelů a v roce 2013 celkem 24 úspěšných řešitelů. Martínková dále zdůraznila, že účast na olympiádě není jediné kritérium pro udělení motivačního stipendia.

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informace o motivačních stipendiích v akad. roce 2014/2015.

Hlasování: 18/0/0

 

9. Informace o stavu přípravy rekonstrukce jazykové výuky na fakultě

Gaš informoval ASF, že se připravuje radikální rekonstrukce jazykové výuky na fakultě. Jazykové kurzy budou nepovinné a zahrnuté do celoživotního vzdělávání. K dispozici bude široká nabídka kurzů různé obtížnosti. Studenti se budou podílet na nákladech formou finanční spoluúčasti, jejíž výše zatím není přesně stanovena a je předmětem jednání.

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informaci o stavu přípravy rekonstrukce jazykové výuky.

Hlasování: 18/0/0

 

10. Informace o stavu návrhu nového znaku fakulty

Gaš informoval ASF o postupu přípravy nového znaku fakulty. Gaš si dále zmínil pomalý průběh univerzitního výběrového řízení na grafickou firmu, která by také měla dodat svůj návrh pro znak Přírodovědecké fakulty. Celkem budou ve hře dva návrhy zakulacených "trojúhelníků" (přičemž jeden pochází od firmy Graffite) a dále ještě jeden univerzitní návrh. Koukol se zeptal, kdo bude vybírat firmy. Gaš odpověděl, že to bude rektorátní komise a jako kritérium kvality pro výběr firmy poslouží návrh znaku pro PřF. Dále doplnil, že kritériem kvality z pohledu dalších součástí UK bude návrh znaku pro CERGE. Macháček se zeptal na časový rámec celé akce. Gaš odhadl konec března tohoto roku.

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informaci o stavu návrhu nového znaku fakulty.

Hlasování: 18/0/0

 

11. Kampus Albertov

Gaš vyzdvihl znalosti a pracovitost nového manažera Kampusu Albertov, ing. Slámy. Manažer Sláma byl pozván na dnešní zasedání ASF, ale pozvání odmítl. Důvodem byl návrh na změnu řídící struktury projektu ze strany 1.LF, která by ráda viděla ještě jednoho manažera z řad akademických pracovníků, který by byl odpovědný za vizi celého projektu. Gaš s tímto návrhem nesouhlasí a argumentoval, že vizi máme jasnou a tím je excelentní výzkum a výuka. Gaš dále podotkl, že v lednu tohoto roku bude schůzka se zástupci 1.LF, kde by se vše mělo vyjasnit. Teprve poté, až si obě fakulty (naše a 1.LF) vyjasní svá stanoviska a dohodnou se na společném postupu bude Sláma pozván zasedání ASF. Součástí strategické skupiny by měl být prof. Horák, předseda VR KA. Novotný doplnil, že návrh 1.LF výrazně ponižuje vliv současného manažera. Novotný dále podrobně informoval ASF o stavebních záměrech v rámci Kampusu Albertov. Z pohledu výukových prostor nemá MFF žádné nároky a 1.LF plánuje několik menších seminárních místností a možná využití konferenčního sálu se zázemím. Největší podíl poslucháren bude mít naše fakulta. Plánovány jsou 1 nebo 2 velké posluchárny (200 a více studentů), které by mohly rovněž fungovat jako konferenční centrum. Dále dvě posluchárny s kapacitou kolem 80 až 100 studentů a 3 posluchárny pro 50 studentů. V plánu je výstavba menzy, kavárny a studentského klubu. Dále pak sportovní a relaxační prostory (malé sály na aerobic apod.). Využití střech může být pro komunitní účely nebo pro střešní kolektory. Perlín podpořil Gaše v tom, aby se neměnila řídící struktura, tj. je pro zachování současného modelu. Perlín v tomto ohledu nabídl plnou součinnost senátu. Dále pak apeloval na rychlé zadání architektonické soutěže a na rychlé vyřešení nejasností s 1.LF. Folk oponoval, že dosud nemáme všechny důležité podklady a prosazoval rozvážné řešení. Gaš nevidí jako rozumné formulovat v současné době jakákoliv prohlášení vůči 1.LF. Hudeček dále podotkl, že poslucháren je v rámci PřF a 1. LF dostatek a argumentoval tím, že některé velké posluchárny 1.LF v areálu Albertova nejsou intenzivně využívány.

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informaci o stavu příprav projektu Kampus Albertov.

Hlasování: 17/0/0

 

12. Různé

Krylov otevřel problematiku plateb spojených se studiem a pozastavil se nad zvýšením platby za zahraniční doktorské programy na 150 tisíc Kč. Martínková odpověděla, že snaha rektorátu je, aby platby za jednotlivé studijní programy byly jednotné. Kříž uvedl, že dle sdělení kancléře univerzity je konečná výše poplatků v případě doktorských studijních programů na děkanovi. Lze tedy rozhodnutím děkana výši uvedenou ve statutu pro dané případy změnit. Gaš prohlásil, že jeho snahou budou nízké poplatky za studium (850 Euro - manipulační poplatek). Macháček zdůraznil, že studijní komise dostala podkladový materiál týkající se poplatků za studium krátce před jednáním kolegia děkana, na které děkan o stanovisko komise požádal, a nebylo moc času se k němu vyjadřovat. I přes časovou tíseň na zvýšení poplatků reagovala Hrdinová a to v rámci e-mailové diskuze, do které byla zapojena i studijní proděkanka. Hurný poznamenal, že vyzýval členy ASF, pokud mají připomínky, ať je zašlou, neboť jako člen AS UK má právo podávat pozměňovací návrhy. Nikdo všakl této příležitosti nevyužil. Hudeček oponoval Krylovovi, že není dobré, aby poplatky byly co nejnižší, protože to může u zahraničních studentů vyvolat pocit, že se jim fakulta snaží podbízet. Macháček se zeptal, jak dopadlo projednávání novely Pravidel pro organizaci studia na legislativní komisi ASUK. Hurný odpověděl, že legislativní komise velkého senátu měla připomínky, zejména k bodům týkajícím se "propadnutí termínu" u SZZk. Podle kancléře je příliš přísné propadne-li studentovi termín zkoušky, pokud se na zkoušku nedostaví bez písemné omluvy v požadovaném termínu. Zástupci naší fakulty v univerzitním senátu budou mít snahu o nalezení kompromisu resp. rozumného řešení, protože se domnívají že navrhované opatření není přísné a že je naopak  potřebné.

 

Termíny řádných zasedání ASF v roce 2014:

20.2.

20.3.

17.4.

22.5.

19.6.

 

Termín výjezdního zasedání:

14.4. - 16.4. výjezdní zasedání ASF+KD

 

Přijatá usnesení:

1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

2. ASF schvaluje program zasedání.

3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 19.12.2013.

4. Akademický senát souhlasí s prodloužením akreditace studijních programů: M1501 Biologie, P1403 Analytická chemie, P1525 Antropologie a genetika člověka, P1202 Aplikovaná geologie, P1103 Aplikovaná matematika, P1406 Biochemie, P1507 Botanika, P1303 Demografie, P1601 Ekologie a ochrana prostředí, P6144 Filozofie a dějiny přírodních věd, P1306 Fyzická geografie a geoekologie, P1201 Geologie, P1405 Makromolekulární chemie, P1522 Parazitologie, P1308 Regionální a politická geografie, P1309 Sociální geografie a regionální rozvoj, P1526 Teoretická a evoluční biologie a P1502 Zoologie.

5. ASF bere na vědomí navržené rozpočtové provizorium pro rok 2014.

6. ASF schvaluje závěrečné vyúčtování rozpočtu ASF za rok 2013.

7. ASF bere na vědomí informaci o stavu stipendijního fondu.

8. ASF bere na vědomí informace o motivačních stipendiích v akad. roce 2014/2015.

9. ASF bere na vědomí informaci o stavu přípravy rekonstrukce jazykové výuky.

10. ASF bere na vědomí informaci o stavu návrhu nového znaku fakulty.

11. ASF bere na vědomí informaci o stavu příprav projektu Kampus Albertov.

 

Zapsal Vladimír Krylov 23.1.2014

Ověřil Martin Kuthan

 


Akce dokumentů