E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Česko-Bavorsko: termín pro podávání žádostí

V rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko je nejbližší uzávěrka pro podání projektových žádostí 21. 2. 2018.

Pokud plánujete účast na projektu podávaném do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program je určen pro regionální projekty, které musí mít pozitivní dopad na dotační území po obou stranách hranice. Do projektu musí být zapojen minimálně jeden partner z ČR a jeden partner z Bavorska. Výše dotace z programu je maximálně 85% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Projekty musí být přiřazeny ke konkrétní Prioritní ose programu (PO) a konkrétnímu Specifickému cíli této prioritní osy. Vzhledem k nutnosti dopadu projektu na programové území se pro Přírodovědeckou fakultu jeví jako relevantní například PO 2: Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů.
V PO 2, specifickém cíli 6c „Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví“ jsou aktuálně přijímány jen návrhy, které přispějí k naplnění indikátoru 6c1 „Počet podpořených objektů přírodního a kulturního dědictví“ (krom toho mohou návrhy přispět i k naplnění dalších indikátorů tohoto specifického cíle). Dále, aktuálně již NEJSOU přijímány návrhy do PO 1. (Zdroj – „Wichtige Informationen für Antragsteller bezüglich der einzureichenden Projekte zur 7. Sitzung des Begleitausschusses“.)

Kontaktní osoby pro programy Interreg na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 18. 1. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 18.01.2018 09:30

Akce dokumentů