E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníManuál autora pro studenty

Všechny důležité informace by měl student získat od svého školitele nebo konzultanta a vše s ním přednostně konzultovat. Tento manuál pouze shrnuje důležitá témata, na která je potřeba při publikování dbát, aby se předešlo zbytečným komplikacím. Jejich dodržení vám usnadní jak samotné publikování, tak i následné vykazování, včetně exportu do vašeho ISP. Pokud si přesto nebudete vědět s něčím rady, neváhejte se obrátit na své zpracovatele nebo přímo na fakultní správce OBD.

 1. afiliace – plná, včetně pracoviště
  – správná (podle příslušného opatření děkana)

 2. identifikátory – doporučeno publikovat s ORCID (mít zřízené a uvádět jej ve všech publikacích)

 3. správně uvést všechno financování (čísla grantů)

 4. výběr časopisu (s ohledem na hodnocení – kvartily;
  na další požadavky – např. grantu, jestli bude potřeba Open Access, Open data apod.)

 5. práce s daty – DMP, zpřístupnění dat apod.

 6. vykazování a evidence – znát správce (zpracovatele) OBD svého pracoviště (seznam)
  + dohodnout se s ním na způsobu práce (zadávání)

 7. ISP / SIS (řešit s dostatečným předstihem, informovat svého zpracovatele)


 

1. AFILIACE

Uvádějte vždy úplnou včetně pracoviště (ústav, katedra) a správnou (podle Opatření děkana č. 02/2018: K tvorbě publikací a evidenci výsledků vědy, výzkumu, inovací a další tvůrčí činnosti – Článek 3: Tvorba výsledků, odstavec 3)

  Afiliace musí obsahovat text (v přesném znění) „Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta“ v české verzi nebo „Charles University, Faculty of Science“ v anglické verzi, příp. zkrácený tvar „PřF UK“ v české verzi nebo „Charles Univ, Fac Sci“ v anglické verzi. Afiliace může také navíc obsahovat název pracoviště (české a anglické názvy pracovišť jsou dány organizačním řádem fakulty, vydaným opatřením děkana, v platném znění).

– Aktuální seznam českých a anglických názvů pracovišť naleznete zde: OD 2021-34 Příloha č. 3: České a anglické názvy organizačních součástí

– Studentům, kteří provádějí výzkum v rámci svých absolventských prací mimo fakultu – typicky na pracovištích Akademie věd – doporučujeme do článku zadat afiliaci také za Přírodovědeckou fakultu. (Pokud to není možné, informujte, prosím, s dostatečným předstihem svého zpracovatele, aby tyto výsledky mohl včas zadat do systému.)

 

2. IDENTIFIKÁTORY

Doporučujeme při publikování používat identifikátor ORCID (mít jej zřízený a uvádět jej ve všech publikacích) – Usnadní to jednoznačnou identifikaci a dohledání autora.

Podrobné informace o personálních identifikátorech najdete na adrese:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/odbor-rozvoje/oddeleni-podpory-vedy/jpi

 

3. FINANCOVÁNÍ

Je také velmi důležité v článku uvést všechno použité financování (tedy např. čísla grantů) s důrazem na to, aby číslo bylo správné (aby to např. bylo číslo grantu a ne přihlášky) a bez překlepů!

 

4. VÝBĚR ČASOPISU

Časopis vybírejte s ohledem na různé publikační požadavky – např. na hodnocení (kvartily), grantové požadavky, jestli bude potřeba publikovat v režimu Open Access, zpřístupnit vaše vědecká data apod.

 

5. PRÁCE S DATY

 

6. VYKAZOVÁNÍ A EVIDENCE

Je potřeba znát správce (zpracovatele) OBD svého pracoviště (odkaz na seznam: https://bit.ly/spravci) + dohodnout se s ním na způsobu práce (zadávání).

Nemusíte, samozřejmě, všechny tyto věci vědět sami a předem, můžete se poradit se svým správcem OBD. Taktéž je vhodnější s ním konzultovat, jestli máte svou práci do systému OBD zadávat sami nebo jestli to provede on za vás. Nejdříve se ale určitě obraťte na svého školitele a konzultujte s ním všechno, co souvisí s publikováním a vykazováním.

 

7. ISP / SIS

Studenty, kteří vykazují své výsledky v rámci tzv. ISP (Individuální studijní plán) v systému SIS, upozorňujeme, že je potřeba vše řešit s dostatečným předstihem a informovat svého zpracovatele (viz i předchozí bod). Potřeba informovat zpracovatele je obzvláště důležitá v případě, že v článku není uvedena afiliace k Přírodovědecké fakultě UK a přesto je potřeba jej vykázat a vložit do systému OBD.

 


 • Manuál ke stažení ve formátu PDF

 • FAQ k IS Věda (po přihlášení)

 • FAQ k OBD – informace k ISP

 

 

Akce dokumentů