E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolba kandidáta na děkana 2024

Informace k vyhlášení voleb 

Akademický senát PřF UK v souladu s Jednacím řádem ASF, čl. 18. vyhlásil volby kandidáta na funkci děkana Přírodovědecké fakulty UK na období 2025-2029. Volba kandidáta děkana proběhne na mimořádném volebním zasedání Akademického senátu dne 24. 10. 2024.

Děkana fakulty na základě hlasování v Akademickém senátu fakulty jmenuje JM rektorka univerzity, a to na čtyřleté funkční období. Děkan může být zvolen maximálně na dvě po sobě jdoucí volební období.

Akademický senát PřF UK dále zvolil volební komisi ve složení:

  • geografická sekce: Michal Jeníček (předseda)
  • biologická sekce: Věra Opatová
  • chemická sekce: Robert Willimetz
  • geologická sekce: Lucie Kunstmüllerová

 

Návrhy kandidáta na funkci děkana se podávají k rukám předsedy volební komise do 30 dnů přede dnem volby, tj. do 24.9.2024. Návrh musí být podán spolu s:

a) písemným souhlasem navrhovaného s kandidaturou,

b) stručným životopisem navrhovaného s charakteristikou jeho působení na univerzitě,

c) stručnými tezemi volebního programu navrhovaného.

 

Návrh je podán v zalepené obálce na adresu volební komise prostřednictvím podatelny (Albertov 6) a zároveň elektronicky na mailovou adresu předsedy volební komise (michal.jenicek@natur.cuni.cz). Volební komise doporučuje, aby kandidáti spolu s materiály poskytli i portrétní fotografii.

Volební komise zveřejní všechny materiály na webu PřF UK nejpozději 21 dní před volbou, tedy do 3.10. 2024. Následně budou probíhat diskuze s kandidáty

Akce dokumentů