E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzva k podávání návrhů fakultního znaku a k následné celofakultní diskusi o návrzích

Výzva zaslaná všem členům akademické obce fakulty.

 

Kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

na naší univerzitě již po několik let probíhá proces vytvoření vizuálního stylu univerzity a jeho sjednocení s fakultami tak, aby bylo zřejmé, že patříme do jedné rodiny Univerzity Karlovy. Tato dlouhá snaha vyústila do současného stavu dne 1. ledna 2015, kdy bylo vydáno opatření rektora č.1/2015 - pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity Karlovy v Praze. Přílohou opatření je dokument s názvem Jednotný vizuální styl UK. Dokument definuje především logo univerzity a základní rámec toho, jak mají vypadat loga fakult.

Pro vysvětlení uvádím: logo se skládá ze znaku (což je v případě univerzity pečeť se Svatým Václavem a klečícím Karlem IV) a logotypu, což je nápis Univerzita Karlova v Praze napsaný fontem Bodoni s určitou velikostí.

 

 

Dokument Jednotný vizuální styl UK dále stanoví, že loga fakult musejí mít obdobnou stavbu jako logo univerzity, tedy jsou složeny za znaku fakulty, který musí mít kulatý tvar, a logotypu s názvem fakulty, opět napsaného fontem Bodoni. Jako příklad uvádím logo 1. lékařské fakulty:

 

 

Většina fakult naší univerzity již má svůj znak, více či méně tradiční a zároveň vyhovující jmenovanému opatření rektora, jako např. 1. lékařská fakulta a své logo mají definováno ve výše zmíněném opatření rektora. Celkem pět fakult však svůj znak dosud nemá, mezi ně patří i naše fakulta.

 

Problém je v tom, že dříve používaný znak:

 

není povolen, protože okruží s nápisem Facultas Rerum Naturalium zasahuje do tzv. ochranné zóny univerzitního znaku. Rovněž není povolena nedávno navržená čtveřice trojúhelníků, protože nemá kruhový tvar.

Máme nyní dvě možnosti:

První možnost: Můžeme se rozhodnout nemít fakultní znak a v logu fakulty místo něho použít znak naší univerzity. Tuto možnost již nyní využívá Fakulta humanitních studií. Její logo s využitím univerzitního znaku místo fakultního je následující:

Takové logo však nemůže být použito v soutisku s logem univerzity a nejde z něj odvodit vlastní fakultní vizuální styl.

Druhou možností je fakultní znak navrhnout nově. Tuto možnost, tuto výzvu, preferuji, protože jsem přesvědčen, že by Přírodovědecká fakulta měla mít svůj svébytný znak, který bude vyjadřovat naši identitu, naše vyjádření toho, že jsme fakulta přírodních věd. Navrhnout nový fakultní znak nebude úkol jednoduchý, protože vkus každého z nás je individuální. Věřím však, že budeme schopni navrhnout znak hezký, který bude mít jasnou symboliku a bude se líbit velké většině fakultní obce a nejen jí. A protože také věřím, že na naší fakultě existují osoby s mnoha nápady a dobrým vkusem,

 

vyhlašuji výzvu k podávání návrhů fakultního znaku

a následnou celofakultní diskusi o návrzích

 

Cílem výzvy je najít objekt či téma, které má být ústředním motivem kulatého znaku. Znak by měl reprezentovat celou fakultu.

Kritéria výzvy jsou poměrně volná. Návrh může mít podobu grafického vyjádření znaku nebo také slovního popisu, jak by měl znak vypadat. Znak musí být kulatý, může být jednobarevný i vícebarevný, může být moderní, jak má např. Filozofická fakulta, nebo historizující, jak má Pedagogická fakulta, viz dokument Jednotný vizuální styl UK. Návrh by měl být doprovázen popisem myšlenky, která stojí za návrhem znaku.

Výzvy se může zúčastnit kdokoliv. Účastníci se mohou dotázat na další podrobnosti proděkana doc. Jana Kotka. Autor zasláním návrhu souhlasí s jeho neomezeným použitím fakultou a v případě, že bude návrh vybrán, tak souhlasí s postoupením výkonu výhradních autorských práv na fakultu. Návrhy nechť jsou zasílány na adresu <jan.kotek@natur.cuni.cz>

do 14. června 2015.

Poté budou návrhy splňující podmínky soutěže zveřejněny a proběhne k nim celofakultní diskuze, která potrvá do poloviny října 2015. Pak proběhne elektronické hlasování o oblíbenosti.

Tři nejlepší návrhy motivů budou vybrány komisí složenou z odborníku na grafiku a zástupců fakulty a zadány několika grafickým studiím, která je rozpracují do podoby splňující co nejlépe požadavky na znak. Autoři tří vybraných motivů z řad akademické obce budou fakultou odměněni. K těmto odborně zpracovaným návrhům bude přidán jako alternativa znak univerzity, který je rovněž přijatelný pro použití v logu fakulty a všechny budou opět předloženy k diskusi akademické obci, která se ke všem bude opět moci vyjádřit hlasováním.

Hlavní úlohu v konečném výběru znaku fakulty budou mít členové akademického senátu fakulty, protože pro to, aby se návrh stal platným znakem fakulty, musí být schválen senátem.

 

Kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

věřím, že se nám společným úsilím podaří najít hezký a všeobecně akceptovaný znak fakulty.

Bohuslav Gaš

 


Podrobnosti o procesu výběru a harmonogramu jsou uvedeny v samostatném dokumentu předloženém vedením fakulty a schváleným Akademickým senátem.

Akce dokumentů