E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 16. 06. 2006

(6. zasedání)
Přítomni:
Blažek, Hruška, Chromý, Chudoba, Jedelský, Král, Kuthan, Lev, Lorenc, Matoušek, Matoušková, Opluštil, Peksa, Pluháčková, Půta, Rajman, Sakala, Senčík, Šímová, Velemínská, Vyskočil, Weiser, Zusková (23)
Omluveni:
Štastná, Třískala, Votýpka (3)
Nepřítomni:
Nesměrák (1)
Náhradníci:
Kafka, Plášil (2)
Hosté:
Kovář, Kolářová, Jelínek, Matolín, Flégr, Dzúrová, Matějka, Gahura
 1. AS schválil náhradníky Plášila za Třískalu (20/0/0) a Kafku za Šťastnou (21/0/0).
 2. AS schválil program zasedání (21/0/0).
 3. AS zkontroloval a schválil zápisy z minulých mimořádných zasedání (21/0/1).
 4. Rozdělení státního neinvestičního příspěvku na rok 2006

  Děkan fakulty Pavel Kovář stručně zrekapituloval postup tvorby návrhu rozpočtu. Tajemnice Hana Kolářová osvětlila tvorbu rozpočtu, především postup výpočtu některých jeho položek. Jiří Blažek přednesl stanovisko ekonomické komise. Ekonomická komise doporučuje AS tento návrh rozdělení prostředků ke schválení.

  Proběhla diskuse především o tzv. skryté solidaritě biologie ve prospěch celku, ve které děkan Pavel Kovář a Jiří Blažek vysvětlili další aspekty situace. Pavel Chromý upozornil na obdobnou solidaritu geografické sekce v tom, že jí nebylo umožněno podávat rozvojové programy a v tom, že jiné sekce získávají dotace na doktorské studenty školené na pracovištích Akademie věd, zatímco geografie partnerské pracoviště v AV nemá. Senát konstatoval, že biologická sekce letos čerpá menší podíl z dotací na pokrytí neudělených výzkumných záměrů, než jí byl přidělen v minulém roce. Senátoři Martin Kuthan a Petr Jedelský podali pozměňovací návrh: do tabulky „Přehled” v Rozdělení státní neinvestiční dotace na rok 2006 ve sloupci Solidarita, v řádku biologické sekce, vložit vysvětlující komentář: „Vzhledem k odlišnému poměru rozdělení dodatečných prostředků poskytuje biologická sekce solidaritu 1,8 milionu Kč.”

  AS hlasoval o pozměňovacím návrhu a schválil jej (24/0/0).

  Vedoucí KTV Svatopluk Matolín zdůvodnil nárůst rozpočtu katedry (přechod 4 zaměstnanců z platové třídy L1 na L2).

  AS schválil návrh rozdělení státního neinvestičního příspěvku na rok 2006 (23/0/1).

  AS schválil návrh biologické sekce na rozdělení sekčního rozpočtu na celosekční výdaje 20 350 000 Kč a zbytek na jednotlivé katedry (24/0/0).

  AS zmocňuje předsednictvo, aby schválilo rozdělení prostředků ostatních sekcí na sekční výdaje a katedry (24/0/0).

 5. AS schválil změnu kapitálového rozpočtu fakulty pro rok 2006 (biologická sekce: změna priorit ve stavebních akcích při zachování výše rozpočtu) (24/0/1).
 6. Vyjádření k návrhu na vyplacení tzv. třináctého platu

  Děkan fakulty Pavel Kovář a tajemnice Hana Kolářová osvětlili situaci kolem financí pro vyplacení poloviny 13. platu. Petr Jedelský kritizoval postup vedení fakulty ve věci deklarování vyplácení mezd a tvorby návrhových listů (viz Dopis katedrám na červen). Tajemnice Hana Kolářová upřesnila situaci kolem mezd a návrhových listů (konstatovala problém pouze na biologické sekci a způsob řešení).

  AS se vyjádřil kladně k návrhu děkana na vyplacení 13. platu ve výši 50 % (21/0/4).
 7. Strategie fakulty pro tvorbu fondů

  Petr Jedelský podal návrh usnesení: AS žádá vedení fakulty, aby na říjnovém zasedání AS předložilo fakultní strategie tvorby a využívání fakultních podílů fondů vyjmenovaných v §18 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb.

  AS hlasoval o návrhu a usnesení schválil (24/0/1).
 8. Anketa hodnocení výuky studenty

  Vedoucí ankety Jaroslav Flégr zhodnotil minulý ročník Ankety včetně reakcí vedoucích kateder na zveřejněné výsledky Ankety. Deklaroval vize do dalších ročníků (větší důraz na webovou propagaci Ankety, propojení výsledků v SIS atd.). Předložil změny v Anketě učiněné na základě návrhů vedoucích kateder   formulační změny dvou otázek a přidání otázky o obtížnosti předmětu.

  AS schválil navrhované změny (22/0/1).

  Navrhované změny nabývají platnost v probíhajícím anketě za akademický rok 2005/2006 (19/0/4).

 9. Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2007/2008

  Studijní proděkanka Dagmar Dzúrová osvětlila postup vzniku materiálu. Zdůraznila problém zařazení bakalářského oboru Geologie-biologie (rozpor: SVR biologické sekce nedoporučuje tento obor otevřít pro nedostatečnou úroveň studentů versus opačné stanovisko geologické sekce), poplatku za přijímací řízení (papírová vs. elektronická verze) a lékařském potvrzení na přihlášce. Proděkan Jehlička konstatoval, že obor je akreditován na geologické sekci a ta má právo na konečné rozhodnutí.

  Pavel Chromý upozornil na zbytečnost připojení zdravotního potvrzení k přihlášce ke studiu.

  Pozměňovací návrhy:
  1. Pavel Chromý – vypustit větu: „Každá přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře”. AS hlasoval o návrhu a schválil jej (13/8/4).
  2. František Půta – potvrzení lékaře nahradit čestným prohlášením studenta. O návrhu již nebylo hlasováno vzhledem k výsledkům předchozího hlasování.

  AS schválil dokument jako celek (25/0/0).

  AS doporučuje děkanovi, aby změnil poplatek za úkoly spojené s přijímacím řízením za elektronickou přihlášku na 400 Kč (25/0/0).

 10. Vyjádření k novým vedoucím kateder a ředitelům ústavů

  Martin Weiser přednesl argumenty na nepodpoření Martina Braniše do funkce ředitele ÚŽP, k jeho vystoupení následovala obsáhlá diskuze.

  Richard Chudoba a Petr Jedelský kritizovali fungování katedry biochemie v posledních letech.

  Akademický senát hlasoval o vyjádření k vedoucím kateder tajně s těmito výsledky:
  • Doc. RNDr. Josef Ježek, CSc., ÚAMVT (25/0/0)
  • Doc. RNDr. Martin Braniš, CSc., ÚŽP (0/17/8)
  • Prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc., Katedra fyzikální a makromolekulární chemie (22/2/1)
  • Doc. RNDr. Marie Stiborová, DrSc., Katedra biochemie (5/10/10)
  • Prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc., Katedra anorganické chemie (23/0/2)
  Akademický senát se vyjádřil kladně ke jmenování doc. Ježka, prof. Vohlídala a prof. Lukeše a vyjádřil se záporně ke jmenování doc. Braniše a doc. Stiborové.
 11. Volba předsednictva

  Akademický senát určil volební komisie ve složení: Pavel Chromý, Richard Chudoba, Miroslav Lorenc.

  Předsedou navržen Roman Matoušek.

  AS zvolil předsedou Romana Matouška (20/0/2, jeden lístek neplatný).

  Místopředsedy navrženi František Půta, Jiří Blažek, Stanislav Opluštil.

  Výsledky hlasování:
  • Půta 20 hlasů
  • Blažek 19 hlasů
  • Opluštil 5 hlasů
  Místopředsedy byli zvoleni František Půta a Jiří Blažek. Předseda jmenoval Františka Půtu 1. místopředsedou a Jiřího Blažka 2. místopředsedou Akademického senátu.
 12. Pověření předsednictva na období letních prázdnin

  AS schválil zmocňuje předsednictvo k zastupování Akademického senátu po dobu letních prázdnin dle čl. 23 Volebního a jednacího řádu (23/0/0).

 13. Různé

  Petr Jedelský informoval o návrzích legislativních změn diskutovaných ve Studentské komoře Rady vysokých škol.

  Termíny dalších zasedání byly stanoveny na 6. října, 3. listopadu, 8. prosince 2006 a 5. ledna 2007.

Příští zasedání se uskuteční dne 6. října 2006 v 9.00 v Mineralogické posluchárně, Albertov 6.

Akce dokumentů