E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK 18. 2. 2009

(2. řádné zasedání)
Přítomni: Blažek, Coufal, Havlík, Hermann, Hrouda, Hudeček, Chudoba, Jedelský, Krylov, Kuthan, Mašín, Matoušek, Milichovský, Morávková, Nyplová, Řezanka, Sakala, Spilková, Teglová, Terrichová, Treml, Vondrovic, Votýpka, Zeisek (24)

Nepřítomni: (0)

Omluveni: Gahura, Janšta, Kříž, Šípek (4)

Hosté: Dzúrová, Gaš, Kovář, Kolářová, Zima, Tesařová, Zusková, Kachlík, Černý, Folk,

Program zasedání

 1. Schválení zapisovatele

 2. Schválení programu zasedání

 3. Volba kandidáta na děkana Přírodovědecké fakulty

 4. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 15. 1. 2009

 5. Schválení zápisu o hlasování per rollam ve dnech 28.1. - 3. 2. 2009

 6. „Hradecká výzva“ k Bílé knize terciárního vzdělávání

 7. Organizační řád Centra servisních laboratoří chemické sekce

 8. Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder

 9. Zástupci Akademického senátu v sekčních vědeckých radách

 10. Různé

Průběh zasedání

 1. ASF schválil zapisovatelem Zeiska (24 pro/0 proti/0 zdržel se).

 2. Schválení programu zasedání

  1. Chudoba navrhl vypustit bod vyjádření se k vedoucím kateder, neboť by je měl jmenovat až nový děkan.

  2. ASF schvaluje změnu programu zasedání (11/2/11). – návrh nebyl přijat

  3. ASF schvaluje program zasedání (24/0/0).

 3. Volba kandidáta na děkana Přírodovědecké fakulty

  1. Jedelský vysvětlil průběh postupného tajného hlasování za plentou a způsob označování hlasovacích lístků.

  2. V prvním kole bylo vydáno 24 hlasovacích lístků, z toho se 1 člen senátu zdržel hlasování, 7 hlasovalo pro Dagmar Dzúrovou a 16 pro Bohuslava Gaše. Kandidátem na děkana byl zvolen prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

  3. Nově zvolený kandidát na děkana složil slavnostní slib. Po uplynutí lhůty stanovené Volebním a jednacím řádem (25.2.2009 10:30) bude návrh na jeho jmenování předán rektorovi.

 4. Schválení zápisu ze zasedání dne 15. 1. 2009

ASF schválil zápis ze zasedání 15. 1. 2009 (23/0/0).

 1. Schválení zápisu o hlasování per rollam ve dnech 28.1. - 3. 2. 2009

  1. Děkan fakulty předložil Akademickému senátu k vyjádření návrh na převody prostředků mezi fondy:

  2. Akademický senát hlasoval per rollam ve dnech 28.1. - 3. 2. 2009 o návrhu usnesení: „Akademický senát souhlasí s návrhem děkana na převod a využití finančních prostředků do fondů zřizovaných na fakultě.“

  3. Pro přijetí usnesení hlasovali senátoři: Blažek, Coufal, Hermann, Hrouda, Krylov, Kříž, Mašín, Matoušek , Milichovský, Morávková, Nyplová, Řezanka, Sakala, Teglová, Terrichová, Treml, Vondrovic, Votýpka (18)

  4. Hlasování se zdrželi Gahura, Chudoba, Janšta, Šípek, Zeisek (celkem 5)

  5. Ostatní členové senátu se nevyjádřili.

  6. Usnesení bylo přijato (18 pro/5 proti/5 se zdrželo)

  7. Akademický senát schvaluje zápis o hlasování per rollam ve dnech 28.1. - 3. 2. 2009 (22/0/1).

 2. Hradecké prohlášení“ k Bílé knize terciárního vzdělávání

  1. Jedelský uvedl, že setkání bylo iniciováno hlavně filozofickými a vůbec humanitními fakultami, ale sešli se zástupci i jiných typů škol. Na většině připomínek se školy shodly. Bílá kniha je problematická, protože vychází z okruhu lidí, kteří mají rádi anglosaský způsob řízení škol a neuvědomují si, že takový přerod není možné provést jedním skokem. Model je šitý na míru technickým školám a školám, které mají nízké náklady na absolventy a zároveň mají absolventi relativně vysoké nástupní platy (pak jim nedělá problém odložené školné), další očekávávaný vstup peněz ze soukromého sektoru je od firem, kde mají velkou výhodu technické školy. Bílá kniha se snaží hledat jeden lék na všechny typy škol a autoři v pochybném připomínkovém řízení nereflektovali připomínky škol. Hradecká výzva pojmenovává konkrétní připomínky k Bílé knize a snaží se vytvořit určitou platformu ke komunikaci o Bílé knize. Bude vypracován návrh věcného záměru zákona, aniž by byl brán zřetel na nesouhlasné hlasy. Shromáždění se snažilo pozitivně ukázat alternativy, ne shodit reformu jako celek.

  2. Chudoba navázal, že AS UK výzvu přijatou zástupci akademických senátů v Hradci Králové jednohlasně podpořil, nicméně Bílá kniha se jeví jako uzavřená kapitola, neboť úsilí ministerstva nyní již naplno směřuje k přípravě návrhu věcného záměru zákona o VŠ, přičemž přípravný tým není zcela shodný s týmem, který připravoval Bílou knihu.

  3. Hudeček má potíže se jednoznačně ztotožnit prohlášením, protože je napsáno značně nekonkrétně a negativně. Není to postoj, který by vedl k řešení.

  4. Chudoba uvedl, že způsob projednávání Bílé knihy na mnoho zástupců akademické obce působil negativně, tudíž lze chápat takové vymezení. Univerzita Karlova chce pozitivně spolupracovat při přípravě návrhu věcného záměru zákona.

  5. Jedelský doplnil, že dalšími pozitivními kroky jsou např. Platforma pro vzdělanost.

  6. Akademický senát se seznámil s obsahem Prohlášení zástupců akademických senátů ze dne 4. února 2009 a usnesením Akademického senátu UK ze dne 23. ledna. Akademický senát obě prohlášení podporuje (24/0/0).

 3. Organizační řád Centra servisních laboratoří chemické sekce

  1. Centrum bylo zřízeno v dubnu 2008 a doposud nebyl vydán organizační řád. Návrh odpovídá organizačnímu řádu obdobnému pracovišti na biologické sekci.

  2. Hermann uvedl, že jde o obdobné pracoviště, jako je Centrum servisních laboratoří biologické sekce. Pracoviště využívají všechny katedry.

  3. Akademický senát souhlasí s návrhem Organizačního řádu Servisního centra chemické sekce (24/0/0).

 4. Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder

  1. Hudeček, který byl jednání komise pro výběrové řízení přítomen, uvedl, že kromě Klímové byl na dané místo vždy jen jeden kandidát. Jednání proběhlo korektně.

  2. Chudoba by se rád zeptal kandidátů na vedoucí katedry, jakou mají vizi směřování své katedry.

  3. Hudeček uvedl, že všichni kandidáti předkládali koncepci rozvoje, koncepce prof. Bezoušky byla nejobsáhlejší.

  4. Jedelský má procedurální problém s tím, že odstupující děkan jmenuje vedoucí kateder do funkčního období, které začíná až ve funkčním období nového děkana.

  5. Chudoba upozornil, že vedoucí kateder jsou ze statutu členové sekčních vědeckých rad, což je poradní orgán sekčního proděkana, kterého jmenuje nový děkan.

  6. Hrouda uvedl, že příští týden se budeme pravděpodobně vyjadřovat k proděkanům, bude již tedy nový děkan a posunutí jednání o týden by neměl ničemu vadit.

  7. Krylovovi není jasné, co se tím změní, když návrhy byly již podepsány odstupujícím děkanem, který tak zjevně předběhl akademický senát.

  8. Matoušek doplnil, že děkan by měl rozhodovat až po vyjádření akademického senátu. Kandidátům na místa vedoucích kateder mohlo již být posláno vyrozumění o výsledku konkurzního řízení, které je ale pouze doporučení pro děkana. Konečné jmenování ještě neproběhlo.

  9. Morávková dodala, že odsun provádíme z formálních důvodů.

  10. Řezanka uvedl, že kandidáti by mohli být pozváni na příští zasedání.

  11. Matoušek doplnil, že napříště bychom si měli vyžádat i koncepce pracovišť a všichni kandidáti by měli být zváni na jednání senátu.

  12. ASF odkládá vyjádření ke jmenování vedoucích kateder na příští zasedání (24/0/0).

 5. Zástupci Akademického senátu v sekčních vědeckých radách

  1. Matoušek uvedl, že ASF má zástupce v sekčních vědeckých radách především kvůli snadné výměně informací. Naši zástupci v sekčních vědeckých radách by měli být zároveň přítomni na konkurzních jednáních.

  2. Akademický senát souhlasí s delegováním kol. Jedelského jako zástupce ASF do Vědecké rady biologické sekce, kol. Hermanna do vědecké radě chemické sekce, kol. Sakaly do Vědecké rady geologické sekce a kol. Blažka do Vědecké rady geografické sekce. Akademický senát deleguje zástupce v sekčních vědeckých radách do komisí pro výběrové řízení na vedoucí kateder/ústavů na jednotlivých sekcích (24/0/0).

 6. Různé

  1. Chudoba referoval o zasedáních AS UK

   1. Studenti přijatí nad limit stanovený MŠMT nejsou financováni MŠMT a nebudou financováni ani UK.

   2. Na únorovém zasedání se ustanovily orgány AS UK, PřF má zástupce v předsednictvu AS UK (kolega Chudoba). Prof. Volf z katedry parazitologie byl jmenován novým prorektorem pro vědeckou a tvůrčí činnost.

   3. Na podzim bude AS UK volit rektora.

Příští zasedání ASF se uskuteční ve čtvrtek 26. února 2009 v 14:00 v posluchárně Věž, Albertov 6.

Přijatá usnesení

 1. ASF schválil zapisovatele Zeiska (24/0/0).

 2. ASF schválil program zasedání (24/0/0).

 3. Kandidátem na děkana Přírodovědecké fakulty byl 16 platnými hlasy v prvním kole zvolen Prof. Bohuslav Gaš.

 4. ASF schválil zápis ze zasedání dne 15. 1. 2009 (24/0/0).

 5. Akademický senát schvaluje zápis o hlasování per rollam ve dnech 28.1. - 3. 2. 2009 (22/0/1).

 6. Akademický senát se seznámil s obsahem prohlášení zástupců akademických senátů ze dne 4. února 2009 a usnesením Akademického senátu UK ze dne 23. ledna. Akademický senát obě prohlášení podporuje (24/0/0).

 7. Akademický senát souhlasí s návrhem Organizačního řádu Servisního centra chemické sekce (24/0/0).

 8. ASF odkládá vyjádření o jmenování vedoucích kateder na příští zasedání (24/0/0).

 9. Akademický senát souhlasí s delegováním kol. Jedelského jako zástupce ASF do Vědecké rady biologické sekce, kol. Hermanna do Vědecké rady chemické sekce, kol. Sakaly do Vědecké rady geologické sekce a kol. Blažka do Vědecké rady geografické sekce. Akademický senát deleguje zástupce v sekčních vědeckých radách do komisí pro výběrové řízení na vedoucí kateder/ústavů na jednotlivých sekcích (24/0/0).

Zapsal: Vojtěch Zeisek, 18. 2. 2009.

Ověřil: Roman Matoušek, 19. 2. 2009

Akce dokumentů