E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 14. 5. 2009

(6. řádné zasedání)

Přítomni: Blažek, Coufal, Gahura, Havlík, Hermann, Hrouda, Hudeček, Jedelský, Krylov, Kříž, Kuthan, Mašín, Matoušek, Milichovský, Morávková, Nyplová, Řezanka, Spilková, Teglová, Treml, Vondrovic, Zeisek (22)

Omluveni: Chudoba, Janšta, Sakala, Šípek, Terrichová, Votýpka (6)

Nepřítomni: (0)

Náhradníci: Rothová (1)

Hosté: Gaš, Dzúrová, Ettler, Flégr, Folk, Kolářová, Zima

Program zasedání:

 

 1. Schválení náhradníků

 2. Schválení zapisovatele

 3. Schválení programu zasedání

 4. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 16. 4. 2009

 5. Výroční zpráva o hospodaření fakulty v roce 2008

 6. Návrh provozního rozpočtu fakulty na rok 2009

 7. Návrh rozpisu státní neinvestiční dotace a příspěvku na fakultě v roce 2009

 8. Studentská anketa hodnocení výuky

 9. Volba předsednictva

 10. Různé

 

Průběh zasedání:

 

 1. ASF schvaluje náhradnici Rothovou za Votýpku (20pro/0proti/0zdržel)

 2. ASF schvaluje zapisovatele Zeiska (21/0/0).

 3. Akademický senát schvaluje program zasedání (21/0/0).

 4. Akademický senát schvaluje zápis ze zasedání dne 16. dubna 2009 (21/0/0).

 5. Výroční zpráva o hospodaření fakulty v roce 2008

 

Tajemnice uvedla, že jde o povinný dokument, který se ve stanoveném termínu odevzdává na RUK. Kvůli pozdnímu dodání podkladů a požadavků z RUK na tuto zprávu musel být materiál odevzdán před termínem projednání v ASF, ale je možné v ní případně udělat drobné změny. Tato zpráva neukazuje poměry na sekcích a je poměrně komplikovaná. Pro potřeby AS a KD se po zpracování oficiální výroční zprávy za celou fakultu tedy vypracovává interní dodatek. V našem hospodaření se snažíme, aby byl roční výsledek hospodaření vyrovnaný.

Předseda ekonomické komise Blažek uvedl, že poklesl objem neinvestičních prostředků. Pozitivním trendem je výrazné snížení prostředků vracených z grantů (snížení o 80 %). Tajemnice doplnila, že minimalizace vratek je zásluhou pozornost věnované kolegiem děkana této problematice.

Akademický senát schvaluje výroční zprávu o hospodaření fakulty v roce 2008 (22/0/0).

 1. Provozní rozpočet fakulty na rok 2009

 

Tajemnice uvedla, že položkový rozpočet se sestavuje na základě zkušenosti s čerpáním v minulých letech v jednotlivých položkách a zejména srovnáním  skutečnosti čerpání v loňském roce s očekávanou skutečností. Snažíme se o vyrovnaný rozpočet (předpokládaný zisk v doplňkové činnosti kolem 2 milionů Kč se odráží v plánované ztrátě ve stejné výši v hlavní činnosti). Velké sumy v „ostatních příjmech a výnosech“ jsou způsobeny změnou vykazování.

Akademický senát schvaluje provozní rozpočet fakulty na rok 2009 (22/0/0).

 1. Rozpis státní neinvestiční dotace a příspěvku v roce 2009

 

Pan děkan uvedl, že oproti loňskému roku celkový nárůst neinvestiční dotace a příspěvku činí 3,1 %. Při rozpisu bylo nutné přihlédnout k rozdělení příspěvku na studenty u oborů, jejichž výuka je zajišťována mezisekčně. Obdobně byly rozpočítány mezi sekce prostředky za absolventy. Existuje názor, že "čím více studentů, tím více peněz", bohužel tomu tak zcela není, protože příspěvek na výuku roste jen do určité financovatelné meze. Za loňský rok nebyl financován celý nárůst počtu studentů o 14 %, na kterém se podílely hlavně geologické a chemické obory. UK letos do jisté míry modifikovala tok peněz z MŠMT ve prospěch humanitních fakult. Stát rovněž financuje výzkum spojený s výukou (např. u doktorandů), příslušný mechanismus je převzat z univerzitního algoritmu. Celofakultní útvary jsou financovány mimo sekce ve výši 74 miliónů Kč. Na financování těchto útvarů se podílejí sekce podle toho, jak se podílejí na celkovém výkonu fakulty. Z výzkumných záměrů se odvádí režijní náklady 6 %. Mezisekční vyrovnání v celkovém objemu cca 5 milionů korun vyrovnává pokles financování na geografické a geologické sekci. Všem sekcím se zvyšují finanční prostředky, od 0,7 do 10 %.

Doc. Blažek představil stanovisko ekonomické komise. Ekonomická komise konstatovala negativní vnější vlivy při tvorbě rozpisu (snížení normativu na studenta, krácení příspěvku na studenty přijaté nad stanovený maximální nárůst). Mezisekční vyrovnání ("solidarita") je koncipována daleko transparentněji, protože všechny zdroje jsou rozdělovány podle výkonu, a "solidarita" tvoří až závěrečnou korekcí. Ekonomická komise jednomyslně doporučuje ASF schválit návrh vedení fakulty na rozpis státní dotace a příspěvku.

Akademický senát schvaluje rozpis státní neinvestiční dotace a příspěvku v roce 2009 (23/0/0).

 1. Studentská anketa hodnocení výuky

 

Havlík představil problematiku hodnocení výuky. Současná anketa se vyhodnocuje po každém semestru, za rok se jí účastní cca 600 – 800 studentů. Není jasná práce s výsledky a cíl ankety. Hlavním problémem je rigidita SISu. Není možné rozlišit dotazník v závislosti na tom, jde-li o přednášku nebo cvičení apod. Export získaných dat je velmi problematický (neexistuje přímý výstup), větší zásahy se musí dělat na úrovni UK. Z nízké účasti studentů plyne nereprezentativnost výsledků. Studenti ani pedagogové v ní nemají důvěru, protože při nízké účasti je možná jen omezená reflexe a přijímání nápravných opatření, což zpětně vede ke ztrátě motivace studentů k účasti v anketě. Papírové dotazníky mají nízké náklady na zavedení, vysokou návratnost, jsou uživatelsky přívětivější (pro mnohé, ale časové náročné na distribuci i vyhodnocení, vyšší náklady na provoz a omezený čas na vyplnění. Elektronické dotazníky mají výhodu ve snazší práci s daty, nízké administrativní zátěže, jednoduché slovní hodnocení, nevýhodou jsou vysoké náklady na zavedení, nízká návratnost, horší komunikace. V závěru tohoto semestru je připravováno pilotní dotazníkové šetření, jehož cílem je ověřit možnosti papírové ankety jako podklad pro následující diskuzi o budoucí formě ankety. Mělo by se uskutečnit na asi 1 – 2 předmětech z každé katedry v celkovém počtu asi 2 000 dotazníků. Sběr bude prováděn od 18. do 22. 5. přímo ve výuce. Dotazníky budou elektronicky vyhodnoceny. Dotazník má jak kvantitativní tak slovní část. Pedagog dostane přímou zpětnou vazbu. Požadavky na elektronický systém, které ve většině případů SIS nesplňuje: parametrizace (modifikace podle různých požadavků, anketa musí být živá), kombinace číselného a slovního hodnocení (SIS umožňuje), snadný a uživatelsky přívětivý, autorizovaný přístup k výsledkům, možnost komunikace respondentů se správcem. Je potřeba po široké diskuzi definovat cíle anketa a její rozsah, z toho pak formu. Elektronická čtečka zatím čte pouze zaškrtávání políček typu A-B-C-D, uvažuje se modernizaci na schopnost přečtení textu. SIS se musí buď modifikovat, nebo musíme najít jiný systém. Současný stav je nevyhovující.

Hudeček si není jist otázkou 15 (zdali učebna odpovídala potřebám výuky). Havlík uvedl, že studenti se občas nevejdou do posluchárny, že promítačka je slabá apod. Hudeček vysvětlil, že problém je v tom, že studenti se v SISu často zapisují pozdě a pak se jich náhle na přednášce objeví hodně. Kříž uvedl, že v SISu je možné předmět kapacitně omezit. Hudeček uvádí, že disciplína studentů je v tomto ohledu příliš nízká. Jedelský doplnil, že pozdní zápis je možný.

Hrouda se zeptal, jestli je v anketě nutná otázka po pohlaví. Havlík uvedl, že v sociologických dotaznících se pohlaví vždy zjišťuje, protože to skutečně má vliv. Hrouda dále uvedl, že nízká účast způsobovala naprostou nepoužitelnost výsledků ankety.

Flégr je asi 5 let vedoucí ankety. Z pohledu jeho zkušenosti bylo asi 80 % prezentace Havlíka založena na neznalosti, neboť se za dobu své funkce ještě plně neseznámil s průběhem a způsobem hodnocení ankety. Žádá, aby ASF před jednáním o modifikaci ankety požádal jejího vedoucího o referát o jejím průběhu. Před 3 týdny po výjezdním zasedání dostal informaci o chystané papírové formě, ujasnili si různé názory a Flégr chtěl od Havlíka informace o průběhu a pozvání na zasedání senátu, kde se bude problematika řešit. Informoval jej o své dovolené a prosil o setkání. Domnívá se, že Havlík zneužil informace o nepřítomnosti Flégra a žádá ASF, aby počkal s bodem o hlasování o organizátorovi ankety. Havlík reagoval, že na výjezdním zasedání bylo dohodnuto konání papírové formy, bylo domluveno setkání s prof. Flégrem.

Flégr s papírovou formou nesouhlasí. Věc se měla dále řešit po jeho návratu z dovolené. Následující týden je poslední týden semestru, papírové šetření proto nelze odložit.

Dzúrová nechápe důvod Flégra, proč je proti papírové anketě. Všichni víme, že studenti odpovídají málo. Když se hledají jiné formy, je to snad dobře. Flégr vysvětlil, že v prezentovaném dotazníku není informace o průběhu elektronické ankety. Na otázkách je vidět, že nevznikaly na základě pečlivé opakované diskuze a jsou nekvalitní. Podle Havlíka jde pouze o to ověřit papírovou formu, otázky prošly diskuzí a jsou z velké části převzaté od prof. Mareše, který se hodnocením výuky dlouhodobě zabývá, podle jeho názoru jsou kvalitnější než ty elektronické. Flegr žádá o zahrnutí otázek z elektronické verze a o odložení hlasování o organizátorovi ankety. Havlík uvedl, že hlasování bylo svoláno narychlo, protože předchozí děkan jmenoval Havlíka jen do 25. 5.

Hudeček uvedl, že toto téma se tu neobjevilo náhle. Nespokojenost s anketou není žádná výtka proti Flegrovi. Prosil by o přesné specifikace, které body byly špatně.

Hrouda si váží veškeré práce kolem elektronické ankety, ale studentská účast je 5 – 8 % a to je to nejdůležitější. V této rychlé akci není přesné dopilování otázek klíčové, ale vidí v tom možnost ovlivnit zpětnou vazbu. Zeisek a Kříž reagovali, že současné aplikace jsou pro anketu nevhodné a uživatelsky nepříjemné.

Krylov se zeptal, jestli je projekt vůbec možné stihnout. Havlík uvedl, že by rád navštívil asi 40 předmětů, sehnal skupinu studentů, kteří po poučení šetření provedou.

Jedelský se zeptal, jak podchytit situaci, kdy je přednáška tak špatná, že na ni studenti nechodí. Krylov uvedl podobný problém s turnusovými praktiky. Havlík uvedl, že toto se dá zjistit pouze nepřímo.

Gaš uvedl, že původně s elektronickou anketou začínal on a nebylo to vůbec regulované. Na dostupné podmínky to fungovalo dobře, trápením byla jen nízká účast studentů a nikdy se to nepodařilo zvednout. Přivítal možnost testovat kombinaci s papírovou verzí, která bude mít spíše číselné hodnocení.

Kříž uvedl, že místo SISu by se s pomocí Moodlu mohla udělat nová kvalitativní anketa o výuce.

Flegr připomněl, že by rád seznámil plénum senátu s dosavadním průběhem elektronické ankety.

Matoušek vysvětlil, že anketa funguje podle Řádu hodnocení výuky. Nad anketou dohlíží zástupce zaměstnanců (vedoucí ankety) a studentský organizátor zajišťuje běžný provoz.

Akademický senát navrhuje Bc. Jana Havlíka jako studentského organizátora ankety hodnocení výuky. Akademický senát souhlasí se zněním otázek pilotního šetření kvality výuky ve vybraných předmětech pomocí papírového dotazníku (19/0/3).

 1. Volba předsednictva

 

Matoušek vysvětlil, že předsednictvo nového senátu je vždy voleno na zkušební období šesti zasedání senátu, nyní je třeba volby opakovat. Navrhuje volební komisi ve složení Coufal, Gahura a Spilková.

Matoušek byl navržen na předsedu, Hermann a Votýpka na místopředsedy.

Předsedou byl zvolen Matoušek (21/0/1), místopředsedy Hermann (16/0/6) a Votýpka (19/0/3).

 1. Různé

 

Hrouda v návaznosti na vypjatou diskuzi o anketě navrhuje pozvání Flegra na příští zasedání. Gaš doplnil, aby Flegr vzal s sebou i data za dobu, kdy anketu vedl on a otázky byly trochu odlišné.

Spilková by ráda v návaznosti na připravované oslavy 20. výročí pádu komunismu na ASF pozvala zástupce iniciativy „Inventura demokracie“.

Gaš uvedl, že po dohodě s prorektorem Šobrem si zarezervujeme prostor Albertova pro veřejné shromáždění.

Přijatá usnesení:

 

 1. ASF schvaluje náhradnici Rothovou za Votýpku (20pro/0proti/0zdržel)

 2. ASF schvaluje zapisovatele Zeiska (21/0/0).

 3. Akademický senát schvaluje program zasedání (21/0/0).

 4. Akademický senát schvaluje zápis ze zasedání dne 16. dubna 2009 (21/0/0).

 5. Akademický senát schvaluje výroční zprávu o hospodaření fakulty v roce 2008 (22/0/0).

 6. Akademický senát schvaluje provozní rozpočet fakulty na rok 2009 (22/0/0).

 7. Akademický senát schvaluje rozpis státní neinvestiční dotace a příspěvku v roce 2009 (23/0/0).

 8. Akademický senát navrhuje Bc. Jana Havlíka jako studentského organizátora ankety hodnocení výuky. Akademický senát souhlasí se zněním otázek pilotního šetření kvality výuky ve vybraných předmětech pomocí papírového dotazníku (19/0/3).

 9. Předsedou byl zvolen Matoušek (21/0/1), místopředsedy Hermann (16/0/6) a Votýpka (19/0/3).

 

Příští zasedání se uskuteční ve čtvrtek 11. 6. 2009 od 14:00 v posluchárně Věž, Albertov 6.

Zapsal Vojtěch Zeisek 14. 5. 2009,

Ověřil Roman Matoušek 20. 5. 2009

Akce dokumentů