E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 15. 6. 2007

(6. řádné zasedání)
Přítomni:
Baxa, Berka, Blažek, Gahura, Chromý, Chudoba, Král, Kuthan, Liberda, Lorenc, Plášil, Půta, Sklenář, Spurná, Šímová, Velemínská, Votýpka, Zusková (18)
Omluveni:
Blahůt, Huňová, Mašková, Matoušková, Opluštil, Sakala, Taufmannová, Weiser (8)
Nepřítomni:
Navrátil (1)
Náhradníci:
Máslo za Huňovou, Šatra za Taufmannovou (2)
Hosté:
Zeisek (1)

Program zasedání

 1. Schválení náhradníků
 2. Schválení zapisovatele
 3. Schválení programu zasedání
 4. Schválení zápisů ze zasedání ASF
 5. Návrh jmenování členů Disciplinární komise UK v Praze, PřF
 6. Návrh na obsazení míst vedoucích kateder a ředitelů ústavů
 7. Návrh rozpočtů sekcí fakulty
 8. Opatření děkana č. 13/2007, kterým se mění Organizační řád UK v Praze, PřF (doplnění Střediska biologického vzdělávání)
 9. Opatření děkana č. 14/2007, kterým se mění Organizační řád UK v Praze, PřF (vypuštění Katedry fyziologie živočichů a vývojové biologie a doplnění Katedry buněčné biologie a Katedry fyziologie živočichů)
 10. Novela statutu PřF (revokace usnesení ASF z 18. 5. 2007)
 11. Zmocnění předsednictva ASF k zastupování ASF po dobu letních prázdnin
 12. Různé

Průběh zasedání

Chromý zahájil jednání a konstatoval, že ASF má v současnosti 27 členů. V. Zeisek dokončil bakalářské studium, čímž pozbyl členství v akademické obci. Podle Volebního a jednacího řádu ASF doručil předsednictvu oznámení, že po přijetí do navazujícího magisterského studia hodlá nadále působit v ASF.

 1. ASF schválil náhradníka Petra Másla za Kateřinu Huňovou (15/0/0).
 2. ASF schválil zapisovatele Jana Baxu (16/0/0).
 3. ASF schválil program zasedání (16/0/0).
 4. ASF schválil zápis ze zasedání ASF 18. 5. 2007 (15/O/1).
 5. Návrh na jmenování členů Disciplinární komise UK v Praze, PřF

  Počet senátorů 18. Chromý představil návrh složení disciplinární komise, informoval o procesu sestavení návrhu (prod. Dzúrová vycházela z návrhů sekčních proděkanů). Nutno dodržet paritní zastoupení studentů a akademických pracovníků, minimální počet 6 členů, sudý počet členů. Zusková vznesla dotaz k lichému počtu kandidátů. Chromý: předsedkyně členkou komise, návrh v průběhu týdne doplněn do podoby, která nebrání jeho schválení. Skrutátory určeni: Sklenář, Gahura.

  Výsledek tajného hlasování: akademičtí pracovníci: Mgr. Alena Morávková, Ph.D. (17/0/1), RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. (17/0/1), Doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. (17/0/1), RNDr. Iva Zusková, CSc. (18/0/0), studenti: Mgr. Michal Bláha (18/0/1), Mgr. Adam Culka (17/0/1), Mgr. Jan Červenka (17/0/1), Mgr. Stanislav Grill (18/0/0), Mgr. Pavlína Spurná (17/0/1) náhradníci: akademičtí pracovníci: Prof. RNDr. František Opekar, CSc. (17/1/0), RNDr. Karel Prášil, CSc. (16/0/2), studenti: Mgr. Richard Chudoba (16/0/2), RNDr. Silvie Kuldová (18/0/0)

  ASF schvaluje návrh na jmenování členů Disciplinární komise UK v Praze, PřF od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2009.

 6. Návrh na obsazení míst vedoucích kateder

  Chromý představil návrh. Zástupci ASF delegovaní senátem k výběrovým řízením (Votýpka, Zusková) referovali o jejich průběhu. Dle vyjádření senátorů proběhlo výběrové řízení v pořádku (na biologii nebyl výběr z více kandidátů). Skrutátory určeni: Chudoba, Liberda

  ASF se vyjádřil k návrhu obsazení míst vedoucích kateder a ústavů:

  • Doc. RNDr. Svatopluk Matolín, DrSc., ved. katedry tělesné výchovy (16/0/2).
  • Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., ved. kat. soc. geografie a reg. rozvoje (17/0/1).
  • Prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc. – vedoucí katedry ekologie (16/1/1).
  • Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – vedoucí katedry parazitologie (17/0/1).
  • Doc. RNDr. Zdena Palková, CSc. – vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie (15/0/3).

  ASF se vyjádřil kladně k návrhu na jmenování vedoucích kateder.

 7. Návrh přerozdělení finančních prostředků na sekcích fakulty

  Chromý informoval o předloženém návrhu přerozdělení finančních prostředků na biologické, geologické a chemické sekci. Předseda ekonomické komise doc. Blažek vysvětlil podstatu návrhu (přerozdělení prostředků mezi sekci a pracoviště).

  ASF schvaluje návrhy přerozdělení finančních prostředků biologické, geologické a chemické sekce v roce 2007 (18/0/0).

  ASF pověřuje předsednictvo schválením přerozdělení finančních prostředků geografické sekce (18/0/0).

 8. Opatření děkana č. 13/2007, kterým se mění Organizační řád UK v Praze, PřF

  Chromý představil návrh Opatření děkana, kterým se doplňuje Organizační řád fakulty o Středisko biologického vzdělávání.

  ASF schvaluje Opatření děkana č. 13/2007 (18/0/0).

 9. Opatření děkana č. 14/2007, kterým se mění Organizační řád UK v Praze, PřF

  Chromý představil návrh Opatření děkana, kterým se z Organizačního řádu fakulty vypouští Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie a doplňuje Katedra buněčné biologie a Katedra fyziologie živočichů.

  ASF schvaluje Opatření děkana č. 14/2007 (18/0/0).

 10. Novela statutu PřF (revokace usnesení ASF z 18. 5. 2007)

  Chromý informoval o nových skutečnostech, které vyvstaly po schválení novely, resp. zrušení Rigorózního řádu PřF na minulém zasedání ASF. Po jednání legislativní komise (15. 6. 2007) a v souladu se stanoviskem děkana fakulty se ASF vrací k původnímu návrhu, který byl předložen na zasedání 18. 5. 2007 s tím, že a) navrhuje zrušit usnesení č. 10 z minulého zasedání a b) v bodu 55 původního návrhu opravit „stanoveny opatřením děkana“ na „stanoveny Rigorózním řádem UK v Praze, Přírodovědecké fakulty“.

  ASF ruší usnesení č. 10 k novele statutu UK v Praze PřF ze dne 18. 5. 2007 (17/0/1).

  ASF schvaluje náhradníka Šatru za Taufmannovou (18/0/0).

  Celkový počet přítomných senátorů: 20.

  ASF schvaluje Vnitřní předpis, kterým se mění Statut Přírodovědecké fakulty UK v Praze (20/0/0).

 11. Zmocnění předsednictva ASF k zastupování ASF po dobu letních prázdnin

  ASF dle čl. 23 Volebního a jednacího řádu zmocňuje předsednictvo k zastupování ASF ve dnech 1. 7. 2007 – 31. 8. 2007 (20/0/0).

 12. Různé

  Poříčí – zápisový kurz 1. ročníků

  ASF se zabýval nominací odpovědných osob (zástupců SKAS), které budou reprezentovat ASF při zápisových kurzech.

  ASF pověřuje Richarda Chudobu koordinací přípravných prací a zajištěním personálního zabezpečení přípravných kurzů ze strany ASF. Přijato tichým souhlasem.

  Informace z AS UK

  Chudoba informoval o zasedání AS UK. Lze očekávat ze strany AS UK důraz na legislativní čistotu fakultních dokumentů i tlak na změnu působení náhradníků v ASF.

Příští zasedání ASF se uskuteční 14. září 2007 v 9.00 v Levé rýsovně, Albertov 6.

Přijatá usneseni

 1. ASF schvaluje náhradníka Petra Másla za Kateřinu Huňovou (15/0/0).
 2. ASF schvaluje zapisovatelem Jana Baxu (16/0/0).
 3. ASF schvaluje program zasedání (16/0/0).
 4. ASF schvaluje zápis ze zasedání 18. 5. 2007 (15/1/0).
 5. ASF schvaluje návrh na jmenování členů Disciplinární komise UK v Praze, PřF od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2009.

  Výsledek tajného hlasování: akademičtí pracovníci: Mgr. Alena Morávková, Ph.D. (17/0/1), RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. (17/0/1), Doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. (17/0/1), RNDr. Iva Zusková, CSc. (18/0/0), studenti: Mgr. Michal Bláha (18/0/1), Mgr. Adam Culka (17/0/1), Mgr. Jan Červenka (17/0/1), Mgr. Stanislav Grill (18/0/0), Mgr. Pavlína Spurná (17/0/1) náhradníci: akademičtí pracovníci: Prof. RNDr. František Opekar, CSc. (17/1/0), RNDr. Karel Prášil, CSc. (16/0/2), studenti: Mgr. Richard Chudoba (16/0/2), RNDr. Silvie Kuldová (18/0/0).

 6. ASF se vyjádřil kladně k návrhu na jmenování vedoucích kateder.

  ASF se vyjádřil k návrhu obsazení míst vedoucích kateder a ústavů: Doc. RNDr. Svatopluk Matolín, DrSc., ved. katedry tělesné výchovy (16/2/0); Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., ved. kat. soc. geografie a reg. rozvoje (17/1/0); Prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc. – vedoucí katedry ekologie (16/1/1); Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – vedoucí katedry parazitologie (17/1/0); Doc. RNDr. Zdena Palková, CSc. – vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie (15/3/0).

 7. ASF schvaluje návrhy přerozdělení finančních prostředků biologické, geologické a chemické sekce v roce 2007 (18/0/0).
 8. ASF pověřuje předsednictvo schválením přerozdělení finančních prostředků geografické sekce (18/0/0).
 9. ASF schvaluje Opatření děkana č. 13/2007 (18/0/0).
 10. ASF schvaluje Opatření děkana č. 14/2007 (18/0/0).
 11. ASF ruší usnesení č. 10 k novele statutu UK v Praze PřF ze dne 18. 5. 2007 (18/0/0).
 12. ASF schvaluje náhradníka Šatru za Taufmannovou (18/0/0).
 13. ASF schvaluje Vnitřní předpis, kterým se mění Statut Přírodovědecké fakulty UK v Praze (20/0/0).
 14. ASF dle čl. 23 Volebního a jednacího řádu zmocňuje předsednictvo k zastupování ASF ve dnech 1. 7. 2007 – 31. 8. 2007 (20/0/0).
 15. ASF pověřuje Richarda Chudobu koordinací přípravných prací a zajištěním personálního zabezpečení přípravných kurzů ze strany ASF. Přijato tichým souhlasem.

Akce dokumentů