E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterní VŘ výzkumný pracovník - junior

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
vypisuje interní výběrové řízení na obsazení pozice:

Výzkumný pracovník – junior v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy“. 

Nabízíme:

 • Účast na mobilitě na výzkumníkem vybraném zahraničním pracovišti 

 • Délka trvání mobility: 12 měsíců - 6 měsíců hostování na vybrané instituci a 6 měsíců povinná návratová fáze na PřF UK.

 • Úvazek 0,5 po dobu hostovaní na zahraniční instituci. 

Předpokládaný začátek mobility: 1. 12.2020 až 1.1.2021. 

Kvalifikační předpoklady:

 • Uchazeč musí být studentem Ph.D. nebo splňovat definici postdoka - tj. od získaní jeho titulu Ph.D. neuplynulo více než 7 let. O dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování člena rodiny (více než 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby se může uvedená doba prodloužit.

 • Uchazeč musí mít mentora v zahraničí, který musí splnit tato výkonnostní kritéria:

 1. H-index – minimální hodnota 8,5

 2. podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel zároveň se nesmí jednat o interní grant nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy.

Celková dotace i vyplácená mzda se odvíjí od korekčního koeficientu země do které výzkumník pojede. 

Celkovou dotaci lze vypočítat následovně: 122 895 Kč x 6 (počet měsíců v zahraničí) x korekční koeficient x 0,5 (výše úvazku)

Mzdu včetně odvodů je možné vypočítat vzorcem [(68 785 Kč x korekční koeficient) + 15 837] x 0,5 (výše úvazku). Přehled hodnot korekčního koeficientu pro jednotlivé země naleznete zde: https://www.msmt.cz/file/42308_1_1/

Částka, která z prostředků zbyde po odečtení mzdy včetně obligatorních nákladů, bude využita na realizaci projektu.

Financování pracovníka v době šestiměsíční návratové fáze není z projektu hrazeno a musí být předem domluveno s domovskou katedrou pracovníka. Úvazek v návratové fázi není pravidly projektu stanoven.

Průběh mobility podléhá pravidlům pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027) https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1008151.htm

Výzkumný pracovník je mimo jiné povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

Výčet podkladů požadovaných od uchazeče:

 

 • Diplom (v případě Ph.D. studenta potvrzení o studiu.) 

 • Profesní životopis uchazeče 

 • Profesní životopis mentora 

 • Doporučení školitele v případě Ph.D. studenta 

 • Obsah mobility: stručný popis zamýšleného výzkumu, popis budoucího pracoviště na hostitelské instituci, přínos mobility pracovníka a pro jeho rozvoj, cíle mobility, plánované účasti na konferencích

Podklady prosím zašlete administrátorovi projektu, Mgr. Kotrcovi na email miroslav.kotrc@natur.cuni.cz

Výběr pracovníka provede k tomuto účelu sestavená komise, která zhodnotí zaslané podklady.

Uzávěrka příjmu přihlášek bude 29.10.2020 a vítězný uchazeč bude o výsledku informován do 29.11.2020.

 

Publikováno: Úterý 29.09.2020 10:45

Akce dokumentů