E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Česko-Bavorsko: termín pro podávání žádostí

V rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko je nejbližší uzávěrka pro podání projektových žádostí 22. 8. 2018.

Pokud plánujete účast na projektu podávaném do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program je určen pro regionální projekty, které musí mít pozitivní dopad na dotační území po obou stranách hranice. Do projektu musí být zapojen minimálně jeden partner z ČR a jeden partner z Bavorska. Výše dotace z programu je maximálně 85% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Projekty musí být přiřazeny ke konkrétní Prioritní ose programu (PO) a konkrétnímu Specifickému cíli této prioritní osy. Vzhledem k nutnosti dopadu projektu na programové území se pro Přírodovědeckou fakultu jeví jako relevantní například PO 2: Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů.
Pozor: Prostředky alokované pro některé Prioritní osy nebo Specifické cíle již mohou být vyčerpány – proto je třeba možnost podání projektového návrhu do konkrétního Specifického cíle v předstihu ověřit (Kontaktní osoby programu).
Novinka: 
Z důvodu vyčerpání prostředků již nelze předkládat nové projektové žádosti do PO 1: Výzkum, technologický rozvoj a inovace. V rámci PO 2, investiční priority 6c budou upřednostněny projekty, které přispějí k indikátoru výstupu „Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví“. (Zdroj: „Důležité informace pro žadatele k projektům předkládaným na 8. zasedání Monitorovacího výboru“ v aktualitách programu.)

Kontaktní osoby pro programy Interreg na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 19. 6. 2018.
Úprava 25. 7. 2018 (nová informace pro projekty předkládané na 8. zasedání Monitorovacího výboru).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 19.06.2018 14:35

Akce dokumentů