E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníŘecko - nabídka stipendií pro studenty

Zahraniční odbor RUK obdržel z MŠMT nabídku stipendií do Řecka v rámci mezivládních smluv, a to na 5 měsíční stipendijní pobyt pro 1 studenta ( plus případné náhradníky). Vzhledem k problémům, které se objevovaly v minulých letech ohledně těchto stipendií do Řecka, doporučujeme ,aby se všichni uchazeči důkladně seznámili se všemi informacemi.

Dovolujeme si upozornit na to, že v letech 2010 a 2011 řecká strana nabízená postgraduální stipendia nakonec neudělila (nominace sice přijala, ale v létě 2010 i 2011 dodatečně sdělila, že kvůli úsporným opatřením stipendia nemůže poskytnout). Bez potíží proběhly pouze pobyty akademických pracovníků, které má na řeckém ministerstvu na starosti jiný odbor. Na rok 2012/2013 však jedno postgraduální stipendium udělila (jen jedna studentka odevzdala požadovaný zvací dopis); přijatá kandidátka svůj pobyt zahajuje až v letním semestru. Prosíme proto, aby případní zájemci byli upozorněni na určité riziko spočívající v tom, že by jejich stipendijní pobyt mohla ovlivnit celková ekonomická situace Řecka. Podobný dopad lze ovšem jen těžko předvídat.  

Podle článku 5a) výše zmíněného programu tedy nabízíme Univerzitě Karlově v Praze možnost doporučit 1 kandidáta/kandidátku (a případně 1-2 náhradníků/náhradnic) na  pětiměsíční stipendijní pobyt pro studenty. Stipendium je určeno k postgraduálnímu studiu nebo výzkumu, ucházet se o ně mohou studenti magisterských studijních programů, kteří jsou držiteli bakalářského titulu nebo mají ekvivalentní kvalifikaci, studenti doktorských studijních programů, příp. též akademičtí pracovníci (pozn.: řecká strana předpokládá spíše účast studentů a doktorandů; tomu také odpovídá zajištění pobytu). V minulosti v případě kandidáta, který byl v době nominace studentem MSP nenavazujícího na bakalářský studijní program, řecká strana vyžadovala, aby před zahájením stipendijního pobytu magisterské studium dokončil a předal jí kopii diplomu.  

Uchazeči si musí sami předjednat přijetí na řeckou vysokou školu (výzkumný pobyt je možné absolvovat i ve výzkumném středisku při vysoké škole). V případě studijního pobytu (tj. se zápisem do standardního studijního programu) se požaduje velmi dobrá znalost řečtiny a uchazeči se musí sami řecké vysoké školy dotázat, zda je přijetí do daného studijního programu podmíněno nostrifikací diplomu, a zjistit si minimální požadovanou akademickou kvalifikaci. Autonomní řecké vysoké školy mohou vyžadovat splnění dalších podmínek, např. složení přijímací zkoušky. V případě tzv. výzkumného pobytu (non-degree) je potřebná dostatečná znalost řečtiny nebo angličtiny či francouzštiny (tj. jazyka, který umožní studium pramenů a komunikaci s řeckým školitelem). Vyžaduje se pouze to, aby uchazeč získal zvací dopis vystavený příslušným pracovníkem (zpravidla samotným školitelem) řecké vysoké školy nebo výzkumného střediska při vysoké škole.

Doklad o přijetí, resp. zvací dopis (viz výše) může být předložen i dodatečně.

Doklady: návrh na vyslání, složka dokumentů požadovaná řeckou stranou – všechny níže uvedené dokumenty dvojmo, všechny doklady v řečtině, angličtině nebo francouzštině nebo k nim musí být přiložen úřední překlad do jednoho z těchto jazyků, veškeré kopie úředně ověřeny:

Řecká přihláška s fotografií; doklad o akademické kvalifikaci (doporučujeme předložení notářsky ověřené kopie dvojjazyčného dodatku k diplomu, čímž se zájemce vyhne nákladnému překladu); doklad o znalosti jazyků, kterou uchazeč deklaruje (v případě filologů lze použít doklad o vykonaných zkouškách vydaný přímo v angličtině a potvrzený studijním oddělením); dva doporučující dopisy; životopis (vše možno vyhotovit přímo v angličtině); čestné prohlášení (formulář ke stažení na níže uvedené stránce řeckého ministerstva); zvací dopis opět na předepsaném formuláři (zvací dopis se může odevzdat i dodatečně, řecký informační materiál uvádí jako nejzazší datum 31.7., doporučila bych spíše do konce června).  

Termín pro zaslání všech dokladů s výjimkou zvacího dopisu: nejpozději pátek 12. dubna 2013. Místo: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů (k rukám Heleny Čermákové), Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.(Musíme doručit materiály s nominací diplomatickou cestou do konce dubna).

Doklady: návrh na vyslání, složka dokumentů požadovaná řeckou stranou – všechny níže uvedené dokumenty dvojmo, všechny doklady v řečtině, angličtině nebo francouzštině nebo k nim musí být přiložen úřední překlad do jednoho z těchto jazyků, veškeré kopie úředně ověřeny:

Řecká přihláška s fotografií; fotokopie občanského průkazu nebo pasu (jako vždy se pokusím řecké straně vysvětlit, že čeští notáři nesmějí tyto kopie ověřovat); doklad o akademické kvalifikaci (doporučuji předložení notářsky ověřené kopie dvojjazyčného dodatku k diplomu, čímž se zájemce vyhne nákladnému překladu); doklad o znalosti jazyků, kterou uchazeč deklaruje (v případě filologů lze použít doklad o vykonaných zkouškách vydaný přímo v angličtině a potvrzený studijním oddělením); životopis.

Informační materiál řecké strany v angličtině a francouzštině přikládám, další informace a formulář přihlášky jsou k dispozici ke stažení na níže uvedené stránce řeckého Ministerstva národního vzdělávání, celoživotního učení a náboženských záležitostí:

www.minedu.gov.gr, přímý odkaz:  http://www.minedu.gov.gr/index.php/home/prokirykseis-diagonismoi-ypotrofies/53-ypotrofies-klirodothmata/9379-18-02-13-2013-2014-2013.html (informace pod odkazem Scholarships granted by the Greek Government…; formulář přihlášky – zazipovaný – pod odkazem Click here to download the accompanying files).  

Oddělení podpory vědy - zahraniční prosí o zaslání nominací kandidátů do 25. března 2013 ( rektorátní termín byl stanoven na konec března

 

Publikováno: Čtvrtek 21.02.2013 12:55

Akce dokumentů