E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16. 6. 2011

Akreditace a prodloužení akreditací studijních programů Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2012/13, aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2011, vyjádření k záměru jmenovat vedoucích kateder, jmenování disciplinární komise, zmocnění předsednictva na období prázdnin

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16. 6. 2011

Přítomni: Bukovská, Coufal, Diblíková, Havlík, Hrouda, Hudeček, Hurný, Jedelský, Krylov, Krýza, Kuthan, Rothová, Spilková, Šolc, Zeisek (15)

Omluveni: Holman, Hrdinová, Kříž, Liberda, Macháček, Mašín, Matějka, Motloch, Pospíšková, Štych, Treml, Votýpka, Žižka (13)

Hosté: Gaš, Černý, Dzúrová, Folk

Program zasedání:

1. Schválení zapisovatele

2. Schválení programu zasedání

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 13.května 2011

4. Akreditace a prodloužení akreditací studijních programů

5. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2012/13

6. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2011

7. Vyjádření k záměru jmenovat vedoucích kateder

8. Jmenování disciplinární komise

9. Zmocnění předsednictva na období prázdnin

10. Různé

 

Průběh zasedání:

1. ASF schvaluje Krylova jako zapisovatele. (15/0/0)

2. ASF schvaluje program zasedání. (15/0/0)

3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 13.5.2011. (14/1/0)

4. Akreditace a prodloužení akreditací studijních programů

Akademický senát souhlasí s akreditací a prodloužením akreditace studijních programů a oborů: Biochemie (1406R002 Biochemie), Biologie (1501R001 Biologie), Ekologie a ochrana prostředí (1604R007 Ochrana životního prostředí), Geologie (1201R004 Geologie), Geologie (7504R008 Geologie se zaměřením na vzdělávání – jednooborové, 7504R179 Geologie se zaměřením na vzdělávání – dvouoborové, 1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji), Chemie (7504R009 Chemie se zaměřením na vzdělávání – jednooborové, 7504R182 Chemie se zaměřením na vzdělávání – dvouoborové, 1407R011 Chemie v přírodních vědách, 2805R003 Chemie životního prostředí), N1406 Biochemie (1406T002

Biochemie), N1501 Biologie (1512T002 Antropologie a genetika člověka, 1507T004 Botanika, 1515T003 Buněčná a vývojová biologie, 1603T002 Ekologie, 1507T001 Experimentální biologie rostlin, 1511T003 Fyziologie živočichů, 1515T010 Genetika, molekulární biologie a virologie, 1511T004 Imunologie, 1510T001 Mikrobiologie, 1501T009 Parazitologie, 1501Txxx Protistologie, 1501T021 Teoretická a evoluční biologie, 7504T185 Učitelství biologie pro SŠ – dvouoborové, 1502T003 Zoologie), N1601 Ekologie a ochrana prostředí (1604T007 Ochrana životního prostředí), N1201 Geologie (1202T008 Aplikovaná geologie, 1201T004 Geologie, 7504T196 Učitelství geologie pro SŠ – dvouoborové, 7504T197 Učitelství geologie pro SŠ – jednooborové), N1407 Chemie (1403T001 Analytická chemie, 1401T002 Anorganická chemie, 1407T010 Biofyzikální chemie, 1404T001 Fyzikální chemie, 2805T003 Chemie životního prostředí, 1408T001 Jaderná chemie, 1405T002 Makromolekulární chemie, 1407T012 Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur, 1402T001 Organická chemie, 7504T198 Učitelství chemie pro SŠ – dvouoborové, 7504T199 Učitelství chemie pro SŠ – jednooborové), P1202 Aplikovaná geologie, P1415 Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur. (15/0/0)

5. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2012/13

Dzúrová zdůraznila, že fakulta se chce mimo jiné soustředit na uchazeče ze Slovenska. Dále pak uvedla, že považuje za dobrý krok individuální posuzování žádostí o přijetí bez přijímacích zkoušek u studentů, kteří se zúčastnili přírodovědných olympiád v zahraničí. Novinkou je podávání přihlášky ke studiu pouze elektronicky bez nutnosti zasílání podepsaného formuláře. Rothová podotkla, že by bylo vhodné prominout přijímací řízení i studentům, kteří se zúčastní SOČ v rámci zemědělských věd. Černý odpověděl, že je nutné tuto skutečnost řádně zvážit, ale z obecného hlediska se tomu nebrání. Šolc podotkl, že podle jeho názoru není vhodné, aby účastníci krajských kol přírodovědných olympiád byli přijímáni bez přijímacích zkoušek bez ohledu na výsledek, kterého při soutěži dosáhli. Dzúrová zdůraznila, že cílem je přilákat ke studiu na naší fakultě všechny uchazeče, kteří svou činností v rámci středoškolského studia prokázali, že mají o studium zájem, tj. i ti studenti, kteří se dostali do krajských kol předmětových olympiád.

 

Akademický senát schvaluje výroční zprávu o hospodaření fakulty v roce 2010. (24/0/0)

6. Výroční zpráva o činnosti fakulty v roce 2010

Gaš podotknul, že na jiných univerzitách bývá výroční zpráva o činnosti mnohdy obsáhlejší a často supluje dokument z oblasti PR. Osobně však prosazuje předloženou střízlivou formu a PR propagaci fakulty provádět jinou vhodnější formou.

Akademický senát schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2012/2013 (14/0/1).

7. Vyjádření k záměru jmenovat vedoucích kateder

prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. - katedra biochemie (250) – hlasování 12/2/1

doc. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. - Ústav pro životní prostředí (550) – hlasování 15/0/0

prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. - Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (430) – hlasování 12/0/3

RNDr.  Jiřina Kocourková, Ph.D. - Katedra demografie a geodemografie (360) – hlasování 14/0/1

doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. - Katedra filosofie a dějin přírodních věd (107) – hlasování 12/1/2

Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. - Katedra zoologie (170) – hlasování 14/0/1

doc. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. - Katedra organické a jaderné chemie (270) – hlasování 14/1/0

doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. - Katedra antropologie a genetiky člověka (110) – hlasování 8/5/2

RNDr. Ondřej Šebek - Laboratoř geologických ústavů (410) – hlasování 14/0/1

Senát v tajném hlasování vyjádřil souhlas se záměrem děkana jmenovat vedoucí kateder a pracovišť.

8. Jmenování disciplinární komise

Šolc se zeptal, na základě jakých kriterií se sestavuje disciplinární komise. Gaš odpověděl, že členové disciplinární komise jsou většinou navrhováni z řad současných a bývalých senátorů.

Předseda: Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

Zaměstnanecká část: Prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D., RNDr. Iva Zusková, CSc.

Náhradníci: Prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc., Doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc.

Studentská část: Tomáš Macháček, Mgr. Jan Havlík, Magdalena Hrdinová

Náhradníci: Petr Motloch, Zdeněk Žižka

Akademický senát schvaluje návrh děkana na jmenování členů disciplinární komise (15/0/0).

9. Zmocnění předsednictva na období prázdnin

Děkan zdůraznil, že fakulta je povinna vytvářet dlouhodobé záměry a zároveň se podle nich řídit. Jedelský doplnil, že už letos je naplánována aktualizace dlouhodobého záměru fakulty pro tento rok, v níž budou detailněji rozpracovány jednotlivé úkoly.

Akademický senát podle čl. 22 Volebního a jednacího řádu zmocňuje předsednictvo na období od 17. června do 30. září k předběžným vyjádřením v neodkladných věcech (15/0/0).

10.Různé

Zeisek se zeptal, nejsme-li jako fakulta povinni elektronicky zveřejnit přesné znění přijímacích testů. Pokud by tato povinnost vyplynula z vyhlášky, byl by pro zveřejnění. Dzúrová odpověděla, že právní odbor rektorátu (Dr. Kášová) je jiného názoru a vzhledem k autorskému zákonu nedoporučuje testy zveřejňovat. Dzúrová dále podotkla, že k dispozici jsou modelové otázky, které uchazeči umožní si udělat dostatečnou představu o tom, jak bude vypadat finální přijímací test. Navíc, všechny testy jsou uloženy na studijním oddělení a jsou dostupné pro případné zájemce k nahlédnutí. Gaš upozornil na paradox, kdy firma SCIO má eminentní zájem aby Universita Karlova delegovala agendu přijímacích zkoušek na ni. Na druhou stranu zákon jasně říká, že vysoká škola nesmí přijímací řízení outsourcovat na soukromé společnosti. Zeisek se zeptal, jaký z právních předpisů stojí výš, zda inkriminovaná vyhláška či autorský zákon. Pokud vyhláška, pak by doporučoval zveřejnění přijímacích testů. Černý důrazně varoval, že pro určité ´psychotypy´ studentů není žádný problém si zapamatovat správné odpovědi u všech 1200 otázek. Zároveň podotkl, že o takové studenty fakulta nemá zájem. Hudeček reagoval s tím, že je také proti zveřejňování přijímacích testů. Hrouda prohlásil, že pokud existují dvě právní normy, které si protiřečí, měl by mít, subjekt kterého se tyto normy týkají právo si mezi nimi vybrat. Hrouda by se v takovém případě klonil k autorskému zákonu a přijímací testy by nezveřejňoval. Folk zdůraznil, že se fakulta bude řídit názorem rektorátních právníků. Dále pak podotkl, že je klíčové ctít ducha zákona, tj. ti, kteří přijímací testy již absolvovali, by měli mít možnost se podívat na správné odpovědi. Naopak ti, kteří se na přijímací řízení teprve připravují, musí mít možnost poznat strukturu a formu otázek, což je již dnes řešené zveřejněním modelových otázek. Havlík se zeptal na možnost zavedení otevřených otázek v rámci přijímacích testů. Folk odpověděl, že je velký problém tento typ otázek objektivně hodnotit. K tomuto názoru se posléze připojila také Dzúrová.

Příští zasedání se uskuteční 6.10.2011 od 14:00 v posluchárně Levá rýsovna

Přijatá usnesení:

  1. ASF schválil Krylova jako zapisovatele. (15/0/0)
  2. ASF schválil program zasedání. (15/0/0)
  3. ASF schválil zápis ze zasedání 13.5.2011. (21/0/0)
  4. Akademický senát odsouhlasil akreditaci a prodloužení akreditace studijních programů a oborů: Biochemie (1406R002 Biochemie), Biologie (1501R001 Biologie), Ekologie a ochrana prostředí (1604R007 Ochrana životního prostředí), Geologie (1201R004 Geologie), Geologie (7504R008 Geologie se zaměřením na vzdělávání – jednooborové, 7504R179 Geologie se zaměřením na vzdělávání – dvouoborové, 1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji), Chemie (7504R009 Chemie se zaměřením na vzdělávání – jednooborové, 7504R182 Chemie se zaměřením na vzdělávání – dvouoborové, 1407R011 Chemie v přírodních vědách, 2805R003 Chemie životního prostředí), N1406 Biochemie (1406T002 Biochemie), N1501 Biologie (1512T002 Antropologie a genetika člověka, 1507T004 Botanika, 1515T003 Buněčná a vývojová biologie, 1603T002 Ekologie, 1507T001 Experimentální biologie rostlin, 1511T003 Fyziologie živočichů, 1515T010 Genetika, molekulární biologie a virologie, 1511T004 Imunologie, 1510T001 Mikrobiologie, 1501T009 Parazitologie, 1501Txxx Protistologie, 1501T021 Teoretická a evoluční biologie, 7504T185 Učitelství biologie pro SŠ – dvouoborové, 1502T003 Zoologie), N1601 Ekologie a ochrana prostředí (1604T007 Ochrana životního prostředí), N1201 Geologie (1202T008 Aplikovaná geologie, 1201T004 Geologie, 7504T196 Učitelství geologie pro SŠ – dvouoborové, 7504T197 Učitelství geologie pro SŠ – jednooborové), N1407 Chemie (1403T001 Analytická chemie, 1401T002 Anorganická chemie, 1407T010 Biofyzikální chemie, 1404T001 Fyzikální chemie, 2805T003 Chemie životního prostředí, 1408T001 Jaderná chemie, 1405T002 Makromolekulární chemie, 1407T012 Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur, 1402T001 Organická chemie, 7504T198 Učitelství chemie pro SŠ – dvouoborové, 7504T199 Učitelství chemie pro SŠ – jednooborové), P1202 Aplikovaná geologie, P1415 Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur. (15/0/0)
  5. Akademický senát schválil podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2012/2013. (14/0/1)
  6. Akademický senát schválil aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty na rok 2011. (15/0/0 )
  7. Akademický senát v tajném hlasování vyjádřil souhlas se záměrem děkana jmenovat vedoucí kateder a pracovišť: Prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. - katedra biochemie (250) – (12/2/1), doc. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. - Ústav pro životní prostředí (550) – (15/0/0), prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr. - Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (430) – (12/0/3), RNDr.  Jiřina Kocourková, Ph.D. - Katedra demografie a geodemografie (360) – (14/0/1), doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. - Katedra filosofie a dějin přírodních věd (107) – (12/1/2), Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. - Katedra zoologie (170) – (14/0/1), doc. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. - Katedra organické a jaderné chemie (270) – hlasování 14/1/0), doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. - Katedra antropologie a genetiky člověka (110) – (8/5/2), RNDr. Ondřej Šebek - Laboratoř geologických ústavů (410) – (14/0/1)
  8. Akademický senát schválil návrh děkana na jmenování členů disciplinární komise. (15/0/0)
  9. Akademický senát podle čl. 22 Volebního a jednacího řádu zmocil předsednictvo na období od 17. června do 30. září k předběžným vyjádřením v neodkladných věcech (15/0/0).

 

Zapsal Vladimír Krylov 16.6.2011

Ověřil Petr Jedelský 17.6.2011

Akce dokumentů