E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení1. kolo - seznam návrhů motivu fakultního znaku

Celofakultní diskuse

Pod tímto článkem se můžete zapojit do celofakultní diskuse přidáním komentáře - rychlý odkaz na diskusi.

Obecné informace o prvním kole

Celý proces výběru nového fakultního znaku je popsán v dokumentu, který byl předložen vedením fakulty a schváleném Akademickým senátem. 

V prvním kole budou hodnotící komisí vybrány 3 motivy fakultního znaku pro postup do druhého kola. Jedním z podkladů, které bude brát komise v potaz, bude hlasování akademické obce, které proběhne v první polovině listopadu 2015. Výsledky hlasování nejsou pro komisi závazné. 

Motivy budou pro druhé kolo výběru znaku rozpracovány oslovenými grafiky. Předložené grafické návrhy v tomto 1. kole nejsou konečnou podobou návrhu znaku a případný návrh může být pro druhé kolo libovolně upraven při zachování myšlenky motivu. 

Obecné informace o znaku a logu

Výsledné logo fakulty se bude sestávat z kulatého znaku a logotypu (tj. nápisu se jménem fakulty a univerzity). Logotyp (včetně fontů, barev, poměrů a umístění) je pevně daný univerzitními předpisy (viz obrázek níže). 

 

 


Seznam obdržených návrhů

Návrhy jsou zveřejňovány bez uvedení autora, aby nebyl ovlivněn první dojem z návrhu. Autoři se můžou přihlásit ke svému návrhu mimo fakultní web.

Průvodní texty byly na této stránce v některých případech kráceny či mírně editovány. Původní znění je přiloženo v podrobnostech návrhu na samostatné stránce.


Návrh 1 - současné trojúhelníky v kružnici

Mně by se současné troujúhelníky a barvy líbily - co je dát dovnitř černé kružnice a tím splnit podmínky jednotného vizuálního stylu UK?

K návrhu nebylo připojeno grafické znázornění.

Podrobnosti a dalšími vyobrazeními návrhu

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: trojúhelníky

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 2 - Uspořádanost a komplexita

Logo, které předkládám, je založeno na myšlence, že všechny přírodní vědy mají společné hledání uspořádanosti (organizovanosti) v komplexním světě. Při výkonu naší profese musíme nacházet jednoduché vzorce, zákonitosti a vztahy v nesmírně složitých systémech, abychom skrze ně mohli k těmto systémům přistupovat. Nezáleží na tom, zda je předmětem našeho zájmu organismus, atmosférický jev, chemická reakce, hornina nebo ekosystém, vždy se soustředíme na jeho určitý aspekt, který se snažíme teoreticky uchopit. 

Návrh ztělesňuje napětí mezi komplexitou a uspořádaností, stabilitou a pomíjivostí. Nese v sobě otisk planety, na které žijeme, i města, ve kterém sídlí naše fakulta. Pokud Vás návrh zaujal, přečtěte si průvodní text.

Podrobnosti návrhu a další vyobrazení návrhu

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 3 - 1

Návrh vychází ze symbolů jednotlivých sekcí PřF UK, které jsou podle mě typické pro daný obor a poměrně nadčasové pro znak. I když je dnešní moderní věda úzce spjata s počítačem, symbol počítače by nebyl zcela ideální, je možné ho do znaku ještě nějakým způsobem včlenit.

Okolí loga by mělo být obkoleseno názvem fakulty “Přírodovědecká fakulta” (horní polovina kruhu) a názvem univerzity “ Univerzita Karlova v Praze” (spodní polovina kruhu) – tyto názvy odděleny zprava i zleva dvěma tečkami (text se mi nepodařilo ohnout, takže byl vynechán). 

Návrh obsahuje 3 varianty, které se liší barevně a dalšími drobnostmi.

Podrobnosti návrhu a další vyobrazení návrhu

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: sekční symboly

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 3 - 2

Druhý návrh loga je více abstraktní a detailněji popsaný v dodaných materiálech. Ve své podstatě sjednocuje opět všechny 4 sekce přírodovědecké fakulty UK. Zaměření je na symboliku a estetičnost, snad nepůsobí příliš zženštile J. Barevné řešení je moje subjektivní, možností jsou tisíce – mně šlo o lehkou reprodukovatelnost loga. 

Okolí loga by mělo být obkoleseno názvem fakulty “Přírodovědecká fakulta” (horní polovina kruhu) a názvem univerzity “ Univerzita Karlova v Praze” (spodní polovina kruhu) – tyto názvy odděleny zprava i zleva dvěma tečkami (text se mi nepodařilo ohnout, takže byl vynechán). 

Návrh obsahuje 2 varianty, které se liší barevně a dalšími drobnostmi.

Podrobnosti návrhu a další vyobrazení návrhu

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 4 - H2O

Základem loga je molekula vody s atomem kyslíku coby zeměkoulí, neboť  voda a planeta Země propojují všechny sekce fakulty.

Návrh obsahuje 4 varianty, které se liší barevně a dalšími vlastnostmi.

Podrobnosti návrhu a další vyobrazení návrhu

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: atom, zeměkoule

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 5 - Koloběh vědy v přírodě

K návrhu nebyl připojen text.

Vyobrazení návrhu

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: sekční symboly

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 6

Ústředním motivem kruhového loga je planeta Země, která je hlavním předmětem studia všech sekcí PřF. Země je v místě průchodu zemské osy protnuta vzrostlým stromem. Ze severního pólu „vyčnívá“ koruna stromu znázorněna jako větve (ty úplně neumím nakreslit…) porostlé zelenými lístky tvaru srdce (jakožto listy českého národního stromu, lípy srdčité). Z jižního pólu vychází hnědé kořeny stromu a to tak, že obtáčí Zemi a setkávají se v úrovni rovníku s větvemi. Tvar kořenů a větví a jejich vzájemné propojení vytváří představu existence životně důležitého geomagnetického pole, bez nějž bychom zde sotva žili, natož studovali.

Podrobnosti návrhu a další vyobrazení návrhu

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: zěměkoule, strom

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 7 - Velemlok

Motivem nového znaku fakulty by mohl být velemlok.

K návrhu nebylo připojeno grafické znázornění.

Rozšiřující informace o návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: velemlok

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 8

Jsem rád, že je naše fakulta součástí Univerzity Karlovy a vážím si možnosti i nadále využívat její znak. Kvalita a tradice, kterou znak připomíná, je velká deviza, které by bylo škoda se vzdát. Při vší úctě k výsledkům a významu jednotlivých fakult je právě univerzita symbolem uznávaným nejenom u nás, ale i v zahraničí. Stejným způsobem jsou vnímány i univerzity všude ve světě a jejich dílčí části jsou převážně anonymní. Přestože se v prostředí UK pohybuji téměř čtvrt století, přiznám se, že alternativní loga používaná některými fakultami neznám a nedovedu si představit, že bych kterékoliv z nich měl na vysokoškolském diplomu. Doufám, že první možnost předložená naším děkanem, tedy hlásit se nadále k logu UK, bude mít v rámci celofakultní diskuze stejný prostor pro argumenty, jako návrhy zcela nového znaku. Pokud je žádoucí vytvářet tzv. vizuální styl fakulty, i s univerzitním logem lze v rámci příslušných pravidel pracovat (viz příloha).

Podrobnosti návrhu a další vyobrazení návrhu

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: - 

Vyjádření organizátora: Tento návrh nevyhovuje podmínkám prvního kola - nejde o návrh motivu znaku fakulty a zároveň jde o porušení pravidel pro nakládání s logem UK (dvojice - znaku a logotypu - v rámci loga UK je nedělitelná). Možnost zvolit si jako fakulta neexistenci vlastního znaku a používání znaku univerzitního v situacích, kdy je to povoleno (omezenější než u vlastního znaku) bude zvažováno v rámci druhého kola. 

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 9 - 1

Ve znaku je pět paprsků oddělujících jednotlivé sekce vypsané v okruží (mohlo by být latinsky).  

Návrh obsahuje 2 grafické varianty.

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: spirála, slunce

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 9 - 2

Znak obsahuje geometrický útvar složený z pěti oválů.

Návrh obsahuje 2 grafické varianty.

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 9 - 3

Znak obsahuje květinu s pěti okvětními lístky. Tyto části by se daly odlišit barvami jednotlivých sekcí. 

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: květ 

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 9 - 4 - Karel IV

Osobně se nejvíce přikláním k původní historické podobě loga, kde by se jen změnil ústřední motiv, ale byl by vyhotoven v podobném výtvarném stylu. Pokouším se to nastínit v přiloženém. Obrázek by se musel výtvarně zpracovat, pro ilustraci vkládám jen jako příklad fotografii sochy Karla IV. z Karolina.  

Třeba některý z těchto návrhů bude pro někoho inspirací. 

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 10 - květ lilie

Přesná geometrická síť Květu života, který se nalézá již v Egyptě na 6000 let staré zdi v Abydu, ale i v kresbách Leonarda da Vinci, svou přesnou geometrií představuje schéma a touhu po zachycení přírody přesným vědeckým poznáním. Živý květ lilie připomíná znak královského rodu Kapetovců,  kde byl vychován na dvoře francouzského krále Karla IV. Sličného, Karel IV Lucemburský, zakladatel Karlovy University v Praze. Živý květ dále symbolizuje živou přírodu, která stále překvapuje, překračováním stanovených  hranic a nutí nás stále dál hledat pravdu přesnější s jemnějším zrnem rozlišení.

Podrobnosti o návrhu

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: květ 

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 11 - Trojúhelníky

Jako fakultní znak navrhuji použít znak, vzešlý z návrhu vizuální identity, vytvořené v roce 2013 v podobě barevných trojúhelníků, umístěný do kruhu. Souběžně s fakultním znakem pak i analogické modifikace pro čtyři sekce, kombinující vždy příslušnou sekční barvu a stupně šedé. 

Návrh umožní využít silnou symboliku trojúhelníků, vycházející ze starých alchymystických symbolů, použitou pro jednotlivé obory, stejně jako jejich vzájemného propojení, které vyjadřuje provázanost disciplín, pěstovaných na Přírodovědecké fakultě UK. 

K návrhu nebylo připojeno grafické znázornění.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: trojúhelníky

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 12 - 1 - Velemlok

Jedna věc spojuje všechny naše sekce, byť je abstraktní. Je jí velemlok. Ve znaku je "povýšen" velemlok ze studentské fakulty na celofakultní znak.Cena pro nejlepši pedagogy je udělována na všech sekcích, výuka je jedním z pilířů fakulty, čili velemlok by neměl být vnímán jen jako plaz a tudíž znak zoologie.

Vyobrazení návrhu

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: velemlok

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 12 - 2 - Schody

Schody v logu mohou být vnímány jako spojení Viničné a Benátské se zbytkem fakulty, nebo taky jako určité stupně ve vzdělávání, v tomto případě navíc počet odpovídá počtu sekcí: Bio, CH, Geog, Geol a OŽP (v tomto pořadí schody odspoda nahoru). Výsledný znak by tak mohl byt variabilní, pro každou sekci by byl zabarven (ci zašrafován, nebo jinak zvýrazněn) jeden schod a tím by mohl být užit i pro vnitrofakultní členění. U znaku je použito okruží s F. Rerum Naturalium, pro případ, že by někdo nepochopil, co že to schody symbolizují.

Vyobrazení návrhu

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 13 - Strom

Hlavním motivem znaku je strom, jako symbol přírody, který představuje zaměření fakulty. Strom a jeho větve také znázorňují fakultu jako takovou. Čtyři hlavní větve představují čtyři sekce fakulty, menší větve studijní programy a obory (stejně jako se některé obory v něčem prolínají, se protínají i některé větve). Zbytek návrhu vychází ze znaku univerzity. Znak je v zelené barvě, strom je černý.

Informace a vyobrazení návrhu

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: strom

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 14 - 1

Jednalo by se o znak přibližně v designu Matematicko-fyzikální fakulty. Centrální část by sestávala z vhodně vybraných a zkomponovaných "atributů" jednotlivých sekcí, pro každou minimálně jeden (např. pro biologii něco z botaniky i zoologie, případně antropologie nebo fyziologie atd. či navíc DNA, která je zkoumána napříč sekcemi atp.). Znak univerzity zde navrhuji z prostorových důvodů vynechat, avšak zařadila bych nějaký stmelující prvek, aby nevznikl dojem chaosu a aby bylo zřejmé, že každé vyobrazení zde má své místo a důvod. Tato centrální část by pak byla lemována prostým písmem s názvem fakulty (a případně univerzity).

K návrhu nebylo připojeno grafické znázornění.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: sekční symboly

Vyjádření organizátora: Znak univerzity nelze v rámci nového znaku v žádném případě využít, odporuje to legislativě. Matfyz má pro svůj znak výslovně uvedenou výjimku v univerzitních předpisech.

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 14 - 2 - Trilobit

K návrhu nebyl připojen text.

Vyobrazení návrhu

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 15 - Strom (text)

Strom je docela jasným symbolem přírody obecně - jelikož nese naše fakulta název Přírodovědecká, je to i pro laika docela jasně uchopitelné a hlavně přirozené spojení. 

Strom je co do předmětu studia biologický objekt a tudíž předpokládám, že biologická sekce by nemusela mít problém se s tímto motivem plně ztotožnit.

Strom je rostlina a jako taková představuje spojení mezi anorganickým a organickým - nejsem chemik, ale přijde mi, že lepší symbolický průsečík mezi biologií a chemií moc nalézt v jednom objektu nelze (snad možná s výjimkou struktury DNA, což je ale dnes už motiv poměrně otřepaný).

Strom vyrůstá z anorganického - ze země, se kterou je těsně spojený, různé stromy rostou na různém podloží, ne nadarmo existuje disciplína geobotanika. Čili je tady určitý rozumný a smysluplný průsečík i s geologií.

Strom někde roste a na různých místech rostou různé stromy - nu, i s geografií to něco společného taky má - konec konců motiv stromu napadl jako první právě geografa. Tady je to symbolické spojení nejslabší, to nelze popřít a je samozřejmě jen na ochotě geografů přijmout nebo nepřijmout tento motiv za svůj. Inu, společný průsečík pro všechny sekce se v jednom jediném motivu hledá špatně - tady je, ale je, uznávám, dost volný.

Strom je docela pěkný a jednoduše pochopitelný symbol ochrany přírody, čili ÚŽP by se s tímto motivem mohl jednoduše ztotožnit také.

K návrhu nebylo připojeno grafické znázornění.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: strom 

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 16 - Lebka jeskynního medvěda

Na první pohled je ze znaku zřejmé, že jde o přírodní vědy. Ve znaku je lebka jeskynního medvěda a část DNA šroubovice. 

Kostra jeskynního medvěda je umístěná ve vestibulu budovy na Albertově. Jeho část – lebka by tak měla představovat zdejší areál fakulty (Albertov, Hlavova), ale i dlouhou historii paleontologického/kosterního výzkumu.

Lebka medvěda by měla symbolizovat význam a myšlenkový potenciál fakulty, ale i zásadní otázky které si dnes jako přírodovědci často klademe - jaký vliv má lidská činnost na vymírání druhů a jak se na výskytu živočichů a rostlin podílejí klimatické změny, často diskutované otázky i v případě vyhynutí medvěda jeskynního.

Šroubovice by měla symbolizovat molekulárně-biologický, genetický a chemický směr výzkumu  a červeně vyznačené vazby čtyři sekce fakulty - geologickou, geografickou, biologickou a chemickou.

Informace a vyobrazení návrhu

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 17 - Žezlo

Návrh se přiznaně obrací k minulosti, do období rozmachu přírodních věd konce 19. a začátku 20. století, jehož plodem naše fakulta je. Proto logo vychází z motivu žezla fakulty od Aloise Tenglera z r. 1926 (ústřední postava Přírodovědy obklopená nástroji vědeckého bádání a pohlížející na panoráma Prahy). 

Oproti původnímu motivu žezla navrhované logo neobsahuje matematickou a fyzikální symboliku, která reflektuje stav před oddělením matematicko-fyzikální fakulty od PřF UK. Dalekohled byl proto nahrazen mikroskopem a šest znamení zvěrokruhu čtyřmi drahokamy , které reprezentují čtyři sekce fakulty. 

Latinský text v opisu je převzat z dosavadního neoficiálního loga; krom neutrality vůči dnešním živým jazykům stojí za připomenutí, že "záležitosti přírody" či "matters of Nature" představují pole širší nežli tradičně pojaté "přírodní vědy", kam se vejdou i obory na pomezí mezi přírodovědou a humanitními směry, jako je třeba ochrana životního prostředí nebo sociální geografie.

Návrh obsahuje dvě grafické verze a odvozené varianty pro jednotlivé sekce fakulty.

Návrh obsahuje dvě grafické verze.

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: žezlo

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 18 - Sova

Motivem znaku fakulty navrhuji sovu.

K návrhu nebylo připojeno grafické znázornění.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 19

K návrhu nebyl připojen text.

Vyobrazení návrhu

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: sekční symboly

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 20

"Příroda" v názvu Přírodovědecká fakulta by měla být dominující, proto je zvoleno logo barevné, v zemitých barvách, základní barva je rozhodně zelená

PřF je relativně mladá fakulta (ve srovnání s medicínou, teologií...), může si dovolit logo hravé

Podrobnosti a vyobrazení návrhu

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: sekční symboly

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 21 - Žezlo (foto)

Jako fakultní znak navrhuji grafické ztvárnění jednoho z nejstarších symbolů naší fakulty – lícové hlavice žezla PřF UK (viz foto). Vznik žezla Přírodovědecké fakulty byl poprvé projednán profesorským sborem v roce 1921. Žezlo ve slohově secesním stylu je pak dílem pražského zlatníka Aloise Zenglera, který tento symbol dokončil a předal fakultě v roce 1926. Líc hlavice žezla představuje sedící postavu Přírody, opírající se o glóbus. U nohou má čtyři knihy a křivuli, za sebou dalekohled. V pozadí je panorama Hradčan, kolem - při obvodu dvanáctiúhelníkové hlavice - šest znamení zvěrokruhu rytých z křišťálu.

Znak fakulty by měl mít podobu grafického zjednodušení základního motivu hlavice žezla, jehož nosná kontura by ovšem nebyla zásadně změněna. Zjednodušení by se týkalo převážně rozsahu a intenzity prokreslení vnitřních detailů. Věřím, že znak v této podobě by byl vysoce reprezentativní, a svou historizující podstatou by odkazoval na téměř stoletou tradici naší fakulty. Žezlo navíc svou kompozicí reprezentuje celou naší fakultu, ne však násilnou kombinací čtyř symbolů současných sekcí. Pokud by bylo konečné grafické ztvárnění tohoto návrhu příští rok vybráno jako akceptovatelný znak fakulty, stalo by se to navíc v jubilejním 90. roce od dokončení a slavnostního předání žezla roku 1926.

K návrhu nebylo připojeno grafické znázornění.

Podrobnosti návrhu

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: žezlo 

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 22 - Slunce

Slunce je pro naši fakultu symbolickým znakem, protože je určující silou pro všechny přírodní děje v našem světě. Navrhovaný znak je upravený klasický heraldický symbol. Čtyři hlavní paprsky symbolizují jednotlivé sekce fakulty. Charakteristický tvar stylizovaného slunce i charakteristický tvar hlavních paprsků může být vhodně využit pro různé grafické aplikace.

Návrh obsahuje dvě grafické verze.

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: slunce

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 23 - Žezlo (text)

Primárně se kloním k variantě nevytvářet žádný speciální znak a využívat znaku univerzitního s přidaným názvem fakulty. K tomuto názoru mne vede skutečnost, že fakulta je součástí celku Univerzity Karlovy a pro jednaní a prezentaci vzhledem k vnějšímu světu (což je jediný smysl znaku) ať už u nás či pro zahraničí jsme ztotožňováni s naší univerzitou. Navíc značka/znak univerzity je etablovaná a profitovat mohou přírodovědecké obory i z její historie.

Měl-li by se vytvářet nový znak, pak bych prosazoval znak zakládat na tradici. Neboť ta je pro nás pro všechny stejná a měla by být i stejně zavazujíci. Inspirací by pro tvorbu znaku mohlo být  žezlo Přirodovědecké fakulty. Na tomto žezlu je hned několik námětů, z nichž bych doporučoval vybrat alegorii čtvero ročních období (která symbolicky odrážejí přírodu a různé přírodní jevy, jez na PřF studujeme, zároveň představují cykličnost, se kterou se ve všech oborech na různých úrovních a v různém kontextu setkáváme atd. nehledě na počet sekcí, který je stejný jako ročních období, určitě by bylo možné nalézt celou řadu dalších připodobnění a asociací). V každém případě by se měl respektovat secesní styl, jelikož ten časově zařazuje vznik naší fakulty a odpovídá i významné insignii - žezlu. Samotné provedení by mohlo vypadat podobně jako je znak Matfyzu, kde jednotlivé kvadranty kruhu by tvořily secesně stylizované alegorie příslušných ročních období (jako je tomu na žezlu), přes které by ve středu byla pečeť Univerzity Karlovy (Matfyz ji tam má a univerzitou je ten znak akceptovaný). Kolem celého znaku by byla latinská podoba názvu naší fakulty.

K návrhu nebylo připojeno grafické znázornění.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: žezlo 

Vyjádření organizátora: Možnost zvolit si jako fakulta neexistenci vlastního znaku a používání znaku univerzitního v situacích, kdy je to povoleno (omezenější než u vlastního znaku) bude zvažováno v rámci druhého kola. 

Znak univerzity nelze v rámci grafického ztvárnění nového znaku fakulty v žádném případě využít, odporuje to legislativě. Matfyz má pro svůj znak výslovně uvedenou výjimku v univerzitních předpisech.

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 24

Základním tvarem je zeměkoule, fyzický svět kolem nás, který všechny sekce naší fakulty z různých úhlů pohledu zkoumají. Geologie je reprezentována stylizovaným typickým schématem průřezu planetou s naznačeným planetárním jádrem a zemskou kůrou. Geografie je znázorněna několika zjednodušenými rovnoběžkami a poledníky. Z pohledu chemie se jednolitá hmota planety rozpadá na řetězce spojených atomů znázorněných kružnicemi v různém přiblížení. Pravidelná žebrovaná spirála je typickým biologickým tvarem, který se v neživé přírodě téměř nenachází a můžeme ji najít jak u rostlin (stočené kapradí) tak živočichů (ulita, pero). Má evokovat cosi biologického bez bližšího taxonomického určení.

Logo je tvořeno jednoduchými geometrickými linkami (výhradně jen části kružnic a elips plus jedna spirála), které dle mého názoru korespondují se vědeckou snahou o idealizaci a matematický popis poznatků. Obrázek je černobílý a je obkroužen textem ze starého znaku fakulty, což logu dodává celkový tradiční a seriozní ráz.

Návrh obsahuje více grafických příloh.

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: sekční čtvrtiny

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 25

Kulatý znak s latinským/českým nápisem Přírodovědecká fakulta, buď bez výplně, šedou nebo barevnou výplní.

Znak propojuje chemické, geovědní  a biologické vědy. Levo-centrální  pozadí představují schematizované orbitaly atomu, jako základ elementární ho dění na planetě i mimo ní. Uvnitř je kartograficky schematizovaný glóbus, symbolizující  Zemi, a tedy vědy o ní.  Řez žijící loděnkou je odkazem na biologické vědy, dokonalost přírodních tvarů a funkcí. Linie spirály u loděnky je nejdokonalejší spirálou v současném světě, zároveň může evokovat čas a tedy cestu od samého počátku do budoucnosti.

Je předloženo v několika barevných variantách, vše může být schematizováno atd. U dvou posledních dvou návrhů je vynechána schematizovaná Země. 

Návrh obsahuje více grafických příloh.

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: sekční symboly

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 26 - Strom poznání

Mou snahou bylo do znaku zakomponovat symboly všech čtyř sekcí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, nejlépe tak, aby společně vytvořily jednotící obrazec. Zvolila jsem molekulu DNA za biologii, Erlenmeyerovu baňku za chemii, průřez zeměkoulí za geologii a poledníky a rovnoběžky za geografii. Tyto jsem umístila tak, aby celková kompozice tvořila strom, který nese symbolický význam jako strom života nebo též strom poznání, jež se na fakultě snažíme v oblasti přírodních věd získávat a rozšiřovat. Korunu stromu lze navíc vnímat jako zeměkouli, která sjednocuje a obsahuje veškerou přírodu a svět, o jejichž porozumění usilujeme.

Po obvodu loga je vepsán latinský název univerzity a fakulty. Latinu jsem zvolila proto, že s vědou úzce souvisí, v akademickém prostředí je mezinárodním jazykem a rovněž odkazuje k historii (Univerzita Karlova jako nejstarší česká univerzita).

Podrobnosti a grafické vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů : strom, sekční symboly

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 27

Navržené logo symbolizuje sjednocení geovědních disciplín (sekcí) na Přírodovědecké fakultě ve smyslu koncepce, znalostí, dovedností a přístupů k řešení.

Základním tvarem loga je Země, které se týkají všechny přírodní vědy, doplněná ikonami symbolizujícími čtyři sekce Přírodovědecké fakulty UK (tj. biologie, geologie, chemie, geografie), jejichž předmětem výzkumu jsou procesy, které Zemi zformovaly nebo jsou její nedílnou součástí.

Na planetě Zemi žijeme všichni dohromady a každá sekce naší Přírodovědecké fakulty UK zkoumá dílky vědecké mozaiky, kterou sama příroda tak dokonale vytvořila. Porozuměním jejích jednotlivých drobných částí vědcům pak umožní pochopit různorodé procesy na Zemi.

V geovědních oborech je také důležitým předpokladem pokroku komunikace a šíření informací. Doufám, že toto logo by hrdě mohlo prezentovat naší Přírodovědeckou fakultu a napomoci získat tak vlastní identitu.

Návrh obsahuje více grafických příloh.

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: sekční symboly

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 28

Základní motiv mého návrhu tvoří planeta Země jakožto symbol globálního ekosystému, prakticky veškeré známé živé přírody a nejlépe poznané části přírody organické a neživé, integrující objekty a předměty studia prakticky všech přírodních věd a všech sekcí PřF UK. Země je zobrazena jako stylizovaný glóbus pozorovaný z profilu zhruba se středem uprostřed atlantského oceánu.

Pro zjednodušení a lepší čitelnost znaku upřednostňuji dvoubarevnou, černobílou, variantu. Přikládám pouze přibližný orientační náčrt. Omlouvám se za jeho nevalnou uměleckou kvalitu.

Podrobnosti a vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: zeměkoule

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 29 - dvanáctistěn

Reprezentuje dvanáctistěn, jedno z platónovských těles a zároveň další věci (viz podrobné informace).

Smyslem loga je tedy uvést takový piktogram, který může zároveň reprezentovat všechny čtyři sekce bez toho, aniž by musel být volen zástupný symbol (trojúhelníky jako v předchozím logu). Dvanáctistěn je tak základním tělesem, jehož matematické zákonistosti, či tvar se používají/vyskytují se ve všech čtyřech oborech, jak je uvedeno výše).

Logo lze snadno přetvořit na sekční změnou barvy jako v případě předchozího loga (viz přiložené pdf). Celofakultní logo je opatřeno přechodem, který má znázorňovat prolínající se spolupráci mezi sekcemi - nic tak není upřednostněno, ale má stejný význam.

Vzhledem k tomu, že logo bude poté ještě upravováno profesionálním grafickým studiem, použil jsem barvy i fonty z předchozího trojúhelníkového loga (typografie i barvy se mi zamlouvají) a nerozváděl jsem dále varianty na různých pozadích.

Návrh obsahuje více grafických příloh.

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 30 - Sekční čtvrtiny

1. geografie symbolizovaná mapou
2. geologie symbolizovaná průřezem Zemí
3. chemie symbolizovaná elektrony na drahách
4. biologie symbolizovaná průřezem stonku

Sekce jsou provázané kružnicemi, které v každé čtvrtině symbolizují něco jiného.  Možnost rotace loga podle sekcí.

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: sekční čtvrtiny

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 31

Přírodovědecká fakulta má poměrně široký záběr oborů, těžko se hledá symbol, se kterým by se ztotožnili všichni. Proto byly použity 4 symboly charakterizující jednotlivé sekce - biologii, chemii, geologii a geografii. Pro biologii strom - symbol živých organismů, pro chemii baňka, geologii byl přiřazen krystal a geografii zeměkoule.

Podrobnosti a vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: sekční symboly 

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 32 - Velemlok

Homo diluvii testis, člověk- svědek potopy. Když lékař a přírodovědec Johann Jakob Scheuchzer objevil v roce 1725 v lomu Öhningen u Bodamského jezera jeho kosti, věřil, že se jedná o oběť božího hněvu nad nehodným lidstvem. Svět tak získal konečně hmatatelný důkaz biblické potopy. Tak tomu bylo bezmála sto let, dokud se vzácná fosilie nedostala do rukou anatomovi Georgi Cuvierovi. Ten správně odhalil, že uvězněn v kameni není utonulý hříšník, nýbrž svědek epoch i potop mnohem starších – velemlok.

Motiv velemloka je s naší fakultou spojen poměrně úzce. V padesátých letech minulého století obdržela ČSSR od Čínské lidové republiky unikátní dar, živé exempláře velemloka. Jednoho z těchto hostů skrývala sklepení naší fakulty bezmála půl století. Zatímco okolo uháněly roky, dramata a revoluce, mlok dlel v temnotách sklepení ve své vaničce jako živoucí talisman. Téměř nehybný, neměnný, stejný jako před 25 miliony let, jakoby se vysmívající evoluci, kterou snad tak dávno porazil. Symbol pomíjivosti času i dogmat.

Ač by se dalo namítat, že je velemlok spjat zejména s biologickou sekcí, svým významem ji přesahuje. Kupříkladu cena za nejlepšího fakultního přednášejícího nese jméno tohoto zvířete a je udělována přednášejícím z každé sekce. Ale velemlok pro nás není jen zvíře, které žilo ve fakultních sklepeních. Díky Cuvierovi je pro nás též symbolem. Symbolem exaktního přístupu vědy, který je tak často v rozporu se zažitými dogmaty a pořádky, a který nikdy neváhá hledat přesnější hypotézy k nazírání světa. Přístupu, jenž je společný všem vědním oborům – společný všem sekcím naší fakulty. Společný nám všem vědcům.

Návrh obsahuje více grafických variant.

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: velemlok

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 33

Návrh fakultního znaku sestává z několika jednoduchých symbolů, které zastupují jednotlivé sekce za současné možnosti samostatného využití symbolů sekcemi. Pro jednotný styl odkazující na logo Univerzity Karlovy je na pozadí použit stejný vzor jako v případě zjednodušené univerzitní pečeti se svatým Václavem a klečícím Karlem IV.

Chemická sekce je vyjádřena strukturním vzorcem chemické sloučeniny benzen. Sekce geografie je zastoupena symbolem zeměkoule. Geologická sekce je označena náznakem krystalické struktury minerálu křemen. Sekci biologie odpovídají šestiúhelníky znázorňující včelí plástve.

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: sekční symboly

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 34 - Lípa

Mým cílem bylo vnést do návrhu symboly přírody a vzdělanosti. Přírodu znázorňuje lipová větev se čtyřmi listy, které mají představovat čtyři hlavní studijní programy. Zároveň vnáší do znaku vlasteneckou myšlenku. Vzdělanost ztělesňuje otevřená kniha.

Návrh obsahuje více grafických verzí.

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: strom

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 35 - Fibonacciho spirála

Jsou různé důvody proč by měla být Fibonacciho spirála znakem fakulty. Jeden je zřejmý. Najdeme ji běžně v přírodě: v rostlinách, u živočichů, v cyklonech, v galaxiích, etc. Fibonacciho spirála reprezentuje roli matematiky pro vysvětlení přírodních jevů ve vědě. Dále, Fibonacciho spirála hezky znázorňuje Schrodingerovou teorii o "order from order", která podle něho rozlišuje živý svět od neživého.

Podrobnosti a vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: spirála 

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 36

Ve znaku se objevují motivy, které odkazují k jednotlivým sekcím Přírodovědecké fakulty, případně k přírodním vědám obecně.

Návrh obsahuje více grafických variant.

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: sekční symboly

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 37 - Oka

Vznikl jako reflexe fakulty, tedy společenství, kde se členové liší náhledem či oborem, ale věda jako metoda založená na objektivním pozorování je jim společná. Proto propletené piktogramy oka.

Symetrie je pak vyjádřením rovnosti objektivních přístupů v jejich různosti, ale také odkazuje na nápadně symetrické struktury, kterých je přírodověda plná: květy, krystaly, větrné růžice, ...

Návrh je postaven na tvaru, nikoliv barevnosti, která tak může být časem vytvořena územ či ponechána nespecifikovanou a na libovůli uživatele. Tím také demonstruje akademickou svobodu - pestrost v jednotě.

Podrobnosti a vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 38 - Motýl

Můj návrh vychází z jednoduché siluety motýla, neb motýl je symbolem pomíjivosti a nestálosti (což lze vztáhnout na dočasnost a krátkodobost vědeckých hypotéz v proudu času) a také symbolem růstu, změny a lidské duševní transformace. 

Plocha křídel slouží pro znázornění symbolů jednotlivých sekcí přírodovědy. Chemický vzorec pro chemii, žilnatina listu pro biologii, průřez půdním horizontem pro geologii a mapa střední Evropy pro geografii. Cílem těchto "symbolů" je, aby byly co nejjednodušší, dobře poznatelné i při zmenšení logotypu na minimum a aby se společně doplňovaly a nepůsobily na křídlech moc rušivě. Tedy aby bylo zaplnění plochy křídel podobné a rovnoměrné, což se mi, pravda, moc nepovedlo...(ale jako nastínění nápadu snad stačí). Nemám úplně vhodný grafický program, tak se omlouvám za technickou (ne)kvalitu.

Podrobnosti a vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 39

Dlouho jsem přemýšlela nad tím, co by spojovalo všechny součásti naší fakulty. První, co mě napadlo, byl strom života, ale přišel mi moc jednoduchý. Tak mě napadla Země, ta nám přeci všem umožňuje žít. A jaký je život? S nikým se přeci nemazlí. Stejně jako tahle roztomilá rybička.

Podrobnosti a vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: zeměkoule

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 40 - Via Lucis

Před čtyřmi sty lety napsal Jan Amos Komenský takto nazvaný spis, ve kterém přirovnal šíření vzdělanosti k šíření světla a vyslovil vizi "universálního vzděláni", které by pojalo celý rozsah lidského vědění včetně duchovního rozměru. Jeho myšlenky by měly být dodnes principem každé university, neboť právě v dnešním světě začínají být Komenského ideje realisovatelné. Lom a odraz světla, coby alegorie myšlenek, je i základním motivem tohoto loga. Představuje kapku vody, která nám může zároveň představovat Zemi a do ní vstupuje světelný paprsek poznání, který se rozkládá na čtyři hlavní barvy, čtyři vědní disciplíny, pro které je studium naší planety hlavním tématem - geografii (modrá), biologii (zelená), chemii (žlutá) a geologii (červená). Jednotlivé disciplíny mohutní, tak jak se v duchu Komenského myšlenek odrážejí na vnitřním povrchu kapky a z původní jednotné přírodovědy vznikají samostatné vědní obory. Avšak po každém odrazu se opět protínají, tak jako jenom úzkou provázaností všech sekcí může naše fakulta plnohodnotně rozvíjet vzdělanost, což by mělo být jejím hlavním posláním. Odrážení vědomostí uvnitř uzavřené kapky, která zároveň zpodobňuje naši fakultu, by ale nemělo být samoúčelné a tak jako z kapky vychází duha, i z naší fakulty by měly vystupovat myšlenky, které by měly sloužit ke zlepšování lidské společnosti.

Podrobnosti a vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 41 - Hic sunt leones

Návrh: Náčrt zeměkoule, na něm na některém místě umístěn nápis hic sunt leones (nebo jen h. s. leones).

Popis myšlenky: Obory přírodovědecké fakulty mají společné, že se zabývají studiem okolního světa a mnohdy se snaží popsat dosud neobjevené: proto název používaný na starých mapách pro neprobádaná území.

K návrhu nebylo připojeno grafické znázornění.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: zeměkoule

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 42 - Trojúhelníky (hvězda)

Doplněno (zveřejněno) 28. 6. 2015

Z alchymistické mystiky pod řecké slunce se zaoblenými trojúhelníky. Místo spojnic v trojúhelniku Země a Vzduchu lze umístit v pokusu č. 2-4 popisky, coby mystickou sublimaci. Zatímco Země a Vzduch jsou myslím umístěny korektně, Oheň a Voda jsou o 30° pootočeny. Možná by to ale šlo obětovat vyváženosti celku. Ve čtvrtém pokusu jsem přidal šipky, aby bylo vidět, kde jsou barycentra a kam trojúhelníky směřují. 

Návrhu obsahuje více grafických variant.

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: trojúhelníky

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 43

Doplněno (zveřejněno) 21. 7. 2015

Návrh není zcela kulatý, ale některé fakulty též nemají zcela kulatý, popřípadě ho lze zakulatit. Pohádka je analogická současné, stejné barvy a propletenost spojená s neslučitelností jednotlivých sekcí naší fakulty.

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 44

Doplněno (zveřejněno) 23. 7. 2015

Jednotlivé "symboly" zastupují jednotlivé částí fakulty - Země geologii+geografii, rostlina biologii a baňka chemii, společným prvkem je otevřená kniha s písmeny RN (Rerum Naturalium), která má symbolizovat vědu jako takovou.

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 45 - jablko

Doplněno (zveřejněno) 27. 7. 2015

Myšlenkou je spojit nespojitelné, aspoň tedy neživou a živou přírodu -  zemi a jablko. Jako základ jsem použil okruží z návrhu s trilobitem a na google našel zemi jako jablko - přebarvil na černo a to je v podstatě vše.

Dále posílám obrázek, který mne inspiroval,  možná, že by šikovný grafik dokázal spojit chemickou baňku a jablko jako zemi do jednoho celku, ja to nedokážu. 

Z mé strany ideální znak by mohl být kombinací obou poslaných obrazků.

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: zeměkoule

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 46 - Strom - země

Doplněno (zveřejněno) 29. 7. 2015

Jedná se o snahu propojit živou a neživou přírodu do jednoho celku, evokující komplexnost a propojenost. Dalším aspektem návrhu je fakt, že evoluce je širší veřejností vnímána ve formě evolučního stromu – stromu života. Variantou loga může být např. tmavě-zeleno-černá kombinace. (k tomuto návrhu je jen jeden obrázek).

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: strom, zeměkoule

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 47 - Sisyfos

Doplněno (zveřejněno) 29. 7. 2015

Tento návrh evokuje jedno ze zásadních specifik naší fakulty – a to kritické myšlení, které jde vždy proti proudu a je posouváním poznání směrem vzhůru. Zároveň jde o Sisyfovskou práci, neboť vše jednou poznané je následně relativizováno a překonáno.  Připravil jsem tři varianty návrhu: klasickou – modifikací kresby na antické váze, další modifikací fotografie, poslední s využitím naší planety jako objektem, který strkán vzhůru. Sisyfovský návrh se snaží rezignovat na jakékoliv propojování atributů jednotlivých oborů a najít jednotící prvek – tedy vědeckou práci. Zde jsme samozřejmě na trochu tenkém ledě, neboť minimálně MatFyz je na stejné lodi, přeci ale jenom naše fakulta je v anglickém překlady Faculty of Science… Další možnou modifikací (zde už poplatnou hledání nějakého jednotícího grafického prvku) je zaměnění kamene např. za strukturu fullerenu C60 (viz obr.), která kromě jasné chemické konotace je ve své geometrické podobě realizována ve formě klatrinových váčků, virových partikulí, krystalů… Podobné univerzální geometrické tvary archimédovských těles mohou být vhodné pro unikátní koncepty korporátní identity – jednotícím PřF jsou obecné geometrické principy našeho světa.  (k tomuto návrhu jsou tři sisyfovské varianty, pokud by se dávaly na web, tak jako tu primární bych volil anticky návrh, posledním je obrázek fullerenu).

Návrh obsahuje více grafických variant.

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 48 - Atlas

Doplněno (zveřejněno) 29. 7. 2015

Jedná se o spojení živé a neživé přírody – planety Země a člověka jako zástupce živého, navíc ve vztahu určité zodpovědnosti toho druhého. Zde je aspoň trochu zdůrazněno environmentální zaměření řady pracovišť fakulty. Negativem loga je jeho nezaplněnost centrální grafikou, bohužel se mi nepodařilo nalézt vhodný použitelný obrázek. Jako řešení si dokážu představit modifikaci postoje Atlase do více vzpěračského postavení – viz např. obrázek sochy v příloze.  Další možnou modifikací je zaměnění Země např. za strukturu fullerenu C60 (viz obr.), která kromě jasné chemické konotace je ve své geometrické podobě realizována ve formě klathrinových váčků, virových partikulí, krystalů… Podobné univerzální geometrické tvary archimédovských těles mohou být vhodné pro unikátní koncepty korporátní identity – jednotícím prvkem PřF jsou obecné geometrické principy našeho světa. (k tomuto návrhu patří jeden Sisyfos, pak fotka sochy s alternativním postojem a konečně obrázek fullerenu).

Podrobnosti a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 49 - Hexagram

Doplněno (zveřejněno) 18. 8. 2015

Šestiúhelníky symbolizují včelí plástve (Biologie), benzenové jádro (Chemie), krystalickou mřížku nerostů (Geologie) a při troše fantazie i obrys České republiky (Geografie). Kombinace písmen BIO-GEO-CHEM pak mezinárodně identifikovatelné zkratky vědních disciplín. Do okruží lze umístit latinský či anglický text.

Návrh obsahuje více grafických variant.

Další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 50 - Křížovka

Doplněno (zveřejněno) 18. 8. 2015

Křížovka je symbolem hledání neobjeveného (tajenky). Jasně definuje čtyři sekce Přírodovědecké fakulty UK Praha. Ukazuje jejich provázanost. Lze sestavit anglickou či českou verzi. Do okruží lze umístit latinský či anglický text.

Návrh obsahuje více grafických variant.

Další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 51- Čtyřvazný uhlík

Doplněno (zveřejněno) 24. 8. 2015

Logo a znak byly vytvořeny v souladu s moderními grafickými trendy s důrazem na funkčnost, tedy možnost použití jednak na oficiálních dokumentech (znak ve tvaru pečeti), jednak v prezentacích (plnobarevné logo). V návrhu bylo dosaženo dokonce sjednocení motivů znaku a loga – tedy jednotné identity.

Logo/znak splňuje základní vlastnosti každého dobrého loga/znaku:

  1. jednoduchost,
  2. zapamatovatelnost,
  3. použitelnost v jednobarevné verzi,
  4. zajímavý motiv.

Návrh obsahuje více grafických podkladů.

Další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: zeměkoule, molekula

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 52 - Molekula

Doplněno (zveřejněno) 26. 8. 2015

Návrh znaku je inspirován atomem čtyřvazného prvku uhlíku, respektive molekulou methanu. Jednotlivé atomy vodíku symbolizují 4 sekce: biologii, chemii, geografii a geologii. Návrh se snaží zachovat jednoduchost i čitelnost, znak má stejnou barvu jako logotyp, zůstane dobře čitelný při zvětšení i zmenšení, lze dobře použít i v jednobarevné variantě.

Návrh obsahuje více grafických návrhů.

Další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: molekula

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 53 - Žába

Doplněno (zveřejněno) 29. 8. 2015

Návrh nebyl dodán s popisem

Detail návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 54

Doplněno (zveřejněno) 31. 8. 2015

Pri vytváraní tohoto návrhu som vychádzal z návrhu 45, avšak sledoval som odlišnú myšlienku. Logo predstavuje jablko poznania, teda túžbu človeka po poznaní a zároveň má reprezentovať všetky 4 sekcie našej fakulty - jablko pre biológiu, mapa pre geografiu, zemeguľa ako celok pre geológiu a molekuly pre chémiu - predstavujú súčasne chemickú podstatu živej i neživej prírody.

Detail návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 55 - Drak

Doplněno (zveřejněno) 31. 8. 2015

Je to krásné, heraldické zvíře. Symbol štěstí, síly a úspěchu. Snadno zapamatovatelný. Nehledala bych v tom žádné složitosti, lékaři mají pelikána a filozofové sluníčko.

Detail návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 56-1

Doplněno (zveřejněno) 31. 8. 2015

Velemlok a Země (dva symboly spojující živou i neživou přírodu, obsahující téma výzkumu naší planety, vývoje přírody i její ochrany).

Detaily a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: velemlok, zeměkoule

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 56-2

Doplněno (zveřejněno) 31. 8. 2015

Strom (symbol poznání/vědění i samotné přírody).

Detaily a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: strom

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 56-3

Doplněno (zveřejněno) 31. 8. 2015

Strom jednoduchý barevný (strom poznání spojující barevná pole odp. odpovídající jednotlivým oborům).

Detaily a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: strom

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 56-4

Doplněno (zveřejněno) 31. 8. 2015

Strom se symboly (strom poznání + základní elementy všech čtyř oborů).

Detaily a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: strom, sekční symboly

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 56-5

Doplněno (zveřejněno) 31. 8. 2015

Atom (barvy odp. jednotlivým oborům).

Detaily a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: atom

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 57 - Mutualismus

Doplněno (zveřejněno) 31. 8. 2015

Návrh představuje mutualistický vztah kvetoucí rostliny a opylujícího hmyzu (vycházel jsem ze siluety dlouhozobky). Některé mutualistické vztahy mají obrovský vliv na uspořádání života na Zemi a ze své podstaty jsou tvořeny vzájemně prospěšnou kooperaci dvou organismů. Proto může mutualismus přeneseně symbolizovat vzájemnou výpomoc a mezioborovou spolupráci, což jsou důležité atributy vědeckého prostředí.

Přikládám i barevnou verzi a rozdělení na jednotlivé sekce podle barev okvětních lístků.

Návrh obsahuje více grafických variant.

Detaily a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Návrh 58

Doplněno (zveřejněno) 31. 8. 2015

Logo fakulty je vytvořeno tak, aby zde byly symbolicky zastoupeny všechny sekce. Biologii reprezentuje „Brebera“, která má připomínat schematizovaný zárodek tetrapoda, například velemloka. Jako symbol geografie jsem jí dal místo očička glóbus a symbolické zastoupení geologie a chemie jsem se rozhodl vyřešit zobrazením přechodu pevné soli kamenné (geologie) do vodného roztoku (chemie)

Detaily a další vyobrazení návrhu.

Klíčová slova pro zařazení do skupin návrhů: -

^^^ Nahoru na seznam návrhů


Komentáře - celofakultní diskuse

Na tomto místě se můžete zapojit do celofakultní diskuse. Komentovat můžou všichni členové akademické obce (studenti, akademici i zaměstnanci) po zalogování se na fakultní web (přihlášení vpravo nahoře). Všechny komentáře jsou zveřejněny pod skutečným jménem přispívajícího.

Druhou možností, jak se zapojit do diskuse je přidat komentář ve veřejném albu na oficiální stránce fakulty na Facebooku (dostupné pro kohokoli, kdo má Facebook účet).

Hodnotící komise bude komentáře z těchto dvou míst brát jako jeden z podkladů pro své rozhodování. Komentáře kdekoli jinde nebudou brány v potaz.

Prosím, před napsáním komentáře si přečtěte informace o záměrech prvního kola a o způsobu hodnocení návrhů motivů v prvním kole - zejména co se hodnotí. Pro vyjádření pouze sympatií pak bude sloužit hlasování, které proběhne v druhé polovině října. Hlasování je jedním z podkladů pro hodnotící komisi, jeho výsledky nejsou závazné.

Akce dokumentů

Mgr. Jan Kříž
Mgr. Jan Kříž píše:
Pátek 02.10.2015 11:31

Za komisi prosím - přispívejte věcně, po přečtení toho, co je třeba hodnotit a co je záměrem prvního kola:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/vyber-fakultniho-znaku/zamer-prvniho-kola-a-zpusob-hodnoceni#co-se-hodnoti

Do diskuse nepatří - resp. nebude přihlíženo - k příspěvkům typu "líbí se mi X". Pro toto bude určeno hlasování, které proběhne v druhé polovině října.

Mgr. Jana Škodová
Mgr. Jana Škodová píše:
Pondělí 05.10.2015 18:51

Pokud mohu za sebe vybrat nejsrozumitelnější a nejvýstižnější logo pro Přírodovědeckou fakultu UK, pak vítězí návrh č. 24 - dokážu si jej představit na tričku i na oficiálním dokumentu. Sympatická je též možnost logo elegantně rozdělit podle sekcí - jednotlivé části podle grafické přílohy "A" jsou jasně čitelné a přitom dobře reprezentativní (dopsala bych na řádek název fakulty), při použití varianty "B" bych se přimlouvala za ponechání okrajového latinského nápisu z hlavní společné verze loga. Sekční rozdělení barevným zvýrazněním podle přílohy "C" je poněkud chaotické a nepřehledné a celkovému logu spíše škodí. Děkuji za možnost komentáře a přeju návrhu č. 24 úspěšný průchod výběrovým řízením, protože v jednoduchosti je síla :-) Škodová.

Mgr. Martin Weiser, Ph.D.
Mgr. Martin Weiser, Ph.D. píše:
Čtvrtek 08.10.2015 11:21

Myslím, že dobrý znak by měl být rozeznatelný i v malém provedení a i pokud ho kus není vidět. Mohli by sem organizátoři umístit souhrn všech znaků, ke kterým je grafický návrh (ty komentované jen slovně typicky mají i svůj doplněk v podobě podobné ideje v grafickém provedení)
a, zmenšených a umístěných třeba do pdf o velikosti stránky A4 (nebo A5) (všechny návrhy pohromadě a současně relativně malé)
b, totéž ale s chybějící mi částmi, třeba 2 variantami, kde jedné bude chybět kus (třeba 30%) z levé strany a jiné, kde bude chybět 30% od horního okraje?
Myslím, že by to pomohlo.

Mgr. Zuzana Kubínová
Mgr. Zuzana Kubínová píše:
Čtvrtek 08.10.2015 11:50

Myslím, že náhled na zmenšené znaky se dá získat zmešením této stránky v prohlížeči: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1027853210570165.1073741833.920123491343138

Mgr. Tomáš Weiss
Mgr. Tomáš Weiss píše:
Čtvrtek 08.10.2015 13:10

Byl bych rád, kdyby se zdůraznilo, že je zde stále možnost, že fakulta bude používat univerzitní znak. Osobně jsem této varianty zastáncem: je totiž spíše výjimkou, že by jednotlivé fakulty univerzit měly vlastní loga. Také si myslím, že bychom se primárně měli cítit jako součást Univerzity Karlovy a až sekundárně jako členy Přírodovědy. Taktéž se domnívám, že bychom tímto předešli vnitrofakultním sporům nad takovýmto marginálním tématem, a v neposlední řadě bychom jako fakulta ušetřili finanční prostředky.

Mgr. Jan Kříž
Mgr. Jan Kříž píše:
Pátek 09.10.2015 19:41

Jen fakticky - výjimkou je naopak nemít vlastní znak - 13 ze 17 fakult vlastní znak má, viz:
http://cuni.cz/UK-6632-version1-jvs_uk_finalni_manual_12_12_20.pdf - strana 27 a následující.

Otázka, jestli mít vlastní znak fakulty a nebo ne bude řešena v druhém kole, tak jak je uvedeno ve schválených propozicích.

Mělo by ale především zaznít, že případná existence fakultního znaku vůbec neznamená, že by fakulta či fakultní uživatelé nesměli vůbec používat znak UK. To bude možné vždy (samozřejmě v soulady s pravidly pro použití znaku UK). Jen je třeba rozlišovat, kdy je třeba prezentovat fakultu a kdy univerzitu.

V praxi také nastávají situace, kdy je třeba prezentovat zároveň (několik fakult a současně i univerzitu a i její součásti (KAM, ústřední knihovnu). V takovém případě je pro identifikaci velmi žádoucí, aby fakulty měly i vlastní znak.

Přitom ale souhlasím Tomáši s tím, že je potřeba budovat sounáležitost s Univerzitou Karlovou.

RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. píše:
Čtvrtek 08.10.2015 13:41

Vážení kolegové, po shlédnutí návrhů bych apeloval na mnohými (včetně mne) nepovšimnutou skutečnost, že fakulta již prakticky od svého založení "logo" má v podobě hlavice žezla (viz komentáře 17, 21 a 23). Odklonit se od tohoto symbolu je možné, ale je třeba vědět proč by "nové" logo mělo být jiné. Čili v tomto pojetí by šlo tedy spíše o změnu loga. Sám jsem zastáncem tradice a proto bych byl pro si původní "logo" (v určité, graficky vhodné, variantě) ponechat. (a to jsem sám alternativní návrh podal).

Mgr. Miroslava Kacířová
Mgr. Miroslava Kacířová píše:
Čtvrtek 08.10.2015 14:19

Přikláním se k návrhům 8 a 9-4. Jejich vyobrazení jasně poukazuje na příslušnost fakulty k Univerzitě Karlově. Univerzita Karlova má ve světě dobré jméno a pokud jsem měla možnost setkat se na konferencích s lidmi, kteří Univerzitu Karlovu znají, poznávali na posterech právě znak Univerzity Karlovy. I když obecně nefandím tradicím, myslím, že Univerzita Karlova má své hezké tradice, které stojí za to udržovat, má svou historii, dlouholetou působnost, má svého zakladatele a jeho symbolickým vyobrazením na znaku fakulty bychom mu mohli vzdát své díky. Přírodovědeckých fakult je po světě spoustu, ale myslím si, že znak, který jsme mívali, byl poměrně dobře znám právě díky Karlovi a Václavovi. Věřím tomu, že když někdo (min. z ČR) uvidí znak z Karlem IV., aniž by si musel číst nápis dokola, dojde mu, že se jedná o Univerzitu Karlovu. Navíc jsou oba navrhované znaky neutrální a neupřednostňují některé obory PřF nad jinými. Navrhuji nestydět se za našeho zakladatele, vážit si ho a poděkovat mu alespoň tak, že jej budeme mít ve znaku fakulty.

doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. píše:
Pátek 09.10.2015 11:44

Spíše technická poznámka: V návrzích se vyskytuje i velemlok. Velemloka však používáme již řadu let jako znak katedry zoologie. Obávám se, že použití stejného motivu i pro celou fakultu by mohlo být poněkud matoucí.

doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. píše:
Neděle 11.10.2015 18:07

Jsem jednoznačně pro používání loga univerzity i pro fakultu. Podíval jsem se jen pro zajímavost, jak je tomu v zahraničí a kromě colleges v Británii, není příliš rozšířeným zvykem, mít vlastní loga pro jednotlivé součásti univerzity. I když to neberu jako rozhodující a jsem si vědom, že záleží na organizaci univerzity apod., myslím si, že je to dobrý zvyk. Dát najevo jasně sounáležitost s historií naší alma mater, ostatními obory i její současností je podle mě důležitější než se z tohoto celku nenápadně vydělovat. Nevidím pro to ani historické důvody. A že to dělají ostatní (fakulty) ještě neznamená, že to musíme dělat rozněž. Jak je patrné, shoduji se s p. mgr. Tomášem Weissem, jehož komentář se mi velmi líbí. Nechci z důvodu stručnosti jednotlivé myšlenky rozebírat, ale s jeho názory se ztotožňuji.

RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D. píše:
Čtvrtek 05.11.2015 09:48

Vážení kolegové, doufám, že varianta nevytvářet vlastní znak není a priori vylučována. Kolem mne existuje poměrně hodně lidí, kteří si myslí totéž a koneckonců i zde se vyskytují obdobné názory (např. doc. Kraft, mgr. Weiss, prof. Žák, dr. Jeníček, dr. Mazuch), se kterými se plně ztotožňuji. Sám jsem se snažil variantu bez znaku navrhnout viz návrh 23, který byl zkrácen o první odstavec, který je nejpodstatnější částí textu až po mé urgenci byl vrácen, nicméně návrh byl nikoliv mnou označen jako "Žezlo". Předpokládam, že slovo primárně je dostatečně jednoznačné, aby vyjadřovalo návrh nevytvářet znak. Bohužel označení "žezlo" (které jsem ke svému návrhu nedal) je pro mne dostatečným důvodem, abych pro svůj vlastní návrh nehlasoval (ačkoliv byla-li by drtivá většina akademické obce pro vytvoření vlastního znaku, tak by mně tato varianta přišla nejrozumnější viz poznámka dr. Vinklera). Věřím, že nezařazení varianty bez znaku je dáno nezkušeností či opomenutím organizátorů, než úmyslem vyloučit variantu, která má svoje opodstatnění a kterou preferuje část akademické obce.

RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. píše:
Čtvrtek 22.10.2015 09:33

Milí kolegové,

přidávám se k názorům Martina Weissera a doc. Krafta. Také bych rád vyjádřil svojí podporu tomu, abychom nevytvářeli "vlastní" fakultní znak, ale abychom svůj vizuální styl postavili na znaku naší univerzity. Jsem přesvědčen, že univerzitní znak je jedna z věcí, která jednotlivé fakulty spojuje (nehledě na historický kontext a tradici) a dle mého názoru bychom se neměli od něj oddělovat. Koneckonců to lze vidět na celé řadě příkladů jiných světových univerzit (Velká Británie, Švýcarsko, Německo), které používají jednotné logo pro všechny své součásti. Osobně si myslím, že pro prezentaci našich výsledků mezinárodní vědecké komunitě je důležitější spojení s univerzitou, než s fakultou. To je ostatně vidět i z prezentace mých zahraničních kolegů např. na konferencích.

RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. píše:
Čtvrtek 22.10.2015 09:47

Omlouvám se, myslel jsem Tomáše Weisse :-)

prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. píše:
Čtvrtek 22.10.2015 20:16

Zcela souhlasim s doc. Petrem Kraftem. Zavadet nove logo pro fakultu mi prijde naprosto zbytecne, mimo jine vzhledem k faktu, ze starobyle logo UK je skutecne krasne a tezko si predstavit, ze nekdo kdy vymysli neco lepsiho. Jakekoliv nove logo bude tedy vzdy krokem zpet. Pokud bude nejake nove logo schvaleno, reseni je ale jednoduche - lze ho snadno ignorovat (stejne jako ty minule priserne trojuhelniky) a pouzivat i nadale pouze logo UK.

prof. RNDr. Jiří Vávra, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Vávra, DrSc. píše:
Pátek 23.10.2015 21:03

Jednoznačně podporuji návrh č. 26 "Strom poznání". Je jednoduchý a docela geniálně symbolizuje zaměření jednotlivých oborů fakulty. Potřebuje samozřejmě dotažení profesionálním grafikem, ale je to jinak návrh výrazně vystupující z ostatních.

RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D.
RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D. píše:
Středa 28.10.2015 13:52

Pokud nové logo, tak by mělo být vizuálně čitelné i v menším provedení a čb variantě, tedy spíše nekreslené. Sysifos nebo velemlok ve mně vyvolávají primárně jiné asociace než Př.F jako celek. Konkrétní věci či zvířata jako zástupci sekcí jsou příliš polopatické, pro mě je lepší od toho víc abstrahovat. Jednoduché až schematické návrhy se tak zdají být pro tento účel z mého pohledu vhodnější, ať už zmiňovaný strom nebo rozdělení do sekcí.

RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
RNDr. Martin Mazuch, Ph.D. píše:
Pondělí 02.11.2015 13:57

Jak bylo napsáno výše, logo (pečeť) univerzity pro oficiální prezentaci stačí, není třeba vybírat nic nového (zvláště ne "...trojúhelníky reprezentující čtyři sekce...":-)). Rozlišení pak stačí až v logotypu. Při představě hromadění log univerzity, fakulty, popř. (v budoucnu možná) sekce v záhlaví dokumentů, prezentací atp. ve mně evokuje vzhled komunistického Rudého práva s vyobrazením jemu udělených řádů. Pokud už by to muselo být, tak by to mělo být logo jednoduché a přitom souhrnné, jako např. 24,30,51.

RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
RNDr. Radim Perlín, Ph.D. píše:
Čtvrtek 05.11.2015 13:09

Nejvíc se mi líbí návrh č. žádný. Tvorba znaku, loga je profesionální práce a my jsme všechno jenom ne grafici profesionálové. Nechte dělat odborníky to, co mají. Až přijdou grafici z UMPRUM nám radit, jak se vážou enzymy v bílkovinách, tak si také budeme ťukat na čelo.