E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MŽP: vyhlášená soutěž programu Prostředí pro život

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 2. veřejnou soutěž programu Ministerstva životního prostředí Prostředí pro život. V tomto kole soutěže bude možné podávat návrhy projektů pouze do Podprogramu 3. Uzávěrka je stanovena na 19. 2. 2020.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

 Vyhlášení soutěže a zadávací dokumentace.
 O programu Prostředí pro život na stránkách TA ČR.
► Video a prezentace ze semináře k této soutěži před vyhlášením (24. 10. 2019).
► Video a prezentace ze semináře k této soutěži po vyhlášení (5. 12. 2019).

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí „Prostředí pro život“ je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi, a na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn.

Podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy:

Hlavním uchazečem musí být výzkumná organizace se sídlem v ČR. Konsorcium projektu musí tvořit minimálně tří uchazeči a mít charakter „Center kompetence“ se zaměřením na řešení specifických problematik v životním prostředí. Očekávány jsou výzkumné projekty podporující dlouhodobá systémová a komplexní environmentální řešení.

Projekt musí být zaměřen na jedno z Výzkumných témat Podprogramu 3:

  1. Sucho a změna klimatu v širších souvislostech
  2. Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách měny klimatu
  3. Ovzduší a klima
  4. Odpadové a oběhové hospodářství, environmentální bezpečnost
  5. Ochrana přírody, krajiny a biodiverzity
  6. Horninové prostředí a suroviny
  7. Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP

Očekávaná délka řešení projektu je 6 až 6,5 roku. Maximální dotace na projekt není stanovena, míra financování je až 90%.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 28. 11. 2019.
Aktualizováno 9. 1. 2020 (přidán odkaz na záznam semináře).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Čtvrtek 28.11.2019 10:20

Akce dokumentů