E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MŽP: vyhlášená soutěž programu Prostředí pro život

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 3. veřejnou soutěž programu Ministerstva životního prostředí Prostředí pro život. V tomto kole soutěže bude možné podávat návrhy projektů pouze do Podprogramu 1. Uzávěrka je stanovena na 22. 7. 2020.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

 Vyhlášení soutěže a zadávací dokumentace.
 O programu Prostředí pro život na stránkách TA ČR.

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí „Prostředí pro život“ je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi, a na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn.

Hlavní priority programu:

  • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
  • ochrana ovzduší,
  • odpadové a oběhové hospodářství,
  • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
  • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
  • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Základní informace o plánované veřejné soutěži:

Podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci tohoto podprogramu budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu. 

  • U každého projektu je  doporučeno mít minimálně jednoho aplikačního garanta. Aplikačním garantem je zpravidla budoucí uživatel výsledků projektu (v případě Podprogramu 1 instituce veřejné správy), který deklaruje zájem o výsledky projektu, podílí se na nastavení projektového záměru a může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky. Pokud aplikační garant nebude součástí projektové žádosti, je nutné popsat uplatnitelnost výsledků projektu v žádosti v sekci k tomu určené.
  • Délka řešení projektu je 12 až 36 měsíců.
  • Maximální dotace na projekt je 12 milionů Kč, míra financování je až 85%.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 21. 5. 2020.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Čtvrtek 21.05.2020 14:30

Akce dokumentů

Kategorie: