E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSouhrn zprávy etické komise

Praha, 25. ledna 2013 Souhrn zprávy etické komise, která byla ustavena děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a ředitelem Mikrobiologického ústavu AV ČR, a jejímž zadáním bylo zjistit a posoudit, zda se prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc., dopustil během své vědecké dráhy tzv. scientific misconduct.

Etická komise pracovala ve složení:
Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D., Přírodovědecká  fakulta UK
RNDr. Jiří Gabriel, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., Akademie věd ČR
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., Přírodovědecká  fakulta UK
prof. Ing. Karel Štulík, DrSc., Přírodovědecká  fakulta UK

Etická komise na základě svých zjištění konstatuje, že prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc., se s nejvyšší pravděpodobností dopouštěl tzv. scientific misconduct neboli „nebezpečné nebo nezodpovědné odchylky od přijaté praxe jak provádět výzkum“. K tomuto scientific misconduct docházelo opakovaně. Je to veliká škoda, neboť prof. Bezouška byl považován za vynikajícího biochemika, jednoho ze zakladatelů proteomiky v českých zemích, výborného přednášejícího a obětavého pracovníka. Publikační aktivita prof. Bezoušky byla vysoká - více než 100 článků v recenzovaných mezinárodních časopisech. Bezpochyby zde bylo obsaženo značné množství kvalitní experimentální práce, bohužel v některých případech obsahovalo s velkou pravděpodobností i neopakovaná a nereprodukovatelná data.

Cenným materiálem bylo pro etickou komisi stanovisko britského Medical Research Council (MRC) z roku 1999. MRC se na podnět prof. T. Feizi zabýval publikacemi vzniklými v letech 1993-1995 ze spolupráce Glycosciences Laboratory v Harrow (UK), kde byla vedoucí prof. Feizi, a laboratoře Mikrobiologického ústavu ČSAV, v níž pracoval Dr. Karel Bezouška; skupina prof. Feizi nebyla následně schopna zopakovat experimentálně výsledky Dr. Bezoušky v těchto pracích. Investigativní komise MRC našla v jedné ze čtyř prací nesrovnalosti, které Dr. Bezouška nedokázal uspokojivě vysvětlit. Tyto skutečnosti vedly komisi MRC k podezření z úprav primárních dat a dále k podezření, že experimentální vzorky byly znečištěny jinými proteiny. Komise MRC vyslovila také hluboké znepokojení nad skutečností, že do práce byly v několika případech zahrnuty nezopakované výsledky jen z jednoho pokusu, které se následně nepodařilo zreprodukovat. Komise uzavřela, že ze strany Dr. Bezoušky došlo k scientific misconduct. V roce 1999 dostali toto stanovisko Dr. Bezouška, a dále dnes již zemřelý vedoucí a též jedna pracovnice laboratoře Mikrobiologického ústavu, spolu s žádostí generálního ředitele MRC, aby o stanovisku informovali ředitele Akademie lékařských věd v Praze. Příjemci dopisu neinformovali ani předsedu AV ČR ani vedení Mikrobiologického ústavu AV ČR či vedení Přírodovědecké fakulty UK. O existenci tohoto stanoviska se nevědělo až do roku 2012, kdy případ začala vyšetřovat etická komise. Kdyby mohl být hned v počátku případ prošetřen českou stranou, mohlo se patrně předejít dalšímu opakování scientific misconduct ze strany prof. Bezoušky.

V roce 2012 pojaly tři studentky z laboratoře Mikrobiologického ústavu, s níž prof. Bezouška spolupracoval, podezření z manipulace s experimentálním materiálem při testování vazby proteinu NKR-P1 na sacharidy. Důvodem byla nekonzistence dat, kterou podle jejich názoru nebylo možné vysvětlit bez vnějšího zásahu. Jedna ze studentek provedla ověřovací pokusy, které odhalily, že s experimentálním materiálem uchovávaným v lednici bylo manipulováno bez vědomí pracovníků laboratoře. Po tomto zjištění byl v místnosti jednorázově instalován kamerový systém, který umožňoval sledovat dění před lednicí. Kamery odhalily, že v noci z 19. na 20.3. do místnosti dvakrát vnikl a 21.3. do ní opět vnikl prof. Bezouška a manipuloval s experimentálním materiálem v lednici. Etická komise po vyslechnutí všech svědků, včetně vyslechnutí prof. Bezoušky, usoudila, že prof. Bezouška manipuloval se vzorky a s nejvyšší pravděpodobností opakovaně uměle připravoval pozitivní výsledky, které měly potvrzovat vazby sacharidů na protein NKR-P1. Pozitivní výsledky uváděné prof. Bezouškou ohledně vazby sacharidů na protein NKR-P1 se opakovaně nepodařilo zopakovat či reprodukovat více na sobě nezávislými laboratořemi.

Komise prostudovala velké množství materiálů včetně prací, v nichž byl prof. Bezouška prvním či korespondujícím autorem nebo spoluautorem, a vyslechla více svědků. Kromě již dvou výše zmíněných kauz komise shledala scientific misconduct u prof. Bezoušky ještě nejméně ve třech dalších případech. Bohužel do ukončení práce komise nebyly k dispozici výsledky ověřovacích experimentů prověřující data prof. Bezoušky, která se jiným autorům nepodařilo potvrdit.

Etická komise vyslovuje své uznání zejména třem studentkám pracujícím v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, které jako první u nás přinesly důkazy o možném scientific misconduct. Šetření též ukázalo, jak je nezbytné, aby rukopisy před odesláním do tisku byly zevrubně diskutovány celým týmem pracovníků i spolupracujícími týmy. Při těchto diskusích by měla být k dispozici i primární data, aby nedocházelo ke zveřejňování chybných výsledků a interpretací. Komise doporučuje, aby všichni spoluautoři prací prof. K. Bezoušky kriticky posoudili své publikace, a to zejména po stránce primárních dat a interpretací.

Na závěr své činnosti etická komise vyjadřuje víru, že tento případ „špatného chování ve vědě“ byl ojedinělou událostí v české vědě a nebude se již opakovat.

 

 

Kontaktní osoba: člen etické komise doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. <jan.cerny@natur.cuni.cz>

Akce dokumentů