E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z mimořádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 29. 01. 2007

Přítomni:
Baxa, Berka, Blahůt, Gahura, Huňová, Chromý, Chudoba, Král, Kuthan, Liberda, Lorenc, Navrátil, Opluštil, Plášil, Půta, Sakala, Sklenář, Spurná, Šímová, Taufmannová, Velemínská, Votýpka, Weiser, Zeisek, Zusková (25)
Omluveni:
Blažek, Matoušková (2)
Nepřítomni:
Mašková (1)
Náhradníci:
Havlíček, Marada (2)
Hosté:
Cvrčková, Jedelský, Lešetický, Neustupa, Šatra, Žárský

Program zasedání

 1. Slib člena AS PřF UK v Praze
 2. Schválení náhradníků
 3. Schválení zapisovatele
 4. Schválení programu
 5. Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze

Průběh zasedání

 1. Mgr. Irena Šímová složila slib člena AS PřF UK v Praze.
 2. Akademický senát schválil náhradníky Havlíčka za Blažka a Maradu za Blažka (23/0/0).
 3. Schválení zapisovatele AS schválil zapisovatele Zeiska (25/0/0).
 4. AS schválil program mimořádného zasedání (25/0/0).
 5. Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze

  Chromý stručně shrnul události, které nastaly po volbách do AS UK: Volby proběhly 6.–9. 11. 2006, hlavní volební komise (HVK) následně požádala o vysvětlení pojmu „standardní elektronický způsob“, což bylo učiněno. AS PřF byl o průběhu voleb a jejich výsledcích informován na zasedání 8. 12. 2006. AS PřF přijal na svém zasedání 5. 1. 2007 usnesení, kterým potvrdil výsledek voleb (19/0/1). 24. ledna 2007 hlavní volební komise prohlásila volby do AS UK na PřF UK za neplatné. AS PřF obdržel tuto informaci 25. 1. 2007. Předsednictvo AS PřF svolalo mimořádné zasedání senátu na 29. 1. 2007, a to s ohledem na dodržení předepsaných lhůt případného opakování voleb (20. a 21. 2. 2007). Cvrčková 26. ledna 2007 podala podnět k přezkoumání rozhodnutí hlavní volební komise.

  Senátoři byli před mimořádným zasedáním AS seznámeni s následujícími materiály, které jsou přílohou zápisu:

  Chromý uvedl, že existují dvě alternativy – souhlasit s rozhodnutím hlavní volební komise a opakovat volby, nebo s rozhodnutím volební komise nesouhlasit a trvat na platnosti voleb.

  Proběhla přibližně hodinová diskuze.

  Na úvod diskuze vystoupil Lešetický (současný senátor AS UK za PřF), který nabídl zprostředkování komunikace mezi AS PřF a AS UK.

  Jedelský uvedl, že podle svých poznatků by AS UK kladně hodnotil vyhlášení nových voleb a zajistil by účast zástupců PřF na únorovém zasedání (23. 2. 2007).

  Zusková nesouhlasí s opakováním voleb, navrhla podat žádost AS UK o přešetření rozhodnutí hlavní volební komise s poukazem na článek 8 odstavec 1 Volebního a jednacího řádu AS UK.

  Lorenc datoval jednotlivé události předcházející rozhodnutí HVK: 6.–9. 11. 2006 volby, 16. 11. 2006 dopis od HVK (e-mail), odpověd úředně odešla 8. 12. 2006, poté následovalo až rozhodnutí HVK ze dne 24. 1. 2007. Lorenc dále zopakoval výsledky voleb, ze kterých byl patrný velký odstup mezi 2. a 3. místem. Nedošlo tedy k pochybení, které by mělo vliv na pořadí zvolených členů a náhradníků.

  Neustupa považuje elektronický způsob voleb za demokratičtější a vhodný pro prostorově rozprostraněnou fakultu jako naše, neboť na velkých fakulách je při papírových volbách velmi nízká účast (jednotky procent). Považuje rozhodnutí HVK v rozporu s preambulí statutu. Zdůraznil, že AS PřF UK není podřízen AS UK. Uvedl, že je sice žádoucí mít zástupce v AS UK, ale nestane se nic závažného, pokud ho tam nějaký čas mít nebudeme.

  Cvrčková navázala na Neustupu. Citovala ze zápisu zasedání AS UK ze dne 19. ledna 2001, kdy se stal podobný případ na FHS:

  „MUDr. Sucharda (1. LF) konkretizoval postup, který použila dílčí volební komise FHS. I když postup zvolený dílčí volební komisí FHS nebyl zcela v souladu s Volebním a jednacím řádem AS UK, zajistil tento postup, aby nemohlo dojít k ovlivnění výsledku voleb. Vzhledem k některým nepřesným ustanovením Volebního a jednacího řádu AS UK jej pravděpodobně bude nutno novelizovat.“

  Navazující vystoupení J. M. rektora UK … „U vnitřních předpisů se přimlouvá především pro sledování jejich smyslu, podstaty věci. Literu legislativy pak lze diskutovat a zlepšovat. Pokud nelze z podstaty věci zpochybnit volbu členů senátu, pak volby proběhly v pořádku. Vše je založeno na vzájemné důvěře, ať budou předpisy jakékoliv, jistá míra vzájemné důvěry je nutná vždy.“

  Jedelský konstatoval, že nejzásadnějším problémem je nekomunikace mezi zástupci fakulty v AS UK a AS PřF zejména za situace, kdy má PřF UK svého zástupce v předsednictvu a legislativní komisi AS UK. Zdůraznil, že nelze vyhlásit nové volby a zároveň žádat o přezkoumání. Přiklání se k přezkoumání rozhodnutí HVK.

  V diskuzi rovněž vystoupili Havlíček, Půta, Chudoba.

  Na návrh Neustupy, který v souladu s čl. 31 Volebního a jednacího řádu AS PřF podpořili Zusková a Půta, AS PřF přijal usnesení:
  AS PřF neakceptuje rozhodnutí hlavní volební komise. Domnívá se, že volby na PřF proběhly v duchu univerzitních principů a jejich opakování odmítá (26/0/0).

  Zusková navrhla, aby předsednictvo vytvořilo doprovodný dopis k usnesení.

Příští zasedání se uskuteční dne 9. února 2007 od 9.00 v Mineralogické posluchárně, Albertov 6.

Přijatá usneseni

 1. AS PřF neakceptuje rozhodnutí hlavní volební komise. Domnívá se, že volby na PřF proběhly v duchu univerzitních principů a jejich opakování odmítá. (26/0/0)

Akce dokumentů