E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStrukturovaný životopis

.

Volební program kandidáta (pod volebním program je přihlášeným uživatelům umožněna diskuze)

Narozen 12.7.1951 v Českém Těšíně

Ženatý, manželka Zdenka, dvě děti – Pavel a Michaela

Průběh vzdělání

▪ 1966 – 1970, Střední průmyslová škola chemická v Ostravě, obor chemická technologie, absolvoval s vyznamenáním

▪ 1970 – 1975, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor fyzikální chemie, absolvoval s vyznamenáním

▪ 1975 – 1979, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, vědecká aspirantura, obor fyzikální chemie, titul CSc. v roce 1980

▪ Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta:

1980, rigorosní zkouška, obor fyzikální chemie, titul RNDr.; 1994, habilitační řízení, obor fyzikální chemie, titul Doc.; 2005, jmenovací řízení, obor fyzikální chemie, titul Prof.

Průběh zaměstnání

▪ 1979 – 1984, Výzkumný ústav organických syntéz, Pardubice-Rybitví. Analyticko-fyzikální laboratoře AFYLA, skupina elektronové spektroskopie. Výzkumný pracovník, zaměření: teorie elektronových spekter barviv, aplikace absorpčních a luminiscenčních spekter pro analytické účely

▪ 1984 – 1988, Ústav fyzikální chemie a elektrochemie JH ČSAV, Praha. Výzkumný pracovník, zaměření: elektrochemické a optické vlastnosti komplexů ruthenia ve vysoce redukovaných stavech

▪ 1988 – 1994, Katedra fyzikální a makromolekulární chemie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Výzkumný pracovník, zaměření: fyzikální chemie, izotachoforéza

▪ Od roku 1994 docent, od roku 2005 profesor, katedra fyzikální a makromolekulární chemie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Zaměření: fyzikální chemie, elektromigrační separační procesy, kapilární elektroforéza

Působení na řídících pozicích

▪ 1997 – 2002, proděkan pro doktorské studium, vědu a výzkum a chemické obory, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

▪ 2003 – 2005, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

▪ 1999 – 2000, člen pracovní skupiny pro chemické obory Akreditační komise MŠMT

▪ 2006 – 2009, člen komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)

▪ 2006 – 2008, prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Univerzity Karlovy v Praze

▪ 2009 ­– dosud, člen předsednictva Grantové agentury České republiky pro sekci technických věd

▪ 2009 – dosud, děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Garant studijních programů, členství ve vědeckých radách

▪ 2002 – 2007, navrhovatel a garant bakalářského a magisterského studijního oboru Chemie životního prostředí, studijní program Chemie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

▪ 2004 – 2007, spolunavrhovatel a spolugarant magisterského a doktorského studijního oboru Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur, studijní program Chemie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

▪ 1997 – 2005, člen vědecké rady Ústavu analytické chemie, AV ČR, Brno

▪ 2003 – 2006, člen vědecké rady Mikrobiologického ústavu AV ČR, Praha

▪ 2006 – 2008, předseda Grantové rady Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

▪ 1997 – dosud, člen vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

▪ 2006 – dosud, člen vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

▪ 2006 – dosud, člen vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

▪ 2006 – dosud, člen vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Editorská činnost

▪ Deputy Editor časopisu Electrophoresis (impaktní faktor 3,609), Wiley VCH, Německo

▪ Editor každoročních Special Issues of Electrophoresis on Fundamentals časopisu Electrophoresis

Inovační a konstruktérská činnost

▪ V r. 1984 a 1991 spoluautor dvou patentů na konstrukci vysokofrekvenčního bezkontaktního vodivostního detektoru. Detektor je od roku 1998 vyráběn firmou Recman Laboratorní technika jako součást přístroje Ionosep pro izotachoforetickou separaci iontů.

▪ V letech 1984 – 1987 spoluautor devíti patentů na výrobu a kontrolu oxidu zinečnatého pro elektrografii. Všechny patenty byly realizovány, výroba nového typu ZnO byla se značným ekonomickým přínosem zavedena v Lachemě Bohumín v r. 1985.

▪ Spoluautor US Patentu 6,859,050 „High frequency contactless heating with temperature and /or conductivity monitoring“, spoluautor patentové přihlášku US Patent Application 20070190660 „Detection cell with controlled power dissipation“

Řešení účelových výzkumných projektů

▪ Řešitel doposud 15 grantových projektů (GA ČR, MŠMT, FRVŠ)

▪ 2001 – 2005, národní koordinátor projektu H76 programu CEEPUS: Implementation of Electroseparation Techniques in Miniaturized Format into Bioanalysis. Projekt byl v roce 2003 oceněn 1. cenou ministrů školství členských zemí CEEPUS.

Odborné publikace

Tým elektromigračních metod
.

▪ Autor nebo spoluautor 101 článků v impaktovaných časopisech

Citační ohlas

Science Citation Index (SCI) 2250 citací včetně autocitací,

1940 citací bez autocitací

SCI citation based H-index 28

Pedagogická činnost na Přírodovědecké fakultě v současnosti

▪ Přednáška MC260P01N, Fyzikální chemie 1

▪ Přednáška MC260P07, Elektromigrační separační procesy

▪ Školitel tří studentů doktorského studia

▪ Vedoucí výzkumné skupiny elektromigračních separačních procesů, katedra fyzikální a makromolekulární chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze. Skupinu tvoří čtyři stálí zaměstnanci, školí studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia.

Koníčky: vysokohorská turistika, cyklistika, moderní hudba :-)

Bohuslav Gaš

V Praze, dne 14.10.2012

Akce dokumentů