E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Program kandidáta

Tento program je dostupný také jako PDF zaslané kandidátem. K dispozici je i životopis kandidáta.

Níže je umožněna diskuse o programu pro studenty a zaměstnance fakulty.


Albertov 2021

Vize, priority a cíle rozvoje
Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy
na období 2017-2021

Vize

Vizí a cílem rozvoje Přírodovědecké fakulty UK je ve střednědobém horizontu stabilizovat její pozici jako čelního akademického pracoviště v ČR a respektovaného výzkumného a vzdělávacího centra v Evropském kontextu.

Ve výhledu cílového stavu Přírodovědecká fakulta UK:

 • se při svém rozvoji ve výzkumu a výuce opírá o excelenci ve svých profilových oborech

 • využívá synergií, plynoucích z propojení disciplín biologie, chemie, geografie, geologie a životního prostředí i ze spolupráce s dalšími obory v rámci Univerzity Karlovy,

 • je významným centrem výzkumu a výuky, respektovaným v mezinárodním prostředí,

 • je klíčovou institucí v oblasti výzkumu a výuky přírodních věd v ČR,

 • je aktivním partnerem vedení Univerzity Karlovy při formulaci strategických vizí a nástrojů jejího rozvoje.

Pro naplňování svých rozvojových cílů Přírodovědecká fakulta UK:

 • nabízí uchazečům atraktivní, vstřícné a inspirativní prostředí pro studium,

 • je institucí, otevřenou mezinárodnímu prostředí ve výuce a výzkumu,

 • disponuje špičkovou infrastrukturou a experimentálním zázemím pro excelentní výzkum,

 • rozvíjí nové směry výzkumu, inovativní technologie a aktivně se podílí na transferu poznatků do praktických aplikací,

 • je atraktivním zaměstnavatelem se stimulujícím pracovním prostředím, kladoucím důraz na uznání kvality ve vědecké i pedagogické práci, respekt k rozdílnosti oborů, rovné příležitosti a možnosti osobního rozvoje.

Východiska

Vize a program rozvoje Přírodovědecké fakulty na období 2017-2021 navazují na dynamický směr rozvoje, nastartovaný v uplynulé dekádě. Fakulta jako celek zaznamenala od roku 2010 prudký nárůst výkonu ve vědecké činnosti, v národním hodnocení výsledků výzkumu stabilně patří mezi nejvýkonnější instituce ČR a v mezinárodních žebříčcích dosahuje v řadě oborů výrazné postavení. Fakulta připravila k akreditaci a postupně otevírá nové atraktivní studijní programy napříč základními obory. V neposlední řadě fakulta ve spolupráci s Univerzitou a partnerskými fakultami připravila k realizaci ambiciózní rozvojové programy, umožňující budoucí rozvoj všech oborů fakulty v dlouhodobém horizontu.

Navržený program rozvoje Albertov 2021 se hlásí ke stávajícímu směru vývoje fakulty i ke strategickým tezím rozvoje, formulovaným v aktuálním dlouhodobém záměru PřF UK. Kontinuita ve strategickém směřování rozvoje fakulty je nezbytná pro zachování dynamiky nastartovaných procesů, možnosti úspěšně realizovat strategické rozvojové aktivity, připravované v dlouhodobém horizontu i pro zachování vnitřní soudržnosti fakulty.

Přírodovědecká fakulta UK zároveň stojí před etapou, která zásadním způsobem ovlivní její budoucnost a určí její dlouhodobé směrování. Před fakultou leží příležitosti, které se po další desetiletí nebudou opakovat - vybudování a využití potenciálu Kampusu Albertov a Biocevu jako center excelentní vědy a výuky. Účinné nastavení struktury, principů a parametrů fungování těchto center, motivace výzkumných týmů, využití mezioborových synergií, potenciálu pro rozvoj nových směrů výzkumu a atrahování zahraničních badatelů i studentů jsou šancí, jak proměnit fakultu v centrum výzkumu a výuky mezinárodního významu a zároveň pomoci ji zajistit udržitelný rozvoj. Nevyužití těchto příležitostí naopak může fakultě přinést hluboké ekonomické i strukturální problémy.

Program rozvoje Albertov 2021 proto definuje prioritní směry rozvoje fakulty a cíle, jejichž naplnění bude v období 2017-21 rozhodující pro úspěšné naplnění rozvojových programů fakulty. Vytčené prioritní směry rozvoje, které představují klíčové úkoly pro vedení fakulty v nastávajícím období, jsou přitom zásadní jak pro úspěšnou realizaci připravovaných projektů rozvoje, tak pro nastavení podmínek pro úspěšný rozvoj fakulty v dlouhodobém horizontu i jeho udržitelnost.

Priority rozvoje

V období 2017-21 bude vedení fakulty při jejím rozvoji klást rozhodující důraz na následující priority:

 1. Rozvoj výzkumných infrastruktur

 2. Atraktivní a kvalitní studium

 3. Internacionalizace fakulty

 4. Vstřícné vnitřní prostředí fakulty

Rozvoj výzkumných infrastruktur

Pro vedení fakulty bude v období 2017-2021 představuje zásadní prioritu v oblasti rozvoje infrastruktur a výzkumu Přírodovědecké fakulty UK vybudování Kampusu Albertov. Plnohodnotné využití potenciálu vědecko-pedagogických center excelence Globcentrum a Biocentrum v rámci Kampusu Albertov, projektově připravených k realizaci během uplynulé dekády představuje unikátní příležitost pro rozvoj fakulty, která se nebude opakovat. Funkční období 2017-21, ve kterém bude připravován projektu Kampusu Albertov k realizaci tak ovlivní charakter a úspěšnost fakulty na několik dalších desetiletí.

Pro dlouhodobý rozvoj fakulty je přitom klíčové nejen úspěšné vlastní vybudování obou center, jejich infrastruktur, zázemí a facilit, ale i správné nastavení vnitřních pravidel a procesů, výběr a motivace výzkumných týmů, budování mezioborových synergií a prostoru pro budování nových směrů výzkumu.

Pro nastavení parametrů, pravidel a podmínek pro realizaci nosných směrů výzkumu obou center, práci týmů a zabezpečení jejich podmínek bude zásadní těsná interakce vedení fakulty s vědeckou radou Kampusu Albertov, partnerskými fakultami 1LF a MFF UK, vedením Univerzity a v neposlední řadě akademickou obcí fakulty.

Druhým zásadním rozvojovým projektem fakulty je Biocev, který se od roku 2016 nachází v realizační fázi a pro nacházející období je proto třeba zajistit a sledovat jeho udržitelnost. Fakulta musí využít unikátní potenciál, který Biocev nabízí jak z pohledu instrumentálního zázemí, tak z hlediska synergií s partnery z ústavů AV ČR, příležitostí pro zahraniční spolupráci i pro transfer a komerční aplikaci výsledků.

Pro naplnění ambicí těchto výzkumných center je klíčový důraz na špičkovou kvalitu, mezinárodní charakter a inovativnost výzkumu. Prioritní podpora nosných směrů výzkumu, definovaných v jednotlivých oborech v rámci institucionálních programů rozvoje (Prvouk, Progres) musí být doplněna o příležitosti pro rozvoj nových výzkumných směrů a skupin. Mezinárodní charakter výzkumného prostředí fakulty je pak zásadní pro vybudování připravovaných rozvojových programů jako center s evropským významem. Pro PřF UK jako výzkumně orientovanou fakultu je zásadní účinná podpora týmů ze strany fakulty při vyhledávání příležitostí, přípravě a administraci projektů a programů.

Realizace ambiciózních rozvojových plánů fakulty je bytostným zájmem celé její akademické obce a vyžádá si soustředěné úsilí a zapojení všech jejích součástí. Pro udržitelnost rozvoje těchto center bude proto zásadní konsensuální přístup a aktivní spolupráce napříč strukturami fakulty a akademickou obcí, vytvoření stimulujícího pracovního prostředí a internacionalizace výzkumného i výukového prostředí fakulty.

Vybudování a rozvoj nových výzkumných infrastruktur, které fakultě dají k dispozici moderní experimentální vybavení i potřebné prostorové zázemí, zároveň poskytne příležitost pro revitalizaci stávajících historických budov a zázemí fakulty. V období 2017-21 budou postupně diskutovány a připraveny koncepty revitalizace a komplexního rozvoje stávajících budov a areálu Přírodovědecké fakulty v kontextu jejího funkčního celku.

Atraktivní a kvalitní studium

Je důležité si uvědomovat, že Přírodovědecká fakulta je škola, která vedle ambicí ve výzkumu má zásadní roli i odpovědnost ve výchově a formování budoucích generací přírodovědců.

V oblasti výuky fakulta bude rozvíjet atraktivní nabídku studijních programů, schopnou oslovit uchazeče v konkurenčním prostředí a zároveň o zajištění špičkové kvality a náročnost při jejich uskutečňování. Ambicí Přírodovědecké fakulty UK je špičková úroveň zajištění tradičních klíčových oborů spolu s atraktivní nabídkou nových studijních oborů, využívajících nejnovějších poznatků výzkumu a technologického vývoje i mezioborových přesahů, umožněných spoluprací mezi obory Přírodovědecké fakulty.

Fakulta musí využívat účinné nástroje a vyvinout maximální úsilí pro oslovování uchazečů do všech oborů studia a pro vyhledávání talentů. Přírodovědecká fakulta musí být vnímána jako první volba pro uchazeče o studium přírodní věd napříč republikou. Fakulta musí jasně a atraktivně komunikovat nabídku studijních oborů formami, které jsou pro středoškolské uchazeče atraktivní a které jsou zároveň účinné pro jejich oslovení. O komunikaci s uchazeči musí fakulta systematicky pečovat, přičemž důraz bude kladen na přímou spolupráci s fakultními školami a učiteli.

Ve všech stupních studia je třeba klást důraz na vysoký odborný standard, ale zároveň vstřícný a individuální přístup ke studentům, umožňující stimulovat jejich nadšení pro obor, podpořit jejich odborný rozvoj i vyhledávání a podporu talentovaných studentů.

Standardní součástí studia všech stupňů by měla být zahraniční stáž – a to ve všech oborech, kde to je relevantní a možné. Doktorandi musí být zapojeni do práce výzkumných týmů, mít podmínky pro realizaci vlastních výzkumných projektů i se podílet na týmové práci a životě svého pracoviště.

U všech studijních oborů musí být pro uchazeče zřetelná perspektiva možností budoucího uplatnění – ať již ve výzkumu nebo v praxi. Fakulta svým studentům bude ve spolupráci s partnerskými institucemi komunikovat nabídku možností uplatnění a pomocí vhodných nástrojů, jako např. stáží nebo mentoringu, pomáhat usnadnit kontakt studentů s potenciálními zaměstnavateli.

Internacionalizace fakulty

Výrazné prohloubení mezinárodního charakteru Přírodovědecké fakulty UK je zásadní podmínkou úspěšnosti a udržitelnosti jejího rozvoje a možnosti plnohodnotného začlenění fakulty do mezinárodního výzkumného prostředí.

Přírodovědecká fakulta musí postupně překonat stávající omezení, které představuje její tradiční ukotvení v národním prostředí. Plnohodnotná nabídka výuky v angličtině v nosných oborech je klíčová pro zpřístupnění studia zahraničním studentům, stejně jako pro možnost angažování zahraničních odborníků. Mezinárodní charakter výzkumných týmů je pak rozhodující pro to, abychom do budovaných center excelentního výzkumu Globcentrum a Biocentrum byli schopni vybrat a udržet špičkové vědce a mladé talenty napříč mezinárodním výzkumným prostředím.

Připravit podmínky a nástroje pro intenzivní a autentickou internacionalizaci prostředí Přírodovědecké fakulty proto je významnou ambicí rozvoje fakulty jak pro období 2017-21, tak v dlouhodobém horizontu. Vedení Přírodovědecké fakulty proto bude využívat dostupné nástroje a mechanismy pro účinnou stimulaci internacionalizace fakulty v relevantních oblastech výuky a výzkumu, ale i v oblasti souvisejících servisních činností a administrativního aparátu.

V oblasti výuky jde o výrazné, ale ne formální rozšíření nabídky přednášek v angličtině tak, aby byly přístupné pro zahraniční studenty a zároveň umožňovaly zapojení zahraničních lektorů a odborníků do výuky. Klíčové cílové skupiny pro rozvoj mezinárodního charakteru prostředí fakulty představují zejména doktorandi a postdoci. U doktorandů je internacionalizace studia přirozená - a to i i s ohledem na specifika českého prostředí. Díky zapojení doktorandů do výzkumných týmů i intenzivnímu kontaktu s pregraduálními studenty má tak internacionalizace v této oblasti přirozený přesah do dalších oblastí života fakulty. Významným prvkem stimulace je využití programu STARS pro podporu talentovaných zahraničních doktorských studentů pro studium na Přírodovědecké fakultě.

Vstřícné vnitřní prostředí fakulty

Schopní a motivovaní studenti a akademičtí pracovníci jsou největším bohatstvím fakulty a motorem jejího rozvoje. Fakulta při svém rozvoji bude přikládat prioritní význam péči o lidské zdroje, kvalitu prostředí a kulturu komunikace v oblasti výuky i pracovního prostředí zaměstnanců, dbát na poskytování rovných příležitostí, možnost osobního rozvoje zaměstnanců, kultivaci vnitřní komunikace a budování pocitu sounáležitosti.

Fakulta musí pro uskutečňování svých aktivit ve výuce a výzkumu nabízet atraktivní prostředí jak po stránce přístrojového a materiálního zázemí, tak i z hlediska funkční a otevřené akademické komunity. Pro studium i pracovní prostředí na Přírodovědecké fakultě jsou klíčovými hodnotami vstřícnost, kvalita, odpovědnost, sounáležitost v rámci akademické obce a vzájemný respekt.

V oblasti pracovního prostředí je zásadním úkolem zajistit, aby fakulta byla atraktivním zaměstnavatelem, který bude získávat špičkové vědce a pedagogy a nabízet jim atraktivní příležitosti, který ale zároveň bude systematicky pečovat o odborný i osobnostní rozvoj stávajících zaměstnanců, pečovat o pracovní prostředí a sounáležitost akademické komunity.

Fakulta musí získávat excelentní vědce a pedagogy, podporovat rozvoj talentů a nových skupin a směrů výzkumu. Zároveň ale musí systematicky pečovat o to, aby představovala soudržné společenství s vyváženými rolemi a generační strukturou, zajišťující jak rozvoj nových směrů, tak kontinuitu ve vývoji klíčových oborů.

Cíle rozvoje

V roce 2016 vedení fakulty představilo dlouhodobý záměr fakulty na období 2016-20. Dlouhodobý záměr fakulty, zpracovaný ve vazbě na dlouhodobý záměr UK, definuje komplexně celkové i dílčí cíle rozvoje, včetně nástrojů a indikátorů pro všechny oblasti aktivit fakulty - od vzdělávací činnosti, přes výzkum, třetí roli, společenství lidí až po zabezpečení činností. Dlouhodobý záměr fakulty představuje vyčerpávající výčet cílů a nástrojů, potřebných pro rozvoj fakulty v jednotlivých oblastech její činnosti.

Program Albertov 2021 vychází z tohoto schváleného dokumentu s tím, že do komplexního souboru aktivit vnáší programové priority pro tým vedení fakulty na období 2017-21.
K jednotlivým čtyřem prioritním směrům rozvoje jsou níže přiřazeny vybrané dílčí cíle a nástroje Dlouhodobého záměru fakulty jako konkrétní cíle a úkoly, na jejichž naplnění bude soustředěna prioritní pozornost vedení fakulty v nastávajícím funkčním období.

V jednotlivých prioritních směrech rozvoje se jedná především o následující cíle:

Rozvoj výzkumných infrastruktur

 • Společně s univerzitou a s partnerskými fakultami, 1. LF a MFF UK vybudovat vědecko-pedagogická centra excelence Biocentrum a Globcentrum v rámci projektu Kampus Albertov.

 • Ve spolupráci s vědeckou radou Kampusu Albertov a dalšími týmy účastnícími se budování Kampusu připravovat obsahovou a personální náplň center, jejich organizační uspořádání a provozní model.

 • Připravovat start Biocentra a Globcentra z hlediska personálního a organizačního.

 • Vytvořit předpoklady pro zajištění odpovídajícího přístrojového vybavení Biocentra a Globcentra.

 • Zvyšovat vědeckou a výzkumnou výkonnost fakulty k zajištění financování fakulty z veřejných zdrojů.

 • Hledat a využívat další finanční zdroje, včetně neveřejných zdrojů, diverzifikovat financování fakulty a snižovat její závislost na státním rozpočtu.

Atraktivní a kvalitní studium

 • Vytvářet předpoklady pro zvyšování prestiže kvalitní pedagogické práce.

 • Rozvíjet studijní programy vyučované na fakultě a dbát na jejich silné propojení s vědeckou a tvůrčí prací pracovníků a s badatelskými aktivitami studentů.

 • Aktivní prezentace fakulty potenciálním uchazečům jako vhodné volby pro studium. Posílení prezentace bakalářských studijních oborů mezi studenty středních škol a jejich učiteli.

 • Posilování kontaktů se středoškolskými učiteli s cílem aktivně vyhledávat talenty pro studium přírodovědných oborů - vytvoření aktivity Fakultní učitel.

 • Vyhledávání a podpora talentovaných studentů v bakalářském studiu, individuální přístup k talentovaným studentům, motivační stipendia, nabídka rozšiřujících přednášek pro talentované studenty (např. výuka v rámci aktivity Bakalář plus).

 • Podpora badatelské aktivity studentů v rámci vzdělávací činnosti.

 • Spolupráce s firmami a neziskovými organizacemi při vzdělávání studentů, např. mentoring studentů a další formy stáží, přednášky a wokshopy expertů z praxe.

Internacionalizace fakulty

 • Zvýšit mezinárodní význam fakulty ve vědě a výzkumu.

 • Pokračovat v rozšiřování nabídky studia zahraničním studentům.

 • Zvýšení počtu a podílu předmětů vyučovaných v anglickém jazyce.

 • Zařazování přednášek a kurzů zahraničních odborníků do výuky.

 • Získávání zahraničních akademických pracovníků a podpora jejich dlouhodobého působení na fakultě.

 • Podpora mobility studentů v souvislosti s jejich studijní a badatelskou aktivitou

 • Podpora mobility pracovníků v souvislosti s jejich pedagogickým působením.

 • S využitím vnějších i vnitřních zdrojů vytvořit na fakultě systém podpory postdoků.

 • Využití našich vnitřních předpokladů (např. tradice, nové infrastruktury) pro atrahování zahraničních vědců.

 • Zlepšování podmínek pro přijímání a studium zahraničních studentů v oblasti výuky i infrastruktury (poradenské služby, “english-friendly” administrativa).

Vstřícné vnitřní prostředí fakulty

 • Zvyšovat prestiž zaměstnání na fakultě.

 • Rozvíjet komunikaci mezi vedením fakulty a pracovníky a studenty.

 • Podporovat studentské spolky zaměřené na rozvoj a podporu mimostudijních společenských aktivit studentů.

 • Rozvoj kariérního poradenství a mentoringového programu pro studenty vyšších ročníků.

 • Efektivně řídit fakultu při respektování charakteru akademického prostředí.

 • Snižovat administrativní zátěž akademických a vědeckých pracovníků.

 • Zkvalitnění a zefektivnění činnosti děkanátu jako služby fakultní veřejnosti tak, aby se akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty mohli v maximální míře věnovat svým hlavním činnostem.

Realizace programu

Program Albertov 2021 představuje ambiciózní, ale realistickou vizi rozvoje Přírodovědecké fakulty, jejíž uskutečnění umožní realizovat klíčové rozvojové aktivity a nastavit podmínky pro její dlouhodobý rozvoj a konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku. Rozvoj fakulty připravujeme s dlouhodobou vizí - ne pro sebe, ale pro nastupující generace studentů a badatelů, tak, abychom vytvořili podmínky pro její budoucí rozvoj a mezinárodní postavení.

Úspěšné naplnění rozvojových cílů programu si vyžádá soustředěné úsilí vedení fakulty a servisních oddělení děkanátu, ale i aktivní zapojení široké akademické obce fakulty.

Tým vedení fakulty v nastávajícím období bude sestaven z osobností napříč spektrem fakultních oborů, které budou brát náročnou rozvojovou agendu fakulty za své poslání a budou ji tvůrčím způsobem naplňovat. Tým vedení fakulty bude při naplňování programu klást důraz na konsensuální přístup, preferenci diskuse před direktivními postupy při řešení strategických otázek a respekt k rozdílnosti oborů a rolí v akademickém prostředí.

Struktura týmu vedení bude zahrnovat primárně sekční proděkany, kteří nebudou mít v gesci jiné specifické agendy. Další pozice budou reflektovat klíčové oblasti fakulty - agendu studia a agendu vědy. Samostatnou agendou bude, tak jako doposud, rozvoj fakulty, zaměřený především na rozvoj klíčových infrastruktur. Nově definovaná bude pozice pro rozvoj a koordinaci vnitřních agend fakulty, reflektující potřebu implementace nových legislativních předpisů napříč činnostmi fakulty a pozice pro koordinaci strategických rozvojových projektů a operačních programů.

Významnou rolí bude pozice tajemníka fakulty, jehož klíčovou úlohou bude přenášet koncepční kroky týmu vedení fakulty do činností děkanátu, zajišťovat jejich naplňování a koordinovat činnost jednotlivých oddělení děkanátu fakulty.

Servisní oddělení děkanátu musí poskytovat účinnou podporu akademickým pracovníkům, pracovat efektivně a při svých aktivitách postupovat ve vzájemné kooperaci. Pro realizaci rozvojových ambicí fakulty je prioritní účinná podpora výzkumu. Fakulta, pro jejíž rozpočet je zásadní objem prostředků z grantových projektů, musí pro jejich získávání a administraci poskytovat pracovníkům účinný servis a jeho zajištění bude prioritou vedení fakulty. Další oblastí pozornosti vedení jsou vnější vztahy, kde se těžiště aktivit soustředí na klíčové priority, kterými je zejména účinná podpora získávání uchazečů ve všech stupních studia, dále komunikace s médii a podpora odborných aktivit fakulty i koordinace propagačních aktivit na univerzitní úrovni.

Vedení fakulty bude otevřeně a věcně komunikovat s fakultními grémii a akademickou obcí - konkrétně s akademickým senátem fakulty, stejně jako s vedoucími kateder. Pro úspěšnou realizaci programu rozvoje bude zásadní otevřenost komunikace v rámci fakulty a prostor pro zpětnou vazbu ke krokům vedení ze strany akademické obce. Vedení bude omezovat formalismus a byrokratický přístup v komunikaci ve všech oblastech aktivit.

Věřím, že úsilí, které v nadcházejícím období věnujeme budování společné budoucnosti a péči o rozvoj fakulty, přinese ovoce jak ve vybudování špičkového prostředí pro vědu a výzkum a studium, ale i soudržné pospolitosti obce akademiků, studentů a zaměstnanců Přírodovědecké fakulty.


doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D
V Praze dne 1.9.2016

Diskuse

Níže je prostor pro fakultní diskusi. Komentovat můžou všichni studenti a zaměstnanci po zalogování se na fakultní web (přihlášení vpravo nahoře). Všechny komentáře jsou zveřejněny pod jménem přispívajícího.

Všichni kandidáti obdrželi od Studenstké komory sadu 32 otázek, které byly v předstihu zveřejněny. Následně byly zveřejněny i odpovědi kandidáta na tyto otázky.

Akce dokumentů

Mgr. David Hurný
Mgr. David Hurný píše:
Neděle 18.09.2016 14:36

Vážený pane proděkane, rád bych se zeptal, jakým způsobem byste v budoucnu řešil problematiku doktorského studia a to s ohledem na výši stipendií, které se v průměru pohybují okolo 7 tis. / měsíc. A podotázka - jaký je Váš názor, resp. zavedl byste něco podobného na fakultě, na Výnos rektora č. 30.10/15 (VŠCHT), kterým se studentům v doktorském studiu v prezenční formě studia (nad 26 let) ve formě stipendií studentům vrací částka, kterou musí zaplatit sami za zdravotní pojištění. Děkuji

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. píše:
Pondělí 19.09.2016 09:19

Dobrý den,
doktorské studium považuji za jednu z prioritních oblastí pro rozvoj fakulty.
V diskusi se sekčními proděkany a vedoucími kateder budu klást důraz na to, aby pracoviště využívala všech dostupných nástrojů k vytvoření motivujícího prostředí, odměňujícího schopné doktorandy. Ti jsou pro katedry vždy mimořádným přínosem a jejich podpora a zapojení do života pracoviště se katedrám vrací v podobě výsledků výzkumu, publikací i funkčního prostředí výzkumných týmů.
K podpoře máme i nyní řadu mechanismů, které umožňují podstatným způsobem navýšit příjem doktorandů. Jde jak o programy institucionálního charakteru - SVV, UNCE, PRVOUK/PROGRES, celofakultní program STARS, tak v neposlední řadě zapojením schopných doktorandů do grantových projeků.
Aby byla podpora účinná a spravedlivá, musí být ale cílená a zohledňovat schopnosti a výkon.
Fakulta jednak nemá prostředky na výraznější plošné navýšení stipendií všem doktorandům, paušální podpora by navíc neměla motivační účinek. Zmiňovaný systém pobídek na VŠCHT neznám - prostuduji ho, nicméně i pokud bychom v budoucnu aplikovali něco podobného, tak opět na principu cílené podpory.

Mgr. Jan Kříž
Mgr. Jan Kříž píše:
Úterý 20.09.2016 00:29

Vážený pane proděkane,

pro dobré fungování vedení fakulty je velmi důležitý tým kolegia děkana. Máte již zvoleny kolegy(kolegyně), které byste chtěl jmenovat proděkany(proděkankami)? Kdo je ve Vašem týmu a na jaké pozici (s jakou agendou)?

Případně - kdy chcete mít o svém týmu jasno a kdy ho plánujete (alespoň částečně) zveřejnit?

Jan Kříž

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. píše:
Úterý 20.09.2016 09:02

Dobrý den,
tým vedení fakulty je skutečně klíčový pro její správné fungování a možnost naplnění předkládaného programu. Z mého pohledu je důležité nejen personální složení týmu, ale i struktura jednotlivých pozic a jim odpovídajících agend, která by měla odpovídat prioritám programu.
Strukturu pozic kolegia ve vazbě na jednotlivé agendy jako systémový prvek mám proto uvedený v programu rozvoje fakulty - v části, věnované realizaci programu.
Personální složení týmu kolegia mám pro klíčové pozice s potenciálními kandidáty projednané - byť pochopitelně s vědomím toho, že jde o jednání předběžná.
Předpokládám, že představení struktury a obsazení navrhovaného týmu vedení proběhne v rámci představení programu v rámci diskusních setkání s fakultní veřejností - a tomuto formátu bych si dovolil dát přednost před vypisováním jmen do internetové diskuse.

doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. píše:
Pondělí 26.09.2016 17:29

Vážení kandidáti,
prosím o Váš názor na následující otázky – posílám všem, proto oslovuji takto hromadně:

1) Jaký postoj budete vzhledem k rektorátu prosazovat ve věci přerozdělování prostředků, až skončí projekty UNCE?

2) Z jakých zdrojů (a případně na úkor jaké oblasti stávajícího rozpočtu) předpokládáte výhledově financování provozních nákladů nových budov na Albertově, případně Biocevu?

3) Zvažujete nějaké modifikace v programu STARS?

4) Vyhovuje Vám současný stav, kdy PřF má v rámci univerzity nasazenu jednu z nejvyšších hladin poplatků za doktorské studium v angličtině (za MFF a FF), a v důsledku toho téměř všichni zahraniční doktorandi předstírají studium v češtině, aby jejich školitelé nebyli finančně penalizováni nutností hradit za ně poplatky za studium? Pokud ne, zvažujete snížení poplatků přinejmenším pro studenty přijaté v programu STARS?

5) Jedním z Vašich úkolů bude jmenování nové vědecké rady fakulty. Počítáte s výraznější obměnou jejího složení (např. změnou podílu externích odborníků), už i s ohledem na to, že očekávané změny v procesu akreditace a interní hodnocení budou asi na VRF klást větší nároky než dosud?

Děkuji

F. Cvrčková

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. píše:
Úterý 27.09.2016 20:29

Dobrý večer,

k odpovědím na část otázek jsem dostal již v dnešní diskusi v rámci celofakultního setkání, pro jistotu ale jejich rekapitulaci připojím k reakcím na ostatní dotazy:

ad1) Prostředky na UNCE
Prostředky na UNCE jsou na úrovni RUK vytknuty před závorku z prostředků za vědu. Pokud by tedy projekty UNCE skončily (což UK neplánuje), měly by fakulty dostávat prostředky v poměru, odpovídajícím jejich výkonu ve vědě.
Pro fakultu je však existence UNCE výhodná, protože díky úspěšnosti v prvním kole soutěže dostáváme přes tento zdroj celkově nazpět více, než kolik na něj přispíváme.
Projekty UNCE budou podle plánu RUK pokračovat novým kolem od roku 2017, do kterého je potřeba, aby fakulta intenzivně aplikovala.

ad2) Financování Kampusu a Biocevu
Kampus Albertov bude integrální součástí fakulty a jednotlivé součásti v něm zúčastněné se na provozu proto budou podílet analogicky k úhradě provozních nákladům ve stávajících prostorách. To je rámcová představa, se kterou jsme pracovali mj. i při koncipování rozložení prostor v rámci plánování jednotlivých center. Konkrétní model financování však bude možné zpracovat až budeme mít k dispozici přesné informace a vstupy.
Ohledně Biocev - fakulta v období rozběhu projektu jen musí podpořit, je však třeba jasně nastavit parametry tak, aby Biocev byl ekonomicky udržitelný a ty důsledně sledovat.

ad3) STARS
Program STARS rozhodně chci zachovat.
Dle mého názoru jde o program, který výrazně stimuluje kvalitu doktorského studia.
Vycházím přitom mj. i z vlastní zkušenosti, kdy ve svém týmu mám 2 zahraniční STARS doktorandky (Německo, Čína). Obě v konkurzu zvítězily nad několika desítkami uchazečů z celého světa a příchod těchto talentovaných studentů byl výrazným impulzem pro stávající doktorandy a celý tým.
Budu se zasazovat o to, aby STARS prioritně sloužil jako nástroj pro podporu internacionalizace doktorského studia a aby se nevyskytovaly případy, kdy podpora STARS jde předem domluveným vlastním kandidátům a nejedná se o skutečnou otevřenou soutěž.

ad4) Poplatky za cizojazyčné PhD studium
Tento bod byl obsáhle diskutován jak v rámci dnešní diskuse, tak na minulém zasedání ASF a vedení fakulty se jím intenzivně zabývá v posledních měsících.
Na studenty, studující v cizím jazyce, nedostáváme dotaci od státu a musíme se tedy vyvarovat toho, abychom eliminací poplatků nenavodili situaci, kdy bychom z peněz, které získáváme na vzdělání českých studentů, dotovali studenty jiné.
Současná výše poplatků proto odpovídá přibližně objemu prostředků, které dostáváme na výuku českých studentů.
Do chvíle, než dojde ke změně nadřízených mechanismů, které umožní získávat rovnocenné prostředky i na cizojazyčné studenty, proto nepředpokládám zásadní změnu.

ad5)
Počítám s tím, že v rámci obměny vedení fakulty dojde i k výrazné obměně složení VRF.
Protože VRF má významnou roli v odborném životě fakulty, chci do jejích řad angažovat výrazné a respektované osobnosti, které budou připraveny intenzivně pracovat a přispívat k formování strategických rozhodnutí a ke směrování fakulty.
Poměr externích odborníků, kteří dnes tvoří jednu třetinu VRF, považuji za vyhovující - rozhodující váhu ve VRF mají členové z řad fakultních akademiků, při diskusi však je důležité mít k dispozici i nezávislý názor externích odborníků.

S pozdravem,

Jakub Langhammer.

Mgr. Marian Novotný, Ph.D.
Mgr. Marian Novotný, Ph.D. píše:
Pátek 30.09.2016 15:35

Vážený pane proděkane,

rad bych se Vás zeptal na Váš názor či postoj v následujících věcech:

1)Po mém soudu by jedním z nástrojů k větší internacionalizaci fakulty mohl být i program Erasmus. Chci se Vás v této souvislosti zeptat, zda jste spokojeni z jeho současným využíváním naší fakultou a zda Vám přijde správné, že je organizován na katedrové úrovni (výběrová řízení) a ne centrálně?

2)Velký potenciál náší fakulty, věřím, leží v mezioborové spolupráci. Uvažujete o konkrétních nástrojích či krocích, které by podpořili více mezioborovou spolupráci? Jak podpořit spolupráci s dalšími ”albertovskými” fakultami?

3) Jak byste si představoval hodnocení výuky studenty a jak byste výsledky zveřejňoval a následně je použil? Jak motivovat studenty k vyplňování ankety?

4) Přijímání studentů do doktorského studia jen jednou ročně je relativně omezující podmínka. Termín přijímaček a začátku studia je pro zahraniční studenty, kteří musí žádat o povolení k pobytu velmi blízko a pokud udělají oni či fakulta v dost komplikované administrativě s tím spojené jakoukoliv chybu, tak nestíhají vše vyřídit včas. Bylo by možné usilovat o flexibilnější přijímání doktorských studentů (alespoň dvakrát ročně či změnu termínů)?

Moc děkuji za Váš čas,

—Marian Novotný

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. píše:
Pátek 30.09.2016 21:46

Vážený pane doktore,

děkuji za zajímavé dotazy a připojuji svůj pohled na jednotlivé otázky:


Ad 1) Erasmus
Program Erasmus beru určitě jako významný nástroj pro internacionalizaci fakulty - byť je to jen jeden z nástrojů, protože je zaměřen dominantně na pregraduální studium. Z vlastní zkušenosti vím, jak intenzivně mě ovlivnily dva pobyty, které jsem v rámci jeho předchůdce (program Tempus) absolvoval ve Francii a Nizozemí a na zahraniční zkušenost studentů proto nedám dopustit :-).
Využívání Erasmu v rámci fakulty bude asi dost odlišné po oborech. Myslím, že je přirozené, když výběr probíhá primárně na těch pracovištích, která garantují jednotlivé smlouvy. Každá smlouva je totiž dohodnuta na konkrétní obor a za každou smlouvou pak je konkrétní člověk, který jí dohodl a odpovídá za její naplňování. Je tedy dobré, když tento garant má nad výběrem kontrolu. Ze zkušenosti ale vím, že se takto rozdělí jen část míst a řadu destinací studenti využívají napříč celou fakultou.
Ve vlastní decentralizaci systému problém nevidím, ale je třeba držet společné principy a kritéria pro výběr studentů, minimálně po skupinách oborů, tak, aby byly srovnatelné a studenti různých oborů měli rovné podmínky.


Ad 2) mezioborová spolupráce
Zcela v tomto souhlasím a stejně jako Vy vnímám mezioborový potenciál fakulty jako obrovskou příležitost pro rozvoj fakulty. Myslím, že věci se v tomto ohledu v poslední době daly trochu do pohybu - např. příprava nových mezioborových studijních programů, ale jde spíš o jednotlivé počiny.
Jsem přesvědčený, že pokud má mezioborová spolupráce být funkční, musí být spontánní a musí vycházet zespodu, od jednotlivých badatelů. Shora řízené pokusy se - podle mé zkušenosti - setkávají často s rozpaky a málokdy bývají úspěšné.
Budu se proto snažit spíše vyvolávat vhodné příležitosti pro setkávání a kontakt akademiků a budovat na fakultě klima otevřenosti. Budu zároveň rád za náměty, jak autentickou spolupráci mezi obory podpořit . Beru ji jako jednu z velice důležitých podmínek pro to, abysme plnohodnotně využili potenciál Kampusu, kam bychom měli vstupovat už s tím, že to bude prostor bez umělých bariér mezi obory. To samé pak platí i pro spolupráci mezifakultní, kdy autentická spolupráce s MFF a 1LF je pro naši fakultu důletižá pro úspěch společných center výzkumu v Kampusu.


Ad 3) anketa
Popravdě jsem celkem spokojený s podobou, do jaké se v poslední době anketa vyvinula.
Pro věrohodnost ankety je zásadní transparentnost a dostupnost výsledků i vědomí zpětné vazby.
Transparentní forma ankety a dostupnost výsledků na webu v dnešní podobě je podle mého optimální.

Z hlediska zpětné vazby a využití výsledků je z mého pohledu důležité, aby systém byl funkční, nebyl plněný formálně a zároveň nebyl zbytečně byrokratický. Chci proto držet stávající princip, kdy vedoucí kateder výsledky projednají s vyučujícími a v případě pozitivních nebo negativních výsledků přijmou odpovídající opatření. O tom, jak konkrétně byly výsledky vypořádány proběhne jednání se sekčním proděkanem, který je následně projedná s děkanem. Klíčová je funkčnost - tak, aby vyučující dostávali zpětnou vazbu ke svým výkonům a zároveň vedoucí katedry věcný podklad pro hodnocení a aby systematickým projednáním na úrovni vedení sekce a s děkanem fakulty bylo zaručeno, že výsledky nespadnou pod stůl.

Určitě budu hledat cesty, jak motivovat studenty k vyplňování ankety bez toho, že by s tím byly spojené nějaké administrativní komplikace. Vím, že to je evergreen snah uplynulých let, ale věřím, že se nějaké řešení podaří najít. Papírovou formu ankety beru v dnešní době jako anachronismus, navíc s mnoha metodickými problémy, byť tato forma zaručuje alespoň určitou statistickou věrohodnost výsledků.
Rád bych zkusil u elektronické podoby ankety najít vhodnou cestu - je určitě možné se poučit z příkladů, jak to úspěšně dělají jinde.

Ad 4) flexibilní přijímání do PhD
Jsem přesvědčený, že flexibilnější způsob přijímání do doktorského studia by zejména pro zahraniční uchazeče byl přínosný. Pokud by se ukázalo, že univerzitní předpisy toto umožní a uvolněním pravidel si nezpůsobíme nečekané problémy jinde, tak bych možnost zavedení dalšího termínu podpořil.

S pozdravem,

Jakub Langhammer.

Mgr. Tomáš Macháček
Mgr. Tomáš Macháček píše:
Sobota 01.10.2016 21:46

Vážení kandidáti,
dovolte mi několik otázek, které se týkají vzájemné komunikace/spolupráce mezi vedením fakulty a ASF:

(1) Jak se stavíte k dosavadní praxi, kdy se členové ASF s hlasem poradním účastní nejen jednání kolegia děkana a příslušných sekčních vědeckých rad (čl. 18 VJŘ ASF), ale jsou také přítomni např. při výběrových řízeních na pozice vedoucích pracovníků?

(2) Jak hodláte v případě svého zvolení komunikovat/spolupracovat se Studentskou komorou ASF a jednotlivými pracovními komisemi ASF – studijní, legislativní, ekonomickou či rozvojovou?

(3) Nakolik je podle Vás žádoucí, aby se ASF aktivně podílel na tvorbě strategických dokumentů (např. dlouhodobého záměru fakulty)?

Děkuji za odpovědi,
Tomáš Macháček

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. píše:
Pondělí 03.10.2016 10:46

Vážený pane kolego,

děkuji za dotazy a připojuji své odpovědi:

Ad 1) účast členů ASF ve výběrových komisích
Stávající praxi, kdy zástupce ASF je s poradním hlasem přítomen zasedáním kolegia děkana a sekční SVR považuji za vhodnou a hodlám v ní pokračovat.
Stejně tak vidím jako užitečnou účast zástupce ASF v komisích výběrového řízení u vedoucích pracovníků - s ohledem na to, že se ASF následně vyjadřuje k jejich návrhům a i tuto praxi hodlám zachovat.

Ad 2) spolupráce s ASF
Aktivní komunikaci s ASF považuji za zcela přirozenou součást práce vedení fakulty a je v zájmu celé fakulty aby tato klíčová grémia spolupracovala a kominikovala.
Předpokládám proto oboustranně otevřenou komunikaci vedení fakulty s ASF - v celku, nebo podle dílčí problematiky s jeho jednotlivými komorami a komisemi.

Ad 3) účast ASF na tvorbě strategických dokumentů
Formulace strategických dokumentů, zejména dlouhodobého záměru a jeho ročních aktualizací, kapitálového rozpočtu, rozpisu prostředků aj. je primárně odpovědností vedení fakulty, které tímto realizuje svůj program a je za výsledky odpovědné. Zde myslím je namístě, aby se vedení fakulty nevzdávalo práce a odpovědnosti související s přípravou a návrhy jednotlivých strategických kroků.
Zároveň ale považuji za mimořádně užitečné a vhodné, abychom vedli diskusi s ASF nad těmito strategickými dokumenty a využívali zpětnou vazbu k tomu, aby materiály, které posléze přijmeme, byly pokud možno konsensuální.
Proto bych rád pokračoval v tradici, utvořené v posledních dvou funkčních obdobích, kdy vedení fakulty společně s ASF diskutuje hlavní teze strategických dokumentů a své rozvojové záměry na společném výjezdním zasedání na Patjedlovce.

S pozdravem,

Jakub Langhammer.

doc. Mgr. Patrik Mráz, Ph.D.
doc. Mgr. Patrik Mráz, Ph.D. píše:
Úterý 04.10.2016 21:46

Vážený pán prodekan,

keďže voľby by mali byť súperením vizií a predstáv ako by mala naša fakulta fungovať, chcel by som sa Vás opýtať, ktorý z troch volebných programov Vašich troch volebných protikanditátov sa Vám javí ako najkomplexnejšie prepracovaný.

Ďakujem za odpoveď,

Patrik Mráz

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. píše:
Středa 05.10.2016 13:54

Vážený pane docente,

děkuji za dotaz.

Popravdě bych takové posouzení ponechal na hodnocení fakultní veřejnosti a vposledku volitelů. Jak jsem již zmínil při první debatě, nechci se konfrontačně vymezovat vůči ostatním kandidátům nebo jejich programům, které považuji za kvalitní.

Za sebe mohu říci, že vlastní program jsem připravoval tak, aby pojmenovával klíčové agendy rozvoje fakulty. Je třeba mít na vědomí, že jde o programový dokument, jehož cílem je definovat priority rozvoje a klíčové cíle. Tyto priority jsou následně promítnuty do vyčerpávajícího souboru aktivit, definovaných v dlouhodobém záměru fakulty.

S pozdravem,

Jakub Langhammer.

Mgr. Jan Kříž
Mgr. Jan Kříž píše:
Středa 05.10.2016 02:25

Vážený pane proděkane,

jistě počítáte s účastí zástupce ASF v kolegiu děkana - jak to předpokládá statut PřF UK a Volební a jednací řád PřF UK.

Rád bych se zeptal, zda existují témata projednávaná na kolegiu děkana, s výjimkou osobních údajů, taková, které by zástupce ASF v KD nemohl následně sdělit všem senátorům.

Pokud taková témata podle Vás existují, mohl byste uvést příklady témat?

Jan Kříž

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. píše:
Středa 05.10.2016 14:03

Vážený pane kolego,

děkuji za dotaz.

V rámci svého proděkanského působení si za oněch posledních cca 7 let nepamatuji situaci, kdy bychom museli posílat kteréhokoli ze zástupců ASF tzv. "za dveře", aby neslyšel a dále netlumočil některé informace. Tato praxe je podle mého optimální za sebe nepočítám s tím, že bych některá témata explicitně uzavíral.

Z mého pohledu je ve vztahu vedení fakulty a ASF zásadní oboustranná otevřenost, důvěra, ale i odpovědnost. Ta v tomto případě spočívá třeba v tom, že vedení fakulty jedná před zástupcem ASF otevřeně, ale zároveň, že zástupce ASF dále tlumočí věcnou podstatu projednávaných záležitostí, ne doslovné střípky z někdy neformální diskuse.
Vědomí takové oboustranné důvěry pak umožňuje vedení fakulty jednat otevřeně, bez zbytečného formalismu a přitom účinně využívat zpětnou vazbu se zástupcem ASF, ten pak může svým kolegům tlumočit aktuální a korektní informace.

S pozdravem,

Jakub Langhammer.

RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. píše:
Čtvrtek 06.10.2016 17:22

Vážení kandidáti,
dovolte mi položit vám tři vzájemně související otázky:
Jste spokojen se současným stavem prezentace PřF navenek? Co byste případně změnil?
Jak jste spokojen se současným získáváním/oslovováním nových kvalitních studentů ze strany fakulty? Co byste případně změnil?
Jak vidíte budoucí roli a priority Oddělení vnějších vztahů a didaktických pracovišť v souvislosti s výše zmíněnými otázkami?
Děkuji za odpovědi a přeji hodně úspěchů nejen při volbě.
Pavel Teplý

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. píše:
Pátek 07.10.2016 15:05

Vážený pane kolego,
děkuji za dotazy, které zároveň míří k bodům, které pojmenovávám ve svém programu a považuji za důležité úkoly agendy budoucího vedení.
K jednotlivým otázkám se vyjadřuji v programu, řada úvah je i v odpovědích na otázky studentských senátorů, kteří je zveřejňují na webu, proto si dovolím zde shrnout pouze nejpozdstatnější teze:
PR fakulty prošlo v uplynulých letech zásadní kvalitativní proměnou. Od stavu, kdy vnější prezentace fakulty prakticky neexistovala nebo byla řešena ad-hoc aktivitami, jsme se během několika let dostali do pozice situace, kdy prezentace fakulty má jasný vizuální styl a dynamiku, odpovídající současné době, kdy jsme v této oblasti považováni lídra v rámci univerzity a za řadu aktivit fakulta získává prestižní ocenění.
Zároveň však portfolio PR aktivit postupně narůstá a v současné době je tak široké, že i přes rostoucí personální pokrytí oddělení i zapojení řady nadšených a talentovaných spolupracovníků ze sekcí nejsme schopni tento potenciál využít k tomu hlavnímu, k čemu fakulta PR oddělení potřebuje - tj. k účinnému náboru uchazečů.
K absenci aktivit fakulty na tomto poli jsem dlouhodobě kritický a tento stav mj. vedl i k tomu, že si práci s uchazeči musí suplovat vlastními silami jednotlivé sekce a týmy, které zde za tím účelem etablujeme - tak jako např. na mé domovské geografické sekci.
Jako zásadní úkol pro vedení fakulty v následujícím období proto beru nastavení omezeného počtu jasných priorit pro fakultní PR aktivity - fakulta má pouze omezený rozpočet, který můžem na svoji prezentaci věnovat, stejně jako rezervoár lidských zdrojů, které je rozumné na tyto aktivity soustředit.
Ohromný kreativní potenciál, který současné oddělení vnějších vztahů má, je proto nutné zacílit na ty okruhy aktivit, které jsou pro fakultu životně důležité, byť za cenu potlačení některých zajímavých, ale pro fakultu okrajové aktivity.
Mými prioritami jsou:
1) středoškolští uchazeči a pedagogové
2) uchazeči do magisterského a doktorského stupně z jiných škol a zahraničí
3) tuzemská média
4) fakultní veřejnost.
S ohledem na to, že dvěma nejvyššími prioritami vnější prezentace je oslovování uchazečů, považuji spolupráci PR oddělení s didaktickými pracovišti za zásadní podmínku úspěchu v této oblasti.

S pozdravem,

Jakub Langhammer.

Mgr. Jan Kříž
Mgr. Jan Kříž píše:
Čtvrtek 06.10.2016 18:41

Vážený pane proděkane,

jak byste chtěl pečovat či podněcovat sounáležitost fakultní obce (v širokém chápání) s fakultou? Čímž myslím to, aby lidé byli na svoji příslušnost hrdí, aby byli ochotní se s fakultou veřejně identifikovat, aby byli ochotní pro fakultu dělat "něco navíc", aby chtěli aktivně posunovat fakultu dále (nejen tím, že napíšu článek/splním pracovní povinnosti, ale tím, že budu přicházet s nápady), aby se ochotně, dobrovolně a nebojácně zapojovali do dění (nad rámec "povinností)?

Jan Kříž

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. píše:
Pátek 07.10.2016 15:06

Dobrý den,

pěstování sounáležitosti fakultní obce je jedním z bodů, které vnímám jako zásadní - a je proto i jednou z priorit mého programu a tímto bodem jsem mj. uzavíral i představení svého programu při celofakultní diskui.
Motivace lidí, ale zároveň budování pospolitosti akademické obce, respektu mezi obory a rolemi, ale i mezigenerační soudržnosti je pro fakultu zásadní pro dlouhodobou úspěšnost a pro vytváření stimulujícího prostředí, ve kterém se členové akademické obce budou cítit dobře a budou zároveň moci rozvinout svůj tvůrčí potenciál a ukázat to nejlepší, co v nich je.

Cesta, kterou k tomu chci využít, je stejná, jakou jsem pro stejný účel volil na geografické sekci, kde se, soudě podle komentářů kolegů, toto daří - dát lidem důvěru, prostor pro seberealizaci a osobní rozvoj, autentický zájem o jejich práci a uznání za dobré výkony ale i právo na chybu a otevřené dveře pro zpětnou vazbu.

Nejde přitom o jednorázový krok, ale o dlouhodobé nastavevní klimatu fakulty a vnitřní kultury jejího prostředí. Proto beru za podstatné, aby v tomto směru jednalo vedení fakulty jednotně, tj. aby se ovzduší budování respektu a důvěry přenášelo i do stylu vedení a práce na jednotlivých sekcíh.

S pozdravem,

Jakub Langhammer.

Mgr. Jan Kříž
Mgr. Jan Kříž píše:
Čtvrtek 13.10.2016 01:09

Vážený pane proděkane,

jaké je vaše osobní hodnocení pozitiv a negativ modulového systému výuky (resp. studijních plánů, které nechávají velkou část rozhodnutí co a kdy studovat na samotných studentech).

V souvislosti s tím také na porovnání se systémem pevných studijních plánů, kde bývá cca 80 % kreditů povinných - jaké naopak zde vidíte pozitiva a negativa?

Na základě svých zkušeností, doporučil byste garantům úpravy studijních plánů jedním či druhým směrem? (Otázka směřuje na vaše zkušenosti a postoje, ne na případné konání v roli děkana - tam chápu, že rozhodnutí je a bude na jednotlivých garantech).

------------------------------------------

Jaký je váš postoj k "boloňské" definici kreditu ECTS, tedy (parafrázuji vlastními slovy) - jeden kredit odpovídá určitému objemu práce (času), který je vyžadován po (průměrném) studentovi.

Jinak řečeno - vnímáte jako problém situaci, kdy jsou pro studenty různě náročné (co do potřebného vynaloženého objemu práce) předměty kreditovány stejně (popřípadě jinak kreditovány prakticky totožné předměty - např. kvůli zařazení do jiných studijních plánů)?

Pokud ano, lze toto nějak řešit?

Jan Kříž

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. píše:
Pátek 14.10.2016 19:53

Dobrý večer,

děkuji za podnětné dotazy.

Pohled na modulový systém bude určitě oborově specifický a bude lišit podle osobních zkušeností s jeho využíváním jak ze strany pedagogů, tak studentů.
O možném zavedení modulového systému jsme na geografické sekci v roce 2010 napříč katedrami intenzivně diskutovali a po zvážení jsme tuto cestu zavrhli.
Stejně jako většina kolegů jsem tehdy nebyl přesvědčen, že by u našich oborů zavedení modulového systému významně prospělo kvalitě studia. Naopak myslím, že úsilí, vynaložené na přípravu, realizaci a vyladění takové změny by nevyvážilo možné přínosy, které jsme neviděli jako zásadní.
Pevný systém studijních plánů s určitým stupněm volnosti představuje tradiční model studia přírodovědných oborů, který ale prochází poměrně výrazným vývojem. Jeho racionálním základem je potřeba určité struktury znalostí, které jsou pro studenta potřebné ke zvládnutí určité disciplíny - což je typický připad právě pro geovědní obory.
Volnost, umožňující specializaci ve studiu, je zásadní pro odborný rozvoj studenta, nesmí však být na úkor kvality a zachování klíčových znalostí. Diplom Univerzity Karlovy, který vydáváme absolventům, musí garantovat kvalitu získaného odborného vzdělání a ovládnutí daného oboru studia.
Poměry povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů by nicméně měly být předmětem diskuse a vývoje.

Ohledně definice ECTS kreditů souhlasím s boloňskou definicí, že počtu kreditů by měl odpovídat určitý “workload”, což následně umožní vzájemnou souměřitelnost předmětů a vposledku započitatelnost povinností. Vybalancování sice nelze nastavit vždy s absolutní přesností, zejména napříč obory s často výrazně rozdílnou metodikou výuky, ale zachovávat rámcovou souměřitelnost objemu práce ve vazbě na kreditové hodnocení vidím jako důležité.
Vyvážení kreditové náročnosti předmětů ve vazbě na objem práce je proto otázkou, které bych se rád systematicky věnoval a v diskusi s garanty, proděkany a vedoucími pracovišť pracoval na její optimalizaci.

S pozdravem,

Jakub Langhammer.

prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. píše:
Pondělí 17.10.2016 18:36

Vazeny pane prodekane, zajimal by me Vas postoj k nasledujici veci:
Pokud je mi znamo, na pocatku 90. let byly pozemky pod komunikacemi na Albertove prevedeny na obec. To ma jiste sve vyhody v uspore za udrzbu. Na druhe strane si nemyslim, ze se obec o chodniky dobre stara (napr. zoufaly stav hlavnich Albertovskych schodu, osklive reklamni lavicky) a navic nemame kontrolu nad denim v prostoru universitnich budov (parkovaci zony, zneuzivani pro demonstrace apod.). Nova vystavba Biocentra a Globcenra si navic dela ambice vytvorit zde opravdovy kampus - to ale neni myslitelne v situaci, kdy nemuzeme nakladat s pozemky pred budovami.
A ted muj dotaz: Povazujete za realne v dalsim obdobi usilovat o zpetne prevedeni pozemku na UK a naslednou peci o tyto komunikaces s tim, ze bychom zde mohli vytvorit neco jako pesi zonu beznou v zahranicnich kampusech?
Dekuji, Tomas Fischer

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. píše:
Úterý 18.10.2016 16:37

Vážený pane profesore,

je to zajímavý nápad a myslím, že by stálo to ho rozpracovat. Realizace Kampusu by k vytvoření takové klidové zóny vybízela a stojí tedy za to prozkoumat, do jaké míry je to v současné době realistické, ale také co by to pro fakultu znamenalo z hlediska provozu, ale třeba i získaných odpovědností.

Jiná věc je neutěšený stav komunikací - to je problém akutní a zde bych bez ohledu na vývoj diskuse o uzavření areálu kampusu vyvíjel tlak na nápravu situace u odpovědných míst.

S pozdravem,

Jakub Langhammer

Komentáře byly zakázány.