E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 09. 02. 2007

(2. řádné zasedání)
Přítomni:
Baxa, Berka, Blahůt, Blažek, Huňová, Chromý, Chudoba, Král, Liberda, Lorenc, Mašková, Navrátil, Opluštil, Plášil, Půta, Sklenář, Sakala, Spurná, Taufmannová, Votýpka, Weiser, Zeisek (22)
Omluveni:
Gahura, Matoušková, Šímová, Velemínská, Zusková (5)
Nepřítomni:
Kuthan (1)
Náhradníci:
Havlíček, Jedelský, Sedlák (3)
Hosté:
Folk, Horák, Matějka, Kolářová, Kovář, Švecová, Vilímová, Zima

Program zasedání

 1. Schválení náhradníků
 2. Schválení zapisovatele
 3. Schválení programu zasedání
 4. Schválení zápisů ze zasedání ASF 5. 1. 2007 a z mimořádného zasedání 29. 1. 2007
 5. Biotechnologické centrum AV ČR a UK – Vestec
 6. Zřízení Střediska biologického vzdělávání (SBV) a Organizační řád SBV
 7. Provozní a investiční rozpočet UK v Praze, PřF 2007
 8. Volby do AS UK v Praze
 9. Novela Statutu PřF UK v Praze
 10. Různé

Průběh zasedání

 1. ASF schválil náhradníky: Havlíčka za Matouškovou (23/0/0), Sedláka za Velemínskou (23/0/0) a později během zasedání Jedelského za Gahuru (25/0/0).
 2. ASF schválil zapisovatele V. Zeiska (23/0/0).
 3. ASF schválil program zasedání (23/0/0).
 4. ASF schválil zápisy ze zasedání dne 5. 1. 2007 (a, b) a z mimořádného zasedání dne 29. 1.  2007 (23/0/0).
 5. Biotechnologické centrum

  Děkan informoval o mimořádné konzultativní poradě KD 8. 2. 2007 a jednáních souvisejících s přípravou projektového návrhu Biotechnologického centra ve Vestci ve spolupráci s AV ČR pro financování z fondů EU. Seznámil ASF s obsahem odpovědi na dopis p. rektora k záležitosti a požádal senát o podporu s tím, že totéž učiní na VRF 15. 2. Mezi hlavními argumenty jsou komplementarita (nikoli konkurence) s projektem dostavby minikampusu Albertov, dostatečný lidský potenciál k pokrytí témat obou projektů a dosažitelnost jinak nezískatelných financí.

  Folk vysvětlit financování projektu, které bude probíhat výhradně ze zdrojů EU, pročeš bude muset být založeno zájmové sdružení právnických osob AV a UK.

  Následovala diskuze, ve které vystoupili Votýpka, Weiser, Baxa, Blažek.

  ASF bere na vědomí informaci o návrhu projektu Biotechnologického centra ve Vestci, který může vzniknout dohodou mezi AV ČR a UK v Praze jako projekt výhodně financovatelný z prostředků EU. ASF vyjadřuje podporu jednání o projektech „kampus Albertov“ a „Biotechnologické centrum ve Vestci“ s tím, že oba projekty z hlediska rozvoje fakulty resp. univerzity nevnímá s ohledem na různé zdroje a zacílení jako duplicitní, nýbrž komplementární (23/0/0).

  Děkan poděkoval za jednomyslného rozhodnutí senátu, bude pokračovat v dalších jednání.

 6. Středisko biologického vzdělávání

  ASF projednal Opatření děkana UK v Praze, PřF o zřízení účelového zařízení Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty, Střediska biologického vzdělávání a Opatření děkana UK v Praze, PřF – Organizační řád Střediska biologického vzdělávání zřízeného ke dni 1. 3. 2007.

  Geneze návrhu: Na zasedání ASF 8. 12. 2006 žádala paní prod. Vilímová a prof. Horák AS o vyjádření ke zřízení Centra učitelského studia biologie jako účelového zařízení biologické sekce. Z předložených materiálů vyplývalo, a ASF byl ujištěn, že zřízení Centra je záležitostí čistě biologické sekce a nebude mít vliv na ostatní součásti fakulty. ASF odložil vyjádření na lednové zasedání. Přijal pouze výzvu vedení fakulty ve věci vytvoření koncepce přírodovědného vzdělávání.

  Na zasedání ASF 5. 1. 2007 žádala paní prod. Vilímová ASF o vyjádření k organizačnímu řádu Centra, resp. při představení návrhu byl ASF upozorněn na změnu názvu – tedy k Organizačnímu řádu Střediska biologického vzdělávání. AS se tedy dle čl. 10 Statutu PřF UK v Praze vyjádřil k předloženému návrhu (11-pro, 0-proti, 14-zdržel).

  Zástupci ASF (Berka, Chromý) a zástupci biologické sekce (prod. Vilímová, prof. Horák) projednali zřízení Střediska učitelství biologie s právničkou fakulty. Výsledek: Jsou možnosti – zřízení (1) nového účelového zařízení, tedy nového pracoviště ať už sekce nebo fakulty (návrh na zřízení schvaluje ASF, s odvoláním na Statut PřF UK v Praze), nebo (2) oddělení některého ze stávajících pracovišť biologické sekce (Statut PřF UK v Praze v tomto případě neukládá žádnou kompetenci ASF). V případě (1) se ASF navíc vyjadřuje k Organizačnímu řádu Střediska.

  Zřízení střediska (tehdy jako Centra učitelského studia biologie) bylo projednáno VR biologické sekce a VRF dne 7. 12. 2006.

  Švecová nepovažuje za dobré oddělovat organizaci biologického vzdělávání od katedry didaktiky a navrhla vznik oddělení uvnitř katedry. Poukázala, že je potřeba vyjasnit vizi učitelství na PřF a vzít v potaz návaznost na další aprobační předpisy.

  Vilímová vyjádřila názor, že vznik Střediska zlepší možnosti výzkumu na katedře didaktiky. Náplň Střediska se týká všech kateder Biologické sekce (komunikace s olympioniky, semináře pro učitele apod.). Středisko ulehčí administrativní zátěži katedry.

  Horák uvedl, že Středisko bude zřízeno jako servisní pracoviště Biologické sekce, přičemž administrativně-technická podpora učitelského studia biologie bude jen jedním z jeho úkolů. Zdůraznil, že katedra didaktiky bude i nadále zajišťovat výuku didaktiky.

  Weiser uvedl, že oddělení katedry je dle statutu vědeckovýzkumné pracoviště, že na zajištění organizace jsou určena účelové pracoviště.

  V diskuzi dále vystoupili Votýpka, Chromý, Zeisek, Havlíček, Matějka.

  Na závěr diskuze Chromý zdůraznil, že ASF nepřísluší hodnotit činnost jednotlivých kateder. Vyjádřil naději, že vedení biologické sekce a katedry didaktiky biologie zohlední při svém rozhodování názory a podněty, které zazněly na dosavadních jednáních ASF ve věci zřízení Střediska. Zdůraznil, že z legislativního hlediska nejsou překážky pro to, aby ASF o předložených návrzích hlasoval.

  ASF v souladu s čl. 6 odst. 3 Statutu PřF UK v Praze schvaluje Opatření děkana UK v Praze, PřF o zřízení účelového zařízení Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty, Střediska biologického vzdělávání. (17/1/7)

  ASF v souladu s čl. 10 odst. 2 Statutu PřF UK v Praze vyjadřuje souhlas s Opatřením děkana UK v Praze, PřF – Organizačním řádem Střediska biologického vzdělávání zřízeného ke dni 1. 3. 2007 (24/0/1).

 7. Provozní a kapitálový (investiční) rozpočet PřF, 2007

  Tajemnice představila provozní a kapitálový (investiční) rozpočet. Investiční rozpočet byl sestaven na jednáních KD. Peníze budou rozděleny mezi sekce mimo sekci Chemie (kvůli pokračující rekonstrukci H8). Prostředky na přístroje se rozpočítají až poté, co bude známá jejich přesná výše.

  Lorenc poukázal na chybu v součtu v položce „stavby“. Chyba předkladatelkou návrhu opravena.

  Blažek se dotázal, proč jsou přestavby ve V7 chápány jako celofakultní akce. Tajemnice odpověděla, že se jedná jen o formální zařazení z důvodu problémů s územním plánem.

  Sakala se zeptal, zda existuje nějaká vize rekonstrukce A6. Tajemnice odpověděla, že celá budova A6 by se měla rekonstruovat během dalších 5 let. Začne se rekonstrukcí chodby 1. p.

  ASF schvaluje provozní a kapitálový (investiční) rozpočet PřF na rok 2007 (25/0/0).

 8. Volby do ASUK

  Chromý informoval ASF o událostech, které se odehrály po mimořádném zasedání ASF 29. 1. 2007. Předsednictvo ASF zaslalo dne 31. 1. 2007 předsednictvu AS UK žádost o přezkoumání stanoviska hlavní volební komise pro volby do AS UK (HVK). Dne 5. 2. 2007 ASF obdržel dopis předsedy HVK, jímž vyhlašuje rozhodnutí HVK o opakování voleb na PřF UK v Praze. Ve dnech 6. a 7. 2. 2007 Chromý informoval o „kauze volby“ vedení fakulty, proběhly konzultace s fakultní právničkou. Dne 7. 2. 2007 Chromý požádal předsedu HVK o zdůvodnění rozhodnutí HVK (naplnění podstaty čl. 8 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS UK v Praze) a na zasedání ASF (9. 2. 2007) pozval v souladu s čl. 7 odst. 1 Statutu UK v Praze zástupce PřF v AS UK a v předsednictvu AS UK doc. Fryntu.

  ASF dosud neobdržel stanovisko předsednictva AS UK ani zdůvodnění HVK.

  Chromý upozornil na možná rizika, která pramení z neúčasti volených zástupců PřF v AS UK (na 1. zasedání AS UK proběhne volba předsedy a předsednictva, komisí a jejich předsedů – bez zastoupení PřF, v jarních měsících se budou diskutovat i ekonomické otázky – rozpočet UK apod.).

  Chromý upozornil, že ASF dosud neobdržel vyjádření předsednictva AS UK k žádosti o přezkoumání stanoviska HVK ani zdůvodnění HVK k uplatnění čl. 8 odst. 1 VaJ řádu AS UK v Praze. Předložil k diskuzi čtyři variantní návrhy možných usnesení ASF.

  Jedelský uvedl, že nelze očekávat, že by HVK vzala zpět své rozhodnutí. Vyjádřil své pochybnosti o způsobu, jakým HVK zdůvodnila své rozhodnutí. Situaci, kdy PřF UK nebude mít zástupce na ustavující schůzi ASUK považuje za nepříjemnou.

  Huňová poukázala, že v případě opakovaných voleb lze předpokládat výrazně nižší volební účast, proto se obává o důvěru akademické obce v akademický senát. Podobný názor vyslovil i Baxa.

  Havlíček a Berka navrhují vyčkat na odpověď předsednictva ASUK.

  Zeisek navrhuje oficiální cestou pozvat doc. Fryntu na jednání ASF. Poukázal na to, že princip elektronických voleb byl schválen ASUK ve vnitřním předpisu fakulty, nechápe tedy, proč je nyní zpochybňován.

  ASF žádá AS UK v Praze o vyjádření, zda postup a rozhodnutí hlavní volební komise pro volby do AS UK v Praze byly v souladu s Volebním a jednacím řádem AS UK v Praze. Do obdržení stanoviska AS UK nebude ASF dále o volbách do AS UK jednat (24/0/1).

 9. Novela Statutu PřF UK v Praze

  Děkan připomněl, že v minulém období byl vypracován nový kariérní řád, který bezesporu představuje stimulační prvek pro kvalifikační postup pracovníků. Přesto se ukazuje mezera v původním záměru podpořit na vrcholu kariérní pyramidy perspektivní osobnosti: bez silného kriteriálního filtru lze „cestou zdola“ poměrně snadno prosazovat dlouhodobé smlouvy zejména s pracovníky v důchodovém věku. To může hrozit návratem k nevyvážené věkové struktuře jako tomu bylo na některých sekcích v 90. letech. Děkan podporuje novelu připravenou prod. Herbenem.

  Berka detailně informoval o probíhajících úpravách předpisu a vyzval členy ASF k zasílání připomínek k navrženým úpravám.

 10. Různé

  Jedelský informoval o možnostech seminářů ACSA.

  Chudoba stručně informoval o dalším vývoji po konferenci o výuce na katedře Biochemie.

  Doplnění složení legislativní komise

  Chromý navrhuje Matouška, Sakalu a Sklenáře. Sakala a Sklenář s návrhem nesouhlasí. Chudoba navrhuje Weisera.

  ASF schválil Weisera a Matouška za členy legislativní komise (25/0/0).

  Provozní záležitosti

  ASF vzal na vědomí informaci o plánované trase nového kabelového vedení 110 kV a optospoje mezi TR Pankrác a TR Karlov, který povede přes pozemky UK v Praze ve správě Přírodovědecké fakulty p.č. 1411, p.č. 1413/1, p.č.1413/2, p.č.1548 a p.č.1524 v k.ú. Nové Město, obec hl. m. Praha.

  ASF souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Univerzitou Karlovou v Praze a PREdistribuce, a.s. pro účely uložení a provozování zařízení distribuční soustavy, pokud nebude dotčen plánovaný rozvoj fakulty (25/0/0).

  Archivace písemností (čl. 33 VaJ řádu PřF UK v Praze)

  Chromý informoval ASF o skutečnosti, že k protokolárnímu předání písemností dle čl. 33, odst. 3 Volebního a jednacího řádu ASF dojde po návratu bývalého předsedy ASF Matouška ze zahraničí.

  Elektronické volby do AS fakult a AS UK v Praze

  První pracovní schůzka legislativní komise AS UK na toto téma se uskuteční dne 21. února 2007, v 16.00 v Zelené posluchárně.

  ASF pověřuje Chudobu a Berku zastupováním ASF na pracovní schůzce legislativní komise AS UK k elektronickým volbám do AS fakult a AS UK, která se uskuteční dne 21. 2. 2007 (25/0/0).

Příští zasedání se uskuteční dne 16. března 2007 od 9.00 v Levé rýsovně, Albertov 6.

Přijatá usneseni

 1. ASF bere na vědomí informaci o návrhu projektu Biotechnologického centra ve Vestci, který může vzniknout dohodou mezi AV ČR a UK v Praze jako projekt výhodně financovatelný z prostředků EU. ASF vyjadřuje podporu jednání o projektech „kampus Albertov“ a „Biotechnologické centrum ve Vestci“ s tím, že oba projekty z hlediska rozvoje fakulty resp. univerzity nevnímá s ohledem na různé zdroje a zacílení jako duplicitní, nýbrž komplementární. (23/0/0)
 2. ASF v souladu s čl. 6 odst. 3 Statutu PřF UK v Praze schvaluje Opatření děkana UK v Praze, PřF o zřízení účelového zařízení Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty, Střediska biologického vzdělávání. (17/1/7)
 3. ASF v souladu s čl. 10 odst. 2 Statutu PřF UK v Praze vyjadřuje souhlas s Opatřením děkana UK v Praze, PřF – Organizačním řádem Střediska biologického vzdělávání zřízeného ke dni 1. 3. 2007. (24/0/1)
 4. ASF schvaluje provozní a kapitálový (investiční) rozpočet PřF na rok 2007 (25/0/0).
 5. ASF žádá AS UK v Praze o vyjádření, zda postup a rozhodnutí hlavní volební komise pro volby do AS UK v Praze byly v souladu s Volebním a jednacím řádem AS UK v Praze. Do obdržení stanoviska AS UK nebude ASF dále o volbách do AS UK jednat. (24/0/1)
 6. ASF schválil Weisera a Matouška za členy legislativní komise (25/0/0).
 7. ASF souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Univerzitou Karlovou v Praze a PREdistribuce, a.s. pro účely uložení a provozování zařízení distribuční soustavy, pokud nebude dotčen plánovaný rozvoj fakulty (25/0/0).
 8. ASF pověřuje Chudobu a Berku zastupováním ASF na pracovní schůzce legislativní komise AS UK k elektronickým volbám do AS fakult a AS UK, která se uskuteční dne 21. 2. 2007 (25/0/0).

Akce dokumentů