E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 03. 11. 2006

(8. zasedání)
Přítomni:
Blahůt, Blažek, Gahura, Chromý, Chudoba, Jedelský, Kuthan, Lev, Liberda, Matoušek, Peksa, Půta, Šímová, Třískala, Velemínská, Vyskočil, Votýpka, Zusková (18)
Omluveni:
Hruška, Král, Lorenc, Opluštil, Pluháčková, Rajman, Sakala, Senčík, Weiser (9)
Náhradníci:
Havlíček (1)
Hosté:
Zima, Folk

Noví členové senátu Jan Blahůt a Jiří Liberda složili slib senátora.

 1. AS schválil náhradníka Havlíčka za Matouškovou (16/0/0).
 2. AS schválil program zasedání (16/0/0).
 3. AS zkontroloval a schválil zápisy z minulého řádného a mimořádného zasedání (16/0/0).
 4. Informace k přípravě Kampusu Albertov.

  Prod. Zima a doc. Folk v návaznosti na materiály zaslané AS krátce osvětlili přípravu Kampusu Albertov (mimo jiné problém s pozemkem zahradnictví, který je v soukromém vlastnictví). Konstatovali nutnost získat vedení UK a celé akademické obce pro tento záměr (především s ohledem na získání 3 miliard nutných k realizaci tohoto projektu, ale i dalšího fungování obou plánovaných center).

  Proběhla diskuze k tématu (navrženo bylo vyvinout tlak na magistrát Prahy ohledně změny územního plánu pozemku zahradnictví – určení pozemku pouze pro užití vysokými školami; byl vznesen dotaz na situaci kolem pozemku „malého království”).

  Usnesení:
  1. Chromý: AS vzal na vědomí zprávu prod. Zimy o přípravě Kampusu Albertov (19/0/0).
  2. Jedelský: AS žádá vedení UK, aby zajistila využití pozemků v lokalitě Albertov pouze pro účely vysokých škol (ochranu před případným komerčním využitím), popř. pověřilo vedení PřF UK jednáním s orgány Prahy (18/0/1).
  3. Blažek: AS žádá vedení fakulty, aby iniciovalo jednání s cílem získat pozemky v lokalitě Albertov, zejména zahradnictví, pro potřeby fakulty, resp. univerzity (18/0/1).

  Proděkan Zima informoval o připravovaném investičním programu na roky 2008–2012. Konstatoval záměr začít v roce 2007 s rekonstrukcí budovy Na Slupi 16 (studijní oddělení) – rozšíření stud. oddělení, přesunutí doktorandského stud. odd. do této budovy, atd.

 5. Vyhlášení voleb do SKAS na období 2007–2009.

  AS stanovil klíč k dělení mandátů do volebních okrsků: mandáty studentů učitelských kombinací se rozdělí na poloviny dle zúčastněných sekcí, studenti OŽP a Aplikované matematiky volí v geologickém volebním okrsku. O poměru mandátů bude AS hlasovat per rollam.

  AS stanovil termín podávání kandidátek do 24. 11. 2006, termín voleb 4.–7. 12. 2006.

  Forma hlasování: volby proběhnout pouze elektronickou formou (19/0/0).

  Byly jmenovány volební komise pro jednotlivé okrsky:

  • biologie: Jedelský (19/0/0), Kuthan (19/0/0)
  • chemie: Liberda (19/0/0), Lorenc (19/0/0)
  • geografie: Matoušek (19/0/0), Vyskočil (19/0/0)
  • geologie: Třískala (19/0/0), Drahota (19/0/0)
 6. Soulad studijních plánů a Studijního a zkušebního řádu UK.

  Richard Chudoba upozornil na nesoulad studijních plánů a Studijního a zkušebního řádu UK a navrhl usnesení: AS vyzývá děkana, aby od akademického roku 2007/2008 zajistil odstranění rozporů studijních plánů a Studijního a zkušebního řádu UK, zejména v těchto ustanoveních:

  • čl. 4 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu UK; počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty dle studijního plánu nesmí za úsek studia přesáhnout šedesát kreditů;
  • čl. 7 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu UK; počet kreditů za povinné a minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty dané studijním plánem nesmí v součtu přesáhnout devadesát procent standardního počtu kreditů pro konání státní závěrečné zkoušky;
  • čl. 6 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu UK; student má právo zapsat si předmět vyučovaný na univerzitě a poté se účastnit jeho výuky a podrobovat se kontrole studia tohoto předmětu (s tímto ustanovením může být v rozporu ‚uzavření‘ studia jako podmínka pro konání státních závěrečných zkoušek);
  • čl. 4 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu UK; změny studijního plánu v části týkající se daného úseku studia nemohou být účinné pro studenty, kteří mají tento úsek studia aktuálně zapsaný.
  (18/0/0)
 7. Vyjádření k návrhu na vyplácení 14. platu:

  Jedelský podal připomínku a návrh na změnu vyplácení těchto financí, diskutovalo se o jiných variantách odměňování pracovníků.

  AS se vyjádřil kladně v návrhu děkana na vyplacení 14. platu ve výši poloviny měsíčního platu (11/1/5).

 8. Různé:

  Richard Chudoba informoval o činnosti fakulty ve vztahu k usnesení AS ze dne 7. 4. 2006. CIT zatím nebyl pověřen vypracováním „Bezpečnostní politiky“. CIT se účastní projektu FR CESNET – 196R1/2006, jehož výsledky by mohly být v průběhu roku 2007 základem pro přijetí konkrétních pravidel.

  Roman Matoušek informoval o záměru procedurálně upravit proceduru schvalování vnitřních předpisů tak, aby proběhlo ve dvou čteních na dvou zasedáních senátu. V mezidobí by byla o změnách vedena veřejná diskuze.

Příští zasedání se uskuteční dne 8. prosince 2006 v 9.00 v Levé rýsovně, Albertov 6.

Akce dokumentů