E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis z mimořádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 13. 11. 2007

(2. mimořádné zasedání)
Přítomni:
Baxa, Gahura, Chromý, Chudoba, Lorenc, Mašková, Navrátil, Opluštil, Plášil, Půta, Šimon, Šímová, Velemínská, Zeisek, Zusková (15)
Omluveni:
Berka, Blažek, Čihař, Huňová, Kuthan, Liberda, Matoušková, Sakala, Sklenář, Spurná, Taufmannová, Votýpka, Weiser (13)
Nepřítomni:
(0)
Náhradníci:
Matoušek za Berku, Puldová za Spurnou (2)
Hosté:
doc. Folk, prof. Gaš, prof. Kovář, doc. Zima

Program zasedání

 1. Schválení náhradníků
 2. Schválení zapisovatele
 3. Schválení programu zasedání
 4. Biotechnologické centrum (BIOCEV z.s.p.o) – zakladatelská smlouva a stanovy, vnitřní dohoda o zajištění účasti UK

Průběh zasedání

 1. ASF schválil náhradníky (16/0/0)
 2. ASF schválil zapisovatele (16/0/0).
 3. ASF schválil program zasedání (16/0/0).
 4. Biotechnologické centrum Vestec – zakladatelská smlouva a stanovy

  Předseda AS zahájil mimořádné zasedání a zrekapituloval důvody jeho svolání (dokumenty k BIOCEV je třeba na zúčastněných fakultách projednat do 19. 11. 2007 tak, aby mohly být předloženy k projednání AS UK, které se uskuteční 30. 11. 2007). Následovalo představení dokumentů a rozprava.

  Pan děkan zahájil poděkováním za operativní svolání mimořádného zasedání a s povděkem kvitoval, že věc vzalo za svou i vedení UK a J. M. rektor UK.

  Pokračoval doc. Folk zastupující doc. Tachezyho. Upozornil na nejdůležitější změnu v dokumentech, které byly AS zaslány před zasedáním. Změna se týká Stanov BIOCEV, resp. článku 6-6 Stanov, kde se dle požadavku partnerů ve Sdružení (AV ČR) mění možnost vystoupení jednotlivého člena z projektu.

  Chromý zrekapituloval, že budeme hlasovat o Stanovách zájmového sdružení právnických osob BIOCEV z.s.p.o. s upraveným odstavcem 6.6.

  Prorektor Gaš doplnil, že díky složité proceduře při schvalování konečného návrhu s partnery z AV ČR jsme v situaci nepřipravenosti OP na úrovni vlády a ministerstva měli více času připravit projekt. Jde o závažný a složitý projekt. Největší podobný projekt bude za asi 10 mld. poblíž Brna (MUNI + AV). Pan prorektor doporučuje schválení projednávaných dokumentů.

  Zusková uvedla, že jak známo, není možné toto financování ze strukturálních fondů čerpat pro Prahu. Uvedená adresa v dokumentech pro BIOCEV však uvádí sídlo na Praze 4. Prof. Gaš a Chromý uvedli, že rozhodující je cílová lokalita projektu.

  Navrátil se zeptal na financování provozu po dostavení. Na jakou dobu je plánován výhled po vyčerpání strukturálních fondů? Podle prof. Gaše je to největší problém všech podobných projektů. V mezidobí je nutné najít jiné zdroje financování. Předpokládá, že BIOCEV získá relativní samostatnost a musí najít další zdroje. Podle doc. Folka je to kritérium pro MŠMT i Brusel (EU), takže projekt musí být podpořen studiemi a kalkulacemi udržitelnosti na dalších asi 20 let. ČR nemá dohodnuté nastavení parametrů, které by uchazečům měly limitovat podmínky. Nevíme, jak přesně bude zadání ve vyhlašovací dokumentaci. Podle Rady vlády pro vědu a výzkum a MŠMT není zcela jasné, co zbude pro vědeckou infrastrukturu, která bude mimo operační programy. To se Prahy týká velice negativně (má 45 % výzkumné kapacity ČR, ale nedostane podporu). Je to jeden z hlavních důvodů, proč se v projektu angažovat – nečinnost nás potenciálně připravuje o zdroje.

  Baxa se zeptal, zda dotace EU jsou určeny pouze na výstavbu, resp. z jakých prostředků bude hrazen provoz instituce? Doc. Folk uvedl, že není jasné, na kterou z kategorií financování (od infrastruktury po činnost) bude při financování dán důraz. Národní plán výzkumu 3 je určen speciálně k financování takovýchto projektů (ale na ty, které nebudou v OP, nemusí nic zbýt). Bude záležet na nastavení kritérií, kde silným hráčem je i Brno a AV ČR. Jde i o změnu zákona. U nás dnes není instituce, která by byla schopna sama požádat o příslušné zdroje (jsou nutná konsorcia). Brusel se doposud nevyjádřil k našemu konsorciu právnických osob. Brno usiluje o novou organizačně-právní kategorii.

  Navrátil se zeptal na odst. 5-3 Stanov, kde se uvádí, že duševní vlastnictví se bude řešit zvláštním smluvním dokumentem. Podle doc. Folka tento dokument ještě není, UK však má ve správní radě dostatečně silnou pozici, aby zvrátila příp. návrh, nepříznivý pro UK. Zatím stále není na čem se dohodnout (není úplně jasná výsledná forma). Prod. Zima uvedl, že v původním znění byl odstavec delší, z důvodů malé předpovídatelnosti byl právníky záměrně zjednodušen.

  Rozprava ukončena.

  Chromý zopakoval, že v průběhu zasedání došlo na návrh předkladatele k úpravě odstavce 6.6. Stanov:

  6.6. Člen sdružení nesmí ze sdružení vystoupit za situace, kdy by jeho vystoupení mohlo zásadním způsobem poškodit sdružení nebo vést k porušení jeho povinností plynoucích ze závazků sdružení ke třetím osobám, zejména poskytovatelům dotace na výstavbu BIOCEV. Správní rada ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení oznámení člena sdružení o záměru vystoupit ze sdružení zaujme usnesením stanovisko k možným následkům vystoupení ze sdružení a vlivu vystoupení na další činnost a závazky sdružení. Konečné oznámení člena o vystoupení ze sdružení musí být v písemné formě doručeno správní radě nejpozději do 30. září běžného kalendářního roku.

  Následující věta „jestliže se však valná hromada na základě návrhu správní rady usnesla na tom, že záměr člena vystoupit ze sdružení odporuje podmínce podle první věty tohoto bodu, je vystoupení člena k 1. lednu následujícího kalendářního roku vyloučeno“ se z návrhu vypouští.

  AS PřF UK v Praze souhlasí:

  1. s návrhem Zakladatelské smlouvy zájmového sdružení právnických osob BIOCEV z.s.p.o.,
  2. s návrhem Stanov zájmového sdružení právnických osob BIOCEV z.s.p.o. a
  3. s návrhem Dohody o zajištění účasti Univerzity Karlovy v Praze na činnosti BIOCEV z.s.p.o.
  (17/0/0)

Příští zasedání ASF se uskuteční 23. 11. v 9.00 v levé rýsovně, Albertov 6.

Přijatá usneseni

 1. AS PřF UK v Praze souhlasí:
  1. s návrhem Zakladatelské smlouvy zájmového sdružení právnických osob BIOCEV z.s.p.o.,
  2. s návrhem Stanov zájmového sdružení právnických osob BIOCEV z.s.p.o. a
  3. s návrhem Dohody o zajištění účasti Univerzity Karlovy v Praze na činnosti BIOCEV z.s.p.o.
  (17/0/0)

Akce dokumentů