E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty

Dokument předložený vedením fakulty a schválený Akademickým senátem fakulty, který popisuje postup výběru nového fakultního znaku.

1. kolo

Cílem je najít všeobecně přijímaný motiv nového znaku, který by reprezentoval fakultu jako jeden celek.

Návrhem může být jak grafické zpracování motivu, tak slovní popis motivu. V obou případech je součástí návrhu i vysvětlující popis myšlenky či ideového zázemí návrhu.

Přijímání návrhů potrvá minimálně 30 dní, termín ukončení přijímání návrhů bude oznámen při zveřejnění výzvy k účasti.

Sběr bude probíhat elektronickou formou zasláním návrhu administrátorovi soutěže.

Autoři zasláním návrhu souhlasí s možností neomezeného použití návrhu fakultou a v případě, že bude návrh vybrán, tak souhlasí s postoupením výkonu výhradních autorských práv na fakultu.

Do týdne od ukončení sběru návrhů budou přijaté návrhy zveřejněny a bude umožněna celofakultní diskuse nejméně po dobu 30 dní mimo letní prázdniny od zveřejnění návrhů. Administrátor si vyhrazuje právo nezveřejnit návrhy, které jsou v rozporu s dobrými mravy.

V průběhu celofakultní diskuse bude provedeno elektronické hlasování akademické obce o oblíbenosti jednotlivých návrhů. Každý člen obce bude moci udělit až tři rovnocené hlasy.

Pro výběr nejlepších návrhů bude děkanem jmenována pětičlenná komise, která bude složena ze dvou odborníků na grafiku, jednoho člena kolegia děkana, jednoho zaměstnance a jednoho studenta nominované akademickým senátem fakulty. Komise vybere po přihlédnutí k výsledkům hlasování tři motivy, které postoupí do druhého kola a výsledky svého výběru bezodkladně zveřejní.

Autoři tří vybraných motivů z řad akademické obce fakulty budou odměněni fakultou.

2. kolo

Vybrané motivy budou postoupeny grafickým studiím. Předpokládá se zapojení 2-3 grafických studií.

Grafická studia budou mít za úkol rozpracovat vybrané motivy do podoby návrhů fakultního znaku, zejména s přihlédnutím k:

  • vhodnosti použití s definovaným logotypem,

  • vhodnosti pro použití v soutisku s logem univerzity,

  • možnosti použití odvozených motivů pro vizuální styl a další grafické aplikace.

Pro zpracování návrhů bude určen termín, který bude při zadání zveřejněn spolu se jmény oslovených grafických studií. Každé studio bude moci vytvořit maximálně dva návrhy znaku pro každý motiv (na předpokládané škále tradiční - moderní).

V rámci smluvního vztahu fakulty a grafických studií bude jednoznačně uvedeno, že v případě vítězného návrhu firma postupuje fakultě výkon výhradních autorských práv k dílu v maximálním rozsahu umožněném platnou legislativou.

Do 7 dnů od uplynutí termínu pro zpracování návrhů budou všechny došlé návrhy zveřejněny a bude umožněna celofakultní diskuse nejméně po dobu 30 dní mimo letní prázdniny od zveřejnění návrhů.

V průběhu celofakultní diskuse bude provedeno elektronické hlasování o oblíbenosti jednotlivých návrhů, včetně možnosti odmítnutí existence fakultního znaku a tedy použití univerzitního znaku pro logo fakulty.

Upřesnění z 28. 10. 2015 na popud proděkana Kotka:
K návrhům vytvořeným oslovenými grafickými studii bude jako další možnost přidána univerzitní pečeť s logotypem fakulty - tj. možné fakultní logo vytvořené v souladu s pravidly pro použití pečeti UK. V průběhu celofakultní diskuse bude provedeno elektronické hlasování o oblíbenosti jednotlivých návrhů, včetně možnosti odmítnutí existence fakultního znaku a tedy použití univerzitního znaku pro logo fakulty.

Komise pro výběr  určí po přihlédnutí k výsledkům hlasování pořadí prvních tří návrhů, které postoupí děkanovi.

V případě volby fakultního znaku děkan zapracuje jeden vybraný návrh do novelizace statutu fakulty a tu předloží akademickému senátu. Ke schválení je třeba kvalifikovaná většina, to je dvě třetiny přítomných senátorů, nejméně však nadpoloviční většina všech senátorů.

 


 

Možný harmonogram

 

Co

Lhůta

Předpokládaný termín

schválení dokumentu popisující proces výběru znaku senátem

 

konec dubna / začátek května

vyhlášení výzvy

 

polovina května

přijímání návrhů

min 30 dní, poté do 7 dnů zveřejnění

do poloviny června

celofakultní diskuse

min 30 dní mimo prázdniny

do poloviny října

elektronické hlasování

plán 14 dní - souběžně s diskusí, v její druhé půlce

první polovina října

vyhodnocení výsledků komisí

 

říjen

předání tématů grafickým studiím

 

odhad - prosinec

deadline pro zpracování od firem

 

cca 6 týdnů od předání

celofakultní diskuse

min 30 dní mimo prázdniny

únor 2016

elektronické hlasování

plán 14 dní - souběžně s diskusí, v její druhé půlce

druhá polovina února 2016

vyhodnocení výsledků komisí

 

březen 2016

předložení návrhu senátu - finální schválení

 

konec dubna/začátek května 2016

 

Akce dokumentů