E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 26. 10. 2007

(8. řádné zasedání)
Přítomni:
Baxa, Berka, Čihař, Gahura, Chromý, Chudoba, Kuthan, Liberda, Lorenc, Mašková, Matoušková, Navrátil, Opluštil, Plášil, Půta, Sakala, Šimon, Šímová, Taufmannová, Votýpka, Zeisek, Zusková (22)
Omluveni:
Blažek, Huňová, Sklenář, Spurná, Velemínská, Weiser (6)
Nepřítomni:
(0)
Náhradníci:
Kujanová za Velemínskou, Puldová za Spurnou (2)
Hosté:
prof. Kovář, doc. Tachezy, doc. Zima

Program zasedání

 1. Schválení náhradníků
 2. Schválení zapisovatele
 3. Schválení programu zasedání
 4. Schválení zápisů ze zasedání ASF 14. 9. 2007
 5. Biotechnologické centrum Vestec (informace)
 6. Evaluace fakulty
 7. Revitalizace ploch v oblasti Albertova a Karlova (návrh dohody mezi UK v Praze a MČ Praha 2)
 8. Statut UK v Praze, PřF a Volební a jednací řád AS PřF
 9. Změna podmínek pro přijetí k bakalářskému studiu v akademickém roce 2008/2009 (potvrzení hlasování per rollam)
 10. Výroční zpráva UK v Praze, PřF za rok 2006
 11. Různé

Průběh zasedání

 1. ASF schválil náhradníky (20/0/0).
 2. ASF schválil zapisovatele (20/0/0).
 3. ASF schválil program zasedání (20/0/0).
 4. ASF schválil zápis ze zasedání ASF 14. 9. 2007 (19/0/1).
 5. Biotechnologické centrum Vestec (informace)

  Doc. Tachezy informoval o postupu jednání ve věci projektu Biotechnologického centra ve Vestci, jako jednoho z plánovaných velkých a dlouhodobých center excelence v Česku. Pokročila jednání mezi AV ČR a UK v Praze o zřízení společné organizace BIOCEV. Podle informací z Bruselu je velká šance finanční prostředky získat (bude-li projekt splňovat požadované nároky). Praha má potenciál k zabezpečení kvalifikovaných lidí. Financování bude z 85 % z EU a 15 % z ČR. Veškeré navýšení finančních prostředků v budoucích letech bude směřovat do nových ústavů. Na financování provozu se bude podílet program NPV3 (cca 55 %), cca 35 % jiné granty EU a zbytek bude pravděpodobně od soukromých firem (ústavy tedy musí mít návaznost na aplikovaný výzkum). Financování nebude jednoduché, v tuto chvíli se činí odhady (měly by být v prosinci). Již 5 měsíců se připravují a cizelují smluvní dokumenty sdružení právnických osob (UK v Praze a 5 ústavů AV ČR). Příští týden by měly být k dispozici finální verze, které budou předloženy AS PřF (zřejmě na mimořádné zasedání) a následně AS UK (na zasedání 30. 11. 2007). Na počátku roku 2008 by dokumenty měla projednat správní rada UK.

  Chromý doplnil, že pracovní verze dokumentů byly projednány a připomínkovány kolegiem děkana.

  Pan děkan doplnil, že partnerské instituce spadají pod odlišnou legislativu a cizelování předpisů je obtížné. Upozornil, že jde o strategickou záležitost, která se zřejmě v řádu několika budoucích generací nebude opakovat. Zatím nejsou zcela vyjasněny podmínky soutěže - vypsání ze strany EU. Musíme připravit smlouvu a být připraveni na všechny případné změny (zejména s ohledem na požadavky EU).

  Chromý uvedl, že ASF se v průběhu roku 2007 opakovaně projektem Biotechnologického centra zabýval a projektu vyjádřil podporu. Upozornil však na možné riziko odchodu schopných zaměstnanců fakulty do nově vzniklé instituce a dosud nevyjasněnou situaci „duševního vlastnictví“ (příp. budoucí finanční ztráty pro PřF). Nakolik budou zaměstnanci BIOCEV ve Vestci pracovat za fakultu a na kolik za BIOCEV či AV ČR?

  Podle doc. Tachezyho zatím není tento problém zcela vyjasněn. Podobný problém se diskutuje i v souvislosti s přípravou podobného projektu v Brně. Muselo by nejspíše dojít ke změně zákona, aby vznikla nová forma v.v.i. Problém je třeba řešit na vyšší než pouze univerzitní úrovni.

  Lorenc se zeptal, jak vidí pan děkan průchodnost velkým senátem. Podle pana děkana byly vzneseny určité připomínky, které byly vyřešeny. Vedení UK a J.M. pan rektor projekt podporuje.

  Votýpka se zeptal, zda počítáme s politickým lobbingem. Ze strany Brna by mohl být tlak proti. Pan děkan uvedl, že pan předseda AV i pan rektor plánují jednání v Bruselu.

 6. Evaluace fakulty

  Pan děkan představil materiál týkající se chystané evaluace PřF. Materiál připravil proděkan Herben a byl diskutován v kolegiu děkana. Evaluace ze strany RUK byla spuštěna 2004 a podle grémií fakulty nebyla provedena dostatečně kvalitně. Vzhledem k plánovaným změnám ve financování VŠ je nutné provést kvalitní zhodnocení činnosti fakulty. V současné fázi sbíráme připomínky k návrhu evaluace. Chceme to udělat komparativně (srovnáním skupin oborů) ve (středo)evropském kontextu, méně v rámci fakulty. Budeme požadovat jak již minulé výsledky, tak vizi pracoviště. Hodnotící grémia by měla navštívit jednotlivá pracoviště na asi 2–3 dny. Použijeme mj. výsledky z RIV, pedagogickou činnost (ze SIS jsou k dispozici konzistentní data, spíše doktorské práce, akreditované obory, struktura pedagogických výstupů). Systém hodnocení by měl být dvouúrovňový: dílčí grémia pro jednotlivé obory a zastřešující grémium. Musí jít o uznávané osobnosti světového významu. Obsazení by mělo být mezinárodní. Nezatížený pohled z vnějšku pro nás bude velice cenný. Vedení fakulty předkládá návrh evaluace jednotlivým sekčním vědeckým radám, Vědecké radě fakulty a ASF s cílem získat zpětnou vazbu a připomínky.

  Následovala rozprava. Chromý tlumočil poznámky ekonomické komise k předloženému materiálu:

  Materiál má značně proklamativní podobu, což sice není v této fázi na závadu, ale je třeba, aby vedení fakulty velmi konkrétně specifikovalo úkoly pro různá avizovaná grémia. Vedení fakulty by mělo zvážit, zda by hodnocení nebylo možné provést i bez zapojení zahraničních expertů. Dále není jasné, jak hodnotit "3. pilíř" (1. pedagogické aktivity, 2. výzkum a 3. další aktivity organizačního charakteru) a jak budou získána kvalitní data, aniž by to příliš zatížilo vědecko-pedagogické pracovníky.

  Je třeba požádat předkladatele o orientační specifikaci finančních nákladů. Odhad nákladů je statisíce až milion Kč. Je třeba uvážit, zda výstup bude opravdu stát za to a zda má vedení fakulty vůli realizovat kroky, které z hodnocení vyplynou. (Zazněla poznámka: kolik z doporučení senior a junior týmu bylo zrealizováno?).

  S ohledem na nemalou finanční i časovou náročnost evaluace, je možno doporučit i pilotní ověření navrhovaného hodnocení na jedné sekci nebo ústavu, předtím, než se celá akce spustí na celé fakultě. To by umožnilo posoudit správnost zadání, finanční a časovou náročnost i kvalitu výstupů, které z hodnocení vyplynou.

  Půta uvedl, že navrhované evaluace je všeobjímající a je otázkou, zda je uskutečnitelná a jak bude přínosná. V návrhu chybí organizačně-strukturní aspekt. Měla by mít dopředu jasně stanovený cíl. Srovnání napříč fakultou je velice obtížné. Dostupné počítačové databáze (SIS) neposkytují ve všech směrech relevantní údaje.

  Pan děkan vysvětlil, že střešní (hlavní) grémium dostane obecné zadání, ostatní si stanoví samo, aby to bylo objektivnější. SIS skutečně není ideální. První hodnocení absolventů provádí CarrerMarket a již je k dispozici docela dost dat. Srovnání oborů bude relativní. Je nutné zahraniční hodnocení, protože např. geografie nemá partnera v AV ČR.

  Matoušková uvedla, že SIS není kvalitní. Můžeme dostat statistické hodnocení, ale nepodchytíme kvalitu, což k výhledu do budoucna nestačí. Na druhou stranu taková evaluace je velice důležitá, ale zadání pro grémia by mělo být cílené. Časový horizont je dost náročný. Pan děkan uvedl, že jde o 1. fázi, do které bude zapracováno řada připomínek.

  Podle Chromého není vyjasněné, jak se budou hodnotit týmy vs. pracoviště. Evaluátoři musí mít kompletní podklady, ale nemělo by se to týkat všech jednotlivců. Pan děkan vysvětlil, že by se mělo hodnotit podle týmů a ne podle pracovišť, protože ty týmy jsou funkční jednotkou.

  Zusková uvedla, že podle návrhu by výsledky měly sloužit i hodnocení navenek (podle materiálu). Na sekčních radách zazněly pochybnost, zda se podaří sehnat dostatek kvalitních evaluátorů. Budou zřejmě navrhováni osobnosti i ze „spřátelených“ pracovišť. Pokud budou evaluátoři honorováni, hodnocení navenek bude okamžitě zpochybněno. Pan děkan vysvětlil, že bude informován RUK a MŠMT. Navrhovatelé jsou si vědomi obtížnosti výběru odborníků.

  Chromý se domnívá, že vzhledem k příp. návrhům změn v organizační struktuře fakulty (měly by být jedním z výstupů evaluačních grémií) nelze evaluaci začít hodnocením týmů, nýbrž stávajících základních jednotek (kateder a ústavů). Pan děkan vysvětlil, že dílčí grémia musí mít vymezená teritoria, další úpravy budou na diskuzi.

  Zeisek se tázal, proč se v návrhu evaluace nepočítá se speciálním grémiem, které by zhodnotilo organizační (technicko-administrativní) strukturu fakulty (toky informací, finančních prostředků). Bez komplexního zhodnocení fakulty jako celku budou výsledky navrhované evaluace pouze částečné. Děkan vysvětlil, že jednotlivá grémia budou posuzovat i organizační začlenění týmů do struktury fakulty. Speciální grémium na administrativu by asi bylo příliš obtížné. Jde spíše o tlak na zjednodušení, ale potřeby týmů nemohou ohrozit fungování celku.

  Prod. Zima uvedl, že evaluace je fázi přípravy a vedení fakulty uvítá veškeré připomínky a návrhy.

  Chromý vyzval členy ASF k zaslání připomínek k předloženému návrhu.

 7. Výroční zpráva UK v Praze, PřF za rok 2006

  Pan děkan představil výroční zprávu o činnosti fakulty v roce 2006. Připomněl, že v posledních letech přistupuje vedení fakulty ke zpracování zprávy více tvůrčím způsobem, aby zpráva mohla sloužit jako základ i pro cizojazyčnou publikaci o fakultě. Jazyková korektura předložené verze právě probíhá.

  ASF schvaluje Výroční zprávu o činnosti UK v Praze PřF za rok 2006 (23/0/0).

 8. Revitalizace ploch v oblasti Albertova a Karlova (návrh dohody mezi UK v Praze a MČ Praha 2)

  Chromý uvedl, že tajemnice fakulty obdržela z RUK návrh dohody mezi UK v Praze a MČ Praha 2 o revitalizaci pozemků v oblasti Albertova a Karlova. Materiál projednalo kolegium děkana. K návrhu se dopisem vedení univerzity nesouhlasně vyjádřil pan děkan a senát MFF.

  Akademický senát PřF UK v Praze se na svém zasedání dne 26. 10. 2007 zabýval návrhem Dohody o spolupráci při revitalizaci ploch v oblasti Albertova a Karlova mezi Městskou částí Praha 2 a Univerzitou Karlovou v Praze. Dohoda se týká součinnosti při uskutečnění revitalizace pozemků parcelní číslo 1548, 1525/1, 1434/4 a 1434/5 v k.ú. Nové Město, resp. jejich parkové úpravy ke kulturnímu, sportovnímu a volnočasovému využití studenty i ostatními obyvateli Prahy 2. Součástí dohody je i návrh bezúplatného převodu výše uvedených pozemků z majetku UK v Praze na Městskou část Praha 2.

  AS PřF vítá zájem Městské části Praha 2 o zvýšení kvality prostředí v areálu vysokoškolských pracovišť UK v Praze v lokalitě Albertov a Karlov. AS PřF nesouhlasí s převodem pozemků parcelní číslo 1548, 1525/1, 1434/4 a 1434/5 v k.ú. Nové Město z majetku Univerzity Karlovy v Praze na Městkou část Praha 2. AS PřF konstatuje, že návrh převodu výše uvedených pozemků je v rozporu s Dlouhodobým záměrem Přírodovědecké fakulty UK v Praze. AS PřF se domnívá, že návrh převodu pozemků je v rozporu s Dlouhodobým záměrem UK v Praze a že není v zájmu UK v Praze, aby k převodu pozemků došlo. ASF se obrací se na AS UK s žádostí, aby s převodem pozemků vyjádřil nesouhlas. AS PřF se obrací na vedení UK v Praze, aby aktivity týkající se rozvoje oblasti Albertov – Karlov s předstihem konzultovalo s vedením fakult, které jsou správou dotčeného majetku pověřeny (23/0/0).

 9. Statut UK v Praze, PřF a Volební a jednací řád AS PřF

  Podle Chromého byl do programu zasedání tento bod zařazen s cílem diskutovat neuralgické body legislativních dokumentů. Nepředpokládá se, že na z dnešního zasedání vzejdou zásadní usnesení. Je však třeba hledat dohodu o zásadních navržených změnách.

  Předseda legislativní komise Berka představil připomínky legislativní komise AS UK

  Zásadním problémem je, že ve VaJR ani Statutu není volební algoritmus přiřazení počtu senátorů na sekci a není jasný mandát (délka) někoho zvoleného v doplňovacích volbách.

  Zatím máme připraveny 2 volební systémy:

  • Systém Berka-Chudoba: nejprve spočítat, kolik možných voličů připadá na jednoho senátora, poté každé sekci přidělit 2(1, if studenti) mandáty a odebrat příslušný počet voličů. Jestli i poté sekci zbývají počty voličů, dostane další mandát a odečte se jí odpovídající počet voličů. Pakliže už zbývá menší počet mandátů, než je sekcí, kterým ještě zbývají voliči, dostanou mandát jen sekce s vyšším počtem voličů. -tento systém znevýhodňuje velké sekce a zaručuje stanovené minimum mandátů.
  • Systém Matoušek (metoda největšího průměru): nejprve se vydělí počet voličů počtem senátoru v komoře (14). Celý zbytek tohoto čísla tvoří základní počet mandátů příslušejícího sekci, a zbývající mandáty se udělí sekcím s vyšším zbytkem po děleni. - tento systém principiálně nezaručuje 2 senátory pro 1 malou sekci, ale možná to bude vycházet.

  Gahura zdůraznil, že oba systémy vydělí počet voličů počtem senátorů, každá sekce má alespoň jednoho senátora. 2. metoda je méně náchylná na drobné změny. Chudoba nesouhlasí (oba systémy jsou, podle něj, stejně náchylné).

  Lorenc upozornil, že fakulta je dynamická a počty voličů se mohou rychle měnit. Berka uvedl, že pokud už by senát neodpovídal počtu studentů, tak přidělování mandátů před volbami není příliš dobré – je nutné principálně zabránit, aby si pak jedna sekce snadno uzurpovala většinu. Jsou nutná jasná pravidla hry.

  Chudoba uvedl, že změna je vynucená velkým senátem, takže nějakou metodu zvolit musíme.

  Baxa doplnil, že se moc vžilo diskutování o sekcích. Jak budou započítáváni voliči mimo sekce (např. ÚŽP, učitelé). Je tedy počítání přes sekce nutné?

  Čihař navrhuje v rámci předloženého Vnitřního předpisu, kterým se mění Statut Přírodovědecké fakulty doplnit stávající text v části druhé, článku třináctém, odstavci šestém větou: Celofakultní pracoviště Ústav pro životní prostředí musí být zastoupeno minimálně jedním členem z řad zaměstnanců a jedním členem z řad studentů.

  Podle Chudoby můžeme volby vyčlenit do zvláštní novely.

  Chromý vyzval k zasílání připomínek legislativní komisi tak, aby komise mohla připomínky zapracovat a předložit vedení fakulty jako podnět.

  Chudoba uvedl návrhy ke zvážení, jestli by nestálo za to sjednotit délky mandátů studentů i zaměstnanců, jak počítat studenty studující 2 obory a lidi, co jsou zároveň studenty i akademickými pracovníky.

  Votýpka navrhuje ponechat stávající délky mandátů.

  Gahura vysvětlil, že jednotné volební období by nám zjednodušilo algoritmus voleb.

  ASF se v orientačním hlasování usnesl, že délka mandátu senátorů zůstane beze změn.

 10. Změna podmínek pro přijetí k bakalářskému studiu v akademickém roce 2008/2009 (potvrzení hlasování per rollam)

  ASF dne 16. 10. 2007 obdržel k projednání návrh/žádost: schválit změnu podmínek pro přijetí do bakalářského studia v akademickém roce 2008/2009 v následujícím znění:

  „Ke studiu v oborech Praktická geobiologie, Geologie a biologie se zaměřením na vzdělávání budou bez přijímacích zkoušek přijati řešitelé celostátního kola A olympiády chemické, biologické, fyzikální a matematické, resp. kategorie E olympiády chemické a kategorie P olympiády matematické.“

  Návrh změny vzešel z jednání reprezentantů biologických a geologických oborů, dne 15. 10. 2007 jej projednalo kolegium děkana a od 16. 10. 2007 o něm per rollam hlasovala vědecká rada geologické sekce. Předsednictvo ASF navrhlo a doporučilo ASF přijmout následující usnesení: „ASF souhlasí se změnou podmínek pro přijetí ke studiu do bakalářského studia v roce 2008/2009 u oboru Praktická geobiologie a oboru Geologie a biologie se zaměřením na vzdělávání.“ Vzhledem k nutnosti nahlásit změnu RUK před řádným zasedáním ASF, předsednictvo vyhlásilo o tomto usnesení hlasování per rollam. Hlasování proběhlo ve dnech 17. a 18. 10. 2007 (24:00 hod.). Hlasovalo 16 členů ASF. Usnesení bylo přijato (15/0/1).

  Votýpka uvedl, že do celostátního kola se mohou dostat i méně kvalitní lidé, pokud je v kraji malá konkurence. Je rozdíl mezi „řešitelem“ a „úspěšným řešitelem“.

  ASF potvrzuje výsledek hlasování per rollam o změně podmínek pro přijetí ke studiu do bakalářského studia v roce 2008/2009 u oboru Praktická geobiologie a oboru Geologie a biologie se zaměřením na vzdělávání (22/0/0).

 11. Různé

  Zápis povinných předmětů do SIS

  • Rozpor mezi Pravidly pro organizaci studia a fungováním SIS (po centralizaci) ve věci automatického zápisu povinných předmětů. Předseda ASF vyžádal stanovisko právničky JUDr. Semíkové k možnosti jak řešit situaci v překlenovacím období, resp. do schválení úpravy „Pravidel pro organizaci studia na PřF“ (ASF, AS UK). Případy, kdy nelze z objektivních důvodů jednotlivá ustanovení „Pravidel“ dodržet, nabízí právnička fakulty řešit na přechodnou dobu formou opatření děkana, které bude vycházet z platného znění pravidel, nebude je měnit. V případě dotčeného zapisování předmětů do SIS navrhuje, aby fakulta studenty upozornila, že se povinné předměty uvedené ve studijním plánu do SIS nezapisují automaticky (studenti zapisují sami). Návrh upozornění studentům projednán předsednictvem ASF 17. 10.2007 a následně odeslán proděkance pro studium.
  • Zusková uvedla, že v univerzitním řádu je, že student musí splnit povinné předměty a kontrola je před státnicemi. Je jedno, v jakém pořadí se tak děje. AS UK nám zakazuje povinnost zapsat si povinné předměty v 1. ročníku (mohou si to zapsat kdykoliv). Dělá nám to velké potíže. Podle doporučení RUK to máme řešit prerekvizitami. Klade to velké nároky na studenty. Měli bychom se proti tomuto ohradit. AS UK naše předpisy schválil a úpravy požaduje RUK.
  • Chudoba neformálně požádá o vyjádření legislativní komisi AS UK a bude iniciovat jednání studijní komise.

  ASF podporuje připomínky vedení fakulty k Návrhu opatření rektora Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově. (přijato tichým souhlasem).

  ASF schvaluje doplnění Studijní komise AS PřF UK o M. Čihaře (20/0/2).

  Chromý informoval o probíhající rekonstrukci místnosti ASF nad studijním oddělením. Činnosti s tímto spojené (vybavení místnosti nábytkem, PC apod.) koordinuje R. Chudoba.

  Chromý uvedl, že podporuje požadavek používání fakultní e-mailové adresy za předpokladu, že CIT zkvalitní podmínky pro jeho používání (změna hesel apod.). KD vydalo doporučení k používání fakultního e-mailu, a to jak studenty, tak zaměstnanci PřF. Zeisek doplnil, že je nutné, aby studenti obdrželi fakultní e-mail již na úvodním soustředění.

  Chudoba informoval o veletrhu VŠ Gaudeamus.

  24. 11. 2007 se na PřF uskuteční informační den celé UK.

  ASF diskutoval otázky související s dodržováním legislativních předpisů v souvislosti s konáním státních závěrečných zkoušek (vypisování a zveřejňování termínů, zkoušení před komisí, vystavení prací k nahlédnutí apod.). Členové ASF byli vyzváni, aby na případná pochybení včas upozornili zodpovědné osoby (garanty programů/oborů, vedoucí kateder).

  ASF pověřuje studijní komisi, aby připravila zjednodušený přehled a výklad předpisů a pokyny k jejich provádění (přijato tichým souhlasem).

  V souvislosti s chystanou úpravou Pravidel pro organizaci studia vyzval předseda legislativní komise ASF a fakultní veřejnost k zasílání připomínek k Pravidlům (výzva zveřejněna na infu fakulty.

Příští zasedání ASF se uskuteční v 9:00 v levé rýsovně, Albertov 6.

Přijatá usneseni

 1. ASF schválil náhradníky (20/0/0).
 2. ASF schválil zapisovatele (20/0/0).
 3. ASF schválil program zasedání (20/0/0).
 4. ASF schválil zápis ze zasedání ASF 14. 9. 2007 (19/0/1).
 5. ASF schvaluje Výroční zprávu o činnosti UK v Praze PřF za rok 2006 (23/0/0).
 6. AS PřF vítá zájem Městské části Praha 2 o zvýšení kvality prostředí v areálu vysokoškolských pracovišť UK v Praze v lokalitě Albertov a Karlov. AS PřF nesouhlasí s převodem pozemků parcelní číslo 1548, 1525/1, 1434/4 a 1434/5 v k.ú. Nové Město z majetku Univerzity Karlovy v Praze na Městkou část Praha 2. AS PřF konstatuje, že návrh převodu výše uvedených pozemků je v rozporu s Dlouhodobým záměrem Přírodovědecké fakulty UK v Praze. AS PřF se domnívá, že návrh převodu pozemků je v rozporu s Dlouhodobým záměrem UK v Praze a že není v zájmu UK v Praze, aby k převodu pozemků došlo. ASF se obrací se na AS UK s žádostí, aby s převodem pozemků vyjádřil nesouhlas. AS PřF se obrací na vedení UK v Praze, aby aktivity týkající se rozvoje oblasti Albertov – Karlov s předstihem konzultovalo s vedením fakult, které jsou správou dotčeného majetku pověřeny (23/0/0).
 7. ASF potvrzuje výsledek hlasování per rollam o změně podmínek pro přijetí ke studiu do bakalářského studia v roce 2008/2009 u oboru Praktická geobiologie a oboru Geologie a biologie se zaměřením na vzdělávání (22/0/0).
 8. ASF podporuje připomínky vedení fakulty k Návrhu opatření rektora Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově. (přijato tichým souhlasem)
 9. ASF schvaluje doplnění Studijní komise AS PřF UK o M. Čihaře (20/0/2).
 10. ASF pověřuje studijní komisi, aby připravila zjednodušený přehled a výklad předpisů a pokyny k jejich provádění (přijato tichým souhlasem).

Akce dokumentů