E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 23. 11. 2007

(9. řádné zasedání)
Přítomni:
Baxa, Berka, Blažek, Čihař, Gahura, Huňová, Chromý, Chudoba, Kuthan, Liberda, Lorenc, Mašková, Matoušková, Navrátil, Opluštil, Půta, Sakala, Šimon, Šímová, Taufmanová, Velemínská, Votýpka, Weiser, Zeisek, Zusková (25)
Omluveni:
Plášil, Sklenář, Spurná (3)
Nepřítomni:
(0)
Náhradníci:
Nosek za Spurnou (1)
Hosté:
(0)

Program zasedání

 1. Schválení náhradníků
 2. Schválení zapisovatele
 3. Schválení programu zasedání
 4. Schválení zápisů ze zasedání ASF 26. 10. 2007
 5. Kontrola a schválení zápisu z mimořádného zasedání ASF 13. 11. 2007
 6. Stipendia za vynikající studijní výsledky
 7. Statut UK v Praze, PřF a Volební a jednací řád AS PřF
 8. Pravidla pro organizaci studia
 9. Úprava kapitálového rozpočtu
 10. Různé

Průběh zasedání

 1. ASF schválil náhradníka Noska za Spurnou (22/0/0).
 2. ASF schválil zapisovatele V. Zeiska (22/0/0).
 3. ASF schválil program zasedání (22/0/0).
 4. ASF schválil zápis ze zasedání ASF 26. 10. 2007 (22/0/0).
 5. ASF schválil zápis z mimořádného zasedání dne 13. 11. 2007 (20/2/0).
 6. Stipendia za vynikající studijní výsledky

  Představen návrh děkana fakulty: vyplatit stipendia za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2006/2007 ve výši 10 000,- Kč (tedy shodně jako v předchozím roce).

  ASF souhlasí s vyplácením stipendia za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2006 / 2007 ve výši 10 000 Kč (22/1/0).

 7. Statut UK v Praze, PřF a Volební a jednací řád AS PřF

  Předseda legislativní komise Berka představil návrhy změn:

  Podle AS UK musíme vyřešit situaci kolem vzniku a zániku mandátu. Proto Gahura navrhuje zavedení komor, což vyřeší problém s délkou mandátu „starého“ senátu (na 1. řádné schůzi „nového“ senátu skončí mandáty celé komory „starého“ senátu a začnou platit mandáty nové). Tím odpadnou problémy s mandáty získanými v doplňovacích volbách (budou končit spolu s celou komorou).

  ÚŽP má v současnosti zaměstnance a studenty, kteří volí v různých sekcích. Proto se navrhuje, aby ÚŽP byl zastoupen minimálně jedním zaměstnancem a jedním studentem. Podle Chudoby by bylo nutné zohlednit i jiné menší ústavy, bylo by lepší to řešit až volebním algoritmem (odsunout tuto změnu do VaJR). S tím souhlasí i Gahura. Berka navrhl, abychom toto z novely Statutu vyloučili, ale ponechali myšlenku. Tento návrh podpořil i Chromý, protože KD jedná o návrzích případných změn organizačního začlenění ÚŽP. Podporuje, že ústav je samostatnou entitou, ale není-li to nezbytně nutné, nechal by tuto úpravu až do VaJR.

  Podle Čihaře je ÚŽP plnohodnotným, jen menším, akademickým pracovištěm. Ústav má asi 200 studentů a 20 zaměstnanců. Tak malá skupina se ve volbách v rámci stávajícího zařazení - biologické sekci - (tam volí zaměstnanci) nemůže prosadit. Studenti volí obdobně v geologické sekci. Tím selhává základní komunikace mezi ASF a ÚŽP. Současná situace je pro ÚŽP nevýhodná.

  Podle Berky dostaneme od AS UK připomínky k VaJR. V té době by mělo být na KD jasné, jaká bude budoucnost ÚŽP.

 8. Pravidla pro organizaci studia

  Návrh na změnu podílu kreditů za volitelné předměty na 100 %. Dnes je volitelných předmětů 1/3, což komplikuje studium NMgr. studentům, kteří splnili povinné předměty již v Bc, eventuálně v zahraničí. Zusková v tom nevidí žádný problém. Při jednání se sekcemi nebyly vzneseny námitky. Podle Chudoby je problém s nařízením děkana 19/2007, díky kterému se studentovi, který splnil předmět povinný v NMgr. již v Bc. uzná za 0 kreditů a on tak bude muset splnit víc. Půta upozornil, že pokud to odblokujeme, tak i plány se začnou chovat jinak: všechny předměty by pak byly volitelné. Chudoba uvedl, že toto ustanovení se týká hlavně průběžné kontroly studia. Nemusí tak nutně mít předměty potřebné ke státním zkouškám, ale pak to budou muset dohnat. Chromý se domnívá, že pojistka kontroly garantem (na žádost děkana) je v pořádku. Navrátil si myslí, že to v praxi nefunguje. Když student splní např. 40 % volitelných předmětů, SIS na to nijak neupozorní a nikde nehlásí chybu. Kdo a jak to pak bude kontrolovat? Kontrola až po akademickém roce není v praxi vymahatelná. Zusková reagovala, že my vycházíme z univerzitních pravidel a jednáním UK s Erudiem. Měla by se zajistit kontrola předmětů v SIS. Zeisek upozornil, že pokud je chyba v SIS, nelze kvůli této chybě někoho vyloučit ze studia. Půta zdůraznil, že je nutné dát jasně najevo, že každý student musí mít minimálně 70 % kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů. Je to brzda, aby se všechny povinně volitelné předměty nezměnily na volitelné.

  ASF se v orientačním hlasování vyslovil pro zachování 1/3 volitelných kreditů.

  V NMgr. je minimální počet kreditů pro zápis do dalšího úseku studia 95. Pokud student nedokončil diplomovou práci, hrozí mu, že nebude moci pokračovat ve studiu. Návrh je snížit tuto hranici na 90. Půta vysvětlil, že biologická sekce to vyřešila rozdělením kreditů za diplomovou práci do zimního a letního semestru. Zusková se dotázala, mají-li vůbec mít studenti v letním semestru všechny kredity za diplomovou práci. Chudoba uvedl, že doporučený studijní plán by potom musel mít v letním semestru 25 kreditů za diplomovou práci, což by v rozporu se zvyklostmi znamenalo, že student by měl plnit v závěrečném semestru svého studia ještě jinou studijní povinnost. Chromý chápe veškeré argumenty, ale doporučuje ponechat hranici na 95 kreditech a apelovat na garanty, aby tomuto přizpůsobili studijní plány. Pokud se budou uznávat kredity za splněné předměty, tato mez se stane velmi lehce překročitelná. Chudoba doporučil, že by bylo dobré, aby student mohl pokračovat ve studiu, když mu chybí jen diplomová práce. Tak lehké to, podle něj, rozhodně nebude.

  ASF se v orientačním hlasování vyslovil pro zachování hranice 95 kreditů.

  Další návrh na změnu uvádí, že pro každý studijní obor musí být alespoň jeden doporučený studijní plán, neboť studenti se liší svým zaměřením. Zusková je proti, protože to velmi komplikuje sestavování rozvrhů (sestavují se podle studijních plánů), což by mohlo komplikovat studium (předměty by se kryly). Podle Chudoby to je jen kosmetická úprava, protože v praxi to tak mnohdy funguje. Podle rozvrhářů biologické sekce to je problém, protože variabilita studijních plánu (respektive profilací) je obrovská. Chromý uvedl, že to je problém, který by měli zvážit spíše garanti studijních oborů, kteří sestavují plány. Lze při více doporučených studijních plánech garantovat rovnocenný výstup? Chromý uvedl, že vložení slova „alespoň“ nezaručí vymahatelnost, protože rozvrhář splní zadání i při právě jednom plánu. Podle Blažka (který je mj. garantem oboru) to současný systém plně řeší.

  ASF se v orientačním hlasování vyslovil pro zachování současného požadavku na právě jeden doporučený studijní plán.

  Návrh na zrušení automatického zápisu povinně volitelných předmětů v SIS. V centralizaci SIS je vhodné zapsat doporučený studijní plán (student pak může odsunout předměty do jiného ročníku). Komplikace mohou nastat studentům, kteří např. studují v zahraničí (ERASMUS) (v SIS se jim samy zapíší studijní povinnosti/předměty, které nemohou plnit). Podle Zuskové je tu nesoulad mezi povinnými a povinně volitelnými předměty, zápis povinných předmětů musí probíhat dříve (což by usnadnilo zápis praktik – budeme vědět, kolik lidí tam bude). Zusková dále vysvětlila, že podle univerzity můžeme dát povinné předměty, ale nesmíme studenty nutit, aby si to zapisovali v daném roce. Lze to řešit prerekvizitami, což není vhodné. Pokud by předměty svázané korekvizitami byly v SIS vyznačené, bylo by to lepší. Nelze očekávat, že studenti to budou mít zapsané před začátkem předmětu. Navrátil se dotázal, co nás nutí změnit současný stav. Chudoba vysvětlil, že RUK s tímto ustanovením problém nemá. Chromý uvedl, že RUK s tím problémy sice nemá, ale do situace, kdy jsme v rozporu s předpisy, nás centralizací SIS postavil. Podporuje zkrácení doby otevření SIS v průběhu semestru. Podle Maškové se některé předměty domlouvají až počátkem semestru. Chromý doporučil, aby se toto řešilo přes anketu a aby si studenti zapisovali předměty, čímž by spousta problémů odpadla. Půta vysvětlil, že preregistrace předmětů je dobrý nápad, pokud následné změny nebudou příliš velké. Na biologii už je rozvrh velmi vytížen. Bylo by možné sestavit rozvrh dopředu a studenti by se pak zapisovali podle rozvrhu, což by svobodu nijak zásadně neohrozilo. Ke změnám by docházelo jen při velkém zájmu kolidující předměty. Podle Tauffmannové je preregistrace bezúčelná, protože to studenti příliš nevyužívají. Bylo by dobré posunout tvorbu rozvrhu dopředu. Podle biologických rozvrhářů je tento návrh výhodný pro biologii, ale ostatní sekce (se stabilnějšími studijními plány) preferují tvorbu rozvrhu až později (je to pro ně výhodnější). Weiser se domnívá, že tvorba rozvrhu dopředu je vhodná zejména pro bakalářské studium biologie, ale pro magisterské přednášky to nejde.

  ASF pověřuje studijní komisi, aby s vedením fakulty projednala případné změny harmonogramu akademického roku (24/0/0).

  Návrh na ustanovení, podle kterého bude pedagog povinen vypsat termíny pro zkoušky i po zkouškovém období, pokud bude zájem ze strany studentů. Zusková je pro zachování stávajícího stavu, protože pedagog je povinen vypsat termíny ještě před začátkem zkouškového, což pak umožňuje případné změny termínů kvůli např. kolizi s terénními cvičeními. Chudoba vysvětlil, že dříve platilo, že byl-li ze strany studentů zájem, byl pedagog povinen vypsat alespoň 1 termín měsíčně i po zkouškovém. A fungovalo to. Chromý uvedl, že zkouškové období je od „zkoušení“. Stávající úprava přispívá k řádu (prospěšný pro studenty i pedagogy). Neměli bychom ustanovení měnit. Zusková doplnila, že pedagog může vypisovat další termíny, ale neměl by k tomu být nucen. Půta připomněl, že ke zpřísnění došlo v čase, kdy došlo k uvolnění, že student nemusí splnit předměty, které si zapsal. Na biologii se řada povinností přesouvá do zkouškového období, což není dobré. Bylo by lepší řešit spíše toto. Podle Blažka by to byla nepřiměřeně velká zátěž pro pedagogy. Chudoba navrhuje kompromisní řešení, které by prodloužilo zimní zkouškové období (které je kratší) – zkoušelo by se i v září. Baxa doporučuje spíše řešit kapacitu povinných termínů. Podle Zuskové a Chromého stávající systém zatím nepřinesl žádné problémy. Podle Baxy tu problémy jsou: někteří vyučující i přes upozornění vypisují nedostatečné množství termínů (problém je v tom, že se jedná o vyučující, kteří jsou zároveň vedoucími katedry). Navrátil doplnil, že problémy bývají zvláště s externisty. Problémy, pokud nastanou, je třeba řešit v hierarchii: vyučující – vedoucí katedry – garant oboru – garant programu – studijní proděkanka.

  ASF se v orientačním hlasování vyjádřil pro zachování současného stavu.

  Podle návrhu by se stipendium za vynikající studijní výsledky mělo přiznávat i studentům 1. ročníku NMgr. za stejných podmínek jako v ostatních ročnících. Podle Zuskové současný stav reflektuje univerzitní pravidla Bc. a NMgr. jsou formálně 2 oddělená studia. Huňová uvedla, že úspěšní řešitelé biologické olympiády dostávají stipendium v 1. roce Bc. Zusková se dotázala, jakým způsobem by byli odměňování studenti přicházející do NMgr. z jiné VŠ? Jaké podmínky by museli splnit? Není možné je znevýhodnit. Berka uvedl, že návrh mluví o studentech Bc. u nás. U ostatních by byla zachována stávající pravidla. Zusková uvedla, že by to byla nepřijatelná diskriminace. Chudoba upozornil, že my to nemůžeme řešit, dokud se nezmění příslušné univerzitní předpisy. Chromý tuto změnu považuje za možnou a z hlediska NMgr. studia motivační (absolventi našich Bc. oborů odcházejí studovat NMgr. na jiné VŠ). Toto opatření by mohlo pomoci udržet na PřF kvalitní studenty. Je však třeba vyžádat ekonomickou rozvahu – kolika studentů by se vyplácení stipendia týkalo a jaký objem prostředků by na jeho vyplacení byl třeba.

  Návrhy změn legislativních předpisů budou po dnešním zasedání postoupeny vedení fakulty.

 9. Úprava kapitálového rozpočtu

  Předseda ekonomické komise doc. Blažek uvedl následující zdůvodnění předložené změny KR fakulty. Byl uspořen povinný příspěvek z vlastního FRIM na Celkovou rekonstrukci Hlavova 8, jehož výše už byla splněna, neboť proti předpokladu byly uznány platby PřF z roku 2001. Na druhé straně plánované odhady některých dalších akcí se ukázaly jako nižší, než byla skutečnost. Vedení fakulty proto navrhuje využití plánovaných prostředků na dokončení rekonstrukce 3. NP Na Slupi 16, na 1. etapu výstavby laboratoří v budově V7, a na montáže CIT na stavebních investičních akcích. Blažek na závěr shrnul stanovisko EK, která považuje předložený návrh za náležitě zdůvodněný a podporuje ho. Kolega Lorenc uvedl, že chemická sekce počítá s tím, že část převedených prostředků ve výši 1,6 mil. Kč bude zohledněna v kapitálovém rozpočtu 2008 k využití pro chemickou sekci.

  ASF souhlasí s úpravou kapitálového rozpočtu UK v Praze PřF v roce 2007 (18/4/0).

 10. Různé

  Chromý zve na slavnostní koncert PřF UK ve středu 28. 11. 2007, 19:00 do Velké auly Karolina.

  OVV děkuje senátorům (Huňová, Chudoba a Zeisek) a studentům (Osterrothová a Řezanka), kteří se aktivně podíleli na přípravě veletrhu vzdělávání Gaudeámus.

  Na návrh Plášila si Chromý vyžádal stanovisko tajemnice k neexistenci orientačního systému v budovách PřF. Podle tajemnice je tvorba orientačního systému náplní práce OVV.

  Chudoba zve na zasedání komisí AS UK, která se uskuteční příští týden. Chudoba informoval, že v úterý se uskutečnilo setkání 8 studentských senátorů AS UK s předsedou PSP ČR Vlčkem. Diskutováno bylo zejména financování vysokého školství a význam akademické samosprávy. Názory studentů a předsedy PSP ČR se v naprosté většině případů shodovaly.

Přijatá usneseni

 1. ASF schválil náhradníka Noska za Spurnou (22/0/0).
 2. ASF schválil zapisovatele V. Zeiska (22/0/0).
 3. ASF schválil program zasedání (22/0/0).
 4. ASF schválil zápis ze zasedání dne 26. 10. 2007 (22/0/0).
 5. ASF schválil zápis z mimořádného zasedání dne 13. 11. 2007 (20/2/0).
 6. ASF souhlasí s vyplácením stipendia za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2006 / 2007 ve výši 10 000 Kč (22/1/0).
 7. ASF pověřuje studijní komisi, aby s vedením fakulty projednala případné změny harmonogramu akademického roku (24/0/0).
 8. ASF souhlasí s úpravou kapitálového rozpočtu UK v Praze PřF v roce 2007 (18/4/0).

Další zasedání ASF PřF UK se uskuteční 14. 12. 2007 v 9:00 v poluchárně Levá rýsovna, Albertov 6.

Akce dokumentů