E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 07. 04. 2006

(4. zasedání)
Přítomni:
Blažek, Hruška, Chromý, Chudoba, Jedelský, Král, Lev, Matoušek, Matoušková, Opluštil, Peksa, Rajman, Sakala, Senčík, Svárovská, Šímová, Štastná, Votýpka, Vyskočil, Weiser, Zusková (21)
Omluveni:
Kuthan, Lorenc, Nesměrák, Pluháčková, Půta, Velemínská (6)
Nepřítomni:
Třískala (1)
Hosté:
Kolářová, Kovář
 1. AS schválil program zasedání (18/0/0).
 2. AS schválil zápis ze zasedání 10. 03. 2006 (18/0/0).
 3. Potvrzení výsledků elektronického hlasování. AS potvrdil výsledky elektr. hlasování o připomínkách k návrhu novel předpisů UK s výsledkem (19/9/0).
 4. Výroční zpráva ohospodaření fakulty za rok 2005. Tajemnice předložila a komentovala Výroční zprávu o hospodaření fakulty. Weiser předložil technickou připomínku, Blažek se dotázal na rozpočet botanické zahrady (konkrétně na dotaci od magistrátu, o které AS nebyl informován) a kolonku Závazky. Tajemnice na dotazy odpověděla. AS schválil Výroční zprávu o hospodaření fakulty (20/0/0).
 5. Nové projednání návrhu děkana fakulty na prodloužení funkčního období VRF PřF, o kterém senát hlasoval 9. 12. 2005 v bodu 4. Děkan osvětlil problém funkčího období VRF a navrhl řešení. AS zrušil své usnesení z 9. 12. 2005 k funkčnímu období VRF (bod 4 zápisu ze dne 9. 12. 2005). (21/0/0)
 6. Odvolání a volba členů VR PřF. Děkan komentoval nově navrhovanou VRF. AS schválil návrh děkana na odvolání členů VRF (21/0/0). AS hlasoval o nových členech VRF:
  Chemie
  Doc. RNDr. I. Jelínek, CSc. (18/1/2)
  Doc. RNDr. J. Zima, CSc. (21/0/0)
  Prof. RNDr. B. Gaš, CSc. (19/0/2)
  Prof. RNDr. T. Trnka, CSc. (20/0/1)
  Doc. RNDr. H. Klímová, CSc. (20/1/0)
  Prof. Ing. L. Červený, DrSc. (21/0/0)
  Prof. RNDr. L. Kavan, CSc. (21/0/0)
  Biologie
  Doc. RNDr. J. Vilímová, CSc. (20/0/1)
  Prof. RNDr. T. Herben, CSc. (20/0/1)
  doc. RNDr. J. Forstová, CSc. (21/0/0)
  prof. RNDr. J. Zima, DrSc. (21/0/0)
  Prof. RNDr. V. Pačes, DrSc. (19/1/1)
  Prof. RNDr. L. Grubhoffer, CSc. (21/0/0)
  Doc. RNDr. P. Ráb, CSc. (19/0/2)
  Geografie
  Doc. RNDr. V. Vilímek, CSc. (20/0/1)
  RNDr. D. Dzúrová, CSc. (21/0/0)
  Prof. RNDr. J. Kalvoda, DrSc. (20/1/0)
  Doc. RNDr. I. Bičík, CSc. (20/0/1)
  Doc. RNDr. D. Drbohlav, CSc. (20/0/1)
  Prof. Ing. V. Židek, CSc. (21/0/0)
  Ing. J. Hladný, CSc. (19/0/2)
  Geologie
  Doc. RNDr. J. Jehlička, CSc. (19/0/2)
  Prof. Ing. S. W. Faryad, CSc. (21/0/0)
  Doc. RNDr. P. Kraft, CSc. (21/0/0)
  Doc. RNDr. M. Mihaljevič, CSc. (21/0/0)
  Prof. RNDr. Ing. L. Borůvka, CSc. (21/0/0)
  Prof. Ing. M. Císlerová, CSc. (20/0/1)
  ÚŽP
  Doc. RNDr. M. Braniš, CSc. (15/3/3)
  RNDr. J. Hruška, Ph.D. (21/0/0)
  AS schválil jmenování všech navržených členů VRF.
 7. Různé

  AS PřF je přesvědčen, že jeho stanovisko k novelám vnitřních předpisů UK je v zájmu univerzity i fakulty. AS vyzývá zástupce PřF v AS UK, aby podpořili stanovisko PřF k pozměňovacím návrhům Novel předpisů UK (19/0/2).

  P. Jedelský informoval o jednání s prod. Herbenem o problému kontrolování Oborových rad a přípravě úpravy Studijního řádu.

  R. Chudoba informoval o jednání s CIT o bezpečnostních heslech.

  AS doporučuje vedení fakulty vypracovat dokument Bezpečnostní politika informačních systémů, kde by byla jasně stanovena odpovědnost CIT a uživatelů (21/0/0).

  Proběhla diskuze o fakultních emailových adresách (problém zrušení okamžitě po ukončení studia, problém hesel, atd.)

Příští zasedání se uskuteční dne 12. května 2006 v 9.00 v Mineralogické posluchárně, Albertov 6.

Akce dokumentů