E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19. 1. 2012

Volba předsednictva, kapitálový rozpočet na rok 2012

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19.1. 2012

 

Přítomni (původní obsazení): Bukovská, Coufal, Diblíková, Havlík, Holman, Hrouda, Hudeček, Hurný, Jedelský, Krylov, Krýza, Kříž, Kuthan, Macháček, Matějka, Pospíšková, Rothová, Spilková, Šolc, Treml, Votýpka, Zeisek, Žižka (24)

Přítomni (nové obsazení): Bosáková, Bruthans, Bukovská, Diblíková, Havlík, Holman, Hudeček, Hurný, Jedelský, Kotek, Koukol, Krylov, Krýza, Kříž, Kuthan, Macháček, Matějka, Matoušková, Motloch, Perlín, Pospíšková, Rothová, Šolc, Veselá, Zeisek, Žižka (26)

Omluveni: Hrdinová, Liberda, Mašín, Štych

Hosté: Gaš, Černý, Dvořáková, Langhammer, Obšil, Richter, Zima

 

Program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 14.prosince 2011
 4. Zpráva volební komise o volbách do ZKAS
 5. Slib zvolených členů senátu
 6. Volba předsedy
 7. Volba místopředsedů
 8. Ustanovení komisí senátu
 9. Kapitálový rozpočet na rok 2012
 10. Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder
 11. Informace o novinkách v oblasti vnějších vztahů
 12. Informace o novinkách v oblasti ICT – přechod na Google apps
 13. Návrhy věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům
 14. Různé

 

Průběh zasedání:

 1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (23/0/0)

 2. ASF schvaluje program zasedání. (23/0/0)

 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 14.12.2011. (23/0/0)

 4. Zpráva volební komise o volbách do ZKAS

Zeisek informoval přítomné senátory o průběhu voleb. Volební komise konstatovala, že neshledala v průběhu voleb žádné legislativní problémy.

Akademický senát vzal na vědomí zprávu o proběhlých volbách.

5. Slib zvolených členů senátu

Nově zvolení senátoři mimo omluveného Štycha podepsali slib. Štych slib podepíše v období mezi zasedáními.

6. Volba předsedy

Kuthan navrhl na předsedu AS Jedelského. Další kandidát nebyl navrhnut. Jedelský konstatoval, že s návrhem souhlasí. Skrutátory volby předsedy senátu a následných voleb se stali Diblíková, Bukovská a Šolc. Celkem bylo vydáno 25 hlasovacích lístků. Zpět bylo získáno 25 platných lístků.

ASF zvolil předsedou Jedelského (22/3).

7. Volba místopředsedů

Jedelský navrhl na posty místopředsedů Kříže a Hudečka. Celkem bylo vydáno 25 hlasovacích lístků. Zpět bylo získáno 25 platných lístků.

ASF zvolil místopředsedy Hudečka (23/2) a Kříže (23/2). Jedelský nominoval na post 1. místopředsedy Kříže.

8. Ustanovení komisí senátu

Jedelský navrhl, aby studijní a legislativní komise zůstaly ve stejném složení a byla pouze doplněna o nové zájemce. Diblíková a Matoušková projevily zájem o členství v legislativní komisi. Perlín se přihlásil do ekonomické a Bosáková, Kotek a Macháček do studijní komise. Hudeček se vzdal členství ve studijní komisi a své působení přesunul do komise ekonomické.

Nové složení komisí:

Legislativní komise: Petr Jedelský (předseda), Zita Bukovská, Lucie Diblíková, Ondřej Gahura, Jan Milichovský, Roman Matoušek, Milada Matoušková, Olga Rothová, Roman Šolc, Vojtěch Zeisek

Ekonomická komise: Martin Kuthan (předseda), Jiří Hudeček, Dobroslav Matějka, Radim Perlín

Studijní komise: Jan Havlík (předseda), Zuzana Bosáková, David Hurný, Lucie Diblíková, Lukáš Holman, Magdalena Hrdinová, David Hurný, Jan Kotek, Ondřej Krýza, Jan Kříž, Tomáš Macháček, Marie Pospíšková, Jana Spilková, Roman Šolc, Zdeněk Žižka

9. Kapitálový rozpočet na rok 2012

Tajemnice fakulty seznámila členy senátu s kapitálovým rozpočtem na rok 2012. Za hlavní akce označila vybudování půdní vestavby ve Viničné 7, rekonstrukci budovy Benátská 4 a rekonstrukci studentského klubu Mrtvá ryba včetně přestavby části objektu na mateřskou školku. Dále pak tajemnice podotkla, že finanční podíl PřF UK na výstavbu Kampusu Albertov bude činit pouze 1,5 mil. Kč. Hudeček se zeptal, jak bude řešena ztráta počítačové učebny Z3 po její plánované přestavbě na studentský klub v rámci geografické sekce. Langhammer odpověděl, že její ztráta bude kompenzována změnou stavebních dispozic málo vytížené počítačové učebny ve Věži (Albertov 6), a to jejím rozdělením na učebnu a studovnu. Zeisek se zeptal na konkrétní kroky spojené s rekonstrukcí Benátské 4. Tajemnice konstatovala, že byl získán grant na vybudování mateřské školky a fakulta ji musí, ale i chce realizovat. Školka bude vybudována v 1. patře. Částečně bude pro její potřeby využíván sklep (keramická dílna) a část podkroví. Zaniknou ubytovací kapacity, které dosud sloužily k ubytování hostů v rámci PřF UK. Na druhou stranu dojde k rekonstrukci studentského klubu Mrtvá ryba (zkulturnění a rozšíření prostor). Začátek rekonstrukce je naplánován na letní měsíce. Ukončena by měla být do konce roku 2012. Zeisek vznesl dotaz ohledně 3 mil. Kč na nákup přístrojů pro CIT. Gaš podotkl, že původní částka požadovaná CITem byla cca 11.5 mil. Kč. Na druhou stranu CIT z minulého roku nedočerpal částku 2.117.585 Kč. Pokud se připočte avizovaná částka 3 mil. Kč, pak se celková suma pohybuje něco přes 5 mil. Kč, což je méně než původní požadavek. Koukol se zeptal, zda bude pokračovat rekonstrukce obvodových plášťů budov. Jedelský odpověděl, že tyto rekonstrukce nejsou zahrnuty do kapitálového rozpočtu. Dále pak podotkl, že jako další v pořadí připadají pravděpodobně do úvahu části fasád budov V5 a Benátská 2. Hudeček se zeptal, kolik mil. Kč bylo do současné doby utraceno na nákup diskových polí. Langhammer podotkl, že celková kapacita diskových polí je 30-40 TB. Přesnou částku nebyl schopen sdělit. Zeisek se zeptal na podrobnosti k průchodu mezi V7 a V5. Tajemnice podotkla, že se jedná o terénní úpravy prostoru mezi budovami Viničná 5 a 7, které přispějí k značnému zvýšení komfortu z pohledu migrace osob mezi výše zmíněnými budovami. Kříž se dotázal, zda bude možné průchodem projít bez čipu?  Jedelský odpověděl, že se jedná o prostor, který není uzavřený, ale není uzpůsobený k procházení. Perlín se zeptal, zda máme již stavební povolení na plánované akce ve Viničné 7 a Benátské 4. Tajemnice odpověděla, že stavební povolení máme na akci V7. Rekonstrukce Benátské  4 je zatím ve stádiu projektové přípravy. Perlín opáčil, že je tudíž předčasné takto ambiciózní stavbu, jakou je rekonstrukce Benátské 4, plánovat na rok 2012. Existuje zde riziko, že se tato akce v tak krátkou dobu nestihne provést. Tajemnice odpověděla, že je lepší tuto akci plánovat již v roce 2012, protože v případě dokončení v roce následujícím (2013) fakulta o nic nepřichází. Peníze se vyčerpají až v roce 2013. Perlín se zeptal, zda jsou v rozpočtu přítomny ještě nějaké další skryté nedočerpané částky, jako v případě CITu. Tajemnice odpověděla, že nikoliv. Perlín zdůraznil, že by bylo dobré tyto nedočerpané částky v předkládaném kapitálovém rozpočtu uvádět. Macháček se zeptal na konkrétní podobu rekonstrukce posluchárny didaktiky ve V7. Černý podotkl, že didaktická posluchárna je jedna z posledních, u kterých neproběhla rekonstrukce a cílem je zde vybudovat důstojné prostory nejen pro výuku budoucích učitelů, ale také pro dovzdělávání stávajících středoškolských pedagogů, včetně osazení multimediálními pomůckami. Šolc se zeptal na budoucí stav bouracích prací na Albertově v rámci budování Kampusu Albertov s výhledem do konce roku 2012. Tajemnice odpověděla, že v tomto roce bude fakulta podávat dva investiční záměry, z nichž jeden je určen na bourací práce. Do konce roku 2012 by měla proběhnout architektonická soutěž pro obě budovy (Biocentrum a Globecentrum). Hudeček se zeptal na význam položky koupě pozemku Horusice. Tajemnice odpověděla, že se jedná o terénní stanici Ruda a je třeba koupit pozemek, který představuje přístupovou cestu k objektu. Jedelský přivítal vedoucího CITu, Richtera. Richter oznámil, že datová úložiště jsou na konci podpory dodavatelem a že jejich upgrade či údržba by stála to, co koupě nových. Dále pak zdůraznil, že fakulta disponuje datovými úložišti dvou typů, které nelze vzájemně synchronizovat. Bruthans se zeptal, kolik firem se běžně hlásí do výběrových řízení vyhlašovaných CITem. Richter odpověděl, že minimálně tři. Bruthans apeloval na to, aby se výběrových řízení účastnilo daleko více firem. Bruthans se dále zeptal na účel 12 TB datového úložiště, když fakulta zanedlouho přejde na Google Apps. Richter odpověděl, že datová úložiště nejsou určena pro poštu, ale pro obrazy virtuálních serverů. Koukol namítl, zda je tak nutné dbát na bezpečnost z pohledu ztráty dat. Richter odpověděl, že ztráta dat představuje citelný zásah do základních životních funkcí fakulty. Dále zdůraznil, že se za žádných okolností nejedná o zálohování dat z individuálních osobních počítačů. V této souvislosti Černý informoval, že fakulta má možnost získat úložiště vědeckých dat v rámci programu Elixir. Kuthan na závěr tohoto bodu shrnul stanovisko ekonomické komise senátu a doporučil kapitálový rozpočet ke schválení.

ASF souhlasí s návrhem kapitálového rozpočtu na rok 2012. (24/0/1)

10. Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder

Skrutátory pro hlasování byli zvoleni Diblíková, Bukovská a Šolc. Havlík se zeptal, jak je možné, že v žádném výběrovém řízení nefiguroval více než jeden kandidát. Gaš podotkl, že tento stav není do budoucna optimální. Hudeček doplnil, že v minulosti byla i výběrová řízení s více kandidáty. Jako příklad uvedl chemickou sekci. Z 25 vydaných hlasovacích lístků byl plný počet platný.

ASF se v tajném hlasování kladně vyjádřil k návrhům děkana na jmenování prof. H. Čtrnáctové vedoucí katedry učitelství didaktiky chemie (16/2/7), doc. P. Coufala vedoucím katedry analytické chemie (22/0/3) a doc. J. Neustupy vedoucím katedry botaniky (21/1/2).

11. Informace o novinkách v oblasti vnějších vztahů

Vedoucí oddělení vnějších vztahů Hroncová představila koncepci a dosavadní práci oddělení vnějších vztahů.

12. Informace o novinkách v oblasti ICT – přechod na Google apps

Langhammer informoval o novinkách v oblasti ICT a přechodu na Google apps. Zeisek kritizoval vystoupení Langhammera a prezentaci přirovnal k reklamě na Google. Dále se zeptal, proč bude mít fakulta k dispozici pouze 1GB v rámci Google Docs. Langhammer odpověděl, že přijaté řešení je náhrada za nedostačující fakultní e-mail a nemůže ovlivnit kvóty pro jednotlivé Google aplikace, jež jsou nadstavba. Kříž  zdůraznil, že Google Apps budou daleko bezpečnější, než stávající systém. Kříž se dále zeptal, co se stane s účty studentů nebo zaměstnanců po jejich odchodu z fakulty. Richter odpověděl, že tyto účty budou určitou přechodnou dobu aktivní a pak se uzamknou. Perlín se zeptal, na kolik bude e-mailová schránka zatížena reklamou a zda bude zaveden systém jednodušších, snadněji zapamatovatelných hesel. Langammer jasně deklaroval, že schránka nebude reklamou zatěžována. Na otázku týkající se hesel odpověděl Richter, že je nutné respektovat systém hesel zavedený UK, tj. CAS. Richter dále zdůraznil, že antispam je na Google výkonnější. V porovnání se současným stavem se bude jednat o znatelné vylepšení. Koukol se zeptal, zda bude pro zaměstnance povinné využívání kalendáře a ostatních aplikací v rámci Google Apps. Langhammer podotkl, že případné vynucování bude v kompetenci vedoucích pracovišť. Hudeček se zeptal, zda je již s Google podepsaná smlouva. Langhamer odpověděl, že ano. Hudeček se dále zeptal, zda bude mít Google k dispozici údaje o procházení webových stránek a jaké faktické nástroje bude mít fakulta k tomu, aby zjistila, zda Google dodržuje pravidla. Richter odpověděl, že fakulta bude mít možnost nařídit audit, ale vidí to jako poslední možnost. Tajemnice zdůraznila, že fakulta uzavřela smlouvu s českým subjektem a nikoliv s Google. Z toho vyplývá, že veškeré spory se řeší dle platných českých norem. Šolc se zeptal, jaká budou platit pravidla pro případné zpoplatnění určitých služeb v rámci Google Apps a zda bude existovat určitá přechodná doba k převodu dat na jiný systém aniž by fakulta byla nucena za zpoplatněnou službu platit. Langhammer odpověděl, že vše je součástí smlouvy. Kříž se zeptal, kdo do budoucna ponese odpovědnost za správu webu a jeho vývoj. Langhammer, odpověděl, že web bude technicky podporovat a spravovat CIT. Bruthans se dotázal, proč není možné používat dvě uživatelská jména – jedno kratší pro časté opakované vstupy a druhé standardně dlouhé. Richter odpověděl, že nadřazené uživatelské jméno generuje CAS a CIT může posléze vytvořit alias.

13. Návrhy věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům

Jedelský informoval o současném stavu ohledně věcných záměrů zákona o vysokých školách a finanční pomoci studentům. Ve čtvrtek proběhla koordinační schůzka vedení UK a předsedů a studentských místopředsedů fakultních senátů. Snahou bylo domluvit aktivity ve vztahu k vývoji přijetí, či nepřijetí věcných záměrů vládou. Jedelský zdůraznil, že největší riziko představuje vágnost obou návrhů a následné paragrafové znění by pak bylo možné různě ohýbat bez zpětné vazby na školy. Jedelský dále podotkl, že na setkání kritizoval Wilhelma s tím, že jeho postoje poškozují UK. Perlín apeloval na to, aby v případě přijetí věcných záměrů byl na příští schůzi senátu do programu přidán samostatný bod, kde by bylo možné řešit konkrétní protestní kroky. Jedelský odpověděl, že na toto téma vznikla otevřená e-mailová konference.

14. Různé

Hudeček požádal, aby pro příště jednotliví prezentující měli omezen čas na svá vystoupení, čímž by se výrazně zkrátila doba zasedání AS.


Přijatá usnesení:

 1. ASF schválil Krylova jako zapisovatele. (23/0/0)
 2. ASF schválil program zasedání. (23/0/0)
 3. ASF schválil zápis ze zasedání 14.12.2011. (23/0/0)
 4. ASF zvolil předsedou Jedelského (22/3).
 5. ASF zvolil místopředsedy Hudečka (23/2) a Kříže (23/2). Jedelský nominoval na post 1. místopředsedy Kříže.
 6. ASF schválil návrh kapitálového rozpočtu na rok 2012. (24/0/1)
 7. ASF se kladně vyjádřil k návrhům děkana na jmenování prof. H. Čtrnáctové vedoucí katedry učitelství didaktiky chemie (16/2/7), doc. P. Coufala vedoucím katedry analytické chemie (22/0/3) a doc. J. Neustupy vedoucím katedry botaniky (21/1/2).

 

Zapsal Vladimír Krylov 19.1.2012

Ověřil Petr Jedelský 20.1.2012

Akce dokumentů