E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýsledky voleb

Výsledky doplňovacích voleb do biologického okrsku Studentské komory Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pro funkční období 2023–2024

Volební komise ve složení: Michal Jeníček (předseda), Jakub Hraníček, Martin Mazuch a
Pavel Škaloud zjistila na svém zasedání dne 9. 2. 2023, že voleb se ve dnech 6.-8. 2. 2023
zúčastnilo 204 voličů z celkového počtu 2642 oprávněných voličů, tj. 7,7 %. Volba byla
provedena elektronicky, všechny hlasy byly platné.
 
Navržení kandidáti z řad studentů získali níže uvedený počet hlasů (v pořadí dle dosažených
hlasů):

Biologický okrsek: z celkového počtu 2642 voličů se voleb zúčastnilo 204 voličů, tj.
7,7 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:
1. Petr Knotek - 108 hlasů, zvolen senátorem
2. Martin Kivader - 96 hlasů, zvolen náhradníkem
  
Výsledky je třeba chápat jako předběžné, volební komise provede definitivní osvědčení
správnosti voleb a přiřazení mandátů na svém zasedání až po vyhodnocení případně
došlých stížností.

Poučení
Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může volič podat stížnost volební komisi, a to
nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků. Stížnost musí být písemná a podaná
do podatelny (kopii prosíme zaslat na michal.jenicek@natur.cuni.cz) a musí v ní být uvedeny
důvody. Volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne, kdy obdržela stížnost.
 

V Praze, dne 9. 2. 2023
Michal Jeníček, Jakub Hraníček, Martin Mazuch, Pavel Škaloud

Akce dokumentů