E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.

.narozen:

25. 7. 1976, Litoměřice

rodinný stav:

ženatý od 2008, dvouletá dcera

vzdělání:

Mgr. 1999 (PřF UK v Praze, obor anorganická chemie, diplomová práce „Syntéza a komplexotvorné vlastnosti 1,8-bis(methylenfosfonových) derivátů cyclamu“, školitel Petr Hermann)

RNDr. 2002 (PřF UK v Praze, obor anorganická chemie)

Ph.D. 2004 (PřF UK v Praze, obor anorganická chemie, disertační práce „Polydentate ligands with pendant phosphorus acid moieties“, školitel Ivan Lukeš)

habilitace:

doc. 2010 (PřF UK v Praze, obor anorganická chemie, habilitační práce „Měďnaté komplexy makrocyklických ligandů“)

stáže:

2001–2002 Technická Universita Delft, Holandsko (Prof. J. A. Peters), 1 rok, syntéza a NMR studie kontrastních látek pro magnetickou rezonanční tomografii

2003 Universita Debrecen, Maďarsko (Prof. E. Brücher), 3 týdny, studium kinetické inertnosti komplexů polydentátních ligandů s lanthanoidy a ionty přechodných kovů

2004–2005 Katolická Universita Leuven, Belgie (Prof. K. Binnemans), 1 rok, spektrální studie sloučenin lanthanoidů

2005 Universita Dijon, Francie (Dr. M. Meyer), 1 měsíc, EPR studie měďnatých komplexů

zaměstnavatel:

PřF UK v Praze, Katedra anorganické chemie

2000–2004 asistent, 2004–2010 odborný asistent, od r. 2010 docent

výzkum:

syntéza a studium koordinačních vlastností polydentátních (převážně makrocyklických) ligandů pro medicínské aplikace (magnetická rezonanční tomografie, radiomedicína), organofosforová chemie

publikační činnost:

spoluautor ~55 publikací, h-index 18

ocenění:

2. místo v soutěži francouzského velvyslanectví „Rhodia – Cena za chemii 2004“

cena Děkana PřF UK pro mladé vědecké pracovníky 2008

cena Alfreda Badera za Bioorganickou a bioanorganickou chemii 2009

motivace:

V Akademickém senátu bych se rád zabýval především problematikou legislativy upravující vztahy student–škola; jako garant studijního oboru Chemie v přírodních vědách mám k tomuto tématu pracovně dosti blízko a byl jsem již konfrontován s nedostatky a nelogičnostmi ve studijních předpisech.

Jsem nadšen z letos významně vytyčeného trendu pro přiblížení se středoškolské mládeži a popularizaci vědeckých témat a v případě potřeby (např. při možném nesouhlasném stanovisku některých senátorů či členů vedení fakulty) bych tuto činnost plně podporoval i na půdě AS.

Akce dokumentů