E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK 26. 2. 2009

(3. řádné zasedání)

Přítomni: Blažek, Coufal, Hermann, Hrouda, Hudeček, Chudoba, Jedelský, Krylov, Kříž, Matoušek, Milichovský, Morávková, Nyplová, Řezanka, Sakala, Spilková, Teglová, Terrichová, Treml, Vondrovic, Zeisek (21)

Náhradník: Rothová (1)

Nepřítomni: Kuthan (1)

Omluveni: Gahura, Havlík, Janšta, Mašín, Šípek, Votýpka (6)

Hosté: Gaš, Černý, Dzúrová, Ettler, Folk, Obšil, Procházková, Zima

Program zasedání

 1. Schválení zapisovatele

 2. Schválení programu zasedání

 3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 18. 2. 2009

 4. Vyjádření ke jmenování proděkanů

 5. Doplnění legislativní a studijní komise ASF

 6. Různé

Průběh zasedání

 1. ASF schválil náhradnici Rothovou za Votýpku (19 pro/0 proti/0 zdržel se).

 2. ASF schválil zapisovatelem Zeiska (20/0/0).

 3. ASF schvaluje program zasedání (20/0/0).

 4. Akademický senát schvaluje zápis ze zasedání dne 18. února 2009 (20/0/0).

 1. Vyjádření ke jmenování proděkanů

Předseda senátu informoval, že J.M. rektor 25.2.2009 podepsal návrh na jmenování Bohuslava Gaše děkanem PřF UK s účinností od 1.3. 2009.

Prof. Gaš krátce představil jednotlivé proděkany. Akademický senát diskutoval k navrženým vizím jednotlivých proděkanů.

Morávková se zeptala na vizi rozvoje celofakultních pracovišť. Např. získávání hesla pro přístup k univerzitním aplikacím je dosti obtížné, potenciál pro další rozvoj má také KTV. Gaš uvedl, že ve věci hesel již jedná s CIT. Prozatím si ponechá kontrolu nad celofakultními pracovištěmi.

Zeisek se zeptal, jestli si pan děkan hodlá rozdělit řízení celosekčních pracovišť mezi proděkany, anebo pro ně vyčlenit zvláštního proděkana. Gaš uvedl, že CIT by si chtěl nechat pod svou správou. Zařazení pracovišť definuje organizační řád, který se kvůli případným změnám bude muset upravit.

Jedelský se zeptal, jestli bude děkan Gaš inkorporovat ideu proděkanky Dzúrové na zřízení podpůrného pracoviště pro podávání projektů do operačních programů. Gaš uvedl, že v nejbližší době bude jednat s potenciálním pracovníkem. Dzúrová doplnila, že v této agendě bude spolupracovat.

Zeisek se zeptal doc. Folka, jestli hodlá nějak měnit algoritmus tvorby sekčního rozpočtu biologie. Folk se nedomnívá, že by rozpočet byl generován netransparentně, špatně nebo v rozporu s principy ministerstva a UK, je to jen doladění. Rozpory jsou jen důsledkem špatné komunikace a nedorozumění. Jedná se o určitý kompromis mezi katedrami a na fóru SVR se to opět bude diskutovat. Gaš doplnil, že novela zákona o podpoře výzkumu a vývoje bude pravděpodobně schválena na příští schůzi parlamentu, což do tohoto rozpisu vnese nový prvek a bude jej nutné revidovat.

Jedelský se zeptal Obšila, jak vidí možnosti personálně omladit chemickou sekci, kde se stále střídá několik osob ve funkcích vedoucích kateder. Obvykle se přihlašuje jen jeden kandidát. Obšil odpověděl, že personální politika je věcí vedoucích kateder. Vedoucí kateder vnímá jako správné lidi na správných místech. Gaš doplnil, že dlouhodobé střídání dvou osob ve funkci vedoucího katedry není úplně zdravý jev a předpokládá, že v příštích pár letech dojde k nápravě.

Jedelský uvedl, že zná vize Kampusu Albertov, ale chtěl by se zeptat o reálných obrysech financování akce. Zeptal se doc. Zimy, jak dále vidí možnost urovnání vztahů s Prahou 2 ohledně albertovských strání. Jak vidí harmonogramy zlepšení stavu stávajících budov. Zima uvedl, že plán na rekonstrukci chemie byl vytvořen už roku 1995 a čekalo se na peníze, podobné plány pro biologické budovy doposud nejsou. Všechny akce byly zařazeny do Investičního programu UK v Praze pro MŠMT. Je nutné udělat příslušné studie rekonstrukcí budov. Kampus Albertov se teoreticky měl začít stavět letos, je to v investičním programu, ale financování (celkem cca 3,5 mld) stále chybí. V nejbližší době se musí vyřešit vlastnické poměry mezi UK a ČVUT, které jsou vlastníky pozemků. Podobný problém je s přítomností budovy Revmatologického ústavu na našem pozemku. S budovou Biocentra by měly být menší problémy. Když seženeme peníze, můžeme začít stavět do roka. BIOCEV by měl pomoci řešit prostorovou situaci biologické sekce. Problém albertovských strání začal žádostí Prahy 2 o bezúplatný převod. My jsme ten prostor vždy chápali jako prostorovou rezervu pro genetickou zahradu. Situace pozemků je velmi tristní. Požádali jsme Prahu 2 o povolení likvidace vegetace, která nyní probíhá. Uvažuje se o oplocení. Praha 2 chtěla utvořit zelený průchod od hotelu Union kolem hradeb a kuželkárny nahoru, kolem hřišť na malé albertovské schody a případně zpět dolu ke konci Apolinářské. Praha 2 na to teď nemá peníze, protože nezískala příslušný grant. Kdybychom tam takovýto průchod povolili, měli bychom tam břemeno, protože Praha 2 by tam proinvestovala řadu peněz. Bylo by to komplikované. Brzy bude schůzka mezi novým děkanem a zástupci Prahy 2. Gaš doplnil, že UK a ústavy AV budou v počáteční fázi financovat rozvoj BIOCEVu, až dostaneme peníze z fondů EU a bude to hotovo, bude se to financovat samo. Zima doplnil, že letos to budou pravděpodobně jednotky milionů. Jedelský čekal, že doc. Zima uvede nějaký konkrétnější rok rekonstrukce budov a výstavby kampusu Albertov.

Po diskuzi následovalo tajné hlasování, skrutátory byli tichým souhlasem určeni Jedelský a Kříž.

Akademický senát se vyjádřil kladně ke jmenování proděkanů:

pro studijní záležitosti v bakalářském a magisterském stupni Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (21/0/1).

pro vědu, výzkum, vnější vztahy a celoživotní vzdělávání Doc. RNDr. Jan Martin Černý, Ph.D. (20/0/2)

pro biologickou sekci Doc. RNDr. Petr Folk, CSc. (19/2/1).

pro chemickou sekci Doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (20/0/2).

pro geologickou sekci a doktorské studium Doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. (20/1/1).

pro rozvoj, webové rozhraní a zahraniční vztahy Doc. RNDr. Jiří Zima, CSc. (17/3/2).

pro geografickou sekci Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (20/0/2).

 1. Doplnění legislativní a studijní komise ASF

Akademický senát volí kolegu Zeiska členem legislativní komise a kolegyni Spilkovou členkou studijní komise (22/0/0).

 1. Různé

Akademický senát děkuje prof. Pavlu Kovářovi za dlouholeté působení ve funkci děkana fakulty. Akademický senát děkuje odstupujícím proděkanům za jejich práci. (schváleno tichým souhlasem)

Předseda senátu zprostředkoval informaci děkana Kováře o postupu příprav novely zákona o vysokých školách. Věcný záměr novely byl projednán s rektory, kteří ale jeho text nesmí dále šířit. Věcný záměr obsahuje nejkontroverznější ustanovení z Bílé knihy terciárního vzdělávání. Návrh např. vůbec nemluví o fakultách. Správní rada univerzity jmenovaná ministerstvem bude vybírat kandidáta na rektora a schvalovat prakticky všechny důležité vnitřní normy. Chudoba doplnil, že kapitola o financování nejspíše stále není napsána.

Předseda senátu informoval o návrh společného výjezdního zasedání KD a AS 24. - 25. 4. 2009, místo jednání bude brzy upřesněno. Dále informoval o školení „Vysokoškolská legislativa“ pořádaného Akademickým centrem studentských aktivit (www.acsa.vutbr.cz) v pátek 27. 2. v prostorách fakulty. Školení se účastní nově zvolení členové studentské komory.

Richard Chudoba informoval o jednání Sociální komise ASUK. Bílá kniha rozvádí placení školného studenty. Na včerejším zasedání sociální komise AS UK se o tomto jednalo. Nějaká forma školného je, zdá se, nevyhnutelná. Byly zavrženy návrhy na klasické školné i placení za opravné zkoušky. Pravděpodobně by bylo použito zápisné při zápisu do vyššího ročníku v řádu tisíců korun, byl by zrušen poplatek za další studium. Poplatek za delší studium by se neměnil. Účastníkům olympiád apod. by to šlo v prvním ročníku vrátit prostřednictvím stipendia.

Morávková uvedla, že dopoledne mělo být setkání garantů biologických oborů se studenty, kterého se ale zúčastnily jen dvě studentky. Přitom akce byla inzerována dlouho dopředu a podměty k jednání byly také z řad studentů. Na studijní komisi bude nutné probrat i problematiku studijní ankety. Hrouda doplnil, že studentská anketa je velmi užitečná, a že nejúčinnější sběr dat (až 60%) byl při papírové formě. Chudoba uvedl, že by se jednak musela změnit sada otázek, a dále není dobré vyplňovat studijní anketu během zkoušky. Kříž doplnil, že elektronický systém aktuálně prakticky nefunguje. Zájem o anketu mezi studenty je, ale softwarové problémy od účasti odrazují (problém řeší organizátor ankety Havlík). Hudeček souhlasí, že hlavní vadou je nízká účast, což podle něj není prvotně problém software. Motivační forma také není zvolena vhodně. Naštvání od zkoušky by nemělo být hlavní motivací k odpovídání v anketě. Vypovídající hodnota se limitně blíží nule. Kříž doplnil, že papírová forma by poskytla zpětnou vazbu hlavně pro pedagogy, ale elektronická by měla být také pro studenty. Jedelský doplnil, že odstup od zkoušky je také poměrně důležitý. Každý pedagog, který má velký zájem na zpětné vazbě, si ji může zajistit a nepotřebuje instituci ankety. I při malých počtech lze poměrně dobře poznat problémové pedagogy. Zpracování papírových slovních komentářů tak, aby byly k dispozici pro všechny, je dosti obtížné. Diskuze bude pokračovat ve studijní komisi ASF.

Příští zasedání ASF se uskuteční ve čtvrtek 19. března 2009 v 14:00 v posluchárně Věž, Albertov 6.

Přijatá usnesení

 1. ASF schválil náhradnici Rothovou za Votýpku (19 pro/0 proti/0 zdržel se).

 2. ASF schválil zapisovatelem Zeiska (20/0/0).

 3. ASF schvaluje program zasedání (20/0/0).

 4. Akademický senát schvaluje zápis ze zasedání dne 18. února 2009 (20/0/0).

 5. Akademický senát se vyjádřil kladně ke jmenování proděkanů:

pro studijní záležitosti v bakalářském a magisterském stupni Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, Csc. (21/0/1).

pro vědu, výzkum, vnější vztahy a celoživotní vzdělávání Doc. RNDr. Jan Martin Černý, Ph.D. (20/0/2)

pro biologickou sekci Doc. RNDr. Petr Folk, Csc. (19/2/0).

pro chemickou sekci Doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (20/0/2).

pro geologickou sekci a doktorské studium Doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. (20/1/1).

pro rozvoj, webové rozhraní a zahraniční vztahy Doc. RNDr. Jiří Zima, Csc. (20/3/2).

pro geografickou sekci Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (20/0/2).

 1. Akademický senát volí kolegu Zeiska členem legislativní komise a kolegyni Spilkovou členkou studijní komise (22/0/0).

 2. Akademický senát děkuje prof. Pavlu Kovářovi za dlouholeté působení ve funkci děkana fakulty. Akademický senát děkuje odstupujícím proděkanům za jejich práci. (schváleno tichým souhlasem)

Zapsal: Vojtěch Zeisek, 26. 2. 2009.

Ověřil: Roman Matoušek, 3. 3. 2009

Akademický senát schválil s úpravou 19. 3. 2009

Akce dokumentů