E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení1. kolo - výsledky hodnocení komisí

Závěry hodnotící komise pro výběr fakultního znaku se třemi vybranými motivy pro rozpracování ve druhém kole.

Zápis z jednání hodnotící komise pro výběr znaku PřF UK

pátek 27. listopadu 2015

Přítomni: Jan Kotek, Jiří Kotmel, Jan Kříž, Martin Minařík, Michaela Nováková


Komise se konsensuálně shodla na níže uvedených závěrech.

Pro vnější prezentaci fakult Univerzity Karlovy (tedy i Přírodovědecké fakulty) by byla nejvhodnější společná a jednotná prezentace UK, vycházející z tradičního znaku UK s jednotným vizuálním stylem, tedy zhruba koncepce před lety navržená studiem Kafka (bez hodnocení kvalit tehdejšího grafického návrhu).

Komise bere na vědomí, že v současném legislativním a faktickém stavu nelze dosáhnout ani ve střednědobém horizontu takové prezentace celé Univerzity Karlovy a je tedy třeba řešit prezentaci na úrovni jednotlivých fakult.

V případě Přírodovědecké fakulty (dále jen fakulta) komise navrhuje:

  • v komunikaci s vnějším prostředím a oficiální komunikaci používat v nejvyšší možné míře znaku/loga Univerzity Karlovy podle možností daných vyššími předpisy
  • vybrat znak fakulty v souladu s platnými univerzitními předpisy a využívat ho v případech, kdy je potřebné a vhodné identifikovat fakultu
  • rozpracovat motiv znaku fakulty do vizuálního stylu a jeho aplikací

Ve věci prvního kola výběru znaku fakulty se komise shodla, že předmětem posuzování jsou jednotlivé motivy, nikoli konkrétní grafické návrhy.

Komise vzala v potaz celofakultní diskusi a výsledky hlasování akademické obce a přihlédla zejména k četnosti podpory jednotlivých motivů (agregovaná počty dle klíčových slov grafických návrhů). Výsledky hlasování jsou veřejně dostupné https://goo.gl/9gFE3H

Komise se po diskusi rozhodla pro další zvažování vyřadit návrhy, které v sobě kombinují více dílčích a tedy menších (obvykle sekčních) motivů. Důvodem byla úvaha, že je vhodnější mít jeden společný motiv, který bude reprezentovat a spojovat celou fakultu a který bude mít šanci na splnění požadavků na aplikovatelnost a použitelnost v různých kontextech, než složitý soutisk malých motivů, které při použití samy o sobě budou jen dále rozmělňovat informaci o příslušnosti k fakultě.

Komise vybrala pro rozpracování v druhém kole tři motivy (bez rozlišení pořadí - seřazeno dle abecedy):

  • strom
  • velemlok
  • žezlo

Strom

Jde o motiv, který je poměrně běžný u obdobných institucí. Jeho výhodou je vhodná reprezentace širokého spektra přírodních věd i věd jako celku, znak tedy navozuje přirozenou asociaci se subjektem, který reprezentuje. Motiv stromu může být zpracován v přiměřené jednoduchosti tak, aby byly umožněny aplikace a rozpracování celého vizuálního stylu. Motiv stromu získal širokou podporu v hlasování akademické obce.

Velemlok

Velemlok je motivem, který má za sebou silný příběh, úzce spjatý s fakultou, což může napomáhat k zapamatování motivu a k jednoznačné identifikaci fakulty tímto motivem. Zároveň umožňuje různé ztvárnění s dostatečnou jednoduchostí i aplikačním potenciálem, včetně různých kampaní a odvozenin.

Žezlo

Zobrazení hlavice žezla je motivem historicky spojeným s fakultou. V případě znaku by muselo provedení doznat zjednodušení. Možnost aplikací a odvozenin není tak přímá, jako u zbylých dvou návrhů.

 

Akce dokumentů