E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 7. 9. 2009

(8. řádné zasedání, na kterém mj. vystoupil J.M. rektor UK)

Přítomni: Blažek, Gahura, Havlík, Hermann, Hrouda, Hudeček, Janšta, Jedelský, Krylov, Matoušek, Milichovský, Morávková, Řezanka, Spilková, Teglová, Vondrovic, Votýpka, Zeisek (18)

Omluveni: Coufal, Chudoba, Kříž, Kuthan, Mašín, Nyplová, Sakala, Šípek, Treml (9)

Nepřítomni: Terrichová (1)

Program zasedání:

 1. Diskuze s J. M. rektorem UK prof. Václavem Hamplem

 2. Schválení zapisovatele

 3. Schválení programu zasedání

 4. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 11. 6. 2009

 5. Statut Přírodovědecké fakulty

 6. Volební a jednací řád Akademického senátu PřF

 7. Jednací řád vědecké rady

 8. Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2010/2011

 9. Volby do Akademického senátu UK na fakultě na období 2010-2013

 10. Změna názvu katedry fyziologie rostlin

 11. Organizační řád Centra informačních technologií

 12. Potvrzení předběžného vyjádření předsednictva

 13. Vyjádření ke jmenování vedoucí katedry

 14. Různé

Průběh zasedání:

Diskuzní setkání s J. M. rektorem

Na začátku zasedání proběhla diskuze s prof. Václavem Hamplem, rektorem UK a kandidátem na rektora na funkční období 2010-2014. Rektor na úvod poděkoval senátorům z PřF za nominaci do dalšího funkčního období. V úvodním slovu hovořil o dosavadních aktivitách k reformě vzdělávání, financování vědy a k univerzitním nemocnicím. Dále hovořil o doktorském studiu, prioritě dostavby kampusu Albertov a projektu BIOCEV, který je prioritou.

 

V následné diskuzi pokládali přítomní členové akademické obce dotazy. Diskutovalo se o míře zasahování státu do života univerzit, postavení UK v žebříčcích světových univerzit, možnostech financování dostavby kampusu Albertov, postoji UK k aktivitám Akademie věd vůči změnám ve financování vědy a růstu podpory aplikovaného výzkumu, následném financování provozu nových kapacit (BIOCEV, kampus Albertov), metodice financování vědy, prestiži titulu profesora a UK ve společnosti, možné výši doktorských stipendií, výpadku prostředků na specifikovaný výzkum nově rozdělovaných výhradně pomocí GAUK, vztahu univerzity k soukromému financování a o důsledcích vzrůstajícího podílu vysokoškolsky vzdělaných osob v populaci.

 1. ASF schvaluje zapisovatele Zeiska (18/0/0).

 2. Akademický senát schvaluje program zasedání (18/0/0).

 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 11. 6. 2009 (18/0/0).

 4. Statut Přírodovědecké fakulty

Gaš uvedl, že jde o důležitý dokument, jehož výsledná podoba byla z velké části diskutována na výjezdním zasedání v Poděbradech. Bylo potřeba uvést Statut do souladu s nadřazenými předpisy, nové znění také přináší některá důležitá zjasnění a zefektivnění.

Akademický senát schvaluje Statut Přírodovědecké fakulty (18/0/0).

 1. Volební a jednací řád Akademického senátu PřF

Gaš uvedl, že se jedná opět o uvedení předpisu do souladu s nadřazenými normami.

Akademický senát schvaluje Volební a jednací řád Akademického senátu fakulty (18/0/0).

 1. Jednací řád vědecké rady

Stávající předpis je doplněn o proceduru hlasování per rollam. Morávková se zeptala, co znamená, že hlasování per rollam je veřejné? Podle Matouška se maily posílají do emailové konference, kde všichni členové VR vidí, jak kdo hlasoval. Po hlasování je zveřejněn jmenný seznam hlasujících.

Akademický senát schvaluje Jednací řád vědecké rady fakulty (18/0/0).

 1. Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2010/2011

Proděkanka Dzúrová představila návrh. Uvedla, že v letošním roce se na celé fakultě osvědčil test studijních předpokladů. Jedno z kritérií pro přijetí bude minimální počet bodů z testu studijních předpokladů. Hranice byla zvolena na základě letošního přijímacího řízení, kdy asi 10 % uchazečů bylo pod nyní fixně stanovenou hranicí. Reagovala na emailovou připomínku senátora Chudoby k požadavku předkládání ověřené kopie diplomů. Fakulta má právo ověřené kopie vyžadovat, máme s tím dobré zkušenosti, není proto důvod ke změně. Vyžadujeme to jen od uchazečů odjinud. Snažíme se přitáhnout více lidí do navazujícího magisterského studia. Na geografii se zatím promíjí přijímací zkoušky těm, co měli výbornou známku u státnic.

Řezanka se ptá za nepřítomného Chudobu, jak byly stanoveny limitní hodnoty pro přijetí uchazečů, nezaznamenal k tomu širší diskuzi. Dzúrová informovala o diskuzi na kolegiu děkana. Hranice 5 % nejlepších v odborném testu umožní přijmout uchazeče s vynikajícími odbornými předpoklady, kteří ale z různých důvodů neuspějí v testu studijních předpokladů. Gaš doplnil, že jde o podchycení těch nejlepších vyhraněných osobností v daném oboru. 5 % je „kvalifikovaný odhad“ pro tento rok. Hranice 50 bodů z testu studijních předpokladů vychází z letošních výsledků testu.

Gahura se zeptal, jestli byli letos přijati i studenti, kteří měli pod 50 bodů z testu studijních předpokladů. Dzúrová uvedla, že na některých oborech byli i tito studenti přijati.

Hrouda se zeptal, zda by nemělo smysl uvažovat o jiném poměru váhy testů (dnes je to 1 :1 pro odborný test i test studijních předpokladů). Folk uvedl, že tento stav je záměr, aby se z testu studijních předpokladů nestal jen přívěšek. Hranice 5 % umožní přijetí určitého typu uchazečů.

Jedelského zaráží operace stanovení procent. Letos hranice 50 bodů z testu studijních předpokladů nedosahuje 10 % uchazečů, na základě čeho usuzujeme, že příští rok to bude podobné? Gaš předpokládá, že při velkém počtu uchazečů nemůže být změna významná.

Votýpka si povzdechl, že je smutné, že máme malé minimální požadavky, když bodový limit zabraňuje přijetí jen 10 % uchazečů.

Letos bude jen jeden den otevřených dveří, společný pro bakalářské i magisterské studium.

Havlík se zeptal, proč potřebujeme notářsky ověřenou kopii diplomu z celostátního kola olympiády. Notář neověřuje pravost dokumentu. Dzúrová souhlasí, že to není dokonalé opatření, ale je to především psychologická pojistka. Havlík dále uvedl, že je potřeba ošetřit, aby se data dnů otevřených dveří nekryla s daty olympiád.

Jedelský se zeptal, jestli opravdu chceme notářskou kopii, nebo stačí úředně ověřená kopie. Bylo upřesněno, že stačí úředně ověřená kopie.

Akademický senát navrhuje Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2010/2011 (18/0/0).

 1. Volby do Akademického senátu UK na fakultě na období 2010-2013

  1. Matoušek informoval, že předsednictvo Akademického senátu UK vyhlásilo na fakultě volby do univerzitního senátu. Akademický senát fakulty je zodpovědný za organizaci voleb.

  2. Diskutovalo se o délce období, kdy je možné volit, vhodném umístění volebních místností a dalších organizačních otázkách.

Akademický senát fakulty

   1. Stanovuje termín voleb do ASUK na fakultě na 24.-26. listopadu 2009;

   2. stanovuje termín odevzdání písemného návrhu kandidatury předsedovi dílčí volební komise na pondělí 16. listopadu 12:00;

   3. volby proběhnou na třech místech - ve vstupních vestibulech Albertov 6, Viničná 7 a Hlavova 8 každý den od 10:00 do 14:00;

   4. jmenuje předsedu dílčí volební komise Romana Matouška a členy dílčí volební komise Jiřího Blažka, Pavla Coufala, Jana Havlíka, Jiřího Hudečka, Petra Jedelského, Vladimíra Krylova, Davida Mašína, Jana Milichovského, Petru Nyplovou, Lucii Teglovou, Marcelu Terrichovou, Lukáše Vondrovice, Vojtěcha Zeiska (17/0/0).

 1. Změna názvu katedry fyziologie rostlin

  1. Proděkan Folk uvedl, že katedra asi rok zvažovala změnu názvu tak, aby odpovídal aktuálnímu vývoji disciplíny. Na fungování katedry se nic nemění.

Akademický senát schvaluje změnu názvu katedry fyziologie rostlin na katedru experimentální biologie rostlin (17/0/0).

 1. Organizační řád Centra informačních technologií

  1. Hrouda se zeptal, proč v návrhu není uvedeno, že ředitel je jmenován po výběrovém řízení. Gaš uvedl, že se jedná o servisní pracoviště, nikoliv o katedry, takže konkurz nepovažuje za nutný. Děkan může ředitele kdykoliv odvolat.

Akademický senát souhlasí s návrhem děkana na vydání Organizačního řádu Centra informačních technologií (17/0/0).

 1. Potvrzení předběžného vyjádření předsednictva

  1. Předsednictvo se na základě pověření se 20. 7. vyjádřilo kladně ke jmenování Prof. RNDr. Petra Horáka, Ph.D. vedoucím katedry parazitologie a Doc. RNDr. Jany Albrechtové, Ph.D. vedoucí katedry fyziologie rostlin.

  2. Hudečkovi přijde zvláštní, že v únoru jsme vyjádření ke jmenování vedoucích kateder řešili na dvou zasedáních a teď to prošlo bez povšimnutí. Matoušek uvedl, že nikdo ze senátorů nevznesl k návrhům připomínky ani dotazy, proto nezajistil doplňující podklady. Jedelský doplnil, že by bylo do budoucna vhodné, aby vyjádření k vedoucím kateder nabylo nuceno dělat předsednictvo v období prázdnin. Proděkan Folk uvedl, že je to mnohdy organizačně jen těžko zvládnutelné.

  3. Blažek se domnívá, že role senátu je v procesu jmenování vedoucích kateder spíše jen poslední pojistka. V případech, kdy nejsou pochybnosti, není důvod se jmenování do detailů zabývat.

  4. Proběhlo tajné hlasování, skrutátory byli určeni Havlík a Jedelský.

Akademický senát potvrzuje vyjádření předsednictva ke jmenování doc. Albrechtové vedoucí katedry fyziologie rostlin (15/0/2) a prof. Horáka vedoucím katedry parazitologie (16/0/1).

 1. Vyjádření ke jmenování vedoucí katedry

  1. Proběhlo tajné hlasování, skrutátory byli určeni Havlík a Jedelský.

Akademický senát souhlasí se jmenováním prof. RNDr. Jitky Rychtaříkové, CSc. vedoucí katedry demografie a geodemografie (15/0/2).

 1. Různé

  1. Hudeček by rád pozval Flegra na jedno z dalších jednání ASF, kde se bude jednat o anketě. Pokud se v diskuzi o anketě ukáže, že některá tvrzení prof. Flegra na adresu kolegy Havlíka na květnovém zasedání nebyla oprávněná, bylo by na místě vyzvat prof. Flegra k omluvě.

  2. Matoušek informoval o nových fakultních tričkách a jejich prodeji.

  3. Matoušek informoval, že kolega Kříž přešel z bakalářského do magisterského studia, přičemž využil možnosti zachování mandátu senátora.

Přijatá usnesení:

 1. ASF schvaluje zapisovatele Zeiska (18/0/0).

 2. Akademický senát schvaluje program zasedání (18/0/0).

 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 11. 6. 2009 (18/0/0).

 4. Akademický senát schvaluje Statut Přírodovědecké fakulty (18/0/0).

 5. Akademický senát schvaluje Volební a jednací řád Akademického senátu fakulty (18/0/0).

 6. Akademický senát navrhuje Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2010/2011 (18/0/0).

 7. Akademický senát fakulty

  1. Stanovuje termín voleb do ASUK na fakultě na 24.-26. listopadu 2009;

  2. stanovuje termín odevzdání písemného návrhu kandidatury předsedovi dílčí volební komise na pondělí 16. listopadu 12:00;

  3. volby proběhnou na třech místech - ve vstupních vestibulech Albertov 6, Viničná 7 a Hlavova 8 každý den od 10:00 do 14:00;

  4. jmenuje předsedu dílčí volební komise Romana Matouška a členy dílčí volební komise Jiřího Blažka, Pavla Coufala, Jana Havlíka, Jiřího Hudečka, Petra Jedelského, Vladimíra Krylova, Davida Mašína, Jana Milichovského, Petru Nyplovou, Lucii Teglovou, Marcelu Terrichovou, Lukáše Vondrovice, Vojtěcha Zeiska (17/0/0).

 8. Akademický senát schvaluje změnu názvu katedry fyziologie rostlin na katedru experimentální biologie rostlin (17/0/0).

 9. Akademický senát souhlasí s návrhem děkana na vydání Organizačního řádu Centra informačních technologií (17/0/0).

 10. Akademický senát potvrzuje vyjádření předsednictva ke jmenování doc. Albrechtové vedoucí katedry fyziologie rostlin (15/0/2) a prof. Horáka vedoucím katedry parazitologie (16/0/1).

 11. Akademický senát souhlasí se jmenováním prof. RNDr. Jitky Rychtaříkové, CSc. vedoucí katedry demografie a geodemografie (15/0/2).

 

Příští zasedání se uskuteční ve čtvrtek 15. 10. 2009 od 14:00 v posluchárně Věž, Albertov 6.

 

Zapsal Vojtěch Zeisek 7. 9. 2009,

Ověřil Roman Matoušek, 11. 9. 2009

Akce dokumentů