E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSouhrn aktuálních grantových výzev - 3. 6. 2014

#1) Přehledná tabulka s grantovými a stipendijními příležitostmi

#2) Otevření on-line systému na podávání návrhů do výzvy Teaming (H2020)

#3) Informační den pro výzvy H2020 – Widening participation - 3. 7. 2014, registrace do 25. 6. 2014

#4) Konzultace ke společenské výzvě 5 programu H2020

#5) Zájem o zapojení do výzvy COFUND-2014 v rámci akcí Marie S.-Curie

#6) PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU, CZELO Brusel

#7) LIFE 2014: Provisional timetable

#8) Island a Norsko prvními asociovanými státy k H2020

#9) NORSKÉ FONDY Vyhlášení VÝZVY k předkládání žádostí o grant - Malé grantové schéma - do 28. 7. 2014

#10) Oznámení o vyhlášení 1. veřejné soutěže programu delta

#11) Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

#12) STIPENDIUM CSMS a FEI pro vědce do 30 let - do 30. 6. 2014

#13) Nová pravidla pro státní podporu pro VVI

#14) Nadace Sophia - do 31.08.2014 nebo 30.11.2014

#15) Copernicus Masters - innovative solutions for business and society based on Earth observation data – competition – do 13. 7. 2014

#16) Informace OPV - Vyhlášení VII. výzvy „Post-doc“


1) Přehledná tabulka s grantovými a stipendijními příležitostmi

Přehledná tabulka s grantovými a stipendijními příležitostmi, která je rozčleněná dle kategorií  - mladí vědci, granty obecně, ornitologie, ochrana přírody a NNO a zemědělství. Jedná se o kompilát titulů nashromážděných Mgr. Olgou Růžičkovou za dobu fungování Grant Office projektu Provaz, s aktualizovanými informacemi

k březnu/dubnu 2014.  
Tabulku najdete zde.

 

2) Otevření on-line systému na podávání návrhů do výzvy Teaming (H2020)

Dobrý den,

Dovoluji si Vás informovat, o otevření on-line systému na podávání návrhů do výzvy Teaming, který najdete na:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2535-widespread-1-2014.html#tab3

V příloze (na stránkách Přírodovědecké fakulty) najdete též templát pro přípravu části B návrhu (je možné stáhnout z on-line systému).

Podle dnešního sdělení Mgr. Nedvědové z MŠMT je stále v řešení otázka celkového způsobu implementace Teamingu v ČR, který závisí na řadě dalších okolností, které ještě nejsou uzavřené (včetně schválení OP VVV a RIS3) – například i na dohodě na alokaci na Prahu, o níž se s EK stále ještě jedná.

V průběhu následujících dvou týdnů bude tato otázka řešena vedením MŠMT (což je nutné vzhledem k výši finančních prostředků, o nichž se v projektech Teaming jedná).

Jakmile budou známy závěry jednání, budeme Vás informovat. Informace bude dostupná i prostřednictvím webových stránek MŠMT a H2020.cz

S pozdravem,

Naďa Koníčková

 

3) Informační den pro výzvy H2020 – Widening participation - 3. 7. 2014, registrace do 25. 6. 2014

Evropská komise uspořádá dne 3.7.2014 v Bruselu informační den pro výzvy H2020 – Widening participation:

Teaming,

Twinning

ERA-chairs

Agenda a místo konání jsou uvedeny v příloze (na stránkách Přírodovědecké fakulty).

Na seminář je možné se přihlásit do 25.6. prostřednictvím e-mailu: RTD-INFO-DAYS-B5@ec.europa.eu

Registrace je podmínkou, bude brán zřetel na pořadí přihlášek.

 

4) Konzultace ke společenské výzvě 5 programu H2020

Evropská komise spustila konzultaci zaměřenou na společenskou výzvu 5 - Ochrana klimatu, životní prostředí, udržitelné využívání zdrojů a suroviny. Zájmové strany jsou vyzývány k zaslání názorů a doporučení ohledně priorit pro období 2016-2017. Podkladem je sedm otázek vyjmenovaných v níže uvedeném podkladu ke konzultaci.

Příspěvky mají být odeslány do 16. června 2014 na adresu RTD-ENV-H2020STAKEHOLDERS@ec.europa.eu

Consultation paper.

Detailní informace.

 

5) Zájem o zapojení do výzvy COFUND-2014 v rámci akcí Marie S.-Curie

Université catholique de Louvain – UCL má zájem se zapojit do aktuální výzvy H2020-MSCA-COFUND-2014 jako partnerská organizace v rámci doktorských studijních programů. V případě, že připravujete projekt do této výzvy jako příjemce grantu a máte zájem o spolupráci s uvedenou institucí, kontaktujte paní S. Wilmet (e-mail: sara.wilmet@uclouvain.be).

 

6) PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU, CZELO Brusel

Externí URL: http://www.czelo.cz/cs/newsletter/124-prehled-aktualnich-informaci-o-evropskem-vyzkumu-czelo

 

7) LIFE 2014: Provisional timetable

LIFE (2014-2020)

The LIFE (the Financial Instrument for the Environment) Regulation, which was published on 20 December 2013, sets a budget for the next funding period, 2014–2020, of €3.4 billion in current prices. View the LIFE Regulation

The provisional timetable for the 2014 call is as follows: (Caution: this timetable is subject to possible changes, please check this page regularly):

   Launch of call: 16 June 2014.

The call will cover "Traditional" projects, Preparatory projects, Integrated projects, Technical Assistance projects, Capacity Building projects.

Important note: "Traditional" projects are best-practice/demonstration/pilot/information projects (ie similar to LIFE+ Nature, Biodiversity, Environment and Information projects).

The priority topics for "traditional" projects in the Environment sub-programme have been set in the multi-annual work programme for 2014-2017, pages 8-24:http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#mawp

Provisional calendar of the LIFE 2014 call

Project type

Deadline

Format

Technical assistance projects (Environment sub-programme)

15 September 2014

paper

Integrated projects - phase I, concept note (Environment sub-programme)

15 October 2014

paper

Traditional projects

October 2014 (tbc)

eProposal

Preparatory projects (Environment sub-programme)

29 October 2014

paper

Integrated projects - phase II, full proposal (Environment sub-programme)

April 2015 (tbc)

paper

Capacity Building projects

on a rolling basis until 30 September 2015

paper

 

8) Island a Norsko prvními asociovanými státy k H2020

Island a Norsko se 16. května 2014 staly prvními státy asociovanými k programu Horizont 2020. Výzkumníci a instituce z těchto států se mohou na základě tohoto rozhodnutí účastnit projektů programu na stejné úrovni jako členské státy EU. Podrobnosti naleznete zde.

 

9) NORSKÉ FONDY Vyhlášení VÝZVY k předkládání žádostí o grant - Malé grantové schéma - do 28. 7. 2014

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje dne 26. května 2014 1. výzvu pro předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“.

Od 26. května do 28. července 2014 lze předkládat žádosti o grant z Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“ financovaného z EHP fondů 2009-2014 (program CZ02 - „Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu“).

Hlavním cílem Malého grantového schématu je omezení ztráty biologické rozmanitosti prostřednictvím aktivit zaměřených na realizaci záchranných programů a programů péče, na tvorbu nových programů pro zvláště chráněné druhy a přípravu odborných podkladů, které umožní rozhodnout o dalším postupu při ochraně vybraných druhů rostlin a živočichů.

Konkrétní druhy, jichž se budou žádosti týkat, jsou specifikovány ve výzvě, stejně jako oprávnění žadatelé. Maximální výše podpory jednoho projektu je 5 300 000 Kč, přičemž celková výše grantu může dosahovat 100 % způsobilých výdajů projektu.

Text výzvy, Pokyny pro žadatele o grant z Malého grantového schématu a podrobnosti o informačních seminářích naleznete na http://mzp.cz/cz/financni_mechanismy_ehp_norska.

POZNÁMKA
II. Oprávnění žadatelé
§ územní samosprávné celky (kraje a obce)
§ svazky obcí
§ nestátní neziskové organizace
§ příspěvkové organizace
§ organizační složky státu
§ vědecké výzkumné instituce
§ státní organizace a státní podniky
§ musí být právnickými osobami.

III. Oprávněné aktivity
Realizace schválených záchranných programů a programů péče (jejich jednotlivých opatření či dílčích aktivit v rámci těchto opatření) a dále aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro výzvou stanovené prioritní druhy včetně přípravy nezbytných odborných podkladů pro rozhodování o Záchranných programech pro zvláště chráněné druhy či Programech péče o zvláště chráněné druhy (ZPZCHD/PPZCHD)....
VÍCE VIZ TEXT VÝZVY

 

10) Oznámení o vyhlášení 1. veřejné soutěže programu delta

Technologická agentura ČR (dále TA ČR) tímto informuje, že 1. veřejná soutěž Programu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA (dále veřejná soutěž) bude vyhlášena dne 9. června 2014.

Více informací naleznete zde:

http://www.tacr.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&id=319

 

11) Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje, v souladu s čl. 22 odst. 5 platného znění „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“ č. j. MSMT-1318/2014-1 ze dne 29. ledna 2014, ve znění Změny č. j. MSMT-13271/2014-1 ze dne 17. dubna 2014, Výzvu k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků.

Více naleznete zde:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyzva?source=rss

 

12) STIPENDIUM CSMS a FEI pro vědce do 30 let - do 30. 6. 2014

ČESKOSLOVENSKÁ MIKROSKOPICKÁ SPOLEČNOST a FIRMA FEI Czech Republic s.r.o. vyhlašují každoroční soutěž o udělení dvouročního stipendia mladému vědeckému pracovníkovi  v celkové výši 200 tisíc Kč.
 
Stipendium je určeno pro vědecké pracovníky s ukončeným vysokoškolským vzděláním. Horní hranice věku je dosažených 30 let v prvním roce udělení stipendia. Stipendium je dvouleté s částkou 100 tis. Kč na jeden rok. Stipendium se vyhlašuje každý rok pro jednoho pracovníka.

Stipendium se uděluje pro vědecké pracovníky nebo PhD studenty, kteří
a. ke své vědecké práci používají elektronový mikroskop, nebo přímo využívají výsledků získaných elektronovým mikroskopem.
b. mají prokazatelnou publikační činnost včetně prezentací v rámci odbornosti.

Prostředky stipendia budou použity dle potřeby uchazeče s tím omezením, že mzdové náklady budou tvořit maximálně 60% celkové částky, zbylá částka bude použita na cestovní a pobytové náklady vztahující se ke zvyšování vzdělání, vědecké konference, získávání zkušeností na jiných odborných pracovištích a nákup literatury (nelze používat k nákupu spotřebního materiálu, vlastní vědecká práce uchazeče musí být prokazatelně zajištěna z jiných zdrojů).

Termín pro podání přihlášky v roce 2014: 30. červen 2014

 

13) Nová pravidla pro státní podporu pro VVI

Evropská komise představila flexibilnější pravidla pro granty státní podpory pro výzkum, vývoj a inovace (dále VVI). Důvodem změn je snaha zajistit, aby Evropská unie naplnila své cíle pro Výzkum a vývoj k 2020. Jak poznamenala komisařka pro konkurenceschopnost Joaquin Almunia, EU se nepodařilo dosáhnout cíle 3 % podpory z HDP, když na výzkum a vývoj vydala necelé 2 %. Nová pravidla mají rovněž za cíl vyrovnat nerovnosti způsobené poskytováním státní podpory.

Nová pravidla jsou rozdělena na pravidla pro státní podporu pro výzkum a vývoj a nová obecná pravidla založená na výjimkách v kategoriích pro státní podporu. Oba typy pravidel vejdou v platnost 1. července 2014. Nový rámec státní podpory pro VVI nastaví podmínky, na jejichž základě budou moci členské státy podpořit firmy v jejich aktivitách výzkumu, vývoje a inovací bez nutnosti informovat o tom Komisi. (Počet případů, ve kterých bude nutné informovat Komisi o udělení podpory klesne ze 40% na 10% - 25%.) Riziko, že by se vytvořilo nerovné prostředí, již hrozit ve většině případů nebude.

Členské země budou mít ovšem povinnost publikovat na internetu každou státní podporu vyšší než 500 000 EUR, která byla vyplacena soukromé firmě.

Nová pravidla jsou součástí iniciativy EK pro modernizaci státní podpory (the Commission's State Aid Modernisation Initiative), jejímž cílem je podpořit ta opatření podpory, která nastartují ekonomický růst a umožní Komisy zaměřit se na případy s největším dopadem na konkurenceschopnost.

Další informace se dozvíte zde.

 

14) Nadace Sophia - do 31.08.2014 nebo 30.11.2014

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

Nadace Sophia očekává, že typickými žadateli o příspěvky budou střední a vysoké školy nebo jejich fakulty, další instituce či firmy působící v oblasti vzdělávání a v neposlední řadě přímo studenti škol.
Výše jednotlivého nadačního příspěvku poskytovaného po schválení správní radou Nadace Sophia není žádným způsobem omezena. Správní rada stanovuje výši příspěvku na základě písemné přihlášky žadatele a s přihlédnutím k naplnění cílů nadace, zejména plošné společenské prospěšnosti působení nadace a motivaci k individuálnímu vzdělávání.

Termíny uzávěrek pro přijímání žádostí na rok 2014

  • 31.08.2014
  • 30.11.2014

Správní rada na svém zasedání ze dne 7. října 2009 rozhodla, že v budoucnu podpoří Nadace Sophia především

  • talentované studenty zejména v oblasti ekonomie a práva
  • znevýhodněné skupiny a jednotlivce v oblasti vzdělávání
  • institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva

Ovšem nejsou vyločeny ani např. přírodovědné projekty, viz předchozí poskytnuté příspěvky

 

15) Copernicus Masters - innovative solutions for business and society based on Earth observation data – competition – do 13. 7. 2014

Since 2011, the annual Copernicus Masters competition is awarding prizes to innovative solutions for business and society based on Earth observation data.


With the launch of Sentinel-1A in April 2014, a new era is set to begin for applications in the entire geospatial value chain. It is the first of the new fleet of ESA Earth observation satellites, which are poised to deliver the wealth of data and imagery that are at the core of Europe's flagship programme Copernicus. The Earth monitoring competition Copernicus Masters aims to support the development of market-oriented applications based on Earth observation data. In 2014, for the first time, the Copernicus Masters is carried out worldwide. It includes exciting topic specific Challenges that are being awarded by an array of prominent partners, such as the European Space Agency (ESA), the German Aerospace Center (DLR), T-Systems International GmbH, European Space Imaging GmbH & Skybox Imaging Inc., CloudEO AG, Airbus Defence and Space & Hisdesat S.A., and Satellite Applications Catapult Ltd.

The prize pool, in addition to cash prizes, primarily includes support for the commercial realisation of the winning ideas, data access, and the chance to enter the incubation programme of one of Europe's nine ESA Business Incubation Centres (BICs). The overall winner - the Copernicus Master - will be selected from among the winners of each challenge (except the Best Service Challenge) by a panel of experts.

Those interested are invited to submit their innovative ideas from 15 April to 13 July 2014.

The annual competition is organised by Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen.

 

16) Informace OPV - Vyhlášení VII. výzvy „Post-doc“

Zahraniční odbor RUK nabízí možnost získání kvalitních zahraničních výzkumníků, absolventů PhD studia, na pozice akademických pracovníků s možností nástupu od 1.1.2015, kteří by na pracovišti působili ve stanoveném projektu po dobu maximálně 2 let. Na financování pobytu se podílí UK spolu s fakultou.Ta zajišťuje krytí části mzdových prostředků uchazeče v minimální částce 1,000.-EUR.

UK přispívá na mzdových prostředcích z "Fondu pro post-doc zahraniční pracovníky" částkou ve výši 37,500 Kč, ktera odpovídá po odečtění zákonného pojištění částce 28,000-Kč vyplácené mzdy pracovníkovi. O finanční prostředky bude UK opět žádat z Institucionálního rozvojového plánu MŠMT ČR na rok 2015.

Fakulta může navrhnout UK jedno nebo více nosných témat s určením jejich  pořadí a to nejpozději do 11. července 2014.

FAKULTNÍ uzávěrka:  27.6.2014

Témata budou zveřejněna na stránkách fakulty, zahraničních portálech, oznámena zahraničním pracovištím).

Součástí zvěřejněných témat jsou i 2 formuláře pod názvem " Application for post-doc grant at Charles University in Prague" a "Letter of Reference", aby uchazeč mohl přiípravit projekt, přiložit životopis, seznam publikací, kopii diplomu a spolu s doporučením vědeckého pracovníka či školitele odeslal kontaktní osobě uvedené na vypsaném projektu.

Kompletní materiály, včetně formuláře "Fond úpost-doc pobytů Univerzity Karlovy v Praze" s přiloženými formuláři, včetně příloh musí fakulta dodat do 5. září 2014.

 

vložila: Darina Koubínová

Publikováno: Úterý 03.06.2014 12:00

Akce dokumentů