E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 10. 2009

(9. řádné zasedání)

Přítomni: Brůna, Coufal, Gahura, Havlík, Hrouda, Hudeček, Chudoba, Janšta, Krylov, Kuthan, Mašín, Matoušek, Milichovský, Morávková, Nyplová, Řezanka, Sakala, Spilková, Teglová, Treml, Zeisek (21)

Omluveni: Blažek, Hermann, Jedelský, Kříž, Šípek Vondrovic, Votýpka (7)

Hosté: Gaš, Horák

Program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele

 2. Schválení programu zasedání

 3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 7. 9. 2009

 4. Volební a jednací řád Akademického senátu

 5. Stanovisko k novele Grantového řádu UK

 6. Akreditace učitelského studia Biologie

 7. Různé

Průběh zasedání:

 1. ASF schvaluje zapisovatele Zeiska (20 pro/0 proti/0 zdržel).

 2. Akademický senát schvaluje program zasedání (20/0/0).

 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 7. 9. 2009 (19/0/1).

 4. Volební a jednací řád Akademického senát

  1. Jde o verzi schválenou na minulém zasedání s připomínkami legislativní komise AS UK. Jsou upraveny věci okolo elektronické volby a volby děkana.

  2. ASF schvaluje volební a jednací řád Akademického senátu fakulty (21/0/0).

 5. Stanovisko k novele Grantového řádu UK

  1. Pan děkan uvedl, že byla přijata novela zákona o financování vědy. Tzv. Prostředky na specifický výzkum prováděný studenty mají být nově v rámci univerzit rozděleny soutěží – na UK to bude GAUK a nový mechanizmus „Projekty specifického vysokoškolského výzkumu“, jehož zásady připravuje prorektor Volf. K dispozici bude v příštím roce celkově méně peněz než nyní, nicméně UK by měla dostat více. Dále Gaš informoval o vyhlášeném kole GAUK.

  2. Matoušek vysvětlil, že ASF se může vyjádřit k novele vnitřního předpisu UK legislativně ukotvující nový mechanizmus rozdělení prostředků..

  3. Havlík se zeptal, jak se změní mzdové náklady na studenty. Gaš řekl, že budou mít nárok na vyšší stipendia. Smyslem je, že doposud byly prostředky na podporu specifického výzkumu dávány na mzdy zaměstnanců (školitelů), ne přímo studentům.

  4. Zeisek se zeptal, proč není možné v GAUKu letos podávat žádost o cestovné pro studenty. Gaš neznal tuto podrobnost a slíbil, že věc prověří.

  5. Treml se zeptal, jak bude vypadat soutěž o prostředky na SVV. Podle Gaše se pravidla v současné době připravují.

  6. Akademický senát nemá připomínek k novele Grantového řádu UK (21/0/0).

 6. Akreditace učitelského studia Biologie

  1. Akademický senát souhlasí s akreditací oborů Biologie se zaměřením na vzdělávání a Učitelství biologie pro střední školy (21/0/0).

 7. Různé

  1. Chudoba informoval o zasedání AS UK. Reforma terciárního vzdělávání (Bílá kniha): O prázdninách v rámci individuálního projektu národního proběhl průzkum v akademické obci, jehož výsledky by měly sloužit jako jeden z podkladů pro reformu. Nebyl zveřejněn klíč výběru respondentů. Podle prorektora Štecha způsob provedení šetření nesplňuje základní kritéria sociologického výzkumu. V tomto týdnu u nás působí experti OECD pozvaní MŠMT, kteří hodnotí české terciární vzdělávání. Prosazují posílení pravomocí správní rady podle Bílé knihy. Dalším diskutovaným problémem je velká míra zanechání studia u Ph.D. studentů. Hrozí, že novela zákona založená na Bílé knize brzy přijde do parlamentu (i s ohledem na události na plzeňských právech). Reforma vědy a výzkumu: Kulatý stůl AV, VŠ a vlády k financování vědy skončil neúspěchem. Kvůli červencovému usnesení užšího předsednictva k reformě vědy a výzkumu AS UK žádá usnesením své zástupce v RVŠ, aby iniciovali odvolání vedení RVŠ, což Chudoba nepovažuje za šťastné. Výsledek nelze předjímat, neboť ostatní univerzity nejsou proti podobě reforem tak vyhroceny jako UK. Nové složení Rady vlády pro vědu a výzkum by mohlo lépe odrážet potřeby základního výzkumu. BIOCEV: Příprava projektu BIOCEV se blíží ke konci. J. M. rektor vyzdvihl činnost proděkana Folka, který projekt prakticky převzal a vede k úspěšnému podání. Erasmus: Jsme jeden ze tří států EU, který postihlo snížení finančních prostředků na Erasmus. Na AS UK se k tomu připravuje společné jednání sociální a studijní komise.

  2. Havlík se zeptal jak je to s prostředky na dofinancování Erasmu. Podle Gaše bude potřeba asi 1-1,5 miliónů Kč, které jsou k dispozici ve stipendijním fondu. Chudoba doplnil, že bychom mohli dostat určité peníze, které nevyčerpaly jiné fakulty.

  3. Gaš vysoce ocenil práci proděkana Folka na projektu BIOCEV.

Přijatá usnesení:

 1. ASF schvaluje zapisovatele Zeiska (20 pro/0 proti/0 zdržel).

 2. Akademický senát schvaluje program zasedání (20/0/0).

 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání 7. 9. 2009 (19/0/1).

 4. ASF schvaluje volební a jednací řád Akademického senátu fakulty (21/0/0).

 5. Akademický senát nemá připomínek k novele Grantového řádu UK (21/0/0).

 6. Akademický senát souhlasí s akreditací oborů Biologie se zaměřením na vzdělávání a Učitelství biologie pro střední školy (21/0/0).

 

Příští zasedání se uskuteční ve čtvrtek 12. 11. 2009 od 14:00 v posluchárně Věž, Albertov 6.

 

Zapsal Vojtěch Zeisek 15. 10. 2009,

Ověřil Roman Matoušek 20. 10. 2009

Akce dokumentů