E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 10. 02. 2006

(2. zasedání)
Přítomni:
Blažek, Hruška, Chromý, Chudoba, Jedelský, Kuthan, Lorenc, Matoušek, Nesměrák, Opluštil, Peksa, Pluháčková, Půta, Sakala, Senčík, Šímová, Velemínská, Vyskočil, Votýpka, Zusková (20)
Omluveni:
Král, Lev, Matoušková, Svárovská, Štastná, Weiser (6)
Nepřítomni:
Rajman, Třískala (2)
Náhradník:
(0)
Hosté:
Sýkora, Flégr

Jan Votýpka, který byl omluven z minulého zasedání, složil v úvodu zasedání slib člena Akademického senátu.

 1. AS schválil program zasedání (20/0/0).
 2. AS schválil zápis ze zasedání 13. 01. 2006 (20/0/0).
 3. Návrh novely Statutu PřF „kariérní řád” akademických pracovníků.

  I. Zusková, P. Chromý, M. Kuthan vznesli připomínky k návrhu Řádu (k bodu 3, 11, 12, k disproporcím v délkách smluv u jednotlivých pracovních míst – zejména k délce smlouvy u OA). Doc. Sýkora a P. Jedelský osvětlili důvody znění kritických bodů.

  Na návrhy P. Chromého byly učiněny některé formální úpravy. Senát podmínil schválení jazykovou korekturou návrhu Řádu (zástupce navrhovatele Sýkora slíbil toto zajistit).

  Pozměňovací návrhy:
  1. Dr. Zusková: V bodu 5 změnit délku trvání pracovní smlouvy na pozici odborný asistent z 2 až 4 let na 2 až 5 let (17/0/3).
  AS hlasoval o návrhu jako celku a schválil jej (18/0/2).
 4. Změna statutu. AS hlasoval o Návrhu novely Statutu PřF v důsledku novely vysokoškolského zákona a schválil ji (20/0/0).
 5. Studentská anketa hodnocení výuky.

  Doc. Flégr a R. Chudoba zhodnotili proběhlou Anketu. Konstatovali především zvýšení účasti studentů o více než 100 % (celkově přes 900 odpovědí). Nastínili postup, plány a vize zhodnocení letošního kola (analýza dat, zveřejnění výsledků) a pokračování Ankety v dalším roce (především integrace výsledků se systémem zápisu předmětů).

  Proběhla diskuze způsobu organizace ankety.

  AS schválil Anketu hodnocení výuky studenty v tomto akademickém roce v nezměněné podobě (19/0/1), AS navrhuje děkanovi jako studentského organizátora ankety Richarda Chudobu (20/0/0).

 6. Doplnění legislativní komise. Za chemickou sekci navržen K. Nesměrák, AS jej zvolil členem legislativní komise (19/0/1).
 7. Různé

  P. Jedelský informoval o jednání AS UK a studentské komory RVŠ.

  R. Matoušek informoval o programu jednání kolegia děkana, o možném datu schvalování rozpočtu fakulty.

  AS pověřuje předsedu, aby s děkanem projednal vydání opatření děkana na základě paragrafu 32, odstavce 1, vysokoškolského zákona (10/3/5).

  AS konstatoval nutnost další práce na dlouhodobém záměru fakulty.

  Příští zasedání se uskuteční dne 10. března 2006 v 9.00 v Mineralogické posluchárně, Albertov 6.

Akce dokumentů