E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 22. 5. 2014

Výroční zpráva o činnosti PřF za rok 2013, Výroční zpráva o hospodaření PřF za rok 2013

Přítomni: Bosáková, Bruthans, Holman, Hrdinová, Hovorka, Hudeček, Hurný, Koukol, Krylov, Krýza, Kukla, Kuthan, Macháček, Matoušková, Oľhava, Rothová, Teplý (17)

Omluveni: Bukovská, Diblíková, Kulichová, Matějka, Motloch, Perlín, Pospíšková, Smyčka, Spilková, Tenkl, Žižka (11)

Hosté: Gaš, Kulman, Martínková, Folk, Kříž, Kotek, Matoušek

 

Program zasedání:


1.             Schválení zapisovatele

2.             Schválení programu zasedání

3.             Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 24. 4. 2014

4.             Výroční zpráva o činnosti PřF za rok 2013

5.             Výroční zpráva o hospodaření PřF za rok 2013

6.             Aktuální informace o projektu Biocev

7.             Informace o Kampusu Albertov

8.             Různé

 

1. Schválení zapisovatele

ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

Hlasování: 16/0/0

Kuthan oznámil ASF, že se Jan Břížďala ke dni 28. 4. 2014 vzdal mandátu, jako náhradník byl představen Jan Kukla.

 

2. Schválení programu zasedání

Návrh usnesení: ASF schvaluje program zasedání.

Hlasování: 15/0/1

 

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 24. 4. 2014

Návrh usnesení: ASF schvaluje zápis ze zasedání 24. 4. 2014.

Hlasování: 11/0/5

 

4. Výroční zpráva o činnosti PřF za rok 2013

Gaš informoval ASF o výroční zprávě a o možnosti jejího připomínkování senátory.

Návrh usnesení: ASF schvaluje výroční zprávu o činnosti Přírodovědecké fakulty za rok 2013.

Hlasování: 16/0/0.

 

5. Výroční zpráva o hospodaření PřF za rok 2013

Gaš a Kulman shrnuli výroční zprávu o hospodaření PřF za rok 2013. Hudeček za ekonomickou komisi doporučil zprávu schválit. Kříž se zeptal na původ a použití daru přes 3.000.000 Kč od Kellner Family Foundation. Folk odpověděl, že se jedná o účelový grant poskytnutý rodinou Kellnerových na výzkum rakoviny a metastazování buněk řešený Janem Brábkem z Katedry buněčné biologie.

Návrh usnesení: ASF schvaluje výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty za rok 2013.

Hlasování:16/0/0

 

6. Aktuální informace o projektu Biocev

Folk informoval ASF o celkových objemech prostavěných financí. Za měsíc duben se jednalo o 26 mil. Kč, za květen pak 50 mil. Kč. Obec Vestec se v současné době pokouší dojednat prodloužení autobusové linky k Biocevu. Kříž se zeptal, zda existují nové informace o vypořádání neuznatelných nákladů. Gaš odpověděl, že jednání mezi UK a ÚMG nejsou dosud ukončena.

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informace o projektu Biocev.

Hlasování: 16/0/0

 

7. Informace o Kampusu Albertov

Folk seznámil členy ASF s postupem prací na projektu Kampus Albertov. V současné době jsou známy požadavky na objemy prostor PřF a MFF, přičemž 1.LF zatím pouze deklarovala rozlohu tzv. minimálních prostorových požadavků. V současné době je nutné tyto požadavky utřídit a připravit jako podklad pro zahájení architektonické soutěže. Vedením univerzity bylo navrženo nové organizační schéma a ustanovena pracovní skupina Kampusu Albertov. Dosud není rozhodnuto, jak přistoupit k realizaci výukových a konferenčních prostor. V návrhu je posluchárna pro 300 studentů, která bude fyzicky dělitelná na dvě. Tento požadavek je považován ze strany naší fakulty za minimální. PřF však nadále podporuje i vybudování dvou menších poslucháren (každá s kapacitou cca 150 míst). Je potřebné rovněž dořešit to, aby náklady na společenské a komunitní prostory včetně menzy byly uznatelné z pohledu MŠMT.

Návrh usnesení: ASF bere na vědomí informace o projektu Kampus Albertov.

Hlasování: 16/0/0

 

8. Různé

Kuthan oznámil změnu ve složení studijní komise, po rezignaci Romana Šolce bude v komisi nově působit Pavel Teplý. Kuthan připomenul, že se blíží úvodní soustředění prvních ročníků a zdůraznil, že senát má na tomto soustředění tradiční úlohu. Hurný přislíbil spolupráci na organizaci soustředění. Kuthan dále informoval ASF o návrzích rektora na dílčí změnu přílohy č. 2 Statutu UK, dílčí změnu Grantového řádu UK a dílčí změnu Řádu hodnocení výuky. Navrhovaná změna v GAUK se týká snížení počtu projektů, na kterých může participovat konkrétní řešitel. Co se týče případných budoucích změn v Řádu hodnocení výuky, je podle Kuthana v zájmu fakulty, aby nás univerzita nedotlačila tam, kam nechceme a aby PřF sloužila spíše jako inspirace pro ostatní fakulty. Matoušek poskytl informace ze zasedání sněmu Rady vysokých škol (RVŠ). Hlavními body byl rozpočet pro vysoké školy na rok 2015, hodnocení výsledků vědy a výzkumu a legislativa. Obecně na sněmu panoval názor, že vysoké školy jsou dlouhodobě podfinancované a že normativ na studenta je dokonce nižší než u základních škol. V rámci bodu hodnocení výsledků VaV si hlavně regionální školy stěžovaly, že celá řada typů výsledků se nehodnotí, což vnímají negativně. V rámci legislativy se v současné době projednává novela smlouvy se Slovenskem o uznávání habilitačních řízení. Cílem novely je automaticky neuznávat slovenské habilitace, což může hlavně poškodit moravské univerzity a vysoké školy. V návrhu novely VŠ zákona nejsou prozatím nepřekonatelné rozpory mezi vládou a vysokými školami. V plánu je vznik Národní akreditační agentury, která by měla mít daleko vyšší odpovědnost za svá rozhodnutí. Gaš se zeptal Matouška, zda se budou uznávat tituly získané na Slovensku. Matoušek odpověděl, že v současné době existuje tabulka, kde jsou uvedeny tzv. uznatelné ekvivalenty. Uznávat by se měly tituly od Bc. až po PhD. Nikde, ale není zmínka o uznávání titulů Doc. nebo Prof. Z toho vyplývá, že po té, co nová smlouva nabude platnosti, nebude možné výše uvedené tituly ze Slovenska uznávat (a to i retroaktivně). Hudeček upozornil, že není možné, aby předpis fungoval retroaktivně. Matoušek odpověděl, že problém je v tom, že tituly Doc. nebo Prof. nebyly na české straně nostrifikovány a tudíž jejich nositelé nemají v ruce žádné oficiální potvrzení o jejich nabytí. Bosáková se zeptala, zda se jednalo o možnosti reakreditací celých fakult a ne jednotlivých oborů. Matoušek odpověděl, že tento bod nebyl na programu schůze. Hurný se za legislativní komisi zeptal na povinnost zveřejňování interních předpisů na základě Zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím. Matoušek odpověděl, že na požádání musíme tyto informace zveřejnit. Není ale jasné, jakých konkrétních předpisů se to má týkat.

 

Přijatá usnesení:


1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele.

2. ASF schvaluje program zasedání.

3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 24. 4. 2014.

4. ASF schvaluje výroční zprávu o činnosti Přírodovědecké fakulty za rok 2013.

5. ASF schvaluje výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty za rok 2013.

6. ASF bere na vědomí informace o projektu Biocev.

7. ASF bere na vědomí informace o projektu Kampus Albertov.

 

Zapsal Vladimír Krylov 22.5.2014

Ověřil Martin Kuthan

Akce dokumentů