E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 6. 10. 2011

Změna statutu, změna OŘ děkanátu, odkup pozemku od ČVUT, volba předsednicta, volba zástupce v RVŠ

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 6.10. 2011

Přítomni: Bukovská, Coufal, Diblíková, Holman, Hrdinová, Hrouda, Hudeček, Hurný, Jedelský, Krylov, Kříž, Krýza, Kuthan, Liberda, Macháček, Mašín, Matějka, Motloch, Pospíšková, Rothová, Spilková, Šolc, Treml, Zeisek, Žižka (25)

Omluveni: Havlík, Štych, Votýpka (3)

Hosté: Gaš, Dvořáková, Černý, Folk, Obšil, Zima

 

Program zasedání:

1. Schválení zapisovatele

2. Schválení programu zasedání

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 16.června 2011

4. Schválení zápisu o hlasování per rollam

5. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2012/13

6. Změna statutu PřF

7. Vyjádření k záměru odkoupit pozemek ČVUT

8. Změna organizačního řádu děkanátu

9. Volba předsednictva

10. Volba zástupce fakulty ve Sněmu RVŠ

11. Různé

 

Průběh zasedání:

1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (25/0/0)

2. ASF schvaluje program zasedání. (25/0/0)
3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 16.6.2011. (25/0/0)

4. Schválení zápisu o hlasování per rollam

Akademický senát hlasoval ve dnech 9.9.-18.9. k návrhu usnesení:

"Akademický senát schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů pro akademický rok 2012/2013."

Pro návrh: 26 (Coufal, Bukovská, Diblíková, Havlík, Holman, Hrdinová, Hrouda, Hudeček, Hurný, Jedelský, Krylov, Krýza, Kříž, Kuthan, Liberda, Macháček, Mašín, Matějka, Rothová, Spilková, Šolc, Štych, Treml, Votýpka, Zeisek, Žižka)

proti návrhu: 0

hlasování se zdrželi: 0

a hlasování se nezúčastnili: 2 (Motloch, Pospíšková)

Akademický senát přijal navržené usnesení poměrem 26/2.

ASF schvaluje zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 9.-18.9. 2011. (25/0/0)

5. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2012/13

Vedení fakulty předložilo změnu podmínek týkající se vyjmutí navazujícího magisterského oboru jaderná chemie z již schváleného dokumentu.

 

ASF schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v akademickém roce 2012/2013. (25/0/0)

6. Změna statutu PřF

Gaš uvedl návrh změny statutu PřF. Upozornil, že od 1.1.2012 vyvstane pro fakultu nutnost uzavírat pracovní smlouvy na dobu neurčitou na místo opakovaného uzavírání smluv na dobu určitou. Z tohoto důvodu se přiklání k zavedení atestací dle jasně daného předpisu, tak jak jsou realizovány např. v rámci Akademie věd.

Šolc se zeptal jaká budou kritéria hodnocení pracovníků při atestacích. Gaš odpověděl, že se bude jednat o standardní kritéria jako počet a kvalita publikací, monografií apod. Šolc se dále dotázal jak budou posuzováni pracovníci s nevyrovnanými výsledky (např. dobří ve vědě, ale špatní v rámci výuky). Gaš odpověděl, že by se v současnosti nerad pouštěl do takovýchto podrobností a doporučil vyčkat na reakci AS UK na naši snahu zavést atestace. Šolc se dále zeptal, zda podle současné legislativy je možné brát neúspěch při atestacích jako porušení pracovní kázně. Gaš odpověděl, že je toho názoru, že ano. Šolc vznesl dotaz, zda byla problematika atestací diskutována v rámci sekčních vědeckých rad. Folk reagoval souhlasně, taktéž Obšil potvrdil, že členové vědecké rady byli informováni a tuto skutečnost vzali na vědomí. Hudeček zdůraznil, že prof. Ohlídal nepodporuje opakované uzavírání pracovních smluv na dobu určitou s tím, že je zde vysoké riziko jejich zneužití z pozic vedoucích pracovníků. Hudeček dále podotkl, že je nutné znát kritéria pro atestace dlouhou dobu dopředu a tato kritéria musí být veřejná. Pak je možné brát opakovaný neúspěch při atestacích jako porušení pracovní kázně. Šolc podotkl, že tzv. ´Ohlídalovská novela´spolu se zavedením atestací přispěje k lepšímu přístupu zaměstnanců k hypotékám apod. Gaš na závěr uvedl, že atestace budou probíhat k jednomu termínu v roce a každý rok jimi projde zhruba čtvrtina zaměstnanců.

 

ASF schvaluje vnitřní předpis, jímž se mění statut PřF. (25/0/0)

 

7. Vyjádření k záměru odkoupit pozemek ČVUT

Tajemnice přednesla návrh odkupu předmětného pozemku od ČVUT. Mašín se zeptal, jaká je cena, kterou bude třeba za pozemek zaplatit. Tajemnice odpověděla, že cena vychází z odborných znaleckých posudků a byla stanovena na asi 6.000.000 Kč. Dále pak podotkla, že tuto cenu nebude hradit fakulta nýbrž univerzita.

 

ASF souhlasí se záměrem odkoupit pozemek ČVUT v místě plánované výstavby centra excelence "Globcentrum". (25/0/0)

 

8. Změna organizačního řádu děkanátu

Tajemnice fakulty představila změnu struktury děkanátu spočívající ve sloučení Střediska vědeckých informací s oddělením Vědy a rozvoje, jež obě mají náplň práce související s vědeckou činností.

ASF souhlasí se změnou organizačního řádu děkanátu. (25/0/0)

9. Volba předsednictva

Jedelský vyzval potenciální zájemce o členství ve volební komisi. Jako členové byli zvoleni Šolc, Bukovská a Spilková. Dále probíhala volba předsedy. Zeisek navrhl jako kandidáta Jedelského. Jedelský souhlasil s kandidaturou a bylo přistoupeno k tajné volbě. Jedelský byl zvolen poměrem 24/0/1. Dále následovala volba dvou místopředsedů. Jedelský navrhl dvojici stávajících místopředsedů - Kříže a Hudečka. Oba kandidáti s návrhem souhlasili. V tajné volbě byl Kříž zvolen 23 hlasy a Hudeček 24 hlasy.

Akademický senát zvolil v tajném hlasování předsedu Petra Jedelského (24/0/1) a místopředsedy Jiřího Hudečka (24/0/1) a Jana Kříže (23/0/2).

10. Volba zástupce fakulty ve Sněmu RVŠ

Jedelský oznámil, že kontaktoval dosavadního zástupce, doc. Bičíka, který další setrvání ve funkci odmítl. Na výzvu ke kandidatuře adresovanou akademické obci fakulty neobdrželo předsednictvo žádné reakce. Jedelský nabídl své zkušenosti z předchozího působení v orgánech RVŠ. K jeho kandidatuře nebyly připomínky.

ASF v tajném hlasování schválil Jedelského jako kandidáta na zástupce fakulty ve Sněmu Rady vysokých škol. (22/0/3)

11. Různé

Hudeček se znovu vrátil ke změnám statutu PřF s tím, že mu vadí, že zaměstnanec bude v rámci atestace povinen předkládat celou řadu materiálů (seznam publikací, přednášek apod.), což zvýši byrokratickou zátěž, která je již nyní vysoká. Hudeček proto navrhuje zřídit osobní datovou banku, kde by požadované údaje byly neustále aktualizovány pro případ atestace. Gaš odpověděl, že běžné údaje, jako počet a kvalita publikací či souhrn přednášek nebudou po pracovníkovi požadovány, ale budou staženy z příslušných již existujících databází (RIV, SIS apod). Jedna z mála věcí, které by pracovník musel sám doložit je např. citovanost jeho publikací (kde selhává automatické vyhledávání). Vytváření dalších databází a nárůst byrokracie není žádoucí.

Přijatá usnesení:

  1. ASF schválil Krylova jako zapisovatele. (25/0/0)
  2. ASF schválil program zasedání. (25/0/0)
  3. ASF schválil zápis ze zasedání 16.6.2011. (25/0/0)
  4. ASF schválil zápis o hlasování per rollam konaném ve dnech 9.-18.9. 2011.  (25/0/0)
  5. ASF schválil podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v akademickém roce 2012/2013. (25/0/0)
  6. ASF schválil vnitřní předpis, jímž se mění statut PřF. (25/0/0)
  7. ASF odsouhlasil záměr odkoupit pozemek ČVUT v místě plánované výstavby centra excelence "Globcentrum". (25/0/0)
  8. ASF odsouhlasil změnu organizačního řádu děkanátu. (25/0/0)
  9. ASF zvolil v tajném hlasování předsedou Petra Jedelského (24/0/1) a místopředsedy Jiřího Hudečka (24/0/1) a Jana Kříže (23/0/2).
  10. ASF v tajném hlasování schválil Jedelského jako kandidáta na zástupce fakulty ve Sněmu Rady vysokých škol. (22/0/3)

 

Zapsal Vladimír Krylov 6.10.2011

Ověřil Petr Jedelský 6.10.2011

Akce dokumentů