E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení1. kolo - záměr a způsob hodnocení

Vysvětlení, co bude hodnotící komise brát na zřetel a jaký je záměr prvního kola.

 

Záměrem prvního kola je vybrat tři motivy (myšlenky), které budou v druhém kole rozpracovány do návrhů fakultního znaku.

Celý proces výběru nového fakultního znaku je popsán v dokumentu a v harmonogramu, které byly předloženy vedením fakulty a schváleny Akademickým senátem. 

Motivy budou pro druhé kolo výběru znaku rozpracovány oslovenými grafiky. Předložené grafické návrhy v tomto 1. kole nejsou konečnou podobou návrhu znaku a případný návrh může být pro druhé kolo libovolně upraven při zachování myšlenky motivu. 

Celofakultní diskuse a hlasování

Celofakultní diskuse probíhá písemnou formou. Své příspěvky do diskuse je možné přidávat na dvou místech:

Pouze komentáře na těchto dvou místech budou hodnotící komisí brány v potaz.

Hlasování akademické obce (akademici, studenti, zaměstnanci) proběhne v druhé polovině října. Podrobnosti budou zveřejněny při jeho spuštění. Hlasování potrvá minimálně 2 týdny. Výsledky hlasování nejsou pro hodnotící komisi závazné.

Obecné informace o znaku a logu

Výsledné logo fakulty se bude sestávat z kulatého znaku a logotypu (tj. nápisu se jménam fakulty a univerzity). Logotyp (včetně fontů, barev, poměrů a umístění), tj. polovina loga je pevně daný univerzitními předpisy (viz obrázek níže). 

 

 

Co se hodnotí

Pro výběr motivu znaku v 1. kole a posléze samotného znaku v 2. kole jsou mimo jiné důležitá hlediska:

 • akceptovatelnost fakultní veřejností;
 • sebeidentifikace fakulty se znakem (ideálně celé fakulty, reálně alespoň bez zásadní systémové opozice);
 • grafický soulad s jednotným vizuálním stylem UK, resp. možnost jeho dosažení;
 • grafická vazba na podobu znaku UK a ostatních fakult;
 • použitelnost znaku, zejména při různých aplikacích a při malé velikosti, případná možnost odvozenin;
 • zapamatovatelnost, schopnost identifikace fakulty;
 • jedinečnost, nezaměnitelnost;
 • idea, myšlenkové pozadí a příběh skrytý za znakem;
 • bez skrytých významů.

Pro zájemce doporučujeme článek Vlastnosti dobrého loga od Unie grafického designu.

Návrhy

V rámci prvního kola dorazilo 68 návrhů na motiv fakultního znaku. Některé návrhy jsou pro účely nalezení motivu znaku velmi podobné až totožné. Tato skutečnost bude při rozhodování hodnotící komise zohledněna.

Seznam návrhů motivů fakultního znaku - s možností přidat komentář do fakultní diskuse.

Hodnotící komise

V souladu se scháleným postupem má hodnotící komise 5 členů.

 • 2 členy komise jmenované Akademickým senátem fakulty:
  • Jan Kříž,
  • Martin Minařík.
 • 2 členy komise z řad profesionálních grafiků nezávislých na fakultě, vybírá a jmenuje děkan:
 • 1 člen komise z řad kolegia děkana:
  • Jan Kotek.

Akce dokumentů