E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 11. 12. 2014

Informace o stavu stipendijního fondu, Doktorandská stipendia, Informace o projektu Biocev, Informace o Kampusu Albertov, Různé

 

Přítomni: Diblíková, Gregor, Hovorka, Hudeček, Hurný, Koukol, Krylov, Kukla, Kuthan, Macháček, Matějka, Matoušková, Oľhava, Perlín, Rothová, Smyčka, Teplý (17)

Omluveni: Bosáková, Bruthans, Bukovská, Holman, Hrdinová, Krýza, Kulichová, Spilková, Tenkl, Zeman (10)

Hosté: Adamec, Flašarová, Folk, Gaš, Hodek, Kotek, Kříž, Kulman, Martínková, Novotný, Obšil


Program zasedání:

  1. Schválení zapisovatele
  2. Schválení programu zasedání
  3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 20. 11. 2014
  4. Informace o stavu stipendijního fondu
  5. Doktorandská stipendia
  6. Informace o projektu Biocev
  7. Informace o Kampusu Albertov
  8. Různé

 

1. Schválení zapisovatele

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

Hlasování: 15/0/0

 

2. Schválení programu zasedání

Kuthan informoval ASF, že Hurný má nové poznatky týkající se poplatků za studium a že podrobnosti zazní v bodu Různé

Návrh usnesení: ASF schvaluje program zasedání.

Hlasování: 15/0/0

 

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 20.11.2014

Návrh usnesení: ASF schvaluje zápis ze zasedání 20.2.2014.

Hlasování: 13/0/2

 

4. Informace o stavu stipendijního fondu

Martínková seznámila ASF se stavem stipendijního fondu. Tento rok je zde neplánovaný příjem 658 tisíc Kč z UK, přičemž se jedná o vymožené finanční prostředky týkající se fakultních pohledávek vůči studentům z let 2006 a 2009. Vzhledem k tomuto jednorázovému příjmu stipendijního fondu a díky snížení prospěchového stipendia v minulém roce, došlo ke vzniku přebytku na stipendijním fondu kolem 1 mil Kč. Bude snaha tento přebytek udržet a využít ho k postupnému navyšování prospěchového stipendia. Gregor se zeptal, zda nás v budoucnu čeká změna v počtu vyplácených stipendií. Martínková odpověděla, že počet stipendií je dlouhodobě relativně konstantní a do budoucna předpokládáme spíše pokles. Kříž se zajímal o kumulativní bilanci stipendijního fondu. Podle jeho názoru lze očekávat další zvýšení příjmů. Předpokládá totiž, že úspěšné vymáhání starších dluhů povede k větší ochotě studentů zaplatit dlužné částky, resp. je zde velká šance, že tyto peníze budou úspěšně soudně vymoženy. Martínková s tímto názorem souhlasila, ale podotkla, že univerzita půjde v budoucnu cestou větších úlev pro studenty. Kříž s tímto názorem nesouhlasil, s tím, že dle jeho informací ze sociální komise AS UK by úlev mělo být naopak méně, a proto by mělo do stipendijního přitéct i více peněz.

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informaci o stavu stipendijního fondu.

Hlasování o usnesení: 15/0/0

 

5. Doktorandská stipendia

Gaš informoval ASF, že z univerzity dostáváme na každého studenta měsíčně 7800 Kč, přičemž  přerozdělení finančních prostředků v rámci jednotlivých ročníků je pak na nás. Gaš dále zdůraznil, že je v zájmu fakulty zachovat výkonový systém. Takže student, který je řešitelem např. grantu GAUK, bude na tom z hlediska stipendia lépe než ostatní. Vedoucí kateder mohou s doktorskými studenty uzavírat pracovní smlouvy, pokud se studenti podílejí na vědecko-pedagogické činnosti katedry nad rámec povinností vyplývajících z jejich ISP. Celková úroveň doktorských stipendií se sice zvýšila, ale Gaš vidí problém ve vysokých počtech doktorských studentů u některých oborových rad, což vede k tomu, že zde není prostor pro diferenciální navyšování stipendií. Kuthan se zeptal, zda se plánuje obecné navýšení doktorandského stipendia. Martínková odpověděla, že plošné navýšení stipendií není možné a že by současné částky ráda zachovala. Rozdělení případného přebytku by nadále ráda nechala na oborových radách.

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informaci o příjmech studentů doktorského studia.

Hlasování: 16/0/0

 

6. Informace o projektu Biocev

Prof. Tachezy obšírně informoval ASF o postupu při výstavbě centra Biocev a o pokračování projektu OP VaVPI. Gaš řekl, že vedl diskuzi s ředitelem prof. Martáskem a vedoucím ekonomického oddělení projektového týmu Biocevu o ekonomickém modelu fungování projektu Biocev. Hudeček se zeptal, zda již nyní existují v rámci výstavby Biocevu nějaké vícenáklady. Tachezy odpověděl, že v současné době se jedná o 18. mil Kč což není velká částka ve srovnání s celkovou sumou určenou na výstavbu budov (cca 700 mil Kč).

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informaci o projektu BIOCEV.

Hlasování:16/0/0

 

7. Informace o Kampusu Albertov

Novotný obšírně seznámil ASF s pokroky v přípravě projektu Kampusu Albertov. Prostřednictvím výběrového řízení byl vybrán organizátor (administrátor) architektonické soutěže - organizace CCEA pod vedením arch. Kovačeviče.  Očekává se, že do architektonické soutěže bude přihlášeno několik desítek návrhů. V rámci samotné soutěže bude jedním z kritérií i udržitelnost z pohledu energetické náročnosti a šetrnosti vůči životnímu prostředí - prověřuje se možnost začlenit požadavek na využití metodiky CESBA do zadání soutěže. Novotný dále řekl, že se finalizuje složení poroty. Jmenoval arch. Lábuse, Pleskota, Hlaváčka a ing. Bukovského. Všichni zmínění představují záruku výběru kvalitního návrhu. Za univerzitu bude v komisi figurovat pan rektor, prorektor Konvalinka a zástupce stavebního odboru.

Novotný vidí jako problém k řešení výstavbu provizorní  výdejny jídel za zbouranou menzu, přičemž je potřebné vyřešit jejich lokalizaci a financování. Gaš zdůraznil, že projekt Kampusu Albertov musí klást důraz na energetickou úspornost, s tím, že v částech budovy, kde to bude možné, by se mělo jednat až o energeticky pasivní prostory. Perlín se zeptal, jaký je poměr závislých a nezávislých posuzovatelů. Novotný odpověděl, že celkový počet porotců je sedm, s tím, že 4 jsou nezávislí a 3 závislí. Jednání poroty se dále účastní náhradní členové poroty, kteří ovšem nehlasují. Perlín podotkl, že celkový počet posuzovatelů se mu zdá nízký a že je velice důležité na architektonické soutěži nešetřit a to i z pohledu ceny za podané projekty (skicovné). Novotný odpověděl, že architektonická soutěž bude dvoukolová, s tím, že v prvním kole bude oceněno jen několik vybraných návrhů a další ceny se budou rozdělovat ve druhém kole. Perlín upozornil, že v místě kde se plánuje výstavba provizorní menzy bude stát jeřáb  určený na rekonstrukci hradeb. Novotný odpověděl, že do doby, než se bude provizorní menza stavět, by hradby měly být již opravené. Macháček se zeptal, jaký bude režim v provizorní menze. Novotný odpověděl, že pokud bude realizována, bude se jednat pouze o výdejnu jídel, která se do menzy budou přivážet. Smyčka se zeptal na plánovaný termín kolaudace Kampusu Albertov. Novotný odpověděl, že kolaudace je plánována na rok 2021, ale vzhledem k historicky významné lokalitě existuje významné riziko prodloužení termínu o dobu, kdy se zde budou provádět archeologické vykopávky. Koukol se dotázal, zda bude architektonická soutěž brána jako mezinárodní. Novotný odpověděl, že jednání poroty i návrhy budou přijímány v češtině, ale vyhlášení soutěže bude přeloženo do angličtiny a inzerováno i v zahraničí.. Pokud by se do soutěže přihlásila zahraniční firma, bude téměř jisté, že bude muset mít i českého partnera zejména pro zpracování projektové dokumentace, jehož zadání je navázáno na architektonickou soutěž. Perlín apeloval na mediální prezentaci celé architektonické soutěže a vůbec výstavby Kampusu Albertov.

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informaci o projektu Kampus Albertov.

Hlasování: 16/0/0

 

8. Různé

Hurný informoval ASF, že rozesílal materiál týkající se změny Statutu UK týkající se poplatků studentů za delší studium. Studenti podle něj přijdou o některé z úlev, které byly dříve možné. Toto opatření by mělo mít za následek navýšení stipendijního fondu. Hurný dále podotkl, že o finanční prostředky určené na zájmovou činnost se mohly dříve ucházet pouze nadfakultní spolky. V současné době se chystá uprava legislativy, aby to mohly být i spolky fakultní, ale musí prokázat, že jejich činnost bude mít nadfakultní charakter. Nově bude vytvořena komise, která bude kontrolovat využití finančních prostředků.

Kuthan informoval ASF, že volby do ASF probíhají zatím bezproblémově. Koukol apeloval na to, aby bylo v co největší možné míře dbáno na to, aby akademičtí pracovníci, kteří nefigurují na seznamu potenciálních voličů byli do tohoto seznamu doplněni. Smyčka by rád věděl, co se rozumí pod pojmem nelegální podpora kandidátů do ASF v průběhu voleb a jak je definován veřejný prostor. Diblíková odpověděla, že v současné době nejsou dána jasná pravidla a že je nutné to do příštích voleb jasně stanovit.

 

Zapsal Vladimír Krylov 11.12.2014

Ověřil Martin Kuthan

Zápis ve výše uvedeném znění byl schválen plénem senátu na zasedání dne 22. ledna 2014.

Akce dokumentů