E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 1. 2011

Poslední zasedání v původním složení, slib nových členů studentské komory, volba předsednictva

Přítomni: Blažek, Brůna, Coufal, Gahura, Havlík, Hrouda, Hudeček, Janšta, Jedelský, Krylov, Kříž, Kuthan, Liberda, Milichovský, Nyplová, Rothová, Řezanka, Spilková, Šolc, Vondrovic, Votýpka, Zeisek (22)

Omluveni: Mašín, Matoušek, Procházková, Srba, Treml (5)

Nepřítomni: (0)

Nově zvolení a pokračující senátoři:

Přítomni: Blažek, Bukovská, Coufal, Diblíková, Havlík, Holman, Hrdinová, Hrouda, Hudeček, Janovský, Jedelský, Krylov, Kříž, Krýza, Kuthan, Liberda, Matějka, Pospíšková, Rothová, Spilková, Šolc, Votýpka, Zeisek, Žižka (24)

Omluveni: Hurný, Mašín, Motloch, Treml (4)

Nepřítomni: (0)

Hosté: Černý, Folk, Dvořáková, Dzúrová, Ettler, Gaš,  Zima

Program zasedání:

1.      Schválení zapisovatele

2.      Schválení programu zasedání

3.      Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 16.prosince 2010

4.      Doplňovací volby v geologickém okrsku zaměstnanecké komory

5.      Slib nových senátorů

6.      Volba předsednictva

7.      Zřízení poradních orgánů senátu

8.      Zástupci senátu v sekčních vědeckých radách

9.      Rozšíření akreditace doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

10.  Různé

Průběh zasedání:

1.      ASF schvaluje zapisovatele Zeiska (22 pro/1 proti/0 zdržel se).

2.      ASF schvaluje program zasedání (23/0/0).

3.      ASF schvaluje s úpravami zápis ze zasedání 16. 12. 2010 (23/0/0).

4.      Doplňovací volby v geologickém okrsku zaměstnanecké komory

o        Jedelský konstatoval, že volby proběhly řádně a bez stížností, volební účast činila 25% a senátorem byl zvolen Dobroslav Matějka. Zápis o volbách je přílohou tohoto zápisu.

5.      Slib nových senátorů

o        Nově zvolení členové studentské komory (kromě nepřítomných Hurného a Motlocha) a Matějka zvolený v doplňovacích volbách na geologii složili senátorský slib.

6.      Volba předsednictva

o        ASF začíná jednat v novém složení.

o        ASF schvaluje volební komisi ve složení Havlík, Matějka a Krylov (/0/0).

o        Zeisek navrhuje na předsedu Jedelského, ten souhlasí.

o        Hlasování: 18 pro Jedelského, 5 neplatných. Předsedou senátu byl zvolen Jedelský.

o        Jedelský uvedl, že nastupovat po Matouškovi je velmi náročné. Díky střídání volebních období zaměstnanecké a studentské komory se bude v příštích třech letech volit předsednictvo každého půl roku (viz VaJR).

o        Jedelský navrhuje na místopředsedy Kříže a Blažka. Coufal navrhuje Hudečka

1.      kolo hlasování: Kříž: 21 hlasů, Blažek: 12 hlasů, Hudeček 9 hlasů; bylo odevzdáno 23 platných lístků a 1 neplatný.

V 1. kole byl místopředsedou zvolen Kříž.

Do 2. kola postupují Blažek a Hudeček.

2.      kolo hlasování: Blažek: 13 hlasů, Hudeček: 10 hlasů, 23 platných lístků a 1 neplatný.

Místopředsedou byl zvolen Blažek.

Jedelský vybral za prvního místopředsedu Kříže a jako druhého místopředsedu Blažka.

7.      Zřízení poradních orgánů senátu

o        Jedelský by byl rád, aby v legislativní komisi zůstali nečlenové senátu Matoušek a Gahura. Vondrovic rezignoval a o členství projevili zájem Rothová, Šolc, Bukovská

o        ASF doplňuje legislativní komisi o Bukovskou, Rothovou a Šolce (23/0/1).

o        V ekonomické komisi je obvykle jeden zástupce z každé sekce. Řezanka a Sakala rezignovali, Hudeček navrhuje Liberdu místo Řezanky. Blažek místo Sakaly navrhuje Matějku. Navrhovaní souhlasí.

o        ASF doplňuje ekonomickou komisi o Matějku a Liberdu (20/0/4).

o        Havlík navrhuje rozpustit studijní komisi a zvolit ji celou znovu. Do studijní komise se hlásí Žižka, Kříž, Havlík, Holman, Krýza, Pospíšková, Hrdinová, Diblíková, Šolc, Spilková a Hudeček.

o        ASF odvolává studijní komisi a ustavuje novou studijní komisi ve složení Diblíková, Havlík, Holman, Hrdinová, Hudeček, Krýza,  Kříž, Pospíšková, Spilková, Šolc, Žižka (22/0/2).

o        Legislativní komise si určila předsedu Jedelského, ekonomická komise Blažka a studijní komise Havlíka.

8.      Zástupci senátu v sekčních vědeckých radách

o        V SVR biologie působí Kuthan, na chemii Hudeček, na geografii Blažek a na geologii to byl Sakala. Místo něj se hlásí Matějka.

o        Jedelský navrhuje delegování Blažka, Hudečka, Kuthana a Matějky do příslušných sekčních vědeckých rad.

o        ASF souhlasí s delegováním Blažka zástupcem AS ve Vědecké radě geografické sekce, Hudečka ve VR chemické sekce, Kuthana ve VR biologické sekce a Matějku ve VR geologické sekce. (23/0/1).

9.      Rozšíření akreditace doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

o        Ettler uvedl, že od roku 2010 o rozšíření akreditace na ústavy AV tyto ústavy žádají prostřednictvím fakulty a následně přes rektorát. Gaš doplnil, že vědecká rada fakulty se vyjádřila kladně.

o        Hudeček se otázal, jaké z toho plynou závazky pro fakultu a jestli z toho plynou nějaké dopady na jiné naše akreditace. Gaš řekl, že dopady na jiné akreditace nejsou, vztahy v rámci doktorských studijních programů jsou řešeny řadou bilaterálních smluv. V tomto případě jde o zajištění stavu, který byl již dříve schválen  pro tříletý studijní program.

o        ASF schvaluje návrh na rozšíření akreditace doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie na Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. (24/0/0).

10.  Různé

1.      Výjezdní zasedání ASF a KD se uskuteční ve dnech 18. – 20. 4. na Patejdlově boudě.

2.      Šolc se zeptal, jestli jsou nějaké připomínky k dlouhodobému záměru UK. Jedelský řekl, že ASF se tím nezabýval, ale v kuloárních jednáních se diskutovalo o tom, co návrhu vytknouti dříve. Folk za KD uvedl, že KD zpracovalo množství připomínek, které byly na výjezdním zasedání rozšířeného kolegia rektora zapracovány, ale ani s výsledným dokumentem není KD spokojeno. Zásadní problém je, že jde příliš rozsáhlý, nekonkrétní a nesourodý materiál. Všechny možné dílčí kroky k zapracování připomínek týkajících se stabilizace týmů po skončení výzkumných záměrů, o BIOCEVu, kampusu Albertov apod. byly podniknuty. Šolc koordinuje postup s Žárským.

3.      Hudeček se zeptal, zda je k dispozici algoritmus rozdělování cen velemloka. Havlík uvedl, že tým ankety zpracoval výsledky za poslední LS. Vedení poskytl za každou sekci 6 nejlepších pedagogů. Vedení rozhodlo, že oceněné pedagogy má vybrat SKAS, který o nich hlasoval. Je to jinak, než v loňském roce, kdy se vycházelo z elektronických dat za 3 roky zpět a dostali to ti s nejlepším skóre.

Přijatá usnesení:

  1. ASF schválil zapisovatele Zeiska (22/1/0).
  2. ASF schválil program zasedání (23/0/0).
  3. ASF schválil s úpravami zápis ze zasedání dne 16. 12. 2010 (23/0/0).
  4. ASF předsedou zvolil Jedelského (18/5).
  5. ASF místopředsedou zvolil v prvním kole Kříže (21/3) a v druhém kole Blažka (13/11).
  6. ASF doplňuje legislativní komisi o Bukovskou, Rothovou a Šolce (23/0/1).
  7. ASF doplňuje ekonomickou komisi o Matějku a Liberdu (20/0/4).
  8. ASF odvolává studijní komisi a ustavuje novou studijní komisi ve složení Diblíková, Havlík, Holman, Hrdinová, Hudeček, Krýza,  Kříž, Pospíšková, Spilková, Šolc, Žižka (22/0/2).
  9. ASF souhlasí s delegováním Blažka zástupcem AS ve Vědecké radě geografické sekce, Hudečka ve VR chemické sekce, Kuthana ve VR biologické sekce a Matějku ve VR geologické sekce. (23/0/1).
  10. ASF schvaluje návrh na rozšíření akreditace doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie na Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. (24/0/0).

Příští zasedání se uskuteční ve čtvrtek 17. 2. 2011 od 14:00 v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.

Zapsal Vojtěch Zeisek 20. 1. 2011,

Ověřil Petr Jedelský 26. 1. 2011

 

Příloha zápisu ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 1. 2011

Zápis o průběhu a výsledcích doplňovacích voleb v geologickém okrsku Zaměstnanecké komory Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK do konce volebního období 2009 – 2012

Volby proběhly ve dnech 13. – 14. ledna elektronicky pomocí počítačové sítě (https://web.natur.cuni.cz/senat/volby/index.php). Volební komise neobdržela stížnost na průběh volební kampaně ani hlasování.

Přehled o volební účasti:

Okrsek

Počet mandátů

Počet voličů

Počet hlasujících

Volební účast

Hlasy pro zvolení náhradníka

Geologický

1

63

16

25 %

4

 

Všechny hlasovací lístky byly platné.

Geologický okrsek

1. 

RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.

9

senátor

2. 

RNDr. Kryštof Verner, Ph.D

7

náhradník

 

V Praze dne 15. ledna 2011

Volební komise

·         Mgr. Petr Jedelský

·         Mgr. Lukáš Vondrovic

 

 

Akce dokumentů