E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 14. 9. 2007

(7. řádné zasedání)
Přítomni:
Baxa, Blažek, Čihař, Gahura, Huňová, Chromý, Chudoba, Kuthan, Liberda, Lorenc, Navrátil, Půta, Sakala, Sklenář, Spurná, Šimon, Taufmannová, Velemínská, Weiser, Zeisek, Zusková (21)
Omluveni:
Berka, Mašková, Matoušková, Opluštil, Šímová, Votýpka (6)
Nepřítomni:
(0)
Náhradníci:
(0)
Hosté:
Dzúrová, Herben, Plášil (3)

Program zasedání

 1. Slib nových senátorů
 2. Schválení náhradníků
 3. Schválení zapisovatele
 4. Schválení programu zasedání
 5. Schválení zápisů ze zasedání ASF dne 15. 6. 2007
 6. Zpráva předsednictva ASF o zastupování ASF po dobu letních prázdnin
 7. Návrh podmínek pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2008 / 2009
 8. Organizační řád Střediska vědeckých informací
 9. Návrh na obsazení míst vedoucích kateder
 10. Různé
  • Anketa – hodnocení pedagogů studenty
  • Kupní smlouva – pozemek Rejvíz
  • „Studenti studentům“ (Poříčí + služby v 1. týdnu výuky)
  • Termíny zasedání AS v akademickém roce 2007 / 2008
  • Identifikační údaje členů ASF
  • Informace od Richarda Chudoby

Průběh zasedání

 1. Chromý zahájil jednání a konstatoval, že ASF má v současnosti 24 členů. Mgr. Jan Blahůt rezignoval na mandát senátora z důvodu PGS v zahraničí a RNDr. David Král, Ph.D. byl k 1. 9. 2007 pověřen vedením katedry učitelství a didaktiky biologie (funkce je neslučitelná s výkonem funkce senátora). Předsednictvo ASF povolalo náhradníky: Bc. Martina Šimona (studentská komora, zástupce geografické sekce) a RNDr. Martina Čihaře, CSc. (zaměstnanecká komora, zástupce biologické sekce). Bc. Jakub Plášil dne 13. 9. 2007 oznámil předsednictvu ASF, že dokončil bakalářské studium, čímž pozbyl členství v akademické obci. Podle Volebního a jednacího řádu ASF doručil předsednictvu oznámení, že byl přijat do navazujícího magisterského studia a hodlá v ASF nadále působit. (Vzhledem k tomu, že dosud není zapsán do magisterského navazujícího studia účastní se dnešního zasedání jako host.)
 2. Dr. Čihař a Bc. Šimon složili předepsaný slib. Předseda konstatoval, že ASF má aktuálně 27 členů, z toho 20 členů je přítomných.
 3. Za nepřítomné senátory se nedostavili žádní náhradníci.
 4. ASF schválil zapisovatelem Zeiska (20/0/0).
 5. ASF schválil program zasedání (20/0/0).
 6. ASF schválil zápis ze zasedání ASF 15. 6. 2007 (20/0/0).
 7. Zpráva předsednictva ASF o zastupování ASF po dobu letních prázdnin

  Na základě usnesení ASF z 15. 6. 2007 předsednictvo ASF schválilo dne 4. 7. 2007 návrh přerozdělení finančních prostředků na geografické sekci. (3/0/0) Předsednictvo ASF se před schválením návrhu zabývalo podnětem prof. Rychtaříkové (vedoucí katedry demografie a geodemografie) k prošetření a) časového projednávání rozpočtu a b) obsahu rozpočtu. Řešeno ve spolupráci s proděkanem geografické sekce, vedoucími zbývajících kateder geografické sekce a předsedou ekonomické komise ASF.

  KD v průběhu letních prázdnin diskutovalo budoucnost katedry učitelství a didaktiky biologie, resp. návrh možnosti katedru zrušit. Vedením katedry byl od 1. 9. 2007 na dobu 1 roku pověřen RNDr. David Král, Ph.D. s tím, že mezi hlavní úkoly nového vedení katedry patří příprava její transformace.

 8. Návrh podmínek pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2008 / 2009

  Proděkanka doc. Dzúrová představila návrh podmínek pro přijetí do bakalářského a navazujícího magisterského studia na UK v Praze, PřF v akademickém roce 2008/2009. Upozornila na změny a inovace (otevření 2 nových studijních oborů ve spolupráci s FF UK). Chemická a geologická sekce se rozhodly, že pro vybrané obory budou uchazečům o studium (s ukončeným úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním) prominuty přijímací zkoušky. Přijímací zkouška z jazyků bude dvoukolová. Na stranu 4 předloženého návrhu se doplňuje „Do 2. kola postupují uchazeči, kteří dosáhli v 1. kole alespoň stanoveného bodového limitu. Bodový limit stanoví UK FF, která zajišťuje výuku jazyka.“.

  Baxa se dotázal, co se stane s přihlášenými uchazeči, když nebude dosažen min. počet přijímaných? Proděkanka vysvětlila, že dle Řádu přijímacího řízení je naší povinností tento limit uvést. Jedná se o limit, do kterého musíme všechny uchazeče přijmout (i kdyby nebyli vhodnými kandidáty). Stanovení limitní hodnoty je sice vhodné stanovit nízko, aby přijímací komise měly možnost výběru, příliš nízký limit přijímaných však může uchazeče odradit.

  Sklenář položil otázku týkající se studijních oborů, kde se navrhuje přijímací zkoušky prominout. Co se stane, kdyby se přihlásil velký počet uchazečů, resp. vyšší než jsou kapacitní možnosti školy? Podle Zuskové i Dzúrové musí být podle stanovených podmínek přijati všichni uchazeči daných studijních oborů. Obě sekce (chemická i geologická) však krizovou situaci nepředpokládají.

  Chudoba upozornil, že diplom z olympiády není úřední listinou. Jak jej notář může ověřit? Takový diplom si lze vyrobit na počítači. Proděkanka vysvětlila, že diplom se zakládá do složky uchazeče a že všichni uchazeči, kteří žádají o prominutí přijímací zkoušky jsou členy pedagogické komise prověřováni (ročně cca 85–100 uchazečů). Chromý upozornil, že vytvoření falzifikátu lze kvalifikovat jako podvod. Požadavek ověřené kopie je pro potenciálního podvodníka jistou překážkou a pro fakultu pojistkou.

  Chromý vyjádřil domněnku, že pokud se VŠ budou i nadále financovat podle počtu studentů, bude přijímání bez přijímacích zkoušek stále častějším jevem. Vzhledem k demografickému vývoji, resp. do VŠ studia nastupujícím populačně slabším ročníkům, lze v blízké budoucnosti očekávat zrušení přijímacích zkoušek i u jiných oborů na PřF. Zdůraznil, že je třeba věnovat zvýšenou pozornost jak současným diskuzím o změně financování VŠ, tak i kvalitě studentů 1. ročníků.

  Proděkanka uvedla, že pro prominutí přijímací zkoušky ve vybraných studijních oborech chemie a geologie se sekční vědecké rady rozhodly proto, že VŠCHT odebírá velkou část uchazečů o studium chemie bez přijímacího řízení a na geologickou sekci se hlásí velmi nízký počet uchazečů.

  Weiser se dotázal, zdali se prominutí přijímací zkoušky týká i účastníků krajského kola chemických olympiád. Podle proděkanky to podle předložených podmínek takto je. Návrh předložila a schválila vědecká rada chemické sekce. Chudoba doplnil, že krajů je hodně a z některých krajů je uchazečů málo, z některých se nedostanou všichni dobří.

  ASF schvaluje Návrh podmínek pro přijetí ke studiu do bakalářského a navazujícího magisterského studia na UK v Praze PřF v akademickém roce 2008/2009 (20/0/0).

 9. Návrh na obsazení míst vedoucích kateder

  Chromý přednesl návrh děkana fakulty jmenovat k 1. 10. 2007 doc. RNDr. Petra Folka, CSc. vedoucím nově vzniklé katedry buněčné biologie. Skrutátory určeni: Sakala a Spurná.

  ASF se kladně vyjádřil k návrhu děkana fakulty, jmenovat vedoucím katedry buněčné biologie doc. RNDr. Petra Folka, CSc. (19/0/1).

 10. Organizační řád Střediska vědeckých informací

  Proděkan prof. Herben představil a zdůvodnil předložený návrh Organizačního řádu SVI (organizační řád SVI dosud neexistuje). Návrh byl připraven ve spolupráci s proděkanem Vilímkem a schválen kolegiem děkana.

  Weiser navrhl, aby se k bodu, kde se specifikuje náplň činnosti SVI (agenda ISBN), přiřadila i agenda spojená s ISSN a DOI. Proděkan upozornil, že se může ukázat, že agenda typu DOI je dosti složitá (mohl by na nás být tlak z Karolina, abychom to řešili, což by nás zbytečně zatěžovalo). Řešeno doplněním návrhu o zkratku ISBN apod.

  Zeisek se tázal na organizační roli SVI ve vztahu k sekčním či katedrovým knihovnám. Proděkan vysvětlil, že všechny knihovny jsou rovnoprávné a z podstaty odlišné, ale některé organizační věci jsou společné (kompetence SVI ve vztahu ke knihovnám jsou vymezeny v předloženém návrhu organizačního řádu).

  ASF schvaluje návrh Organizačního řádu Střediska vědeckých informací (20/0/0).

 11. Různé

  Anketa – hodnocení pedagogů studenty

  • Chromý vysvětlil, že je nutné jmenovat nového delegáta ASF k zajištění ankety hodnocení pedagogů, protože dosavadní členové již dokončili své studium.
  • ASF deleguje Bc. Václava Navrátila do funkce studentského organizátora ankety hodnocení pedagogů. Do týmu organizátorů dále deleguje: Bc. Martina Šimona (20/0/0).

  Kupní smlouva – pozemek Rejvíz

  • Chromý představil návrh COSBI, týkající se kupní smlouvy na pozemek v k.ú. Rejvíz, který fakulta dlouhodobě užívá, ale právně jí nenáleží.
  • Zeisek navrhl, že ASF by o předloženém návrhu neměl hlasovat, neboť nemá dostatek podkladů.
  • Weiser se tázal na původ finančních prostředků, z nichž má být koupě pozemku hrazena. Přesnou odpověď nikdo neznal (jednání nebyl přítomen zástupce COSBI ani tajemnice fakulty).
  • Půta rozporoval proceduru předložení návrhu (ASF obdržel návrh nikoliv od tajemnice fakulty, nýbrž přímo z COSBI) a vznesl dotaz na využití terénní stanice Rejvíz, požadoval upřesnění pozemkové situace.
  • Taufmannová vyjádřila pochybnosti k správnosti předloženého návrhu usnesení. Uvedla, že jednotlivé části návrhu usnesení si odporují (na jedné straně senát bere na vědomí možnost nákupu a na druhé straně s nákupem souhlasí).
  • Blažek a Chromý vysvětlili senátu podstatu pozemkových úprav, kdy velmi často po zjištění faktického stavu v terénu dochází k následné nápravě vlastnických vztahů a zpřesnění evidence. Zopakovali, že se jedná o pozemek, který fakulta – zejména pak geologická sekce – užívá (pozemek je plotem přičleněn k našemu areálu), Pozemkový fond ČR podobné pozemky nabízí ke koupi v první řadě uživatelům, cena pozemku vychází z obecně platných předpisů.
  • ASF PřF vzal na vědomí informaci o možnosti nákupu pozemku par. č. 92/2 k. ú. Rejvíz, který bezprostředně navazuje na přilehlý pozemek ve správě UK v Praze, PřF a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR na nákup pozemku o výměře 411m2 za nabídnutou cenu 41 210,-Kč (21/0/0).

  „Studenti studentům“ (Poříčí + služby v 1. týdnu výuky)

  • ASF děkuje kol. Gahurovi, Huňové, Chudobovi, Matouškovi, Navrátilovi, Taufmannové a Třískalovi za reprezentování ASF na zápisových kurzech 1. ročníků bakalářského studia. Dále pak kol. Brettlové, Dolejšovi, Janštovi, Kočové, Machynovi, Máslovi, Korittové, Lhotskému, Pichrtové, Říhové, Šolcovi, Varadinové, Vokaté, Vosolsobě, Weiserovi a Zeiskovi za aktivní participaci při zajištění soustředění studentů 1. ročníků na biologické sekci.
  • Proděkanka doc. Dzúrová vyzvala SKAS k organizování týdne „Studenti studentům“ v průběhu 1. týdne akademického roku, resp. k zajištění informačních a poradenských míst pro nové studenty v jednotlivých budovách fakulty.
  • ASF pověřuje Richarda Chudobu koordinací přípravných prací a zajištěním personálního zabezpečení týdne „Studenti studentům“ (1. – 5. 10. 2007) ze strany ASF. Přijato tichým souhlasem.

  Termíny zasedání AS v zimním semestru akademického roku 2007/2008

  • Předsednictvo ASF stanovilo termíny zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty v zimním semestru akademického roku 2007/2008 následovně: 26. 10. 2007, 23. 11. 2007, 14. 12. 2007, 11. 1. 2008, 15. 2. 2008.
  • Dle sdělení AS UK se zasedání Akademického senátu Univerzity Karlovy uskuteční ve dnech: 12. 10. 2007, 30. 11. 2007, 25. 1. 2008.

  Identifikační údaje členů ASF

  • Předsednictvo ASF vyzvalo členy ASF, aby předsedovi nahlásili: členové ZKAS – osobní číslo zaměstnance a číslo katedry, členové SKAS – datum a místo narození, adresu bydliště, číslo OP, obor studia a číslo účtu. (Nejpozději do příštího zasedání ASF, tj. 26. 10. 2007).

  Informace místopředsedy ASF Richarda Chudoby

  • Místopředseda upozornil na nové opatření děkana 19/2007, týkající se uznávání již jednou splněných předmětů.
  • Dále upozornil, že ne všechny katedry pochopily zcela správně pravidla konání státních závěrečných zkoušek. Klasifikace je více v moci komise: při průměru 1,5 se komise může přiklonit k oběma hodnotám.
  • Vyzval studijní oddělení, zda by mohlo aktivněji informovat studenty o poplatcích za delší studium. (Týká se zejména studentů, kteří studují 2 obory.)
  • Informoval o postupu rekonstrukčních prací v budově studijního oddělení. Rekonstrukce půdy a místnost ASF, resp. SKAS je před dokončením. Místnost bude vybavena z prostředků fakulty/děkanátu (ne z rozpočtu ASF).

Příští zasedání ASF se uskuteční 26. 10. 2007 v 9:00 v Levé rýsovně, Albertov 6, Praha 2.

Přijatá usneseni

 1. ASF schvaluje zapisovatelem Zeiska (20/0/0).
 2. ASF schvaluje program zasedání (20/0/0).
 3. ASF schvaluje zápis ze zasedání ASF 15. 6. 2007 (20/0/0).
 4. ASF schvaluje Návrh podmínek pro přijetí ke studiu do bakalářského a navazujícího magisterského studia na UK v Praze PřF v akademickém roce 2008 / 2009 (20/0/0).
 5. ASF se kladně vyjádřil k návrhu děkana fakulty, jmenovat vedoucím katedry buněčné biologie doc. RNDr. Petra Folka, CSc (19/0/1).
 6. ASF schvaluje návrh Organizačního řádu Střediska vědeckých informací (20/0/0).
 7. ASF deleguje Bc. Václava Navrátila do funkce studentského organizátora ankety hodnocení pedagogů. Do týmu organizátorů dále deleguje: Bc. Martina Šimona (20/0/0).
 8. ASF PřF vzal na vědomí informaci o možnosti nákupu pozemku par. č. 92/2 k. ú. Rejvíz, který bezprostředně navazuje na přilehlý pozemek ve správě UK v Praze, PřF a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR na nákup pozemku o výměře 411m2 za nabídnutou cenu 41 210,- Kč (21/0/0).
 9. ASF pověřuje Richarda Chudobu koordinací přípravných prací a zajištěním personálního zabezpečení týdne „Studenti studentům“ (1. – 5. 10. 2007) ze strany ASF. Přijato tichým souhlasem.

Akce dokumentů