E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápis ze 7. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 6. 2019

Zmocnění předsednictva ASF, Stanovisko ASF k návrhu na vedoucí kateder a ústavů, Výroční zpráva PřF UK, Podmínky přijímacího řízení k bakalářskému, magisterskému a doktorskému studiu na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2020/2021, Jmenování disciplinární komise, Žádost o půjčku, Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS, Sdělení a informace, Různé

Zápis ze 7. řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 20. 6. 2019.

Přítomni:         dle prezenční listiny

Omluveni:       dle prezenční listiny

Hosté:              dle prezenční listiny 7. jednání Akademického senátu 

Stanovení zapisovatele

Zapisovatel ASF Vl. Krylov se omlouvá

Návrh na zapisovatele: Jan Pačes

Usnesení 7.1

ASF schvaluje zapisovatelem 7. jednání ASF Jana Pačese. hlasování: 20/0/0
Návrh usnesení byl přijat

 

1.Program jednání

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola a schválení zápisu ze 6. zasedání 3. 5. 2019
 3. Zmocnění předsednictva ASF
 4. Stanovisko ASF k návrhu na vedoucí kateder a ústavů
 5. Výroční zpráva PřF UK
 6. Podmínky přijímacího řízení k bakalářskému, magisterskému a doktorskému studiu na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2020/2021
 7. Jmenování disciplinární komise 
 8. Žádost o půjčku
 9. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 10. Sdělení a informace 
 11. Různé

Usnesení 7.2  

ASF schvaluje program jednání v navrženém znění.
17/0/0
Návrh usnesení byl přijat

2.Kontrola a schválení zápisu ze 6. jednání ASF

Zápis byl vyvěšen v pondělí 16. 6. 2019 po zapracování dílčích připomínek.

https://drive.google.com/drive/folders/1UWUP4bVNL9S_0ypy1xEvvE2-B1bHAZ61
Usnesení 7.3.

ASF schvaluje zápis ze 6. jednání ASF ze dne 9. 5. 2019 ve znění zveřejněném 16. 6. 2019. 
17/0/0

3.Zmocnění předsednictva ASF

Předkladatel: R. Perlín

V období červen a červenec není reálné zajistit řádné jednání akademického senátu z důvodu čerpání dovolených a hlavních prázdnin studentů. Proto v případě nutnosti a v souladu s Jednacím a volebním řádem ASF čl 22. zmocňuje ASF předsednictvo k předběžnému vyjádření v neodkladných věcech, které jinak podléhají vyjádření senátu. Předběžná vyjádření předsednictva podléhají dodatečnému schválení senátem na jeho nejbližším zasedání a nesmí z nich tedy vyplývat právně závazné či jinak neodvolatelné důsledky.

Zmocnění se schvaluje na období 1. 7. 2019 do 18. 9. 2019.

 

Usnesení 7.4

Akademický senát fakulty zmocňuje v období 1. 7. 2019 do 18. 9. 2019 předsednictvo ASF k předběžnému vyjádření v neodkladných věcech, které jinak podléhají vyjádření senátu.

17/0/0

Návrh usnesení byl přijat

             

4.Stanovisko ASF k návrhu na vedoucí kateder a ústavů

 

Úvodní slovo děkan Jiří Zima

Důvodová zpráva

Děkan vypsal výběrová řízení na obsazení míst vedoucích kateder a ústavů na PřF UK  tam, kde stávajícím vedoucím pracovišť skončil jejich mandát. 

Výběrová řízení se konala v souladu s vnitřními předpisy PřF UK vždy za účasti senátora a výběrové komise doporučily děkanovi jmenovat konkrétní členy akademické obce. 

Děkan respektoval návrhy výběrových komisí a navrhuje jmenovat do vedoucích funkcí následující členy akademické obce. 

Podkladové materiály navržených kandidátů jsou uloženy na interním týmovém disku  https://drive.google.com/drive/folders/1d0qzbsoHzaYzyzEE3wVDFYX-mO5mkZzc  

Děkan doplnil, že na katedře genetiky a mikrobiologie nedošlo k výběru mezi kandidáty Pospíškem a Heidingfeldem, vedením katedry bude zatím pověřena Ruth Tachezy

Jmenování vedoucích kateder a ústavů

 • Návrh na jmenování RNDr. Václava Kotvalta, CSc., do funkce ředitele Ústavu aplikací matematiky a výpočetní techniky.
 • Návrh na jmenování  doc. Mgr. Ondreje Lexu, Ph.D., do funkce ředitele Ústavu petrologie a strukturní geologie. 
 • Návrh na jmenování doc. RNDr. Ladislava Strnada, Ph.D., do funkce ředitele Laboratoří geologických ústavů. 
 • Návrh na jmenování doc. Mgr. Ondřeje Koukola, Ph.D., do funkce vedoucího Katedry botaniky. 
 • Návrh na jmenování prof. Lukáše Kratochvíla, Ph.D., do funkce vedoucího Katedry ekologie. 
 • Návrh na jmenování Mgr. et Mgr. Lukáše Frantála do funkce vedoucího Katedry tělesné výchovy. 
 • Návrh na jmenování doc. RNDr. Jiřiny Kocourkové, Ph.D., do funkce vedoucí Katedry demografie a geodemografie. 
 • Návrh na jmenování RNDr. Lucii Kupkové, Ph.D., do funkce vedoucí Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie. 
 • Návrh na jmenování prof. RNDr. Jiřího Žáka, Ph.D., do funkce ředitele Ústavu geologie a

paleontologie. 

Vyjádření ASF ke jmenování proběhne v souladu s Jednacím řadem ASF formou tajné volby

Volební komise : 

Matoušková

Macrollová

Novotný 17/0/2

             

Výsledky voleb 

Všichni navržení kandidáti získali 19 hlasů, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti                                                                                                            

Usnesení 7.5

ASF doporučuje děkanovi PřF UK jmenovat vedoucí kateder a ústavů podle návrhu. 

19/0/0

5.Výroční zpráva PřF UK

Úvodní slovo prod. Jakub Langhammer

 • Zpráva je strukturována stejně jako v předchozích dvou letech do klíčových kapitol, které jsou paritní ke struktuře výročních zpráv Univerzity Karlovy. Základní oddíly tak tvoří přehled aktivit v oblasti studia, vědy a výzkumu, údaje o struktuře a orgánech fakulty a podrobně pak o naplňování jednotlivých kapitol strategického záměru. Zde jsou, ve struktuře odpovídající členění strategického záměru, shrnuty podstatné aktivity, realizované jak z pohledu naplňování dlouhodobých cílů, tak konkrétních úkolů, vytyčených na rok 2018.
 • Textovou část zprávy doplňuje celkem 20 tabulek, které podávají pohled na základní kvantitativní ukazatele a zároveň ukazují časový vývoj v klíčových parametrech.
 • Protože jde o podklad pro jednání, zprávu předkládáme ve formě čistého obsahu, tj. jako text a tabulky. Výsledná grafická podoba, kterou bude zajišťovat stejné studio jako zprávu v uplynulém roce, bude následovat po schválení a korektuře výsledného textu. Výroční zpráva bude vydána v podobě pdf dokumentu

https://drive.google.com/drive/folders/1d0qzbsoHzaYzyzEE3wVDFYX-mO5mkZzc

Perlín doplnil, že význam výroční zprávy roste, protože je součástí hodnocení pracovišť a pochválil její části. Vyzdvihnul význam třetí role fakulty, tedy především komunikaci fakulty navenek a propagaci fakulty.

 

Usnesení 7.6  

ASF schvaluje Výroční zprávu o činnosti PřF UK za rok 2018 v předložené verzi. 

18/0/0

Návrh usnesení byl přijat

             

6.Podmínky přijímacího řízení k bakalářskému, magisterskému a doktorskému studiu na​            Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2020/2021

Úvodní slovo prod. M. Martínková

Jedná se o předběžné seznámení a možnost připomínkování podkladového materiálu studijní komisi ASF a všem dalším členům ASF. Finální schválení pak bude probíhat v zářijovém termínu. 

Návrh dokumentů je na sdíleném prostředí studijního oddělení a členové KD a ASF  a členové studijní komise mají k dokumentu přístup a mohou do něj vkládat svoje připomínky, poznámky a komentáře. Přístup tedy není prostřednictvím sdíleného disku ASF.

 

Proděkanka Martínková pochválila spolupráci se studijní komisí ASF. Déle nastínila situaci okolo udělování akreditací a změny u učitelských oborů a požádala o věcné připomínky k jednotlivým ustanovením v dokumentech. 

 

Novotný se zeptal na možnost mít přijímací zkoušky do doktorského studia 2x do roka.

Proděkanka Martínková odpověděla, že pro každý termín se podmínky schvalují zvlášť. A že druhé přijímací zkoušky budou moci proběhnout příští rok.  Proděkanka Martínková upozornila, že na první půlrok studia nedostane fakulta peníze a považuje za rozumné sledovat, jak se s tím vyrovnají jiné fakulty.

Novotný upozornil na případ studenta, který nemůže doložit středoškolské vzdělání, ale má v ČR bakalářský titul.

Martínková vyzývá k tomu, aby byla v těchto případech kontaktována.

Novotný se zeptal na možnost rozšíření termínového rozmezí pro přijímací zkoušky do magisterského studia na dva týdny.

Martínková odpověděla, že to bude komplikovat skládání komisí pro náhradní termíny, které by se pak posouvaly do července.

Perlín se přimlouvá za maximálně široké okno pro konání přijímacích zkoušek, aby si to OR mohly přizpůsobit podle svých potřeb. Jako jediný limit vidí legislativní omezení v termínech. Martínková slíbila, že se bude věcí zabývat a snažit se najít co nejlepší řešení.

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PtP5uirkTaRJagt-QvPysxSxBcXKsxsF

Usnesení 7.7  

ASF vítá zahájení projednání podmínek přijímacího řízení a vyzývá všechny členy ASF a studijní komise, aby se aktivně zapojili do diskuze k předloženému materiálu. 

19/0/0

Návrh usnesení byl přijat

7.Jmenování disciplinární komise

Úvodní slovo R. Perlín

Disciplinární komise je jedním z orgánů fakulty (nikoliv pouze ASF) a jejím cílem je řešit případné disciplinární prohřešky studentů - členů akademické obce.  Členy jmenuje děkan na základě doporučení ASF. 

Statut PřF UK, Čl. 15 

Disciplinární komise fakulty 

 1. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh rozhodnutí děkanovi. 
 2. Jednání disciplinární komise se řídí Disciplinárním řádem pro studenty fakulty. Volební období členů disciplinární komise je dvouleté  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/disciplinarni-komise

Návrhy na jmenování členů disciplinární komise Zaměstnanecká část:  

 • doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. 
 • doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
 • doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. 

 

Studentská část:  

 • Jan Pačes
 • Jan Klouda 
 • Jan Kretschmer 

 

Náhradníci:

 • Lucie Kunstmüllerová
 • Václav Bočan

             

Vyjádření ASF ke jmenování

Vyjádření ASF ke jmenování členů Disciplinární komise PřF UK proběhne v souladu s Jednacím řadem ASF formou tajné volby.

Volební komise: Novotný, Matoušková, Marcollová

Výsledky voleb: 

 

Zaměstnanecká část:  

 • doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.  19/0/0
 • doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. 19/0/0
 • doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. 19/0/0

 

Studentská část:  

 • Jan Pačes 19/0/0
 • Jan Klouda 18/0/1
 • Jan Kretschmer 19/0/0

 

Náhradníci:

 • Lucie Kunstmüllerová 18/0/1
 • Václav Bočan 19/0/0

Usnesení 7.8

ASF doporučuje děkanovi PřF UK jmenovat členy Disciplinární komise podle návrhu. 

19/0/0

Návrh usnesení byl přijat

             

8.Žádost o půjčku

 

Děkan fakulty představil žádost FHS UK o půjčku ve výši 35 mil. Kč., FHS UK se dostala do problémů při stavbě budovy pro fakultu a prostřednictvím paní kvestorky požádala o půjčku rektorát a více fakult. V případě neposkytnutí půjčky je ohroženo využití dotace ze státního rozpočtu. Tajemník představil historii celého projektu. 

 

Perlín se zeptal na podrobnosti. Upozornil, že nedojde k omezení pedagogické a tvůrčí činnosti na fakultě a zeptal se na rozvržení splátek.

Tajemník řekl, že věc bude důkladně diskutována s právníkem fakulty. Finance budou rovnoměrně rozvrženy do celého období. Upozornil, že fakulta nemůže půjčovat na úrok.

Děkan dodal, že je celá věc tlačena časem. Také doplnil, že jsou to peníze z uspořených prostředků fakulty a jednotlivých pracovišť a nijak neohrozí chod fakulty. 

Bruthans se zeptal, zda je nějaká analýza, zda to bude FHS UK schopna splatit. Tajemník, řekl, že garancí je RUK a v případě nesplacení je možné získat dlužné částky prostřednictvím rozpisu UK. 

Kuthan podotkl, že rozpis, je schvalován AS UK, takže nemáme žádnou záruku, že nám bude případná nesplacená částka přidělena v rámci rozpisu. Také se zeptal, z jakých zdrojů bude půjčka poskytnuta.

Tajemník řekl, že většina bude z fondu provozních prostředků a bude to objemově jeho desetina.

Matoušková se zeptala celkovou hodnotu půjček FHS.

Tajemník odpověděl, že si FHS půjčuje 75 milionů, ale částka se může zvýšit.

Vinkler vyzval k zamyšlení, zda to nebude interferovat s našimi stavebními plány.

Tajemník ujistil, že se to nedotkne stavebních prací na fakultě, ty jsou financovány z FRIM. Škaloud půjčku podpořil. Považuje ji za dobré gesto a připomněl, že máme na fondech na spořeno mnoho peněz.

Perlín upozornil, že celá věc je konzultována se sekčními proděkany, kteří s poskytnutím půjčky souhlasí. 

Kuthan kritizoval, že vedení university celou věc neřešilo a nechává to v krizové situaci na dohodě mezi jednotlivými fakultami. Také upozornil, že to rozdělení nákladů půjde až na katedry a týmy a tlumočil za katedru genetiky a mikrobiologie jednoznačný nesouhlas s poskytnutím půjčky. Dále Kuthan poprosil o velmi dobré zvážení, zda chce jít fakulta jít do takovéto akce a dodal, že to může být vnímáno i jako špatné gesto v rámci fakulty, kde nedochází podobné podpoře mezi sekcemi. Tajemník upozornil, že k podpoře projektů konkrétně biologické sekce recentně došlo.

 

 

Usnesení 7.9

ASF schvaluje poskytnutí půjčky Fakultě humanitních studií ve výši 35 000 000 Kč s návratností do 10 let a s garancí návratnosti od RUK a ukládá děkanovi podepsat trojstrannou smlouvu mezi PřF, FHS, a RUK​.

18/0/0

Návrh usnesení byl přijat

9.Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS Usnesení: 7.10

ASF schvaluje poskytnutí v případech zvláštního zřetele hodných stipendia ve výši 10000 Kč na zajištění funkce biologického kroužku pro středoškoláky a ve výši 10000 Kč na zajištění financování výročního EGEA kongresu.

18/0/0

Návrh usnesení byl přijat

10.Sdělení a informace

 

Vinkler informoval o agendě rozvojové komise Byly opraveny lavičky na Albertovské stráni.

Budeme zapojeni do kulatého stolu Life for Science.

Rozvojová komise doporučuje v souvislosti s budováním celostátní sítě facilit zapojit se tam, kde je to možné, a využít k tomu i plánované facility v rámci Kampusu Albertov. 

Rozvojová komise dále konstatuje, že naši studenti využívají málo program ERASMUS

RK dále doporučuje založení balíčku informací pro nastupující zaměstnance. Langahamer upozornil, že cílová skupina jsou především angličtí mluvčí. Novotný dodal, že i čeští zaměstnanci by to měli zvládnout v angličtině.

Langhamer a Pačes v jednotlivých bodech opakovaně navrhovali inspiraci v příručce prváka. Vinkler vyzval k nákupu AED defibrilátorů do budov fakulty, které by byly umístěny ve vrátnicích budov PřF UK.

 

Děkan informoval, jak postupují práce na orientačním systému.

Perlín doplnil strukturu orientačního systému. Očekávaná doba realizace je zima 2019/20.

 

Novotný poprosil o propagaci charitativního běhu Teribear, kterého se opět budou účastnit členové akademické obce a jejich přátelé v rámci úspěšného týmu “Rolling Scientists”.

Pačes se zeptal v jaké fázi je zavádění kurzů první pomoci pro zaměstnance Byl mnohohlasně ujištěn, že kurzy už probíhají.

 

Matějka poděkoval všem z vedení fakulty a jmenovitě prod. Martínkové a velmi dobrou práci při přípravě akreditací studijních programů a velké vstřícnosti děkanovi  a tajemníkovi při zajištění podpisů na nové formované projekty. 

Perlín potvrdil Matějkova slova. A dodal, že i přes občasnou oprávněnou kritiku, má fakulta velmi dobře fungující administrativní aparát, což nám všem velmi usnadňuje tvůrčí činnost

 

Vinkler vyzval k více praktickému zaměření školení bezpečnosti práce.

 

11.Různé

Termíny jednání ASF

V letním semestru 2019 jsou plánovány tyto termíny jednání Akademického senátu: 19. 9. 

Vždy čtvrtek ve 14:00 v místnosti Pravá rýsovna v budově Albertov 6 V zimním semestru 2019/20 jsou plánovány tyto termíny jednání ASF

 17. 10., 21. 11., 19. 12., 16. 1., 20. 2. 

             

Zapsal :

Jan Pačes  22. 6. 2019

Ověřil :

Radim Perlín 22. 6. 2019

Vyvěšeno: 

Publikováno: Středa 02.10.2019 12:20

Akce dokumentů