E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeznam kandidátů

Seznam kandidátů do SKAS pro volby 2016 na volební období 2017-2019

Volby proběhnou elektronicky ve dnech 12. až 15. prosince 2016.

Oficiální výsledky

Kandidáti jsou seřazeni podle abecedy. Za jménem je uveden program a životopis, pokud kandidát dodal podklady volební komisi v souladu s propozicemi (viz vyhlášení voleb).

Biologický okrsek

Volební okrsek má 6 mandátů. Voliči mohou odevzdat hlas pro 1 až 6 kandidátů. Celkem je 12 kandidátů.

Chemický okrsek 

Volební okrsek má 3 mandáty. Voliči mohou odevzdat hlas pro 1 až 3 kandidáty. Celkem jsou 2 kandidáti. Pro obsazení třetího mandátu budou vypsány doplňovací volby.

Geografický okrsek

Volební okrsek má 3 mandáty. Voliči mohou odevzdat hlas pro 1 až 3 kandidáty. Celkem je 5 kandidátů.

Okrsek geologie a ÚŽP

Volební okrsek má 2 mandáty. Voliči mohou odevzdat hlas pro 1 až 2 kandidáty. Celkem jsou 2 kandidáti.

 


 

Organizovaná volební kampaň

Níže je umožněna diskuse pro akademickou obec a kandidáty. Přispívat do diskuse lze po přihlášení k fakultnímu webu (přihlášení pomocí fakultního loginu - např. "novak4" a hesla do CAS). Všechny příspěvky jsou vedeny pod skutečnými identitami členů akademické obce.

Tato kampaň byla v souladu s volebním a jednacím řádem ukončena 24 hodin před započetím voleb. V době probíhajících voleb tak již není možné přidávat další příspěvky. Dříve napsané komentáře však jsou nadále viditelné.

Akce dokumentů

Mgr. František Ficek
Mgr. František Ficek píše:
Čtvrtek 08.12.2016 10:07

Pokud by měl někdo zájem seznámit se s programem Františka Ficka, Tomáše Janíka a Jakuba Petříčka, máte možnost dnes ve studentském klubu A6 mezi 9:45-10:30 a 17:00-17:45; a poté od 18:00 v Mrtvé rybě. Rádi si poslechneme vaše názory!

Mgr. Michael Mikát
Mgr. Michael Mikát píše:
Sobota 10.12.2016 23:42

Výclav Bočan mi položil několik otázek ohledně mého volbeního programu do studentské komory akademického senátu. Zde jsou odpovedi na ně:


Dotazy pro kandidáty do SKAS PřF UK ve volebním období 2017–2019
Jméno kandidáta: Michael Mikát
VÝUKA
1 Angličtina na fakultě
1.1 Měla by se změnit současná podoba výuky angličtiny? Má být povinná? Jsou ceny za kurzy přiměřené? (Osobní zkušenost s výukou angličtiny?)
Nejsem s touto problematikou důkladně seznámen, ale domnívám se, že v tomto ohledu nejsou třeba radikální změny a považuji za zásadnější rozvoj předmětů či diskuzních klubů v anglickém jazyce než standartních jazykových kurzů (kterých je široká nabídka i mimo fakultu). U standartních jazykových kurzů je vhodné dbát na to, aby byla dostatečně zastoupena výuka slangových výrazů a procvičování „plků o ničem“, jelikož nevěcné tlachání anglickém jazyce je podstatně obtížnější než věcná diskuse, což vím z vlastní zkušenosti.
1.2 Podporujete rozšíření komunikace v angličtině v běžné výuce / obhajobě prací českých studentů? Mají vznikat další anglické mutace předmětů?
Jednoznačně podporuji rozšiřování množství předmětů vyučovaných v angličtině i jejich kapacitu. Podporuji vznik či expanzi diskuzních klubů v anglickém jazyce, a to ať formálních, tedy kreditovaných předmětů, tak jakýchkoliv neformálních aktivit v tomto směru. Diskuse na biologická témata v anglickém jazyce považuji za nejefektivnější způsob zlepšování schopností odborné angličtiny. Obhajoby kvalifikačních prací českých studentů v anglickém jazyce podporuji, ale nemyslím si, že fakultní prostředí připraveno na to udělat z toho povinnost (je – podle mého názoru otázkou času, kdy k povinné obhajobě v anglickém jazyce dojde, ale reálně to vidím tak za deset let). V případě obhajoby práce v anglickém jaze by na výsledné hodnocení neměla mít vliv jazyková kvalita projevu či by měla mít vliv pouze minimální.
2 Modulový systém
2.1 Souhlasíte s nově zavedenými změnami modulového systému bakalářského studia, resp. s modulovým systémem jako takovým? Vidíte nějaké nedostatky v dotaci kreditů pro studijní programy či ohodnocení některých předmětů?
Odpovídám pouze na situaci v biologických oborech, se kterou jsem seznámen
Jde o složitou otázku bez jednoznačné odpovědi, neb modulový systém vyhovuje studentům, kteří vědí, co chtějí, ale pro studenty bez jednoznačných priorit poskytuje mnoho stupňů volnosti a často volby náhodně anebo podle toho, co je snadnější. Změny provedené v poslední době, tedy navýšení počtu předmětů v modulech v bakalářském studiu a snížení kreditové dotace za diplomovou práci v magisterském studiu vnímám jako kroky dobrým směrem. Domnívám se, že současný stav je docela dobrým kompromisem mezi různorodými potřebami různých studentů. Důležitá je pravidelná analýza toho, podle jakých kritérií si studenti a kteří studenti předměty zapisují. Tato analýza byla dle mých informací nedále provedena, dobré by bylo aby k tomu došlo i v budoucnosti. Z analýzy chování studentů a z ankety hodnocení výuky je vhodné vyvozovat závěry co se týče kreditové dotace předmětů a případného tlaku na pedagogy, kteří mají své předměty příliš jednoduché.
2.2 Měly by být zavedeny povinné předměty jakožto garance, že student se za svoje studium nebude vyhýbat náročnějším, ale kruciálním oblastem biologie?
Opět složitý problém bez jednoznačného řešení, existence i neexistence povinných předmětů má řadu výhod i nevýhod. Zavedení povinných předmětů nevidím v současnosti jako příliš reálnou možnost. Pokud by bylo povinných předmětů zavedeno hodně, tak to sníží možnost tak to příliš sníží schopnost specializace už v ranějším stupni studia. Pokud by jich bylo zavedeno jen několik, tak hrozí buď to, že budou reprezentovány jen určité obory, anebo to, že bude reprezentován sice průřez v zásadě všemi obory, který ale bude příliš základní a tedy nudný pro dobré studenty. Nejlépe si asi dovedu představit několik povinných předmětů, kde se probírají jednotící principy pro celou biologii – tedy základní buněčná/molekulární biologie (koncipovaná ale tak aby se tam probíraly pokud možno jen procesy univerzální pro všechny organismy, případně prokaryota x eukaryota, nikoliv specifika proteinů savčích/kvasinkových/huseníčkoých/arabdipsisových buděk), evoluční biologie, ekologie (opět důležité dbát na univerzální fenomény) a metodologie vědy.
2.3 Chybí v nabídce nějaký konkrétní předmět/obor?
Osobně se domnívám, že rozsah nabízených předmětů na naší fakultě je dobrý a zásadní předmět či obor nechybí.
3 Studentská anketa, hodnocení výuky
3.1 Jak hodnotíte smysl studentské ankety? Je její načasování na začátku prosince vhodné?
Studentská anketa je zásadní zpětná vazba, která by měla pomoci především k vychytání zásadních problémů ve výuce – tedy myslím, že může pomoci odhalit a ukázat, že nějaký předmět je vyučován opravdu špatně. Pomáhá i k ocenění nejlepších pedagogů. Papírové dotazníky v přechozích letech mi přišli spíše nevhodné, vyplňování docházelo v časovém presu s obtížnou možností komplexních komentářů. Pokud vím, tak v poslední době buď mělo dojít či dochází k určitým změnám, které mě přišly pozitivní, ale nejsem informován o tom, k čemu v posledním půl roce skutečně došlo. Za zásadní považuji, aby byla možnost ústně komentovat přednášky kdykoliv během studia, a ne jen v určitých časových oknech.
3.2 Jakým způsobem se zasadíte o to, aby byly výsledky ankety převedeny do praxe?
Pedagog s výrazně špatným hodnocením by měl být na problémy výrazně upozorněn a pořádán o přepracování své přednášky. Pokud bude se špatné hodnocení opakovat, přednáška by měla být přidělena někomu jinému. Pedagogové s excelentními přednáškami by měli být oceňováni.
4 Zapojení bakalářských studentů
4.1 Měli by mít bakalářští studenti větší možnost zapojit se do opravdové vědecké práce již např. ve druháku? Jakým způsobem zapojení bakalářů podpořit?
Považuji za naprosto zásadní, aby bakalářští studenti, kteří se chtějí zapojit do vědecké práce měli možnost se zapojit co nejdříve (tedy ihned, ne až od druháku) a aby neexistovala diskriminace založená pouze na věku. Studenti mají mít možnosti dle svých aktuálních a potenciálních schopností a ne dle toho, jak jsou staří. Jakoukoliv diskriminaci mladých studentů zásadně odsuzuji. Určitě se domnívám, že by i bakalářští studenti měli mít možnost žádat o granty GAUK. Pokud to z důvodu celouniverzitní situace nebude možné, měla by fakulta v mezích možností zajistit financování výzkumných projektů výrazně schopných bakalářských studentů z vlastních prostředků. Bakalářští magisterští studenti by měli dostávat speciální stipendia za své výzkumné výstupy (články a příspěvky na konferencích).
4.2 Jsou pro studenty vybírající si svou katedru, školitele a téma dostupné potřebné informace? Pokud ne, jak navrhujete zlepšit prezentaci jednotlivých kateder
a výzkumů, na kterých pracují?
Domnívám se, že systém je spíše nevhodný a prezentace kateder pouze na úvodím soustředění je nedostatečná. Další 1-2 prezentace kateder by měla proběhnout pro studenty v rámci 2. ročníku bakalářského studia. Katedry by měly být podporovány v případné snaze pořádání interních „dní otevřených dvěří“ či minikonferencí za účelem seznámení zbytku fakulty s jejich činností, přičemž zacílení případných takových aktivit především na nerozhodné bakalářské studenty by bylo užitečné
AREÁL FAKULTY, BUDOVY A VYBAVENÍ
5 Biocentrum/Kampus Albertov
5.1 Hodláte se zapojit do diskuse o podobě Biocentra, resp. celého Kampusu Albertov? Pokud ano, jaké návrhy či požadavky plánujete vznést? Co vám v současném areálu fakulty chybí a nemělo by být do budoucna opomenuto?
Do diskuse se hodlám zapojit. Je důležité dbát na vyvážený poměr prostorů výzkumných, výukových i struktur k neformální agregaci sloužících. Přijde mi, že se plánování kampusu vyvíjí dobrým směrem. Oproti stavu v současných budovách bych uvítal o něco více prostoru pro studovny. Určitě by kromě plánované menzy měl být přítomen i další zdroj potravy, který bude exploatovatelný i v noci. Zřízení studoven a potravních zdrojů v kampusu ale plně nevyřeší jejich nízkou koncentraci např. na Vinčné 7. Je tedy vhodné věnovat pozornost i dílčím úpravám ostatních budov.
5.2 Jak hodnotíte fakt, že předměty s největším počtem zapsaných (např. Biologie buňky s 372 studenty) nemůže ani zdaleka pojmout největší dostupný sál (Velká geologická, oficiální kapacita 198)? Měla by být tato situace vyřešena stavbou větší učebny v novém areálu?
Postavení vhodných velkých poslucháren považuji za důležité. Pokud vím, tak se v novém kampusu plánuje posluchárna pro 500 míst, což podporuji.
6 Zázemí sekce biologie
6.1 Jak hodnotíte zázemí (bakalářských) studentů na sekci biologie? Měly by vznikat další studovny/společenské místnosti? Pokud ano, kde?
Domnívám se, že studoven by mělo být o něco více. Reálně asi zbývá kapacita hlavně v některých nevyužitých částech půdy.
6.2 Považujete za účelné a žádoucí, aby vznikl na Viničné 5 nebo 7 bufet? Pokud ano, ve kterých prostorách?
Podporuji, nejlepší by mě přišel blízko vchodu V7, ale nemám v současnosti představu o konkrétním umístění. Jako vizionářskou představu bych zmínil možnost tunelu mezi Viiničnou 7 a 5, kde by se mi bufet určitě velmi líbil. Přítomnost bufetu ale nesmí znamenat zrušení automatů, neb asi nelze čekat, že obsluh bude přítomná i v noci.
6.3 Podporoval/a byste zajištění úložných prostor (př. skříněk na chodbách) pro bakalářské studenty na Viničné 5/7?
Zajímavý představa, ale osobně považuji za důležitější, aby 1) každý bakalářský student, který má školitele měl vhodné úložné místo v pracovně 2) lavičky, stoly a další struktury k agregaci na chodbách. Pokud by měli úložné prostory vzniknout, tak někde v rámci málo frekventovaných chodeb (suterén), kde nebudou překážet neformální agregaci


CELOFAKULTNÍ ZÁLEŽITOSTI, FUNGOVÁNÍ FAKULTY
7 Logo fakulty
7.1 Jak hodnotíte současné logo fakulty v porovnání s předchozím? Podporujete vypsání nové soutěže?
Po formální stránce jsem s postupem spokojen, bohužel ale první běh neposkytl úplně vhodné výsledky. Nemám kompetentní znalosti k vývoji v posledním půl roce, ale tudíž neznám přesně současnou situaci, ale poslední návrhy, které jsem viděl tak mě příliš neuspokojily, tudíž nové kolo podporuji. Zároveň se v případě korektního postupu výběru loga nebudu mít problém smířit a sžít s vítězným návrhem, i pokud mi nebude esteticky vyhovovat.
8 Byrokracie a efektivita fungování fakulty
8.1 Jsou nějaké byrokratické procedury či instituty, které pokládáte za zbytečné
a vhodné ke zrušení? Jak zjednodušit život studentům či zaměstnancům?
Určitě ano, např. podpisování vzdání se práva na stipendium. Jsem pro benevolentní postoj ke studentům, kteří se zapomenou přihlásit k obhajobě či státnicím, podporuji jejich možnost obhajovat v tom roce, kdy to plánují. Stejně tak jsem i pro benevolentní postoj ke studentům, kteří se zapomenou přihlásit na navazující magisterské či doktorské studium. Chápu, že opomenutí termínů způsobuje administrativní problémy a zvýšení benevolence by mohlo vést k laxnosti ze strany studentů k dodržování termínů, a tudíž se domnívám, že by bylo vhodné zavést poplatek za dodatečné přihlášení.
9 Provoz studijního oddělení
9.1 Považujete současné úřední hodiny studijního oddělení za dostatečné a v týdnu vhodně rozložené?
Ano, jsem. Přijde mi to vhodné. Osobně jsem se nesetkal se zásadními problémy v získání potřebných potvrzení na studijním oddělení. Za méně vhodné považuji periodické pauzy v průběhu roku.
10 Činnost SKAS
10.1 Jak byste přiblížil/a činnost SKAS studentům? Jak zajistíte komunikaci, tlumočení požadavků a prezentaci rozhodnutí?
Ze Skas existují veřejně přístupné zápisy. Za zvážení stojí možnost občasných setkání zástupců Skas se zájemci ze strany studentů. Zásadní změny současné praxe nepovažuji za nutné.
STYK S VEŘEJNOSTÍ A NÁBOR STUDENTŮ
11 Propagace
11.1 Jakým způsobem by se měla fakulta propagovat? Na jaké skupiny cílit?
Fakulta má mít určitou propagaci ke všem myslitelným cílovým skupinám, za nejdůležitější ale považuju za propagaci směrem k nadějným studentům, tedy především středoškolákům a zájemcům o magisterské či doktorské studium z jiných univerzit. Propagace na pro nové zájemce má mířit na kvalitu a nikoliv kvantitu studentů
11.2 Mělo by dojít ke změně koncepce fungování projektu Přírodovědci.cz?
Ano, méně bulvární a více důstojná verze stránek, cílící vizuálně na středoškolské studenty by byla lepší. Taktéž méně odkazů na e-shop a větší viditelnost fakulty. Obsah vidím ovšem jako kvalitní. Celkově mi přijde, že je nutné mít na zřeteli, že přírodovědci jsou tu pro fakultu a nikoliv fakulta pro přírodovědce.
12 Nábor studentů
12.1 Myslíte, že by měla fakulta více cílit na talentované středoškolské studenty? Které metody jsou podle vás nejúčinnější při prezentaci PřF mezi středoškoláky? Je současné povědomí o naší fakultě dostatečné?
Cílení na talentované středoškoláky považuji za naprosto zásadní, a podporuji navýšení aktivity fakulty v této činnosti, ať již přímo akcemi organizovanými shora, ale především podporou struktur v tomto ohledu aktivujícím s fakultou asociovaných. Současný stav považuji za dobrý, ale jelikož o talentované studenty je velká kompetice, tak je třeba ve výrazné podpoře akcí pro středoškolské studenty pokračovat. Nejefektivnější jsou obecně akce s výrazným osobním kontaktem mezi členy akademické obce a potenciálními zájemci. Domnívám se, že má osobní aktivita v tomto ohledu je dosti vysoká.
12.2 Měly by být počty přijatých studentů na sekci biologie sníženy oproti současnému stavu? Podporujete zachování současného modelu přijímacího řízení?
Ideově snížení rozhodně podporuji, ale jeho reálnost závisí na algoritmech rozdělování financí od ministerstva školství, tedy hlavně v tom, jestli se budou v budoucnu měnit a skončí zásadní determinace financí fakulty počtem studentů. Současný model přijímacího řízení je podle mě vhodný. Za zásadní považuji zachování přijetí bez přijímaček pro výrazně úspěšné účastníky středoškolských soutěží.
OSOBNÍ PROFIL KANDIDÁTA
13 Co je vaší největší motivací pro kandidaturu?
Na fakultě jsem už dosti dlouho a na řadu věcí mám nějaký názor. Považuji za správné tudíž převzít určitý dál zodpovědnosti a snažit se fakultu ovlivnit dle mého názoru pozitivním směrem.

14 Jaké jsou vaše tři hlavní priority?
1) Důraz na kvalitu studia a studentů (tedy zisk talentů a nastavení podmínek umožňujících jejich rozvoj)
2) Podpora vědecké činnosti mladších studentů, nediskriminovat dle věku
3) Příjemné a přátelské prostředí na fakultě

15 Pokud jste v minulosti zastával post senátora, jak byste zhodnotil/a svou práci? Co se (ne)povedlo?
Pozice akademického senátora neumožňuje nějaké radikální prosazení svých konceptů, ale domnívám se, že jsem účinně přispěl k diskusi na senátu či setkáních senátorů s vedením fakulty o řadě témat, např. podpoře talentovaných studentů, nastavení obtížnosti studia, či logu fakulty.

Mgr. Michael Mikát
Mgr. Michael Mikát píše:
Sobota 10.12.2016 23:50

Václav Bočan mě požádal o umístění odpovědí dalších kandidátů, co obdržel:

Dotazy pro kandidáty do SKAS PřF UK ve volebním období 2017–2019
Jméno kandidáta: Barbora Šmídová
VÝUKA
1 Angličtina na fakultě
1.1 Měla by se změnit současná podoba výuky angličtiny? Má být povinná? Jsou ceny za kurzy přiměřené? (Osobní zkušenost s výukou angličtiny?)
Se současnou podobou výuky souhlasím. Fakulta zájemcům poskytuje kvalitní výuku angličtiny s důrazem na biologii a vědu obecně. Sama jsem dva kurzy absolvovala a svého rozhodnutí nelituji a všem je doporučuji. Domnívám se, že výuka angličtiny nemůže být tak kvalitní bez naší finanční podpory, která je zároveň uzpůsobená studentskému rozpočtu. Vzhledem k tomu, že zbytek studia máme zdarma, nevidím problém v placení za kvalitní anglický kurz, který žádná jazykovka neposkytuje. Vyučující jsou rodilí mluvčí nebo lidé s tak vysokou úrovní angličtiny, že by se za rodilé mluvčí dali považovat. Navíc většina z nich studovala některou z přírodních věd.
1.2 Podporujete rozšíření komunikace v angličtině v běžné výuce / obhajobě prací českých studentů? Mají vznikat další anglické mutace předmětů?
Ano. Vzhledem k tomu, že univerzálním jazykem vědecké obce je angličtina, rozšíření nabídky anglicky vyučovaných předmětů mi přijde jako dobrý nápad. Zároveň je ale potřeba vzít v potaz to, že ne všichni vyučující umí anglicky natolik dobře, aby mohli anglicky přednášet, proto bych se spíš zaměřila na zavedení anglických paralelek cvičení, která vedou převážně doktorandi a kde je navíc větší interakce se studenty. Díky tomu by studenti nezískávali jen pasivní znalost angličtiny, ale museli by anglicky i mluvit.
Co se týče obhajob, nevidím důvod něco měnit – už teď máme možnost obhajovat v angličtině nebo i v jiném jazyce, pokud se podaří poskládat komisi, která danému jazyku bude rozumět.

2 Modulový systém
2.1 Souhlasíte s nově zavedenými změnami modulového systému bakalářského studia, resp. s modulovým systémem jako takovým? Vidíte nějaké nedostatky v dotaci kreditů pro studijní programy či ohodnocení některých předmětů?
Souhlasím (viz 2.2).
2.2 Měly by být zavedeny povinné předměty jakožto garance, že student se za svoje studium nebude vyhýbat náročnějším, ale kruciálním oblastem biologie?
Se zavedením povinných předmětů nesouhlasím. Na biologii se nám studuje skvěle i díky tomu, že máme relativní možnost volby vybrat si směr, kterým se chceme ubírat, ale zároveň se nevyhneme základním předmětům, jako je například Biologie buňky. Navíc po nedávném zvýšení kreditových hranic jednotlivých modulů jsou studenti k modulům vázáni ještě více a hůř se jim „vyhýbá“ oblastem, které se jim nelíbí.
2.3 Chybí v nabídce nějaký konkrétní předmět/obor?
Zatím jsem na žádný chybějící předmět/obor nenarazila.
3 Studentská anketa, hodnocení výuky
3.1 Jak hodnotíte smysl studentské ankety? Je její načasování na začátku prosince vhodné?
Studentská anketa má smysl, obzvlášť po novele zákona o VŠ. Co se týče načasování, začátek prosince se mi jeví jako vhodná doba. Studenti už za sebou mají většinu přednášek a s blížícím se zkouškovým už vesměs můžou hodnotit i kvalitu přednášení a dostupnost materiálů. Po zkoušce samotné se k předmětům můžou vyjádřit pomocí elektronických anket v SIS.
3.2 Jakým způsobem se zasadíte o to, aby byly výsledky ankety převedeny do praxe?
Jak moc se vyučující poučí ze svých chyb, je jen a jen na něm. Při větších stížnostech se do řešení zapojí celý AS, který se nově zapojí i do řešení akreditací. Proto mi jako nejlepší způsob přijde přednést výsledky anket senátu a rozpoutat debatu.
4 Zapojení bakalářských studentů
4.1 Měli by mít bakalářští studenti větší možnost zapojit se do opravdové vědecké práce již např. ve druháku? Jakým způsobem zapojení bakalářů podpořit?
Myslím si, že možnosti pro bakaláře jsou dostačující. Sama jsem si už ve druháku našla místo v laboratoři, ve které jsem chtěla. Iniciativní studenti mají možnost zapojit se do vědy kdykoliv, ostatní mají možnost se až do třeťáku rozhodovat, co vlastně chtějí dělat a na cvičeních si můžou zkoušet různé metody a dozvídat se o různých oblastech výzkumu.
4.2 Jsou pro studenty vybírající si svou katedru, školitele a téma dostupné potřebné informace? Pokud ne, jak navrhujete zlepšit prezentaci jednotlivých kateder
a výzkumů, na kterých pracují?
Ano. Všechny potřebné informace jsou na webu a na další otázky vedoucí kateder ochotně odpovídají. Užitečné informace o školiteli stejně student získá nejlépe od studentů, které daný školitel už vedl.

AREÁL FAKULTY, BUDOVY A VYBAVENÍ
5 Biocentrum/Kampus Albertov
5.1 Hodláte se zapojit do diskuse o podobě Biocentra, resp. celého Kampusu Albertov? Pokud ano, jaké návrhy či požadavky plánujete vznést? Co vám v současném areálu fakulty chybí a nemělo by být do budoucna opomenuto?
Ano. Od nového kampusu očekávám nové posluchárny přizpůsobené moderní době, například s možností dobíjet si notebook během přednášek, prostornou studovnu a bufet/bistro, ve kterém budou k dispozici i jídla pro lidi s různými dietami, hlavně pro celiaky a lidi s intolerancí laktózy. Zároveň je důležité, aby jídlo nebylo příliš drahé, jako je tomu v Bistru A6.
5.2 Jak hodnotíte fakt, že předměty s největším počtem zapsaných (např. Biologie buňky s 372 studenty) nemůže ani zdaleka pojmout největší dostupný sál (Velká geologická, oficiální kapacita 198)? Měla by být tato situace vyřešena stavbou větší učebny v novém areálu?
Ano. Zároveň ale je potřeba brát v potaz i trend nechození na přednášky. Na některé přednášky byly letos zajištěny větší prostory v budově ČVUT, které ale po dvou týdnech byly zbytečně velké.
6 Zázemí sekce biologie
6.1 Jak hodnotíte zázemí (bakalářských) studentů na sekci biologie? Měly by vznikat další studovny/společenské místnosti? Pokud ano, kde?
Množství studoven mi přijde dostatečné. Dokud se nebude plně využívat studovna ve 3. patře, nevidím důvod zřizovat další.
6.2 Považujete za účelné a žádoucí, aby vznikl na Viničné 5 nebo 7 bufet? Pokud ano, ve kterých prostorách?
Ano. Ideální by bylo umístění v přízemí, resp. podzemí, ale jelikož tam už jsou laboratoře, byla bych pro postavení bufetu někde v okolí V5 a V7.
6.3 Podporoval/a byste zajištění úložných prostor (př. skříněk na chodbách) pro bakalářské studenty na Viničné 5/7?
Domnívám se, že skříňky na chodbách nejsou dobrý nápad, protože by se ještě zúžil prostor pro průchod, který už i tak je obtížný například před začátkem přednášky, kdy všichni studenti čekají na chodbě. Ráda bych taky podotkla, že v biologické knihovně úložné skříňky už jsou.
CELOFAKULTNÍ ZÁLEŽITOSTI, FUNGOVÁNÍ FAKULTY
7 Logo fakulty
7.1 Jak hodnotíte současné logo fakulty v porovnání s předchozím? Podporujete vypsání nové soutěže?
Je velmi zjednodušené a hledání významu je složité. Rozhodně jsem pro vypsání nové soutěže. Byla bych ráda, kdyby nové logo bylo podobné původnímu, protože z něj dýchá úctyhodné stáří naší fakulty a univerzity. Mám za to, že bychom měli být hrdí na to, že studujeme na jedné z nejstarších evropských univerzit.
8 Byrokracie a efektivita fungování fakulty
8.1 Jsou nějaké byrokratické procedury či instituty, které pokládáte za zbytečné
a vhodné ke zrušení? Jak zjednodušit život studentům či zaměstnancům?
Zbytečně náročné a zdlouhavé mi přijde Erasmus řízení, při kterém student běhá tzv. od čerta k ďáblu; pokusila bych se tedy tuto proceduru zjednodušit.
9 Provoz studijního oddělení
9.1 Považujete současné úřední hodiny studijního oddělení za dostatečné a v týdnu vhodně rozložené?
Ano. Ještě se mi nestalo, že bych nenašla průnik svého volného času a úředních hodin studijního oddělení. Dokonce mi paní ze studijního vyšly vstříc v případě, kdy jsem něco potřebovala vyřídit co nejdřív, a po domluvě mě vzaly i mimo úřední hodiny.
10 Činnost SKAS
10.1 Jak byste přiblížil/a činnost SKAS studentům? Jak zajistíte komunikaci, tlumočení požadavků a prezentaci rozhodnutí?
Přijde mi, že zveřejňování zápisů ze zasedání, ke kterému dochází už nyní, je dostatečné. Koho by to zajímalo víc, může vždy navštívit web SKAS a tam i pokládat otázky. Navíc nás můžou kdykoliv kontaktovat na Facebooku.
STYK S VEŘEJNOSTÍ A NÁBOR STUDENTŮ
11 Propagace
11.1 Jakým způsobem by se měla fakulta propagovat? Na jaké skupiny cílit?
Myslím si, že propagace fakulty je dostatečná a cílí na ty správné lidi – ty, kteří mají zájem o přírodní vědy.
11.2 Mělo by dojít ke změně koncepce fungování projektu Přírodovědci.cz?
Nevidím důvod ke změně.
12 Nábor studentů
12.1 Myslíte, že by měla fakulta více cílit na talentované středoškolské studenty? Které metody jsou podle vás nejúčinnější při prezentaci PřF mezi středoškoláky? Je současné povědomí o naší fakultě dostatečné?
Domnívám se, že na úspěšné středoškolské studenty už cílíme – naše fakulta pořádá soustředění pro úspěšné řešitele BiO a ChO na Běstvině. Dále se můžou středoškoláci účastnit Arachne nebo Fluorescenční noci
12.2 Měly by být počty přijatých studentů na sekci biologie sníženy oproti současnému stavu? Podporujete zachování současného modelu přijímacího řízení?
Forma přijímacího řízení i množství přijatých studentů mi přijde v pořádku.
OSOBNÍ PROFIL KANDIDÁTA
13 Co je vaší největší motivací pro kandidaturu?
Po odchodu zkušených a schopných senátorů a změně vedení fakulty je potřeba zajistit jejich náhradu někým, kdo se nebojí vyjádřit svůj názor a záleží mu na tom, co se děje na fakultě. Taky chci novým studentům na Bioseznamováku podávat informace o fungování fakulty, které získám z první ruky.
14 Jaké jsou vaše tři hlavní priority?
1) Zajistit průběh Bioseznamováku, rozšířit povědomí o možnostech zapojení se do fakultních akcí typu DOD, Přijímačky nanečisto,…
2) Udržet formu studia takovou, jaká je – nezbavovat se modulového systému; dbát na názory studentů.
3) Umožnit stravování v prostorách fakulty i lidem s bezlepkovou či bezlaktózovou dietou.
Dotazy pro kandidáty do SKAS PřF UK ve volebním období 2017–2019
Jméno kandidáta: Daniel Vašek, 3. ročník bc. MOBIBO
VÝUKA
1 Angličtina na fakultě
1.1 Měla by se změnit současná podoba výuky angličtiny? Má být povinná? Jsou ceny za kurzy přiměřené? (Osobní zkušenost s výukou angličtiny?)
1.2 Podporujete rozšíření komunikace v angličtině v běžné výuce / obhajobě prací českých studentů? Mají vznikat další anglické mutace předmětů?

Povinnou výuku anglického jazyka nepodporuji. Výuky jsem se účastnil jeden semestr a bohužel na mě nezanechala dobrý dojem. Domnívám se, že výuka cizího jazyka (ne pouze angličtiny) by ale měla být umožněna jako volitelný předmět. Dále si myslím, že podpora vzniku anglických předmětů je na místě, ale stejně tak i vznik některých předmětů vyučovaných česky.
2 Modulový systém
2.1 Souhlasíte s nově zavedenými změnami modulového systému bakalářského studia, resp. s modulovým systémem jako takovým? Vidíte nějaké nedostatky v dotaci kreditů pro studijní programy či ohodnocení některých předmětů?
2.2 Měly by být zavedeny povinné předměty jakožto garance, že student se za svoje studium nebude vyhýbat náročnějším, ale kruciálním oblastem biologie?
2.3 Chybí v nabídce nějaký konkrétní předmět/obor?

S modulovým systémem souhlasím, vždy se ale najde nějaký předmět, který by měl mít vyšší kreditové ohodnocení, případně jiné požadavky pro výstup. Povinné předměty neprosazuji. Jako problém ovšem vidím, některé předměty s nízkou kapacitou, kam se lidem třeba i po celé tři roky bakalářského studia nepovede zapsat. Chtěl bych přimět příslušná místa k zamyšlení, zda by nebylo možné zvýšit kapacitu, případně předmět vyučovat oba semestry nebo vytvořit alternativní předmět se stejným zaměřením.

3 Studentská anketa, hodnocení výuky
3.1 Jak hodnotíte smysl studentské ankety? Je její načasování na začátku prosince vhodné?
3.2 Jakým způsobem se zasadíte o to, aby byly výsledky ankety převedeny do praxe?

Studentskou anketu hodnotím pozitivně. Jistě, hodnocení předmětu před zkouškou je trošku zavádějící, avšak kdy jindy by se mělo hodnotit? Většina samotných vyučujících bere anketu jako prostor pro své zlepšení a zlepšení kvality kurzů.

4 Zapojení bakalářských studentů
4.1 Měli by mít bakalářští studenti větší možnost zapojit se do opravdové vědecké práce již např. ve druháku? Jakým způsobem zapojení bakalářů podpořit?
4.2 Jsou pro studenty vybírající si svou katedru, školitele a téma dostupné potřebné informace? Pokud ne, jak navrhujete zlepšit prezentaci jednotlivých kateder
a výzkumů, na kterých pracují?

Toto je velmi zajímavé téma. Zapojení bakalářských studentů do vědecké práce podle mého záleží hlavně na aktivitě studentů samotných. Pokud má student zájem o spolupráci v nějaké laboratoři, myslím, že mu nikdo nebrání konkrétní laboratoř kontaktovat. Vyučující u nás na biologické sekci jsou většinou přístupni a otevřeni spolupráci (alespoň tak mohu mluvit ze své vlastní zkušenosti). Nějaké globální zapojení všech studentů si osobně nedovedu představit, bohužel ne všichni studenti mají zájem. Ti kteří zájem mají, si cestu najdou. To samé dle mého názoru platí i pro bakalářské práce.

AREÁL FAKULTY, BUDOVY A VYBAVENÍ
5 Biocentrum/Kampus Albertov
5.1 Hodláte se zapojit do diskuse o podobě Biocentra, resp. celého Kampusu Albertov? Pokud ano, jaké návrhy či požadavky plánujete vznést? Co vám v současném areálu fakulty chybí a nemělo by být do budoucna opomenuto?
5.2 Jak hodnotíte fakt, že předměty s největším počtem zapsaných (např. Biologie buňky s 372 studenty) nemůže ani zdaleka pojmout největší dostupný sál (Velká geologická, oficiální kapacita 198)? Měla by být tato situace vyřešena stavbou větší učebny v novém areálu?

Ano, do diskuze se zapojím i pokud nebudu zvolen mezi senátory. Chtěl bych hlavně bojovat za požadavky všech studentů, hlavně ovšem za studenty biologické sekce. Přeci jenom Kampus Albertov bude mnohem blíž studentům z jiných sekcí a bojím se, že naše požadavky nebudou přijímány právě na úkor ostatních. Dále si myslím, že si fakulta zaslouží posluchárnu s větší kapacitou než Velká geologická.

6 Zázemí sekce biologie
6.1 Jak hodnotíte zázemí (bakalářských) studentů na sekci biologie? Měly by vznikat další studovny/společenské místnosti? Pokud ano, kde?
6.2 Považujete za účelné a žádoucí, aby vznikl na Viničné 5 nebo 7 bufet? Pokud ano, ve kterých prostorách?
6.3 Podporoval/a byste zajištění úložných prostor (př. skříněk na chodbách) pro bakalářské studenty na Viničné 5/7?

Na Viničné chybí klub, respektive společenská místnost pro studenty. Studoven je zde dostatečné množství řekl bych, nicméně místo k odpočinku opravdu chybí. Jenom špinavý gauč v bio knihovně není moc lichotivé místo. Chtěl bych vybudovat místo, kde bude příjemné místo k sezení s gauči, sedacími pytli a podobně pro setkávání s kolegy / kamarády. Pokud bude tato společenská místnost doplněna bufetem, jedině dobře. Toto místo by mělo vzniknout v budově V7. Skříňky pro studenty jsou k dispozici v biologické knihovně, ovšem skříňky, ke kterým by bylo možné se dostat i mimo otevírací dobu knihovny, nejsou k dispozici. Vybudování těchto skříněk nemám v programu, avšak jsem ochoten tento bod podpořit.

CELOFAKULTNÍ ZÁLEŽITOSTI, FUNGOVÁNÍ FAKULTY
7 Logo fakulty
7.1 Jak hodnotíte současné logo fakulty v porovnání s předchozím? Podporujete vypsání nové soutěže?

O fakultním logu toho bylo napsáno již dost. Stávající situace začíná hraničit s fraškou. Podporuji vypsání nové soutěže pouze za předpokladu, že se všichni zavážou dodržovat pravidla soutěže.

8 Byrokracie a efektivita fungování fakulty
8.1 Jsou nějaké byrokratické procedury či instituty, které pokládáte za zbytečné
a vhodné ke zrušení? Jak zjednodušit život studentům či zaměstnancům?

Fakultní byrokracie je hodně skloňované téma v letošních volbách. Ovšem v této problematice se upřímně neorientuji úplně dopodrobna a proto ponechám tento bod bez obsáhlejší odpovědi. V případě zvolení si rád vyslechnu konkrétní problémy studentů a pokusím se o jejich řešení. Jako přežitek ovšem vidím například osobní donesení zápisového listu do dalšího ročníku na studijní oddělení.

9 Provoz studijního oddělení
9.1 Považujete současné úřední hodiny studijního oddělení za dostatečné a v týdnu vhodně rozložené?

Rozložení hodin není úplně nejlepší, ale je zřejmě dostatečné. Jako problematické vidím uzavření studijního oddělení na začátku zimního semestru. V době potvrzování studia na kdejaký úřad, práci, dokad, to vidím jako velký problém. Rád bych v této době udržel studijní oddělení přístupnější alespoň více dnů v týdnu, než pouze jeden. Další problém na studijním oddělní vidím v emailové komunikaci. Již několikrát se mi stalo, že na můj dotaz jsem dostal univerzální odpověď, která byla naprosto nic neříkající a často ani nesouvisela s mým dotazem.

10 Činnost SKAS
10.1 Jak byste přiblížil/a činnost SKAS studentům? Jak zajistíte komunikaci, tlumočení požadavků a prezentaci rozhodnutí?

Pomocí facebooku, internetových stránek, pokračováním ve stávající činnosti senátorů.

STYK S VEŘEJNOSTÍ A NÁBOR STUDENTŮ
11 Propagace
11.1 Jakým způsobem by se měla fakulta propagovat? Na jaké skupiny cílit?
11.2 Mělo by dojít ke změně koncepce fungování projektu Přírodovědci.cz?

Fakulta by se měla propagovat na akcích k tomu určených. Měla by se propagovat jako instituce, nabízející kvalitní vzdělání a dělající vědu na světové úrovni. Dále by se měla snažit propagovat vědu pro širokou i odbornou veřejnost. Cílil bych na středoškolské studenty, na studenty motivované ke studiu přírodních věd, tak i na širokou laickou veřejnost. Přírodovědci.cz je skvělý projekt, který podporuji, ale snažil bych se více upozorňovat na spojení s naší fakultou.

12 Nábor studentů
12.1 Myslíte, že by měla fakulta více cílit na talentované středoškolské studenty? Které metody jsou podle vás nejúčinnější při prezentaci PřF mezi středoškoláky? Je současné povědomí o naší fakultě dostatečné?
12.2 Měly by být počty přijatých studentů na sekci biologie sníženy oproti současnému stavu? Podporujete zachování současného modelu přijímacího řízení?

Podpora studentů je skvělá věc. Povědomí má fakulta dobré, ale drobné zvýšení jistě neuškodí. Počty přijatých studentů bych určitě nezvyšoval, snažil bych se udržet aktuální stav případně bych počty přijatých mírně snížil. Současný model přijímacího řízení na biologii ovšem podporovat nemohu. Test z biologie neprověřuje skutečné znalosti studentů, některé úlohy připomínají spíš práci s textem či práci a orientaci v grafech a tabulkách. Test studijních předpokladů je naopak sestaven kvalitně.

OSOBNÍ PROFIL KANDIDÁTA
13 Co je vaší největší motivací pro kandidaturu?

Chtěl bych se podílet na řízení fakulty správným směrem. Chci pomoci studentům a tlumočit jejich nápady a požadavky. Jedním z důvodů k podání mé kandidatury je fakt, že zkušení senátoři již nekandidují a je potřebné na volná místa zvolit studenty, kteří mají zájem, chuť a sílu v jejich práci pokračovat.
14 Jaké jsou vaše tři hlavní priority?

1. Podpora praktická výuky a cvičení, stejně tak jako terénních cvičení a studijních výjezdů
2. Snaha o lepší studentský komfort - klub/bistro ve Viničné, elektrické zásuvky v posluchárnách, zasazení o požadavky studentů v Kampusu Albertov
3. Dodržování pravidel jak ze strany studentů, tak ze strany vyučujících

15 Pokud jste v minulosti zastával post senátora, jak byste zhodnotil/a svou práci? Co se (ne)povedlo?

Do senátu kandiduji poprvé, na tuto otázku tedy nemohu odpověď.

Mgr. Michael Mikát
Mgr. Michael Mikát píše:
Sobota 10.12.2016 23:52

jenom ještě můj osobní komentář: přidal jsem další kandidáty jen procesně, neznamená to z mé strany podpora ani nepodpora toho co napsali

Komentáře byly zakázány.